Αντίχριστοι Οικουμενιστές

Εἶναι προκλητικά πλέον τά βήματα τῆς ἡγεσίας τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπιδιώκει  τήν Ἕνωσιν τῶν «Ἐκκλησιῶν» ἄνευ τῆς παραιτήσεως τῶν πλανεμένων Χριστιανῶν ἀπό τάς αἱρέσεις των. Συμπεριφέρονται ἔναντι τοῦ Πάπα δουλικῶς καί τόν προσκυνοῦν ὡς Μέγαν Πατριάρχην τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν αὐτός εὑρίσκεται ἐκτός Αὐτῆς. Ἡ ἡγεσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀπό θεματοφύλακας τῆς Πίστεως μεταβάλλεται εἰς ὁδοστρωτῆρα. Δι᾽ αὐτήν ἔχουν οὐδεμίαν σημασίαν οἱ Ἱεροί Κανόνες. Οὔτε τό «Πηδάλιον», τό ὁποῖον εἶναι τό Σύνταγμα τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τήν πολιτικήν τό Σύνταγμα εἶναι ὁ Ἀνώτατος Καταστατικός Χάρτης, ὁ ὁποῖος καθορίζει τό πλαίσιον τῆς λειτουργίας τοῦ πολιτικοῦ, κοινωνικοῦ, οἰκονομικοῦ, δικαστικοῦ, δημοσιοϋπαλληλικοῦ, Αὐτοδιοικητικοῦ συστήματος. Εἰς τήν Ἐκκλησίαν διά τά ἐκκλησιαστικά ζητήματα ὁ Ἀνώτατος Καταστατικός Χάρτης, τό Σύνταγμα, εἶναι τό «Πηδάλιον».Ὅταν οἱ πολιτικοί καταπατοῦν τάς διατάξεις τοῦ Πολιτειακοῦ Χάρτου, τότε ἐξεγείρονται τά κόμματα, καταγγέλλουν τάς παραβιάσεις τοῦ Συντάγματος, ἀπαιτοῦν τόν σεβασμόν των καί ὅταν δέν εἰσακούωνται, ἀπευθύνονται εἰς τόν λαόν καί τόν πατριωτισμόν του διά τήν ὑπεράσπισιν καί τήν τήρησιν τοῦ Συντάγματος. Εἰς τήν Ἐκκλησίαν καταφρονῶνται οἱ Ἱεροί Κανόνες ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τήν ἡγεσίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἑλληνόφωνον καί μή. Οἱ Πατριάρχαι καί οἱ Ἀρχιεπίσκοποι, ἀπό θεματοφύλακες τῆς Πίστεως μετατρέπονται εἰς ἀποσταθεροποιητικά «ἐργαλεῖα» τῆς Πίστεώς μας καί εἰς ἐπαγγελματίας ἐργολάβους τῆς ἐξισώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῶν Παπικῶν, τῶν Προτεσταντῶν καί ἄλλων πλανεμένων Χριστιανῶν. Ἀναγνωρίζουν διά παράδειγμα τόν Παπισμόν ὡς κανονικήν Ἐκκλησίαν, ὅταν ἐξ αὐτοῦ πηγάζουν ὅλα τά κινήματα ἀθεΐας καί ὅλαι αἱ αἱρέσεις. Καί ὅταν ὁ Πάπας θεωρεῖ ἑαυτόν ἀντιπρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς, ἀλάθητον, ὅταν αὐτήν τήν ἰδιότητα ἔχει μόνον ὁ Θεός.
----------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Οἱ Οἰκουμενισταί (=Σατανισταί) ἔχουν χαρακτηρίσει τό ἱερόν Πηδάλιον "χαρτί τουαλέτας" καί τούς ἱερούς Κανόνας "τείχη τοῦ αἴσχους"! Τά ἀφεντικά τῶν ψευδο-επισκόπων καί τῶν ψευδο-πολιτικῶν, πού εἶναι τά ἴδια (οἱ Σιωνισταί) καί γιά τίς δύο αὐτές κατηγορίες ὀλετήρων τῆς ἀνθρωπότητος, μέ πρώτην τήν "Ἑλλάδα," ἔχουν κάνει καταμερισμόν τῶν ἐργασιῶν πού ἀπαιτοῦνται διά τήν καταστροφήν τῶν ἐθνῶν-κρατῶν, καί δή τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, καί διά τήν ἔλευσιν τοῦ μεγάλου ἀφεντικοῦ των, τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὁ δέ "ὀρθόδοξος" λαός τούς ραίνει ἀκόμη μέ τριαντάφυλλα, ἀντί νά τούς ρίχνῃ μπουγέλα!!!


23 Σεπτεμβρίου 2019 - 4:36 π.μ
-------------------

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως


Απολυτίκιο Σύλληψης Τιμίου Προδρόμου


Τη ΚΓ΄ (23η) Σεπτεμβρίου, η Σύλληψις του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.

Ο Κύριος ημών και Θεός, ο του Πατρός Μονογενής Υιός και Λόγος, όταν έμελλε να καταβή από τους ουρανούς και να συλληφθή ασπόρως και παραδόξως εις την παρθενικήν κοιλίαν της Παναμώμου Αυτού Μητρός, ηθέλησε να προβεβαιώση την εν τη Παρθένω ιδικήν του άσπορον σύλληψιν με άλλο θαύμα παράδοξον.

Του μακαριστού γέροντα Χρυσοστόμου Σπύρου

…Ποία υπήρξεν η στάσις των Ορθοδόξων έναντι της παναιρέσεως του Οικουμενισμού; Ενταύθα η έκπληξις ανακόπτει τον λόγον και η λύπη επιβραδύνει την σκέψιν. Τα γενόμενα είναι άξια θρήνου μάλλον ή διηγήσεως. Τα γνωρίζετε κάλλιον παντός άλλου! Είναι αναντίρρητον ότι, και μία μόνον απλή σύγκρισις της συγχρόνου εκκλησιαστικής καταστάσεως και της του παρελθόντος τοιαύτης, δημιουργεί βαρυτάτην κατάθλιψιν εις τον αληθή εραστήν της Ορθοδοξίας. Το πάλαι, δια την παράβασιν ενός και μόνον ιερού κανόνος, έστω απλής ηθικής τάξεως και ευταξίας, εξεγείρετο πλήθος κληρικών και λαϊκών, αγωνιζομένων άχρι δεσμών και φυλακής, εξοριών και αυτού του θανάτου, μη υποστελλόντων όμως ουδέ μέχρι κεραίας την ευθαρσή ομολογίαν των! Απηύθυνον το του Προδρόμου «ουκ έξεστί σοι» εις βασιλείς και Πατριάρχας, ουδέν προτιμώντες της του Χριστού Εκκλησίας και της ευνόμου Αυτής λειτουργίας! Σήμερον, εξ αντιθέτου, ενώ πορθείται σύνολος η των Πατέρων διδασκαλία και τα περί την πίστιν ναυάγια πυκνά, «σιγά των ευσεβούντων τα στόματα» (Μ. Βασιλείου επιστ. 92), η των ποιμένων παρρησία, πλην ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων, ουδέ ίχνη διασώζει αγωνιστικής διαθέσεως των αρχαίων πατέρων, τα των αιρέσεων κύματα όντως δεινά και πολλά και «βράχος» ουδείς…

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς : θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου

 Διά νά μήν συμμετέχη στήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὑπάρχει ἕνας καί μοναδικός τρόπος ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τούς ἱερούς Κανόνες καί τούς ἁγίους Πατέρες παραδεδομένος, ἡ ἀποτείχισις. Οἱ  Ἀντιοικουμενιστές ὅμως δυστυχῶς  ἔχουν ἐφεύρει σήμερα καί ἄλλον τρόπο, ὁ ὁποῖος διδάσκει ὅτι δύνασαι νά μήν συμμετέχης στήν αἵρεσι, ἐνῶ εἶσαι ἐνσωματωμένος ἐκκλησιαστικά μέ τούς αἱρετικούς, ἀρκεῖ νά ἔχης Ὀρθόδοξο φρόνημα.  Πρόκειται δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια γιά τήν  θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου, τήν ὁποία πολλάκις ἔχουμε ἐπισημάνει.
-----------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀκριβῶς αὐτό συμβαίνει μέ τούς λεγομένους «συντηρητικούς», π. Εὐθύμιε! Εἶναι καί μέ τόν Χριστόν (ἔτσι νομίζουν!) καί μέ τόν Βελίαλ, ἐνῷ ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς διδάσκει ὅτι δέν δύναται νά ὑπάρξῃ τοιαύτη συμφώνησις! Δυστυχῶς, ὅμως, ὁ π. Εὐθύμιος αὐτούς θεωρεῖ ὡς τήν ἐν Ἑλλάδι Κανονικήν Ἐκκλησίαν, ἐνῷ θεωρεῖ «σχισματικούς» τούς Ὀρθοδόξους τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.), κηρύσσει δέ «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» τήν αἵρεσιν ὅτι «δέν ὑπάρχει δόγμα ἑορτολογικῆς ἑνότητος», παραθεωρῶν τό γεγονός ὅτι ἡ ἑορτολογική ἑνότης (ἡ κοινή λατρεία τῶν Ὀρθοδόξων, δηλαδή) εἶναι ἀπαραίτητον στοιχεῖον τοῦ δόγματος τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας! Αὐτό λέγει ξεκάθαρα ἡ ΣΤ' Οἰκουμενική Σύνοδος εἰς τόν 56ον Κανόνα Αὐτῆς, ὅπου ἀναφέρει ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀκολουθεῖ ΜΙΑΝ ΤΑΞΙΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ! Αὐτό ἐπισημαίνει καί ὁ Καθηγητής τῆς Δογματικῆς Χ. Ἀνδροῦτσος (Δογματική, 4η Ἔκδ., σελ. 274). Τέλος, αὐτό ψάλλομεν κατά τά Ἅγια Θεοφάνεια: «Σήμερον τά ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει καί τά κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ»! Συνεπῶς, πολύ φοβοῦμαι ὅτι ὁ ἀγών πού διεξάγει ὁ κατά τά ἄλλα ἀγαπητός καί σεβαστός π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς θά πάῃ χαμένος, ἐφόσον Ὀρθοδοξία καί Αἵρεσις δέν δύνανται νά συνυπάρχουν. Αὐτό ἔπαθε καί ὁ κατά τά ἄλλα ἐπίσης ἀγαπητός καί σεβαστός π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τήν αἵρεσιν τοῦ Δυνητισμοῦ (καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Βελίαλ!), συνέπραξε μέ τούς Οἰκουμενιστάς καί ἐπολέμησε τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ.
22 Σεπτεμβρίου 2019 - 10:10 π.μ
---------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...


Πολύ εμπεριστατομένο και σημαντικό το σχόλιο του Κου Δημητρίου Χατζηνικολάου,
τον ευχαριστώ,
και θα ήταν άδικο να μην γίνει αναφορά αποδοχής.

Οι πολλοί γράφουμε ανώνυμα γιατί είμαστε χέστες, όμως Δοξάζω τον Θεόν που υπάρχουν και σήμερα εν Χριστώ αδελφοί, που δεν διστάζουν να γράφουν επώνυμα, δημόσια, ενάντια στη μασονία και στη νέα τάξη πραγμάτων και ειδικότερα όταν ρισκάρουν και το κύρος και τούς τίτλους της επαγγελματικής τους ιδιότητάς τους.

Αυτό στις μέρες μας είναι πολύ σπάνιο, και πρέπει να εξαίρεται η τοιαύτη περίπτωσις.
22 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:43 μ.μ.


Ο παραλογισμός των Οικουμενιστών -- του πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ συχνά τονίζουν και­ διευκρινίζουν ότι η  επικοινωνία τους με  τους αιρετικούς παπικούς και­ προτεστάντες, αλλά και­ με τους αλλόθρησκους, δεν είναι κάτι το φοβερό παρά μόνο «αθώες» κα­ι εθιμοτυπικές σχέσεις, στ­ις οποίες προβάλλεται η Ορθοδοξία και­ εξομαλύνονται οι διαφορές και­ γρήγορα όλοι θα γίνουν μία Εκκλησία! Η τακτική αυτή, συνοδευόμενη και­ από την ψευδαίσθηση της επιτυχίας, τηρείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο εδώ και­ έναν αιώνα, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Απλώς ικανοποιείται το πάθος της φιλοδοξίας των μεγαλοσχήμων οικουμενιστών, πως τάχα συμβάλλουν στην ειρήνη του κόσμου κα­ι στη λύση των μεγάλων κοινωνικών και­ πολιτικών προβλημάτων της οικουμένης. Εκείνο που αποκαρδιώνει τους ορθοδόξους είναι η πνευματική αναισθησία των οικουμενιστών απέναντι στην Εκκλησία και­ η απουσία ομολογιακού πνεύματος. Δεν έχουν δηλαδή καμιά σχέση και­ ομοιότητα με την παράδοση των αγίων πατέρων.