ΑΘΕΪΑ, Η ΣΙΩΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ -- Τοῦ αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δέν πολυενδιαφέρεται γιά τά πνευματικά καί μάλιστα γιά τά δογματικά θέματα, πού ἀποτελοῦν τό θεμέλιο καί τήν πηγή τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας. Ἡ σημερινή κουλτούρα καί γενικότερα ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ὄχι μόνο εὐνοεῖ μιά τέτοια νοοτροπία ἀλλά καί ἐξωθεῖ σʼ αὐτήν. Ἄλλωστε τό στίγμα τοῦ «φονταμενταλισμοῦ» καί ἡ μομφή τῆς μισαλλοδοξίας συνοδεύουν ἀνεξέλεγκτα κάθε προσπάθεια γιά τήν διατήρηση τῶν παραδεδομένων ἀξιῶν, πού ἀποτελοῦν τά θεμέλια τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς πνευματικῆς μας οἰκοδομῆς. Κάτω ἀπό ὅλες αὐτές τίς ἔμμεσες πιέσεις ὁ σημερινός ὀρθόδοξος χριστιανός ἀβασάνιστα ἀποδέχεται τά δελεαστικά κηρύγματα Οἰκουμενισμοῦ, αὐτοῦ τοῦ ὁδοστρωτήρα καί ἰσοπεδωτῆ τῶν δογμάτων, καί περνᾶ στά «ψιλά γράμματα» τίς δογματικές διαφορές. Ὡστόσο, εἶναι λάθος καί παράπτωμα πνευματικό νά ἀδιαφοροῦμε γιά τά δόγματα· νά τά  θεωροῦμε σχολαστική ἐνασχόληση τῶν θεολόγων, ἀνούσιο καί ἐνοχλητικό πονοκέφαλο γιά μᾶς τους «ἁπλούς χριστιανούς».

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως (220ν)


Ο ΠΑΠΑΣ ΑΠΕΝΟΧΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΪΚΟΝ ΛΑΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τήν ἀποδίδει εἰς τήν «ἀριστοκρατίαν τῶν Ἑβραίων εἰς τόν Ναόν»

Προσχωρεῖ διά αὐτοῦ τοῦ τρόπου εἰς τάς ἀπόψεις τῆς ὑψηλῆς ἑβραϊκῆς διανόησης

Ὁ Παπισμός ἤρχισε νά προσχωρῆ εἰς τήν ἐπιχειρηματολογίαν τῶν Ἑβραίων διανοουμένων καί τραπεζιτῶν. Οὗτοι λέγουν ὅτι δέν εὐθύνεται διά τήν σταύρωσιν τοῦ Χριστοῦ ὁ ἑβραϊκός λαός, ἀλλά ἕν ἐκλεκτόν τμῆμα τῆς ἀρχούσης τάξεώς του, εἰς τό ὁποῖον ἀνῆκε καί ὁ Ἰσκαριώτης Ἰούδας καί τό ὁποῖον ἐπεθύμει διά τῆς σταυρώσεως νά προκαλέση ἐπανάστασιν ἐναντίον τῶν Ρωμαίων κατακτητῶν καί δι᾽ αὐτῆς νά ἀπελευθερώνετο τό ὑπόδουλον ἑβραϊκόν ἔθνος. Ὁ Παπισμός μέ βιβλίον τοῦ Πάπα ἀπενοχοποιεῖ τόν Ἑβραϊσμόν ἀπό τήν Σταύρωσιν τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀποδίδει εἰς ἀποφάσεις, τάς ὁποίας ἔλαβεν ἡ Ἀριστοκρατία τῶν Ἑβραίων. Συμφώνως πρός τήν ἀνταπόκρισιν τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων (ΑΠΕ), ὑπό ἡμερομηνίαν 2αν Μαρτίου, ἐκ τοῦ Βατικανοῦ:

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ --- Orthodox Hymns

Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


telemaxos doumanis

Τη ΙΔ΄ (14η) Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ενός εκ των ιβ΄ (12) Αποστόλων.

Φίλιππος ο θείος του Κυρίου Απόστολος ήτο εις εκ των δώδεκα, εκ Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, συμπολίτης Ανδρέου και Πέτρου. Από μικρός εδόθη εις τα μαθήματα, έχων δε πόθον πολύν εις τον Νόμον, εσχόλαζεν εις τα μαθήματα του Μωϋσέως, διότι τοιαύτην είχον τότε οι διδάσκαλοι των Ιουδαίων συνήθειαν και εμάνθανον πρώτον τους νέους αυτάς τας βίβλους, έπειτα τους ηρμήνευον και έτερα όσα ηδύναντο.

Δημήτριος Τσελλεγίδης Καθηγητὴς Δογματικῆς Α.Π.Θ.

...Ἀτυχῶς, ἡ Ἡμερολογιακὴ Μεταρρύθμιση, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ προβληματικά, θεολογικῶς, οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα, στὸ πλαίσιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἔγινε αἰτία γιὰ τὴν διασάλευση τῆς λατρευτικῆς καὶ διοικητικῆς ἐνότητας τῶν νεοημερολογιτῶν μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους παλαιοημερολογῖτες ζηλωτές. Μὲ τοὺς παλαιοημερολογῖτες Ὀρθοδόξους ἔχουμε κοινὴ πίστη. Μὲ αὐτούς, ὅμως, δὲν γίνεται καμμία προσπάθεια ἑνότητας. Γιατί αὐτὴ ἡ μεροληπτικὴ τακτική; Γιατί τόση ἐπιμονὴ στὴν ἕνωση μὲ ἑτεροδόξους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀφίστανται τῶν αἱρέσεών τους; Γιατί δὲν ὑπάρχει καμμιὰ διάθεση ἑνότητας μὲ τοὺς παλαιοημερολογῖτες καὶ γιατί ἀντ᾿ αὐτῆς ὑπάρχει διωγμὸς ἐναντίον τους; Ἔχουμε τὴν γνώμη, ὅτι τὸ πρόβλημα αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀπασχολήσει, θεολογικὰ καὶ ἀγαπητικά, τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐφ᾿ ὅσον συμβαίνει νὰ εἶναι κοινὴ μεταξύ μας ἡ Ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ καταγραμμένη μετὰ τὸ 1920 ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία μας μπορεῖ νὰ βοηθήσει, ἀμοιβαίως, σὲ αὐτοκριτική, γύρω ἀπὸ τὸ πρόβλημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς πλήρους ἑνότητας καὶ κοινωνίας μεταξύ μας...
--------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Άγγιξε το νήμα ο διακεκριμένος θεολόγος της αρχής των οδυνών, το ζήτημα είναι θα επιστρέψουν εκεί απ όπου παραδρόμισαν;

Εἶναι ποτέ δυνατόν; -- Τοῦ κ. Δηµητρίου Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου

Εἶναι ποτέ δυνατόν, ἐνῶ ὑφίσταται καί δρᾶ καταλυτικῶς εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, νά συγκαλῆται κατ’ αὐτάς πανορθόδοξος Σύνοδος, ἡ ὁποία ἀρνεῖται ἐν τῇ πράξει νά ἐπιληφθῆ πρωτίστως τοῦ µείζονος τούτου θέµατος Πίστεως.
Εἶναι ποτέ δυνατόν Ὀρθόδοξος Χριστιανός, εἴτε λαϊκός, εἴτε µοναχός, εἴτε Κληρικός νά ἀποδεχθῆ καί ἀναγνωρίση ὡς συνέχεια τῶν Ἁγίων Συνόδων τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὡς φωνή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Σύνοδο ἀποτελουµένη ἀπό δεδηλωµένους Οἰκουµενιστάς, δηλαδή αἱρετικούς, φιλοπαπιστές, συγκρητιστές, κοινωνικούς πρός κατεγνωσµένες ἀρχαῖες αἱρέσεις, ὅπως ὁ Μονοφυσιτισµός, διῶκτες ὀρθοδόξων ἀγωνιστῶν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας, καινοτόµους, ὑποστηρικτές τῆς Βαπτισµατικῆς, συναφειακῆς καί µεταπατερικῆς Θεολογίας, καταφρονητές τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί ἀρνητές τῶν ἱερῶν παραδόσεων;
-------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον ὁ κ. Κάτσουρας! Ἀπίστευτα εἶναι αὐτά πού συνέβησαν στό Κολυμπάρι καί πού συμβαίνουν σήμερα στήν Ἐκκλησίαν καί στήν κοινωνίαν (Οἰκουμενισμός, διδασκαλία τοῦ θρησκευτικοῦ Συγκρητισμοῦ, τῆς ἀθεΐας, τῆς ὁμοφυλοφιλίας κ.λπ. στά σχολεῖα), ἀλλά καί στά Ἐθνικά ζητήματα (Σκοπιανόν, Λαθρομεταναστευτικόν, Κύπρος, Αἰγαῖον κ.λπ.), ἐνῷ ὁ «πιστός λαός» εὑρίσκεται εἰς πνευματικόν λήθαργον. Ἄν γιά τήν Χούνταν τοῦ 1967 ἐλέγετο ὅτι «μᾶς ἔβαλε στόν γύψον», τότε τί ἄραγε πρέπει νά λέμε ὅτι μᾶς ἔκανε ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων, μήπως ὅτι μᾶς ἔχει διαρκῶς ὑπό τήν ἐπήρειαν ἰσχυρῶν ναρκωτικῶν; Ὅποιος λέγει ὄχι, ἄς ἀπαντήσῃ στό ἀκόλουθον ἐρώτημα: Πῶς γίνεται νά μήν ἐπαναστατοῦμε γιά νά ἐκδιώξουμε τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πολιτικῆς;
--------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Επόμενο δεν είναι; Λανθασμένες επιλογές λανθασμένα αποτελέσματα.
------------------------
Ο/Η SCRIPTA MANENT είπε...
Πῶς γίνεται νά μήν ἐπαναστατοῦμε γιά νά ἐκδιώξουμε τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πολιτικῆς;
-Επειδή φρόντισαν και δημιούργησαν νεοέλληνες ραγιάδες, φιλοτόμαρους, φυγόπονους, δειλούς, χωρίς όραμα, με μοναδική αξία το ΕΓΩ ΝΑ ΠΕΡΝΑΩ ΚΑΛΑ ΚΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΣ ΓΙΝΕΙ
Φωνάζει και βρίζει ο τάδε πχ τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά αν τον βολέψει στο δημόσιο αυτόν η το παιδί του, θα τον δεις την επόμενη να κυκλοφορεί με κόκκινα φούτερ
Στην εκκλησία τα ίδια, σου δίνουν μια καλύτερη ενορία [ οικονομικά ] και το βουλώνεις
Η σου δίνουν έναν σταυρό αρχιμανδρίτου και το βουλώνεις και το ράβεις
Η σου πουλάν ελπίδα να σε κάνουν επίσκοπο [ δεν μπορούν να τους κάνουν όλους ] και σέρνεσαι...
Δεν αλλάζει ο ραγιάς γι αυτό ελπίζει να αλλάξουν οι κυβερνώντες και οι επίσκοποι, αλλά γιατί να αλλάξουν κι αυτοί;;


Ενώπιον του χάους

Το αστυνομικό δελτίο γεμίζει καθημερινά με περιστατικά στα οποία πρωταγωνιστούν οι ισλαμιστές έποικοι. Στη Θεσσαλονίκη Πακιστανοί απήγαγαν 18χρονο ομοεθνή τους, τον βίαζαν, βιντεοσκοπούσαν τις αποτρόπαιες πράξεις τους και ζητούσαν λύτρα από τους συγγενείς του, για να τον αφήσουν ελεύθερο.
Στην ίδια πόλη έγινε συμπλοκή Αφγανών με μαχαίρια στο hot spot στα Διαβατά, το οποίο ήταν το πρώην στρατόπεδο «Αναγνωστοπούλου». Το εν λόγω στρατόπεδο παραδόθηκε από το ελληνικό κράτος στους λαθρομετανάστες. Αντί να ενισχύεται η άμυνα της χώρας, οι κυβερνήσεις παραχωρούν τα στρατόπεδα στους επήλυδες.

Ἀγρυπνία Ἁγίων Ἀποστόλου Φιλίππου καί Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλου Φιλίππου καί Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (14η Νοεμβρίου).
Θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου καί τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ.
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
                                                    IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΧΑΟΣ, Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=15053

Αἱρετική, παπική ἀνάδοχος εἰς βάπτισιν Ὀρθοδόξου νηπίου!

ΜΠΟΡΕΙ ἕνας αἱρετικὸς ἑτερόδοξος νὰ γίνει ἀνάδοχος σὲ βάπτιση ὀρθοδόξου; Ὄχι, σύμφωνα μὲ τὸ Κανονικὸ Δίκαιο τῆς Ἐκκλησίας μας· ὅμως, «μπορεῖ», ἂν εἶναι πριγκίπισσα, κατὰ τοὺς «μοντέρνους» κληρικούς! Ὁ λόγος γιὰ τὴν φανατικὴ παπικὴ πριγκίπισσα τοῦ Μονακὸ Σαρλίν, ἡ ὁποία, πρὶν λίγο καιρό, ἔγινε ἀνάδοχος σὲ βάπτιση ὀρθοδόξου νηπίου στὰ νότια προάστια τῆς Ἀττικῆς! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Συντέκνισσα… μὲ ἕνα Κρητικὸ ἔγινε ἡ πριγκίπισσα Σαρλὶν τοῦ Μονακό, ἡ ὁποία βρέθηκε στὴν Ἀθήνα πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες γιὰ τὴ βάφτιση τοῦ μικροῦ Λεωνίδα.

O ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ιστορία της καμπαλιστικής και ερμητικής μαγείας

Η λέξη αποκρυφισμός ή occultism, στην αγγλική ορολογία, δηλώνει την αναζήτηση μιας κρυμμένης γνώσης, κάποιας γνώσης που είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό και είναι γνωστή μόνο σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Συναντάται και η ορολογία απόκρυφη τέχνη ή και απόκρυφη επιστήμη.
  Στην ελληνική γλώσσα, η έννοια του αποκρυφισμού είναι συνώνυμη με την έννοια της μαγείας. Η λέξη μάγος, όπως αναφέρουν αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, δήλωνε τον ιερέα της Περσίας και αυτό μας είναι γνωστό και από τους τρεις μάγους με τα δώρα, όπως θυμόμαστε από την εορτή των Χριστουγέννων.
Ωστόσο, η λέξη μαγεία είναι άκρως αρνητικό φαινόμενο και καταδικασμένο από την Αγία Γραφή, διότι είναι η συνεργασία των ανθρώπων με τους δαίμονες, μέσω των οποίων οι άνθρωποι αποκτούν έκτακτες γνώσεις ή ικανότητες. Ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιδιώκουν οι άνθρωποι, η μαγεία διακρίνεται σε επιμέρους κλάδους, όπως η μαντεία, δηλαδή η προσπάθεια να γνωρίσει κάποιος το μέλλον, η λευκή μαγεία, το να επιχειρεί κανείς να θεραπεύσει κάποιον ή να λύσει κάποιο πρόβλημα, και η χειρότερη μορφή, η μαύρη μαγεία, δηλαδή το να καταστρέψει κάποιος κάποιον άλλο.

Εμείς πληρώνουμε τους μετανάστες: --- Eυχαριστώ τον αδελφό μας Ιουστίνο για την ενημέρωση

Όλα τα στοιχεία για τις συμβάσεις σίτισης – Πόσο μας βαραίνει ο προσφυγικός μποναμάς

«Η πλειοψηφία των διαγωνιστικών διαδικασιών εκτελέστηκε με συνοπτικό διαγωνισμό. Συμβλήθηκαν 55 εταιρείες με συνολικό συμβατικό προϋπολογισμό ύψους 3.239.327,21€ ενώ από τις χρηματοδοτήσεις τις Ε.Ε. καλύφθηκαν συμβάσεις συνολικού ύψους 1.304.236,35€» επισημαίνει με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Άμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος, μετά από ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου.
Τα στοιχεία αυτά αφορούν συγκεκριμένες δράσεις που έχουν στο υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Συγκεκριμένα στα πεδία σίτισης, διαμονής, μεταφορές και στην υγειονομική περίθαλψη. Για το σκοπό αυτό το ΥΠΕΘΑ καλύπτει Δομές Φιλοξενίας-Κέντρα, για τη λειτουργία των οποίων έχει αναλάβει την κάλυψη δαπανών.
--------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Ας λογιστεί από Θεού, ελεημοσύνη στους σφαγείς μας, όπως ο Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος που παρέθεσε φιλοξενία στους Εβραίους δολοφόνους του.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : ΟΤΑΝ Η ΙΔΕΟΛΗΨΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 13Νοεμβρίου 2019

«Κατάπτυστη» χαρακτήρισε ἡ Ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσι τήν ἀπόφασι τῆς Κυβέρνησης νά προστατεύση τήν θρησκευτική εἰρήνη τῆς Χώρας ἀπό ἐξτρεμιστικές συμπεριφορές καί φονταμενταλιστικές πρακτικές. Νομικοί μέ γνωστές παρωπίδες καί ἐλαστική συνείδηση γιά τό κακό πού ἐπωάζεται προβάλλουν ἀνεπέρειστες νομικές θέσεις, ἐνῶ γνωρίζουν κάλλιστα ὅτι ἡ κακόβουλη βλασφημία τῶν Θείων, κάθε γνωστῆς στήν Ἑλλάδα θρησκείας, δέν ἀφορᾶ στήν δῆθεν προστασία τῶν Θείων, ἀλλά στήν διατήρηση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης μεταξύ τῶν πολιτῶν καί τῆς ἀποτροπῆς τῆς θρησκευτικῆς αὐτοδικίας.
------------------------------------------
Ο/Η Περαστικός είπε...

Έχω υπόψη μου και άλλες αρχαιότερες τοποθετήσεις του Πειραιώς Σεραφείμ για το ζήτημα της βλασφημίας και της "αυτοδικίας".
Πάνω σ΄ αυτό, ο σήμερα εορτάζων Πατήρ της Εκκλησίας, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν συμφωνεί με τον Πειραιώς Σεραφείμ για το ζήτημα της τιμωρίας των αμετανόητων βλασφήμων από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εγκρίνει την μέτρια τιμωρία των αμετανόητων και επίμονων βλασφήμων από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και δεν το ονομάζει φονταμενταλισμό.
Αυτά για απλή ενημέρωση.