«Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου -- Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Ἐὰν τὸ δένδρο ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν καρπό, καὶ τὸ καλὸ δένδρο παράγει ἐπίσης καλὸν καρπὸ (Ματθ. 7, 16. Λουκ. 6, 44), ἡ μητέρα τῆς αὐτοαγαθότητος, ἡ γεννήτρια τῆς ἀΐδιας καλλονῆς, πῶς δὲν θὰ ὑπερεῖχε ἀσυγκρίτως κατὰ τὴν καλοκαγαθία ἀπὸ κάθε ἀγαθὸ ἐγκόσμιο καὶ ὑπερκόσμιο; Διότι ἡ δύναμις ποὺ ἐκαλλιέργησε τὰ πάντα, ἡ συναΐδια καὶ ἀπαράλλακτη εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος, ὁ προαιώνιος καὶ ὑπερούσιος καὶ ὑπεράγαθος Λόγος, ἀπὸ ἀνέκφραστη φιλανθρωπία κι᾽ εὐσπλαγχνία γιὰ χάρι μας ἠθέλησε νὰ περιβληθῇ τὴν ἰδική μας εἰκόνα, γιὰ νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν φύσι ποὺ εἶχε συρθῇ κάτω στοὺς μυχοὺς τοῦ ἅδη καὶ νὰ τὴν ἀνακαινίσῃ, διότι εἶχε παλαιωθῆ, καὶ νὰ τὴν ἀναβιβάσῃ πρὸς τὸ ὑπερουράνιο ὕψος τῆς βασιλείας καὶ θεότητός του.

Ο Οικουμενισμός π. Νικόλαος Δημαράς (θεολογικό συνέδριο Πάτρας)


Η Ενότητα των Αληθινών Ορθοδόξων - Διονυσίου Πολυμενόπουλου

Σεβαστοί Πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί, είναι πλέον γνωστό σε όλους όσοι ενδιαφέρονται και παρακολουθούν τα Εκκλησιαστικά γεγονότα, ότι η Ορθοδοξία μας περνάει δύσκολες στιγμές, που είναι πιθανόν στο επόμενο χρονικό διάστημα να εξελιχθούν σε τραγικές για την Παγκόσμια Ορθοδοξία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μετά από μία μακροχρόνια σταδιακή απομάκρυνση πολλών στον ευρύτερο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας από το Ορθόδοξο πνεύμα στο πνευματικό φρόνημα και στην Εκκλησιαστική και ατομική πράξη. Η Αίρεση του Φιλοοικουμενισμού διάβρωσε και διαβρώνει συνεχώς τοπικές Εκκλησίες και συνειδήσεις Ποιμένων και ποιμενομένων.
-------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...

Δεν υπάρχει ενότητα όσο υπάρχουν αιρέσεις μικρές και μεγάλες και επίσης ο εγωισμός του να έχουμε την καθεδρία σε ζητήματα διάφορα όπως της Κρατικής αναγνώρισης υπό της αίρεσης το πρίσμα του Κράτους και του Συντάγματος.
Επέρχεται άμεσα η ενότητα όταν αποβληθούν οι αιρέσεις και ο εγωισμός.
Όμως όπως έχει δρομολογηθεί το σύστημα των αιρέσεων σε θρησκευτικό και νομικό οικουμενισμό, το μόνο που θα βοηθήσει είναι να ξυπνήσουν οι πιστοί που ακολουθούν και να τους αποκηρύσσουν τους αιρετικούς και να αδειάσουν οι Εκκλησίες.
Εάν πράγματι αγαπούν οι Έλληνες Ελλάδα και Ορθοδοξία αλλά και τους αιρετικούς ακόμη θα πρέπει να φύγουν μακρυά τους αμέσως.
Όταν αδειάσουν οι Εκκλησίες μπορεί κάτι να γίνει όσο οι πιστοί υποστηρίζουν εν γνώση και εν αγνοία τους τους οικουμενιστές σε νέο και παλαιό ουδεμία πρόοδος θα υπάρχει και φυσικά ουδεμία ενότητα,  υπό του τύπου της συγκόλλησης, θα βοηθήσει.
Κε Διονύσιε Πολυμενόπουλε ελέγξτε και φύγετε μακρυά από τους Κρατικές θρησκείες των ΓΟΧ ΘΝΠ, εάν θέλετε να είστε εργάτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ --- Orthodox Hymns

Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.

telemaxos doumanis

Τη ΙΖ΄ (17η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Νεοκαισαρείας του θαυματουργού.

Γρηγόριος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών της Νεοκαισαρείας το καύχημα ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Αυρηλιανού εν έτει σοε΄ (275), εκ γονέων Ελλήνων και απίστων ειδωλολατρών αναβλήσας, ώσπερ και το ρόδον εξ ακανθών εξέρχεται. Πολλάκις δε εξήλθον εξ απίστων γονέων παίδες πιστοί προς τον Θεόν και ευγνώμονες, οίτινες, δια την καλήν των προαίρεσιν, ως συνετοί και φρόνιμοι διέγνωσαν τον Ποιητήν της κτίσεως από τα πάνσοφα αυτού και θαυμάσια δημιουργήματα, καθώς ο μέγας Αβραάμ και έτεροι πλείστοι, οίτινες ευηρέστησαν αυτόν.

Η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου, Πιστοποιεί "την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος"

Η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου στη θ. Λειτουργία, κυρίως αλλά και στις λοιπές ακολουθίες, δεν εντάσσεται μέσα στην κοινή μνημόνευση ονομάτων υπέρ υγείας. Επέχει θέσιν δόγματος που πιστοποιεί την κανονικότητα. Πιστοποιεί τη γνησιότητα ότι αυτό που συντελείται είναι Εκκλησία, είναι το αυθεντικό, το σωστικό. Πιστοποιεί την παρουσία της Χάριτος βάσει της αποστολικής διαδοχής. Πιστοποιεί "την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος". Άλλωστε είναι γνωστή η σημασία του αντιμηνσίου που φέρει την υπογραφή του Επισκόπου, αφού η θ. Λειτουργία τελείται από τους πρεσβυτέρους εξ ονόματος του Επισκόπου. Γι' αυτό και Λειτουργία χωρίς τη μνημόνευση του ονόματος του Κανονικού Επισκόπου του τόπου, λειτουργία δεν είναι. Είναι παρασυναγωγή, είναι βαρύτατο πνευματικό παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρότατα. Η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου σφραγίζει την κανονικότητα της εκκλησιαστικής ευχαριστιακής συνάξεως. Και όπως συμβαίνει παντού, ο Επίσκοπος που για κάποιο λόγο θέλει να λειτουργήσει σε ξένη εκκλησιαστική επαρχία, εκτός δηλαδή της δικαιοδοσίας του, παίρνει άδεια από τον Κανονικό Επίσκοπο του οποίου και το όνομα μνημονεύει κατά τη Μεγάλη Είσοδο λέγοντας "του και ποιμενάρχου (ή κυριάρχου) της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως" μετά τη μνημόνευση του Πρώτου δηλαδή του Προκαθημένου ή της Προκαθημένης Συνόδου ....
------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἁγιορεῖται Πατέρες πρός τόν Βασιλέα Μιχαήλ Παλαιολόγον (1275):

«Καί ἄν ὁ ἁπλοῦς χαιρετισμός του ἰσοδυναμεῖ μέ κοινωνίαν μέ τά πονηρά του ἔργα, πόσον μᾶλλον ἡ μνημόνευσίς του ἐκφώνως ἔμπροσθεν τῶν θείων καί φρικτῶν μυστηρίων; Ἄν δέ Αὐτός πού κεῖται ἔμπροσθεν ἡμῶν εἶναι ἡ Αὐτοαλήθεια, τότε πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀνεχθῇ τοῦτο τό μέγα ψεῦδος, τό νά κατατάσσηται δηλαδή αὐτός μεταξύ τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν; Θέατρον θά παίξωμεν ἐνώπιον τῶν φρικτῶν μυστηρίων; Πῶς εἶναι δυνατόν ν’ ἀνεχθῇ τοιοῦτόν τι ἡ ὀρθόδοξος ψυχή, χωρίς ν’ ἀπομακρυνθῇ ἀμέσως ἀπό τούς μνημονευτάς, θεωρῶντας αὐτούς ἱεροκαπήλους; Διότι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ τήν ἀναφοράν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως ἐνώπιον τῶν ἀδύτων μυστηρίων ὡς τελείαν συγκοινωνίαν. Εἰς τήν ἑρμηνείαν τῆς θείας λειτουργίας ἔχει γραφῇ ὅτι ὁ ἱερουργῶν ἀναφέρει τό ὄνομα τοῦ ἀρχιερέως, διά νά δείξῃ ὅτι ὑποτάσσεται εἰς αὐτόν καί ὅτι εἶναι κοινωνός τῆς πίστεώς του... Καί ὁ μέγας πατήρ ἡμῶν καί ὁμολογητής Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ταῦτα λέγει: μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν τόν αἱρετικόν, ἀκόμη καί ὅταν ὁ ἀναφέρων εἶναι ὀρθόδοξος ... Ἀλλά θά δεχθῶμεν τό μνημόσυνον κατ’ οἰκονομίαν; Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἀποδεκτή μία οἰκονομία πού βεβηλώνει τά θεῖα μυστήρια καί διώκει ἀπό αὐτά τό Ἅγιον Πνεῦμα, στερῶντας ἔτσι τούς πιστούς ἀπό τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν των καί τήν χάριν τῆς υἱοθεσίας; Ὑπάρχει τι ζημιωδέστερον τούτου; Ἡ κοινωνία μετ’ αὐτῶν εἶναι προφανής ἔκπτωσις καί ἀνατροπή τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ὁ αἱρετικόν δεχόμενος τοῖς αὐτοῦ ἐγκλήμασιν ὑπόκειται καί ὁ ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν ἀκοινώνητός ἐστιν, ὡς συγχέων τόν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας» Βλ. V. Laurent καί J. Darrouzes, Dossier Grec de L´Union de Lyon (1273-1277), Institut Francais D´Etudes Byzantines, Paris 1976, σελ. 397-399.

Nηστεία

- Ευλογείτε Γέροντα.
- Ο Kύριος να σε ευλογεί χαρά μου.
- Είστε πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος;
- Είμαι εξήντα χρόνια, αλλά τι είναι εξήντα χρόνια για το Θεό; Μια ανάσα είναι.
- Γέροντα θα ήθελα να πείτε δύο πράγματα για τη νηστεία.
- Για να πεις κάτι πρέπει να το βιώνεις, να το ζεις. Μόνο ένας που έχει γεννηθεί κοντά σε θάλασσα ή είναι ναυτικός μπορεί να μιλήσει για τη θάλασσα. Αλλά θα κάνω υπακοή στο θέλημά σου και θα σου πω τί λένε οι πατέρες οι οποίοι ήταν φίλοι της νηστείας.
- Η νηστεία Γέροντα είναι σκοπός;

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς:

...Και  είναι άξιο απορίας, πως συμβαίνει οι Επίσκοποί μας, όταν ακούνε για τους Παλαιοημερολογίτες να γίνωνται θηρία και να μιλάνε με τα χειρότερα λόγια, ενώ για τους παπικούς και τους προτεστάντες που δεν άφησαν τίποτε όρθιο στην πίστη και στην Παράδοση, να είναι τόσο ενδοτικοί. Αυτό κατά την γνώμη μου συμβαίνει, επειδή οι Παλαιοημερολογίτες μάς θυμίζουν διαρκώς τις αμαρτίες μας και τις προδοσίες μας και επειδή στις ημέρες μας φαίνεται περισσότερο καθαρά τα σχέδια των Οικουμενιστών που ξεκίνησαν από την αλλαγή του ημερολογίου με σκοπό την πλήρη ένωση με τους αιρετικούς που στις ημέρες μας φαίνεται να πραγματοποιήται προς πλήρη δικαίωσή των.
-----------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Πότε ἄραγε ἔκαμε αὐτήν τήν δήλωσιν ὁ Ε.Τ.; Πάντως, δέν πιστεύω νά εἶναι πρόσφατος, καθότι τά κείμενά του τῶν τελευταίων 7 τοὐλάχιστον ἐτῶν (πρός τόν Ἁγιορείτην π. Ἰωσήφ, τό 2012, καί ἐντεῦθεν) δείχνουν ὅτι θεωρεῖ τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. αἱρετικούς «ἡμερολάτρας» καί σχισματικούς, διό καί ἡ πρόσφατος σφοδρή ἀντιπαράθεσίς μου μαζί του. Ἔχει πέσει δέ εἰς τήν αἵρεσιν ὅτι «δέν ὑπάρχει δόγμα ἑορτολογικῆς ἑνότητος»!

Του θεολόγου Δημήτριου Ἰ. Κάτσουρα:

Δυστυχῶς, θέλοντας νά εἶμαι εἰλικρινής καί δίκαιος καί αὐτοκριτικός, πρέπει νά ὁμολογήσω ὅτι σ' αὐτή τήν ἰδιαίτερα κρίσιμη περίοδο οἱ "Γ.Ο.Χ." τῶν παρατάξεων ἀδικαιολογήτως καί ἐγκληματικῶς δέν ἀγωνίζονται! Τολμῶ νά πῶ ὅτι ἔχουν ἐγκαταλείψει τόν ἀγώνα καί τή μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας! Εἶναι τραγική αὐτή ἡ διαπίστωση. Καί τό λέω μετά λόγου γνώσεως γιά ὅσους μέ γνωρίζουν. Ὁ ἀγώνας τῶν ὀρθοδόξων τοῦ 1924 φαίνεται προδομένος καί ἀποπροσανατολισμένος ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους. Δέν σχολιάζω γιά νά χαϊδέψω κανενός τ' αὐτιά. Αὐτή τήν περίοδο προβληματίζομαι ἰδιαιτέρως κατά πόσον γιά μιά σειρά λόγους τό ἅλας τῶν Γ.Ο.Χ. φαίνεται νά ἔχει μωρανθεῖ! Πέραν τῶν ἀναμνήσεων καί ἀναφορῶν στούς ἀγώνες τῶν Πατέρων μας τοῦ 1924, ὄντως θαυμαστούς καί θεαρέστους, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως τῶν 90 ἐτῶν ἀπό τήν ἐπιβολή τῆς ἑορτολογικῆς Καινοτομίας, ὀφείλουμε ἐκ λόγων δικαιοσύνης νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ ἄκρατος μιμητισμός τῶν τῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας ἀναίρεσε τόν ὁμολογιακό χαρακτήρα τῆς μαρτυρίας τῶν Γ.Ο.Χ. καί ἐκκοσμίκευσε τόν κολλυβαδικό τους χαρακτήρα. Θά ἦταν ἰδιαίτερα χρήσιμο γιά καλό προβληματισμό καί ἐποικοδομητική αὐτοκριτική ἡ πραγματοποίηση ἀνοικτῶν συζητήσεων καί τοποθετήσεων ἐπ' αὐτῶν τῶν ζητημάτων μεταξύ ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων "πλευρῶν" μέ τή συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ. Ἡ συνέχιση τῆς σημερινῆς καταστάσεως ἀπειλεῖ μέ μετάλλαξη ἐπ' ὠφελεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τό κατά τήν ἔκφραση τῶν καινοτόμων παλαιοημερολογιτικό κίνημα ἤ τήν μαρτυρία τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας.

ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ -- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ερμού 55, 7ος όροφος
τηλ. 2310 268.333
Θεσσαλονίκη

Σας προσκαλούμε στην ομιλία του ομότιμου καθηγητού της Ιατρικής κ. Σταύρου Μπαλογιάννη με θέμα:
«Η Ελληνική οικογένεια σήμερα»
       Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7:00 μ.μ..
       στα Γραφεία μας Ερμού 55, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος.

 
Με φιλικούς  χαιρετισμούς
Στέλιος Παπαθεμελής     

 Θεσσαλονίκη: Ερμού 55, Τ.Κ546 23,Τηλ. 2310.268333 fax 2310.262830
Αθήνα: Νικοδήμου 2, Σύνταγμα Τ.Κ.105 57 Τηλ. . 210.3314314  fax 210.3217771,     ηλεκτ. ταχ.:
danagennisi.press@gmail.com