Ὁμιλία εἰς τὰ Βάϊα -- Ἁγίου Ἐπιφανίου, ἐπισκόπου Κύπρου

Χαῖρε μέ ἀσυγκράτητη χαρά, θυγατέρα τῆς Σιών. Ἀπόλαυσε βαθιά χαρά καί ἀναγάλλιασε, ὁλόκληρη τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία. Ἔρχεται πάλι σέ σένα ὁ Βασιλιάς. Ὁ νυμφίος σου ἔρχεται καθισμένος στό πουλάρι, ὅπως σέ θρόνο. Ἄς βγοῦμε νά Τόν προϋπαντήσουμε. Ἄς βιαστοῦμε νά δοῦμε τή δόξα Του. Ἄς προλάβωμε νά τιμήσωμε τόν ἐρχομό Του μέ χαρά.
 Ἄλλη μιά φορά σωτηρία στόν κόσμο, πάλι ὁ Θεός ἔρχεται γιά νά σταυρωθῆ.
Ὁ Βασιλιάς τῆς Σιών, ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν, ξαναέρχεται σ᾽ αὐτήν καί χαρίζει πάλι τή σωτηρία στόν κόσμο. Τό φῶς ἄλλη μιά φορά μᾶς ἐπισκέπτεται καί ἡ πλάνη διαλύεται, ἡ ἀλήθεια λουλουδίζει, χορεύει ἡ Ἐκκλησία καί χηρεύει ἡ Συναγωγή. Πάλι ντροπιάζονται οἱ δαίμονες, σκορπίζει ἡ κατάρα, καί πάλι ταράζονται οἱ Ἑβραῖοι, συντρίβεται ὁ δράκοντας, χαίρονται τά Ἔθνη καί ἡ Σιών στολίζεται.

Κυριακή των Βαΐων Απολυτίκιο


Τη ΚΑ΄ (21η) Απριλίου, μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Επισκόπου, ΠΡΟΚΟΥΛΟΥ, ΣΩΣΣΟΥ και ΦΑΥΣΤΟΥ Διακόνων, ΔΙΣΙΔΕΡΙΟΥ Αναγνώστου, ΑΚΟΥΤΙΟΥ και ΕΥΤΥΧΙΟΥ.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Κυριακή, 21  Απριλίου 2019                                                       

Ιανουάριος ο Επίσκοπος και Μάρτυς του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και οι συν αυτώ Άγιοι Ιερομάρτυρες Πρόκουλος, Σώσσος και Φαύστος οι Διάκονοι και οι Άγιοι Μάρτυρες Ακούτιος και Ευτύχιος ήκμασαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπδ΄ -τε΄ (284-305) . Ευρίσκοντο δε οι Άγιοι ούτοι εις την Καμπανίαν της Ιταλίας, της οποίας ηγεμόνευε τότε ο άρχων Τιμόθεος. Συλληφθέντες λοιπόν τότε οι Άγιοι ούτοι κατεδικάσθησαν εις πικράς και διαφόρους τιμωρίας και συνεπλήρωσαν τον δρόμον του Μαρτυρίου. Ο δε Αρχιερεύς Ιανουάριος, όστις ήτο Επίσκοπος της πόλεως Βενεβέντου, ετέθη εντός καμίνου και επειδή διεφυλάχθη αβλαβής, Χάριτι Χριστού, δια τούτο έκοψαν τα νεύρα του και ούτως ετελείωσε τον δρόμον της αθλήσεως.

Η πρωθυπουργὸς της Σερβίας έγινε… πατέρας!

ΝΑ ΠΟΥ ἔγινε καὶ τοῦτο τὸ εὐτράπελο: ἡ δεδηλωμένη λεσβία πρωθυπουργὸς τῆς Σερβίας ἔγινε …πατέρας!
Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ Μιλίκα Ντζούρντζιτς, συνεργάτης καὶ συμβία τῆς πρωθυπουργοῦ τῆς Σερβίας, Ἀνὰ Μπρνάμπιτς (Ana Brnabic), γέννησε γιὸ καὶ τὸ Πρωθυπουργικὸ Γραφεῖο ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ μωρὸ θὰ ὀνομασθεῖ Ἰγκόρ, γράφει ἡ ἐφημερίδα τοῦ Βελιγραδίου Blic καὶ ἀναδημοσιεύει τὸ Βαλκανικὸ Περισκόπιο. “Ἡ Μιλίκα Ντζούρντζιτς γέννησε φυσιολογικά”, ἐνημέρωσε τὸ πρωθυπουργικὸ γραφεῖο. Ἡ 43χρονη πρωθυπουργὸς συζεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια μὲ τὴν νεότερη σύντροφό της, Δρ Μιλίκα Ντζούρντζιτς. Ὅτι τὸ ζευγάρι περίμενε παιδὶ ἔγινε γνωστὸ λίγες ἑβδομάδες πρὶν τὸν τοκετό. Ἡ Μιλίκα Ντζούρντζιτς (Milica Djurdjic) ἀπέκτησε παιδὶ μὲ ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση καὶ γιὰ αὐτὸ τοὺς τελευταίους μῆνες δὲν ἔκανε δημόσιες
ἐμφανίσεις μὲ τὴν πρωθυπουργό.

Ευχές της ΠΕΘ για τη λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας

«Τὰ Πάθη τὰ σεπτά, ἡ παροῦσα ἡμέρα,
ὡς φῶτα σωστικά, ἀνατέλλει τῷ Κόσμῳ,
Χριστὸς γὰρ ἐπείγεται, τοῦ παθεῖν ἀγαθότητι,
ὁ τὰ σύμπαντα, ἐν τῇ δρακὶ περιέχων,
καταδέχεται, ἀναρτηθῆναι ἐν ξύλῳ,
τοῦ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον.»
Κάθισμα
Ἦχος α'. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ

Τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα βιώνουμε τή μεγάλη καὶ ἀνυπέρβλητη ταπείνωση τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος «ἐπί πώλου ὄνου καθεσθῆναι καταδεξάμενος» καὶ «λεντίῳ ζωννύμενος, μαθητῶν πόδας ἔνιψε» καὶ «ἐμπτυσμούς καὶ μάστιγας καὶ κολαφισμούς καὶ Σταυρόν καὶ θάνατον ὑπομείνας, διά τήν τοῦ κόσμου σωτηρίαν», ἀπὸ ἄκρα φιλανθρωπία, μὲ σκοπὸ νὰ δείξει καὶ σὲ μᾶς τὸν δρόμο τῆς σωτήριας ταπείνωσης καὶ τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης.
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, καθώς πλησιάζει ἡ ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Παθῶν, εὔχεται νὰ ἀποκτήσουμε ὅλοι μας, «ἐν Χριστῷ», τὸ λυτρωτικὸ πνεῦμα μαθητείας, ὥστε νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ μετάσχουμε τῶν σωτηρίων παθῶν Του ἀλλὰ καὶ νὰ ἑορτάσουμε εὐφρόσυνα τὴν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

ΛΑΜΠΡΙΑΤΙΚΟΣ ΨΑΛΤΗΣ -- Αλέξ. Παπαδιαμάντης

Ἐὰν ὁ ἥρως τοῦ παρόντος διηγήματος ἦτο αὐτούσιος ὁ γράφων, τότε ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τίτλος θὰ εἶχε μᾶλλον τροπικὴν καὶ ἀλληγορικὴν σημασίαν. Διότι, ναὶ μέν, εὐδοκίᾳ τῆς θείας Προνοίας, εἶναι ἀληθὲς ὅτι καὶ χάρις εἰς τὴν φιλάδελφον προθυμίαν τοῦ χωρικοῦ καὶ ἀρχοντικοῦ φίλου μου κὺρ Γιάννη Πεντελιώτου, ἀξιοῦμαι σχεδὸν κατ᾽ ἔτος ἀνελλιπῶς, κατὰ τὰς περιδόξους ταύτας ἡμέρας, νὰ συμψάλλω ἐναμίλλως μετ᾽ αὐτοῦ, ὑποβαστάζοντος διὰ τῆς χειρὸς τὰ γυαλιά του, ἀγαπῶντος τὸ πολίτικον ὕφος, παρατείνοντος ἐπ᾽ ἄπειρον τὰ μουσικὰ κῶλα καὶ τὰς καταλήξεις του, εἰς τὸν μικρὸν ἀγροτικὸν ναΐσκον τοῦ χωρίου Θ. ὅπου μυροβολεῖ ἑλισσόμενον εἰς κυανοῦς στεφάνους τὸ μοσχολίβανον, περιβάλλον ὡς διὰ φεύγοντος πλαισίου τοὺς ἀκτινωτοὺς στεφάνους καὶ τὰς σεμνὰς ὄψεις τῶν ἁγίων, καὶ ὅπου μὲ τὰς κεντητὰς ποδιάς των καὶ τὰ λευκὰ κολόβια αἱ νεαραὶ χωρικαὶ προσέρχονται φέρουσαι ἀγκαλίδας ρόδων καὶ ἴων καὶ θημωνίας ὅλας δενδρολιβάνου, καταφορτώνουσαι μὲ λόφους ἀνθέων τὸν πενιχρὸν ἐπιτάφιον, μὴ ἔχοντα ἀνάγκην ἄλλης πολυτελείας.

Με «γρήγορον νουν, σώφρονα λογισμόν, καρδίαν νήφουσαν» -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Η Άγκυρα απομονώνεται ολοένα και περισσότερο διεθνώς. Πολιτικά, αλλά και στρατιωτικά, καθώς παγιώνονται στην περιοχή συνεργασίες που περνούν από τα χαρτιά στην πράξη. Χάνοντας για άλλη μια φορά την ψυχραιμία τους οι γείτονες έστειλαν επιστολή στον ΟΗΕ με την οποία διεκδικούν κυριαρχικά δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου που κείνται δυτικά του Μεσημβρινού 32’’, 16’’, 18’’ Ε’’.
            Με το ίδιο έγγραφο διαγράφουν από τον χάρτη το Καστελόριζο και υποστηρίζουν ότι τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας συνορεύουν απ’ευθείας με εκείνα της Αιγύπτου!!!
            Όμως την ίδια ώρα στην Ουάσινγκτον λαμβάνουν χώραν εξαιρετικού στρατηγικού ενδιαφέροντος πρωτοβουλίες με κορύφωση την πρόταση νόμου που κατετέθη στην Γερουσία από τον Γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ για λογαριασμό των Δημοκρατικών και τον Γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο εξ ονόματος των Ρεπουμπλικανών. Το νομοσχέδιο, για το οποίο εκφράζεται η βεβαιότητα ότι θα υπερψηφιστεί, αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εταιρικής σχέσης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ στους τομείς της ασφάλειας και της ενέργειας. Αιτία η αστάθεια που προκαλούν οι κινήσεις Ερντογάν στην περιοχή για τα αμερικανικά συμφέροντα.