Ανακοινωθέν πολέμου 1940


ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ: ΒΑΖΕΙ Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ


Προς τον ελληνικόν λαόν,

Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην, προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.

Έλληνες,
τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις.
Νυν υπέρ πάντων ο αγών
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
Ιωάννης Μεταξάς»

ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ


Τη ΚΗ΄ (28η) Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του εν τω Άθω ασκήσαντος.

Αθανάσιος ο Κωνσταντινουπόλεως, ο λαμπρότατος της οικουμένης φωστήρ και του Δεσπότου Χριστού δούλος γνήσιος, ήτο εξ Αδριανουπόλεως. Ο πατήρ αυτού εκαλείτο Γεώργιος και η μήτηρ Ευφροσύνη, αμφότεροι ευσεβείς, ευγενείς και ενάρετοι. Από τοιούτους λοιπόν γονείς γεννηθείς, ωνομάσθη ο παις Αλέξιος εις το άγιον Βάπτισμα και από μικρός εδείκνυε οποίος τις έμελλε να κατασταθή, διότι ουδόλως εδόθη εις παιγχνίδια, κατά την των νέων συνήθειαν, ούτε επόθησε ρευστά και μάταια πράγματα, αλλά όλη του η σπουδή ήτο εις την ακολουθίαν της Εκκλησίας και εις την των γραμμάτων μάθησιν.

Σάββας Καλεντερίδης: Οι απίστευτες ομοιότητες της προδοσίας στην Ελλάδα το 1922 στη Μικρά Ασία με εκείνη που βίωσαν οι Κούρδοι από όλους τους συμμάχους στη Συρία

Οι ομοιότητες που διακρίνονται μεταξύ των δύο γεγονότων είναι σοκαριστικές, Όπως πρόδωσαν την Ελλάδα, όλοι οι σύμμαχοί της το 1922, έτσι πρόδωσαν και τους Κούρδους στη Συρία.
Ακριβώς την ίδια περίοδο που ο ελληνικός στρατός προετοιμαζόταν να αποβιβαστεί στη Σμύρνη, συνέβη ένα ιστορικό γεγονός το οποίο δεν έχει ακόμα διαλευκανθεί.
Ο Μουσταφά Κεμάλ στις 30 Απριλίου 1919 ορίστηκε Επιθεωρητής της 9ης Στρατιάς του οθωμανικού στρατού. Την ίδια ημέρα συγκρότησε μια ομάδα αποτελούμενη από 23 αξιωματικούς και 24 στρατιώτες και υπέβαλε τα ονόματά τους στο υπουργείο Άμυνας για να λάβει την άδεια να μεταβεί για «επιθεώρηση» στην Αμισό (Σαμσούντα), η περιοχή της οποίας υπέφερε από τη δράση των παρακρατικών-παραστρατιωτικών οργανώσεων που υποκινούνταν και συντονίζονταν από το κράτος των Νεότουρκων, για να εξαλείψουν από την περιοχή τον ελληνισμό.
-----------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Μέσῳ τῶν ἰσλαμιστῶν λαθρομεταναστῶν-τζιχαντιστῶν, οἱ Σιωνισταί προσπαθοῦν νά ἐπιβληθοῦν καί νά διαλύσουν τίς Χριστιανικές κοινωνίες, ὁπότε οἱ ἀντιτιθέμενοι (Ἕλληνες, Κοῦρδοι κ.ἄ.) πρέπει νά ἐξοντωθοῦν. Διό καί τά πιόνια-μαριονέττες τῶν Σιωνιστῶν (Πούτιν, Τράμπ κ.ἄ.) ἐνισχύουν τούς ἰσλαμιστάς πρός ἐξόντωσιν τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Κούρδων. Ἡ Ἑλλάς ἀποτελεῖ εὔκολον λείαν, καθότι οἱ «κυβερνήσεις» της εἶναι μέ τό μέρος τοῦ ἐχθροῦ.

Χαιρετισμοί της Παναγίας ''Ανοίξω το στόμα μου'' ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΣ, ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ

Αύτη γαρ η των Αγίων Αγία, η ακηλίδωτος του Λόγου Παστάς, το παρθενικόν απάνθισμα, η Κιβωτός του Αγιάσματος, το Όρος το άγιον, η θεοχώρητος Σκηνή, η ακατάφλεκτος Βάτος, το πυρίμορφον Άρμα του Θεού, η Περιστερά η αμόλυντος, το ευρύχωρον του Λόγου Χωρίον, η θεόφωτος Νεφέλη, η πεποικιλμένη Βασίλισσα, η εκ σπέρματος Δαβίδ καταγομένη, τω του Δαβίδ Κτίστη και Θεώ τετήρετο εις εαυτού κατοίκησιν. 

Άγιος Ταράσιος

H απάντηση: Διάγγελμα του Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικό Λαό

Το ιταλικό τελεσίγραφο με το οποίο ο Μουσολίνι ζητούσε την ελεύθερη δίοδο των ιταλικών στρατευμάτων απορρίπτεται εκ στόματος Ιωάννη Μεταξά χωρίς συζήτηση.


Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι ’Ελληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. ’Ολον το ’Εθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα. τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις.
Νυν υπέρ πάντων ο αγών.
Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
H 28η Οκτωβρίου του 1940


Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Τό θαῦμα τοῦ 40 ἔγινε, διότι τότε ὑπῆρχεν ἀκόμη Ὀρθόδοξον καί Ἑλληνικόν φρόνημα εἰς τόν λαόν καί τήν ἡγεσίαν του. Ὑπάρχουν ἐπίσημες μαρτυρίες, ὅπως αὐτή τοῦ τότε ἀνθυπαπιστοῦ ἐξ Ἰωαννίνων Νικολάου Γκάτζαρου, ὅτι ἡ Παναγία ἐνεφανίζετο καί ἐμψύχωνε τόν Ἑλληνικόν Στρατόν. Ἀντιθέτως, σήμερον ὁ μέν λαός ἀπώλεσε τά ἰδανικά του, οἱ δέ «ἡγέτες» του εἶναι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ, τυφλά δουλάρια τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, ἀγωνιζόμενοι πῶς νά παραδώσουν τήν Ἑλλάδα στούς ἐχθρούς της καί πῶς νά καταστρέψουν τόν πνευματικόν της θησαυρόν.
-----------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


Ἐπίκαιρον καί ἄκρως σημαντικόν μήνυμα:

Ἰδού ἡ μαρτυρία τοῦ τότε ἀνθυπαπιστοῦ Νικολάου Γκάτζαρου:

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟ ΄40
https://www.youtube.com/watch?v=djB3S6YUtgI

Ὁ Ν. Γκάτζαρος ἔφυγε ἀπό τήν ζωήν πρό 20 ἐτῶν περίπου. Καταθέτω τήν μαρτυρίαν ἑνός μακαρίτη φίλου, ὁ ὁποῖος ἐγνώριζε προσωπικῶς τόν Ν. Γκάτζαρον καί ὁ ὁποῖος μέ διεβεβαίωσεν ὅτι ὁ Ν. Γκάτζαρος ἦτο καθ' ὅλα ἀξιόπιστος ἄνθρωπος.Η Κυρία Θεοτόκος μας, αποκάλυψε γιατί είχαμε ΠΟΛΕΜΟ το 1940 στην Ελλάδα !!!


Οίστρος ακολασίας -- Του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Οι συνειδητοί χριστιανοί συνήθως δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στην κοινωνία και ειδικότερα τον τρόπο ζωής των κοσμικών ανθρώπων, γιατί δεν έχουν πολλές σχέσεις μαζί τους. Όσοι, όμως, πληροφορούνται, απογοητεύονται. Υπάρχει μεγάλη διαφθορά, η οποία ξεπερνάει τα όρια της δικής τους φαντασίας. Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί απ΄ το θέλημα του Θεού και ζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του διαβόλου. Δεν υπάρχει πια χριστιανικό ήθος στους λεγόμενους χριστιανούς. Παντού επικρατεί η ανηθικότητα. Οι σαρκικές ηδονές έχουν μεθύσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών. Οι νέοι, οι έγγαμοι και οι γέροντες μιλούν για τον έρωτα και δεν ντρέπονται. Κανένας δεν μιλάει για ηθική, εγκράτεια, αγάπη, οικογένεια, φόβο Θεού και αιώνιες αξίες. Ζωώδης η κατάσταση. Γι΄ αυτό έχουν αυξηθεί τα διαζύγια και λιγόστεψαν οι γάμοι. Οι άνθρωποι στις μέρες μας εύκολα λύνουν τις συζυγικές τους σχέσεις. Όλα επιτρέπονται πιά! Κανένας ηθικός φραγμός και καμμιά ηθική αναστολή.

Σκέψεις ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ μας ἐπετείῳ

Ο ΜΗΝΑΣ Ὀκτώβριος εἶναι ἀφιερωμένος σὲ δύο μεγάλες ἐθνικές μας ἐποποιίες, στοὺς νικηφόρους πολέμους τοῦ 1912 καὶ στὸ ἔπος τοῦ 40. Οἱ πρόγονοί μας μακεδονομάχοι, μὲ πενιχρὰ οἰκονομικὰ καὶ πολεμικὰ μέσα, ἀλλὰ μὲ θεριεμένο τὸ πατριωτικὸ φρόνημα, κατόρθωσαν νὰ διπλασιάσουν τὴν Ἑλλάδας μας καὶ νὰ χαρίσουν τὴν πολυπόθητη ἐλευθερία στοὺς ἀδελφούς μας βορειοελλαδίτες. Νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν Μακεδονία μας ἀπὸ τὸν τυραννικὸ ὀθωμανικὸ ζυγὸ καὶ τὸ βουλγαρικὸ ἐπεκτατισμό. Ἀνήμερα τοῦ ἁγίου Δημητρίου (καθόλου τυχαῖα) εἰσῆλθε ὁ νικηφόρος Στρατός μας στὴ Θεσσαλονίκη μας καὶ ὕψωσε τὴ γαλανόλευκη στὸ Λευκὸ Πύργο. Τὸ ἴδιο καὶ στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1940 οἱ πατέρες καὶ παπποῦδες μας κλήθηκαν γιὰ μία ἀκόμα φορά νὰ ὑπερασπίσουν τὰ ἱερὰ χώματα τῆς πατρίδος μας ἀπὸ τοὺς νεοβαρβάρους «χριστιανοὺς» δυτικούς.

Αρχ. Φιλόθεος Ζερβάκος γράφει :

Όταν ήρθα στην Πάρο και έγινα μοναχός και κατό­πιν Ιερέας και Πνευματικός, πήγαινα με ευλογία του Γέροντά μου Ιερο­θέου και με την άδεια του τότε Μητροπολίτη Παροναξίας κυρού Ιεροθέου στις πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά των νησιών Πάρου και Νάξου και εξομολογούσα τους πιστούς και κήρυττα τον λόγο του Θεού.
Κατά το έτος 1917-1918 πήγα στην Παροικία. Κάποιος πιστός χριστιανός ονομαζόμενος Πέτρος Μοστράτος με κάλεσε στο σπίτι του και αφού εξομολογήθηκε αυ­τός και η σύζυγός του, μου διηγήθηκε το κατωτέρω κατανυ­κτικό όραμα, το οποίο έγραψα για να δημοσιεύσω προς ωφέλεια των πιστών αναγνωστών χριστιανών: