Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΤΕΧΝΗΝ

Ἱστορικὰ καὶ Εἰκονογραφικὰ σχόλια

Τοῦ κ. Κων. Ε. Δεληγιάννη, Δρος Φιλ. Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης


«Τείχισόν μου τὰς φρένας, Σωτήρ μου, τὸ γὰρ τεῖχος τοῦ κόσμου ἀνυμνῆσαι τολμῶ τὴν Ἄχραντον Μητέρα Σου» (Οἶκος εἰς τὴν Ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως).

1. Ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανικὸς κόσμος, ὅπου γῆς, τιμᾶ ἰδιαιτέρως τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, τὴν Μητέρα τοῦ Σωτήρα καὶ Λυτρωτῆ μας, ποὺ ἡ Γ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τῆς Ἐφέσου τὸ 431 μ.Χ. διατύπωσε σαφῶς τὸ δόγμα Της. Εἶναι ἡ Πρώτη, ποὺ ἔπλυνε τὴν στολή Της, διὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ τῆς Πεντηκοστῆς «ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἀρνίου» (Ἀποκάλ. ζ´ 14). Ἡ Κοίμησή Της καθιερώθηκε νὰ ἑορτάζεται τὴν 15ην Αὐγούστου ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ Ε´ αἰῶνος, ὡς προέκταση τοῦ ἑορτασμοῦ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεώς Της, ποὺ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Δ´ αἰώνα εἶχε κτισθεῖ στὴ Γεθσημανή.

Patriarch Kirill sees the threat of restricting human freedom in digital technologies

Sarov, August 1, Interfax - 

The chief danger of developing digital technologies is restriction of human freedom, Patriarch Kirill of Moscow and All Russia believes. 

Such an opinion he expressed at his meeting with scientists from the Russian Federal Nuclear Center - Russian Scientific-Research Institute of Experimental Physics in Sarov.

Μέγας Παρακλητικός Κανών προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου της Προυσιώτισσας


Τη Β΄ (2α) Αυγούστου, η ανακομιδή του λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Στέφανος ο Πρωτομάρτυς και Αρχιδιάκονος εγένετο ο πρώτος της των Χριστιανών πίστεως Μάρτυς υπό των Ιουδαίων λιθοβοληθείς και τελειωθείς. Αφ’ ου δε παρήλθον τριακόσια τέσσαρα έτη από του μαρτυρίου του και αφ’ ου ετελειώθησαν δια του μαρτυρίου πολλοί Χριστιανοί, η ειρήνη διεδέχθη την ταραχήν, και η οικουμένη απελάμβανεν ελευθερίαν και ησυχίαν· και όλαι μεν αι φυλακαί εκενώθησαν εκ των φυλακισμένων Χριστιανών, όλα δε τα βασανιστήρια των τυράννων κατέπαυσαν, βασιλεύσαντος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του χριστιανικωτάτου και πρώτου βασιλέως των Ορθοδόξων, τότε δ΄εφανερώθη και ο πολύτιμος θησαυρός, ήτοι το πανίερον λείψανον του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου ούτω πως. Άνθρωπός τις κατώκει εις εκείνην την ιδίαν κώμην, όπου ήτο κεκρυμμένον το του Πρωτομάρτυρος λείψανον, γέρων την ηλικίαν, Ιερεύς το αξίωμα και αιδέσιμος κατά την ζωήν, Λουκιανός (ή Λουκιλλιανός) ονομαζόμενος.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΥΣ – Αγίου ΙΩΑΝΝΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Άπαντας ουν εγκωμιάσαι τους Αγίους Μάρτυρας ου δυνατόν μια γλώττη, αλλά καν μυρία στόματα έχωμεν και γλώττας τοσαύτας, λειπόμεθα των εγκωμίων· και ταυτό πάσχω προς τα κατορθώματα των Επτά Μαρτύρων ορών, οίον αν ει φιλοχρήματος άνθρωπος, επιστάς πηγή ρεούση χρυσόν επτά στόματα εχούση, πάσαν μεν αυτήν εξαντλήσαι επιχειρείη, μετά δε τον πολύν και άφατον πόνον το πλέον αφείς απολείπεται. Τι ουν; Επειδή τα κατ’ αξίαν εισενεγκείν ου δυνάμεθα, σιγήσομεν; Ουδαμώς. Μάρτυρες γαρ εισιν οι τα δώρα δεχόμενοι, και τον εαυτών Δεσπότην μιμούνται εν τη κρίσει της τοιαύτης φιλοτιμίας. Πως δε εκείνος ποιεί;

ΕΚΤΑΚΤΟ: Εξώδικο κατά του π.Νικολάου Μανώλη από Ιεράρχη της Βόρειας Ελλάδας

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

Οι δημοσιογράφοι της Κατάνυξης με ενημέρωσαν πως έχουν πληροφορίες, ότι μητροπολίτης της Βόρειας Ελλάδας, με την αρχή της περιόδου του Δεκαπενταύγουστου, μου στέλνει εξώδικο. Θα επανέλθω με νεότερα. 
Δεν αντέχουν φαίνεται την κριτική μας οι φωτισμένοι ιεράρχες και επιχειρούν να μας φιμώσουν. Δεν έβαλαν φαίνεται μυαλό από τα παθήματα του Θεσσαλονίκης, που ασχολήθηκε μαζί μου!  
Για να δούμε, ποιός φιλοπατριαρχικός, ενδεχομένως και φιλοϊσλαμιστής επίσκοπος προέβη στην ενέργεια αυτή…

https://katihisis.blogspot.com/2019/08/blog-post_1.html#more

OXI στις εκτρώσεις

Από τον Δρα Απόστολο Κρητικόπουλο
Με μια κίνηση που δεν μας είχε συνηθίσει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (ήταν ιδιαίτερα αδρανής τα τελευταία έτη σε κοινωνικές παρεμβάσεις) όρισε την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα ως ημέρα αφιερωμένη στην προστασία της ζωής του αγέννητου παιδιού, δηλαδή οι ιεράρχες μας τάχθηκαν ρητά κατά των εκτρώσεων ακόμα και για έμβρυα που μόλις έγινε η σύλληψή τους.
Όπως δηλαδή επιτάσσει το χριστιανικό αποστολικό δίδαγμα. Αμέσως αντέδρασε το ΚΙΝ.ΑΛ. με ανακοίνωσή του ότι «το δικαίωμα της γυναίκας για έκτρωση δεν αμφισβητείται», όπως ακούσαμε και πολλές φωνές από την Αριστερά και τους φιλελευθέρους, οι οποίοι μίλησαν για «σκοταδισμό», για «αγιατολάχ όπως στο Ιράν», για «πατριαρχία» και λοιπές φεμιναζιστικές υστερικές αντιδράσεις.

H Θεοτόκος -- του αειμνήστου Παναγιώτου Γκιουλέ

Ως προεγνωσμένον και κρύφιον Μυστήριον της Αγίας Τριάδος και ως Μήτηρ της Νοεράς Ησυχίας εις τα Άγια των Αγίων

Ιλιγγιά ο ανθρώπινος νους προ του ασυλλήπτου Θεολογικού Μυστηρίου της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και ο ανθρώπινος λόγος μένει άφωνος και σιωπών, γιατί αδυνατεί να εκφράση το ασύλληπτο, απερινόητο, άρρητο και ανέκφραστο αυτό μυστήριο της ευσεβείας!...                                                                                                                                                         
Γιατί όντως και «ομολογουμένως μέγα εστί το της ευσεβείας μυστήριον· Θεός εφανερώθη εν σαρκί(1)» δια της Θεοτόκου. Γιατί η Παρθένος εγέννησε «εν σαρκί», τον ενυπόστατο Λόγο του Πατρός, την ενυπόστατη Αλήθεια και Ζωή(1α) και έγινε η ουράνιος παστάς του Λόγου, που μέσα Της ετελεσιουργήθη το μέγα Μυστήριο της υποστατικής ενώσεως θείας και ανθρωπίνης φύσεως. Γι΄ αυτό ο ιερός Ιωάννης ο Δαμασκηνός θεολογεί: «Δικαίως και αληθώς Θεοτόκον την Αγίαν Μαρίαν ονομάζομεν· τούτο γαρ όνομα, άπαν το μυστήριον της οικονομίας συνίστησιν»(2). Αυτό σημαίνει ότι το Μυστήριο της Θεοτόκου, ως συνιστών και εκφράζον «άπαν το μυστήριον της θείας οικονομίας», είναι «κρύφιον».