"Παποκεντρική Παγκοσμιότης-Οικουμενισμός"


Κάθε ενορία της OCU πρέπει να πληρώσει στο Φανάρι από 4000 €

Όταν το Φανάρι ανακάλυψε ότι η μεταφορά των ουκρανικών προσκυνημάτων που υποσχέθηκε ο Ποροσένκο δεν έγινε, κάθε ενορία χρεώθηκε μια αμοιβή για τον Τόμο, δήλωσε ο Μητροπολίτης Αντώνιος.
Στις 9 Ιουλίου 2019, ο Μητροπολίτης Αντόνιος Μπορισπόλ και ο Μπρόνρυ,  δήλωσε στους δημοσιογράφους για το τηλεοπτικό κανάλι NewsOne ότι μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες κατοχύρωσης των ουκρανικών προσκυνημάτων, η Κωνσταντινούπολη επέβαλε φόρο για τον Τόμο σε κάθε ενορία της OCU.

Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Τη ΙΣΤ΄ (16η) Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΑΝΤΙΟΧΟΥ, αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος.

Αντίοχος ο Μάρτυς κατήγετο εκ της εν Καππαδοκία πόλεως Σεβαστείας, την ιατρικήν δε μετερχόμενος περιήρχετο τας πόλεις και ιάτρευσε τους ασθενούντας. Περιερχόμενος λοιπόν την χώραν της Γαλατίας και Καππαδοκίας και ιατρεύων πάσαν ασθένειαν, συνελήφθη υπό του ηγεμόνος Ανδριανού, εκρεμάσθη δε υπ’ αυτού επί ξύλου και εξεσχίσθη εις τα πλευρά, δοθείς είτα εις το πυρ.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ. Από τον ΚΒ´ Λόγον του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου:

«Το να αποκτήση κανείς την ταπείνωση, συναντά πολλά εμπόδια, που τον εμποδίζουν, ενώ για την πίστη δεν μας εμποδίζει τίποτε να την βρούμε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα να βρούμε την πίστη, αμέσως χωρίς κανέναν κόπο την βρίσκουμε, αφού είναι δώρον του Θεού και προσόν φυσικόν, μολονότι υπόκειται στο αυτεξούσιον της προαιρέσεώς μας».

ΔΙΑ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Εἶναι θαυμαστό τό μεγαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου. Ἀποτελεῖ τό ἔξοχο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καί τήν τελειότητα ἀνάμεσα στόν σύμπαντα ὑλικό κόσμο. Ἡ ἀνθρώπινη ἐξοχότητά του βρίσκεται στά μοναδικά πνευματικά του χαρίσματα τῆς ἀθάνατης ψυχῆς του. Τίποτε δέ μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τή συνείδηση, τό λογικό καί τήν ἐλευθερία του. Μονάχα ὁ ἄνθρωπος χαρακτηρίζεται γιά τό ἦθος καί την πνευματική του ζωή. Καί το μέν ἦθος εἶναι ὁ σταθερός τρόπος ἠθικῆς συμπεριφορᾶς. Ἕνας τρόπος πού ἀναφέρεται στό σύνολο τῶν βουλητικῶν καί συναισθηματικῶν ἐκδηλώσεων τῆς προσωπικότητάς του. Εἶναι, κατά κάποιο τρόπο, ὁ χαρακτήρας τοῦ ἀνθρώπου. Ἄμεση σχέση μέ τό ἀνθρώπινο ἦθος ἔχει ἡ πνευματική, ἡ ἐσωτερική ζωή, σάν ἔκφραση τῆς θρησκευτικῆς εὐσέβειας. Εἰδικότερα στόν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμό, ἡ πνευματικότητα —ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ— ἐκφράστηκε καί βιώθηκε στήν ὀρθόδοξη παράδοση καί ζωή.

Διακοπή μνημοσύνου


«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).

Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.
«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών Αντιοχείας, Αλεξανδρείας, Σερβίας, Ρωσίας, Ιεροσολύμων, Ρουμανίας, Βουλγαρίας Γεωργίας, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.
«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

Νέα επίθεση του Μητροπολίτη Φθιώτιδος στην «αγία ανυπακοή»: Είναι αρχή αιρέσεως - και το σχόλιο του κ. Δ. Χατζηνικολάου

από εδώ 

ΣΧΟΛΙΟ
Νικόλαος:"Το να απορρίπτει μία φατρία την διδασκαλία της Εκκλησίας, να υβρίζει τον Πατριάρχη και την Σύνοδο και να εμμένει σε σκληροπυρηνικές θέσεις, δήθεν Ορθόδοξες, μη υπακούοντας τις υποδείξεις της Εκκλησίας, τότε αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην αρχή μιας αιρέσεως."

Πώ-πώ διαστροφή ὀλκῆς! Ἐκκλησία, κατά τόν κ. Νικόλαον, εἶναι ὁ Βαρθολομαῖος, ὁ Ἱερώνυμος καί οἱ ὑπόλοιποι Κολυμπαρισταί, πού ἐνομιμοποίησαν τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!!! Αὐτή ἡ διδασκαλία εἶναι ἄκρως αἱρετική, γιά τήν ἀκρίβειαν παπίζουσα, καθότι ἡ Ὀρθόδοξος διδασκαλία εἶναι ὅτι Ἐκκλησία δέν εἶναι μόνον οἱ Ἐπίσκοποι, ἀλλά καί ὁ κατώτερος κλῆρος, οἱ μοναχοί καί βεβαίως ὁ λαός, ὁ ὁποῖος μπορεῖ ν' ἀνατρέπῃ ἀκόμη καί Συνόδους, ὅταν αὐτές εἶναι αἱρετικές, ὅπως ἡ ψευδο-Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου. Ἐσύ, λοιπόν, εἶσαι ὁ αἱρετικός, κ. Νικόλαε, καί ὄχι οἱ ἐνιστάμενοι κατά τῆς ψευδο-Συνόδου. Αὐτοί καλύπτονται ἀπό τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον, τήν διδασκαλίαν καί πρᾶξιν τῶν Ἁγίων Πατέρων καί βεβαίως ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνας, ἐνῷ ὁ κ. Νικόλαος "καλύπτεται" ἀπό τήν παπικήν διδασκαλίαν καί πρᾶξιν. Ἁμαρτάνουν θανασίμως ὅσοι κοινωνοῦν μαζί του, ἐν γνώσει των ὅτι προωθεῖ τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί διδάσκει τά ὡς ἄνω παπικά δόγματα.  

Δ.Χατζηνικολάου

Ιδεολογική υποχώρηση των αριστερών ιδεών

Πρώτα έχασε την κοινωνία των ιδεών και των πολιτών, και μετά έχασε την πολιτική εξουσία

Από τον Κωνσταντίνο Χολέβα*

Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα ευχάριστο γεγονός για την πατρίδα, την κοινωνία, την οικονομία, την Παιδεία, την εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι άξιος συγχαρητηρίων. Εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα κυβέρνηση. 
Η νίκη αυτή δεν οφείλεται μόνο στα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ και τα επιχειρήματα της Ν.Δ. Οφείλεται και σε μια γενικότερη υποχώρηση των αριστερών ιδεών στην ελληνική κοινωνία. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε η αίσθηση ότι η Αριστερά κυριαρχεί στη μάχη των ιδεών στα πανεπιστήμια, στις εκδόσεις, στα μέσα ενημερώσεως, στη νεολαία. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει.