Ἀπό τήν ἁγιοπατερική παράδοση στήν «μεταπατερική ἀσυνέχεια» -- π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, ὁμοτίμου καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Αθηνών.

1. Ἡ Θεολογία καί Ποιμαντική Πράξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέχρι τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Ὀθωμανούς (1453) εἶχε ὡς κύριο στόχο της τήν διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς τῆς« ἅπαξ τοῖς ἁγίοις παραδοθείσης πίστεως» (Ἰούδ. 3), γιά τήν συνέχεια τῆς ὁμολογίας καί παραδόσεως τῶν Ἀποστόλων καί τῶν ἁγίων Πατέρων. Αὐτό ὅμως ἀπαιτοῦσε καί τήν λόγῳ καί ἔργῳ ἀπόκρουση τῶν αἱρέσεων γιά τήν προστασία τοῦ Ποιμνίου καί τήν διασφάλιση τῆς δυνατότητας σωτηρίας, δηλαδή θεώσεως.
Ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τόν 15ο ὥς τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα παρέμεινε ἀμετακίνητη στή στάση της ἀπέναντι στόν δυτικό χριστιανισμό, τόν παπισμό καί τόν προτεσταντισμό (λουθηρανισμό, καλβινισμό, κ.λπ.) καί τόν ἀγγλικανισμό, πού χαρακτηρίζονται σαφῶς ὡς αἱρετικές ἐκπτώσεις ἀπό τή Μία Ἐκκλησία.
------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἄν καί ὅλα ὅσα γράφει σ' αὐτό τόν ἄρθρον ὁ π. Γεώργιος, ἐν τούτοις τό ἄρθρον εἶναι χρήσιμον, καθότι ἀποτελεῖ μίαν ἐξαιρετικήν σύνθεσιν τῶν σκηνοθετημένων ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις γεγονότων γιά τήν κατάργησιν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τήν ἐπικράτησιν τοῦ διαβολικοῦ Οἰκουμενισμοῦ-Συγκρητισμοῦ. Προφανῶς, χωρίς τήν συνεργασίαν τῶν ἐσωτερικῶν ΠΡΟΔΟΤΩΝ (Ἰωακείμ Γ', Μεταξάκη, Ἀθηναγόρου, Δημητρίου, Βαρθολομαίου κ.ἄ.), οἱ σκοτεινές δυνάμεις (διάβαζε "Σιωνισταί") οὐδέν θά εἶχον κατορθώσει. Συνεπῶς, ἡ εὐθύνη βαρύνει κατά 100% τούς συγχρόνους Ἰούδας πού προωθοῦν τόν Οἰκουμενισμόν (=Σατανισμόν) καθώς καί ὅσους κοινωνοῦν ἐν γνώσει μέ αὐτούς.

ΝΕΑ ενημερωτική δράση του Ιερού Λόχου 2012, ΕΝΑΝΤΙΑ στην ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΗ, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερήμωσης (18ον)


ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ -- Orthodox Hymns


Τη ΣΤ΄ (6η) του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου ΘΩΜΑ.

Θωμάς ο ένδοξος του Κυρίου Απόστολος ήτο εις εκ των Δώδεκα Αποστόλων και Μαθητών του Κυρίου, οι οποίοι μετά την φρικτήν και ένδοξον του Δεσπότου Χριστού Ανάληψιν διεσπάρησαν εις όλην την οικουμένην κηρύττοντες τον σωτήριον λόγον του Ευαγγελίου και οι οποίοι με πολλούς κόπους και πόνους και βασάνους, τα οποία έπαθον από τους ασεβείς, έφεραν ημάς εις την ευσέβειαν και είμεθα χρεώσται να πανηγυρίζωμεν αυτούς περισσότερον από τους άλλους Αγίους, ως υπέρ άπαντας κοπιάσαντας, ίνα έχωμεν αυτούς και κατά την παρούσαν ζωήν μεσίτας προς τον Δεσπότην, να μας συγχωρήση τα αμαρτήματα.

Οπτασία ΚΟΣΜΑ Μοναχού φοβερά και ωφέλιμος.

Κοσμάς ο Μοναχός και Ηγούμενος, ο αξιωθείς να ίδη την παρούσαν οπτασίαν, έζη εν Κωνσταντινουπόλει κατά τον δέκατον τρίτον χρόνον της βασιλείας Ρωμανού του Λεκαπηνού, ήτοι εν έτει 932. Ούτος υπήρξε ποτέ οικειότερος των υπηρετών, των υπηρετησάντων εις τον βασιλικόν κοιτώνα του Αλεξάνδρου, του βασιλεύσαντος ολίγου προ του Ρωμανού, ήτοι του υιού μεν Βασιλείου του Μακεδόνος, αδελφού δε Λέοντος του Σοφού. Ούτος λοιπόν ο του Θεού άνθρωπος, αφήσας τον κόσμον και τα εν κόσμω, ηγάπησε την μοναχικήν πολιτείαν και μετονομασθείς Κοσμάς δια του αγγελικού Σχήματος, κατεστάθη ύστερον και Ηγούμενος του σεβασμίου Μοναστηρίου του ευρισκομένου παρά τον ποταμόν Σάγγαριν. 

Ἀπίστευται βεβηλώσεις Ἱ. Ναῶν εἰς τὴν Ἀλβανίαν!


ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ γείτονές μας, ἀποδείχτηκε ὅτι δὲν ἔχουν οὔτε ἱερὸ οὔτε ὅσιο. Τελευταῖα «κατόρθωμά» τους: διοργάνωση προεκλογικῶν συγκεντρώσεων μέσα σὲ ὀρθόδοξους ναούς! Δεῖ­τε τὴν εἴδηση: «ὁ Δήμαρχος Τεπελενίου, φανατικὸς στρατιώτης τοῦ Ράμα, διοργάνωσε συγκέντρωση τῶν ὀπαδῶν του ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ τοῦ Προφήτη Ἠλία στὸ Λέκλι! Καὶ στὴ συνέχεια ἀκόμη πιὸ ἀδίστακτος ἀνάρτησε φωτογραφίες καὶ κείμενο καυχόμενος γιὰ τὸ κατόρθωμά του. Τὰ ΜΜΕ τῆς χώρας βουίζουν σήμερα γιὰ τὴν ἀκραία αὐτὴ ἱερόσυλη πράξη, ἐνῶ ἀντιδροῦν πολιτικοὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους πολιτικοὺς χώρους.