ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ --- Orthodox Hymns


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


Καλό αγώνα αδελφοί μου γνωστοί και άγνωστοι -- Σχόλιο του εκλεκτού αδελφού μας Μαρίνου Ριτσούδη

Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...
Και εμένα είναι μεγάλη μου τιμή που αξιώθηκα και βρέθηκα με γενναίους Ορθοδόξους αδελφούς, και γίναμε συνοδοιπόροι στα σκοτεινά μονοπάτια του έξαρνου αιώνα της αποστασίας, άπειρη Δωρεά και Χάριτι Ιησού Χριστού.
Ο Κύριος αδελφοί μου δεν εξετάζει την ποσότητα, αυτή πάντοτε όλα τα χρόνια λίγη ήταν, ο Κύριος εξετάζει την θέρμη και τον πόνο της καρδιάς στα θέματα της Πίστεως και των Αγίων παραδόσεων, και αυτή είναι η ποιότητα. Η μεγάλη Θέρμη της καρδιάς του Αγίου Νικολάου, άστραψε και βρόντηξε τον Άγιο Φούσκο στον Αιρεσιάρχη Άρειο, γιατί δεν άντεξε τις βλασφήμιες του. Και ενώ από όλους τους παρόντες της Συνόδου έλαβε την καταδίκη για την φυλακή, ο Καρδιογνώστης Θεός και η Κα Θεοτόκος τού Χάρισαν πολύ μεγάλα Δώρα. Και όσοι σήμερα εξ Ορθοδόξων αντίχριστοι προδίδουν, τα Ιερά και τα Όσια, δεν έχουν δικαίωμα να φορούν τα Ιερά άμφια και να στέκονται στο Φρικτό Θυσιαστήριο.
Πάντοτε οι λίγοι Ένθεοι ήταν γραμμένοι στην ιστορία. Όλοι οι προδότες και οι Ανθέλληνες έγραψαν την ιστορία του διογκωμένου εγώ τους, διότι έβαλαν τα προσωπικά τους υπερφύαλα "θέλω", πάνω από την Ορθοδοξία και τις Άγιες Παραδόσεις.

Είθε να είμαστε πάντοτε υπό τη Σκέπη Τής Παναγίας μας, και μέχρι την τελευταία ρανίδα της αναπνοής μας, να μας κρατάει όρθιους ο Άγιος Θεός μέσα στην Αγία Του Εκκλησία.

Έρημος πάσης αρετής τυγχάνω, όμως έχω μέσα μου την ακράδαντη Πίστη, την απέραντη Ζωντανή ελπίδα, πως μόνο και μόνο να μείνουμε Ορθόδοξοι σε τούτες τις παμπόνηρες ημέρες με τις πολλές αιρέσεις και παγίδες, θα μάς σώσει ο Κύριος διότι εκλείπει το παράδειγμα των παλαιών πατέρων και οι Εκκλησιαστικοί έχουν ξεφύγει στα προσωπικά τους πάθη. Πολλά τα παραδείγματα.

Καλό αγώνα αδελφοί μου γνωστοί και άγνωστοι, ευχαριστώ θερμά όλους τους που μου συμπαραστέκονται και επίσης ευχαριστώ καί τον ιστολόγο που μας φιλοξενεί με περίσσευμα αγάπης.

Τη ΚΣΤ΄ (26η) του Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου και πανενδόξου Μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Μυροβλύτου.

Δημήτριος ο Μεγαλομάρτυς και Αθλητής του Χριστού ήτο κατά τους χρόνους Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των βασιλέων σπδ΄ - τε΄ (284-305), κατήγετο δε από την Θεσσαλονίκη, ευσεβής ων ανέκαθεν εκ γονέων και διδάσκαλος της εις Χριστόν πίστεως. Όταν δε μετέβη εις την Θεσσαλονίκην ο καίσαρ τότε Μαξιμιανός Γαλέριος, ο μέγας Δημήτριος συνελήφθη και ερρίφθη εις την φυλακήν, διότι ήτο περιβόητος κατά τε την ευσέβειαν και την εις Χριστόν πίστιν.

Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ --- Αλεξ Παπαδιαμάντη

Ἂς εἰσδύῃ μία μόνη ἀκτὶς ἡλίου, ἅμα τῇ ἀνατολῇ, διὰ τοῦ θαμβοῦ φεγγίτου, εἰς τὸν πενιχρὸν θάλαμον, μὲ τοὺς τέσσαρας τοίχους ἀσβεστωμένους λευκούς, μὲ μίαν ψάθαν, καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς μικρὸν ἀμαυρὸν κιλιμάκι στρωμένα ἐπὶ τοῦ πατώματος, μὲ δύο προσκεφαλάδες ἀκουμβημένας σύρριζα εἰς τοὺς τοίχους, ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς γωνίας τοῦ πυρός, ὅπου τέσσαρες ξηροὶ δαυλοὶ καὶ δύο μεγάλα ξύλα ὀρθὰ καίουσι καὶ βρέμουσιν ἐπὶ τῆς ἑστίας.

π. Γεώργιος Μεταλληνός: τότε ἡττηθήκαμε, ἐνῶ σήμερα προχωρήσαμε στὴν ἅλωση μὲ τὴν συγκατάθεσή μας, θεωρώντας την μάλιστα ὡς σωτηρία!

Οἱ κινήσεις ὅμως αὐτὲς τῶν θλιβερῶν ἐθνοκτόνων μας ἐνισχύονται ἀπὸ τὴν πέμπτη φάλαγγα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, τοὺς μεταπατερικοὺς Κληρικοὺς καὶ κατ᾽ ἐπάγγελμα θεολόγους, τοὺς «συνευδοκοῦντας τοῖς πράσσουσι» (Ρωμ. 1, 32) τὴν ἀνομίαν. Ἡ διάσπαση δὲ τῆς Ἱεραρχίας εὐνοεῖ ἀποφασιστικὰ τὴν προώθηση καὶ ἐπιβολὴ τῶν ἀνατρεπτικῶν καινοτομιῶν. Ὅπως τὸν 19° αἰώνα, ἔτσι καὶ σήμερα, δυστυχῶς δεσπόζουν «ὑδαρεῖς» —κατὰ τὸν ἀείμνηστο καθηγητὴ Χρῆστο Ἀνδροῦτσο— Κληρικοί, συσχηματιζόμενοι μὲ τὰ μέτρα τῆς Πολιτικῆς Ἡγεσίας γιὰ λόγους προοδευτισμοῦ ἢ διεκδίκησης προσωπικῶν ὠφελημάτων. Ἐπειδὴ δὲ τὰ πνευματικὰ συμπορεύονται πάντοτε μὲ τὰ πολιτειακά, πρέπει νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀποδόμηση τοῦ Ἔθνους ἔχει σημαντικὸ ἀντίκτυπο καὶ στὰ ἐθνικὰ θέματα σὲ κάθε περίοδο τῆς ἱστορίας μας. Καὶ αὐτὸ τὸ ζοῦμε σήμερα μὲ τὴ νέα κατοχή μας καὶ πάλι ἀπὸ τὴν Φραγκία, ὅπως τὸ 1204! Ἡ διαφορὰ τῆς προϊούσας σήμερα Τρίτης Ἁλώσεως ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ 1204 καὶ τοῦ 1453 εἶναι ὅτι τότε ἡττηθήκαμε, ἐνῶ σήμερα προχωρήσαμε στὴν ἅλωση μὲ τὴν συγκατάθεσή μας, θεωρώντας την μάλιστα ὡς σωτηρία!
---------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εἶναι ἀπολύτως ὀρθή ἡ διαπίστωσις τοῦ π. Γεωργίου. Οἱ νεο-έλληνες ἄφησαν τόν Χριστόν καί ἐναπέθεσαν τίς ἐλπίδες των στούς αἰωνίους ἐχθρούς των, τούς Εὐρωπαίους, οἱ ὁποῖοι παραδίδουν τήν Ἑλλάδα στούς ἰσλαμιστάς! Εἶναι ἀδιανόητον, μετά ἀπό τήν φανεράν πτώχευσιν καί τήν ἰσλαμοποίησιν πού ἐμεθόδευσαν οἱ μισέλληνες τῆς Εὐρώπης διά τήν Ἑλλάδα, οἱ «ἕλληνες» νά ψηφίζουν τούς ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ πού διεκπεραιώνουν τό ΒΡΩΜΕΡΟΝ αὐτό σχέδιον τῶν Σιωνιστῶν.

Μ. Βασίλειος :

«Πρέπει οι ακροαταί να είναι εκπαιδευμένοι στις Γραφές και να κρίνουν αν τα λεγόμενα των διδασκάλων είναι σύμφωνα με τις Γραφές. Κι όσα είναι ξένα να τα αποβάλλουν και εκείνους που επιμένουν σ’ αυτά να τους αποστρέφωνται δυνατά»

Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. --- Σχόλιο του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου

Μή ξεχνοῦμε ὅτι καί οἱ Ἰουδαῖοι ἔλεγαν δαιμονισμένον τόν Χριστόν! Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Ὅπως τότε οἰ Ἀρχιερεῖς ἐθεώρουν τούς ἑαυτούς των ὡς τούς ἐκλεκτούς τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ στήν πραγματικότητα ἦσαν ἐχθροί Του, ἔτσι καί σήμερα οἱ «ΓΟΧ ΘΝΠ» θεωροῦν «ἐκτός ἐκκλησίας» ὅσους δέν συμφωνοῦν μαζί τους στό θέμα τῶν ΘΝΠ! Ἡ μόνη διαφορά μέ τούς Ἰουδαίους στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὅτι ἐκεῖνοι ὠνόμαζαν «ἀποσυναγώγους» ὅσους ἀκολουθοῦσαν τόν Χριστόν, ἐνῷ οἱ σημερινοί «ΓΟΧ ΘΝΠ» τούς ὀνομάζουν «ἐκτός ἐκκλησίας»!

Ελλάς Ελλάς η αποκτεννούσα τούς Αγίους Πατέρας και λιθοβολούσα τούς Ομολογητάς τι σε περιμένει διά την μεγάλη σου αποστασία !!

πηγη : https://xristianorthodoxipisti.blogspot.com/2019/10/37-38.html#more

Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ , η αποκτεννούσα  τούς  Προφήτας  και λιθοβολούσα τούς απεσταλμένους του Θεού ( Ματθ. κγ. 37 - 38 )

Λευϊτικόν  (Κεφ. 26, 3-10 καὶ ἐκλογὴ)
Ἐλάλησε Κύριος τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, λέγων· Ἐὰν τοῖς προστάγμασί μου πορεύησθε, καὶ τὰς ἐντολάς μου φυλάσσησθε, καὶ ποιῆτε αὐτάς, δώσω τὸν ὑετὸν ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ ἡ γῆ δώσει τὰ γεννήματα αὐτῆς, καὶ τὰ ξύλα τῶν πεδίων ἀποδώσει τὸν καρπὸν αὐτῶν, καὶ καταλήψεται ὑμῖν ὁ ἀλοητὸς τὸν τρυγητόν, καὶ ὁ τρυγητός καταλήψεται τὸν σπόρον. Καὶ φάγεσθε τὸν ἄρτον ὑμῶν εἰς πλησμονήν, καὶ κατοικήσετε μετὰ ἀσφαλείας ἐπὶ τῆς γῆς ὑμῶν, καὶ οὐκ ἔσται ὑμᾶς ὁ ἐκφοβῶν· καὶ ἀπολῶ θηρία ἐκ τῆς γῆς ὑμῶν, καὶ πόλεμος οὐ διελεύσεται διὰ τῆς γῆς ὑμῶν, καὶ πεσοῦνται οἱ ἐχθροὶ ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν, καὶ διώξονται ἐξ ὑμῶν πέντε ἑκατόν, καὶ ἑκατόν ὑμῶν διώξονται μυριάδας. Καὶ ἐπιβλέψω ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ εὐλογήσω ὑμᾶς, καὶ αὐξανῶ ὑμᾶς, καὶ πληθυνῶ ὑμᾶς, καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου μεθ᾿ ὑμῶν. Καὶ φάγεσθε παλαιά, καὶ παλαιὰ παλαιῶν, καὶ παλαιὰ ἐκ προσώπου νέων ἐξοίσετε.

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΠΙΖΩΝ

Eυχαριστώ τον αδελφό μας Ιουστίνο για την αμέριστη βοήθειά του από το 2006 ......

Το ελληνικό «ΟΧΙ» ανήκει στον κόσμο

Ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ θεωρούσε ότι ένα από τα βασικά αίτια της ήττας του ήταν ο επικός αγώνας των Ελλήνων στα βουνά της Βορείου Ηπείρου και η συντριβή των στρατιών του συμμάχου του, Μουσολίνι, από τους λεβέντες που έκαναν πράξη το ΟΧΙ που είπε στον Ιταλό πρεσβευτή ο εθνικός κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς.
Μία από τις πηγές όπου μπορεί κάποιος να εντοπίσει αυτή την άποψη που εκμυστηρευόταν ο Χίτλερ στους στενούς συνεργάτες του είναι το βιβλίο του θαλαμηπόλου του, του Χάιντς Λίνγκε, που τιτλοφορείται «Ο Χίτλερ όπως δεν τον ήξερε κανείς» (εκδόσεις Ariston Books).
Το ελληνικό ΟΧΙ ήταν μια φράση που ήχησε απ' άκρη σ' άκρη στην πατρίδα μας αλλά συγκλόνισε την ανθρωπότητα. Μια ολιγάνθρωπη χώρα, με λίγα μέσα και πενιχρούς πόρους τα έβαλε με μια αυτοκρατορία και τη νίκησε, τη διέσυρε, την έβαλε στη θέση που άξιζε στην αλαζονεία της. Αυτό το καταφέραμε επειδή είχαμε ικανή ηγεσία, σπουδαίο λαό και -το βασικότερο- τη βοήθεια του Θεού.