ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

Τη ΙΗ΄ (18η) Μαρτίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΚΥΡΙΛΛΟΥ Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Δευτέρα, 18  Μαρτίου 2019                                                                                                

Κύριλλος, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίου, υιού του μεγάλου Κωνσταντίνου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τλζ΄ - τξα΄ (337-361), ως υιός δε ευσεβών και Ορθοδόξων γονέων ανετράφη παρ’ αυτών και εξεπαιδεύθη εις τα ευσεβή και ορθά ιερά δόγματα. Αφ’ ου δε ο τότε Ιεροσολύμων Μάξιμος Γ΄ (333-348) απήλθε προς Κύριον, ο μακάριος ούτος Κύριλλος ανήλθεν εις τον θρόνον των Ιεροσολύμων, υπερμαχών των δογμάτων των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων.

Οἱ ἁγιορεῖται θὰ µείνωµεν ἀπαθεῖς; -- Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου

Ἡ παρατεταµένη τεχνητὴ καὶ πονηρὴ οἰκονοµικὴ κρίση, ποὺ µαστίζει τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ποὺ διατηρεῖται ἀµείωτη µέχρι σήµερα, ἄµβλυνε καὶ ἐνέκρωσε τὰ ἀντανακλαστικὰ τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἔτσι ἐπέρασαν καὶ θὰ περάσουν ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο, χωρὶς σθεναρὴ ἀντίδραση, πολλοὶ ἀντιχριστιανικοὶ νόµοι. Τὸ ἴδιο συµβαίνει δυστυχῶς καὶ στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ πολύχρονος δῆθεν θεολογικὸς διάλογος µεταξὺ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ παπικῆς αἱρετικῆς «ἐκκλησίας» καὶ οἱ προχωρηµένες προδοτικὲς συµπροσευχὲς ἔχουν κατὰ πολὺ ἀµβλύνει τὰ ἀντανακλαστικὰ τοῦ ὀρθοδόξου πιστοῦ. Καὶ τώρα ποὺ ἔχουν ὡριµάσει τὰ πράγµατα, θὰ βαδίσουµε πλέον µὲ ἐντολὴ τῆς Μεγάλης Συνόδου γιὰ τὴν «ποθούµενη ἕνωση» τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας µὲ τὴν παπικὴ αἵρεση. Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ ἔχει κατὰ πολὺ ἀµαυρωθῆ καὶ ἀπαξιωθῆ, καὶ εὐτελισθῆ τὸ πρόσωπο τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης.

Τη ΙΖ΄ (17η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΜΑΡΙΝΟΥ ξίφει τελειωθέντος.

Μαρίνος ο Άγιος του Χριστού Μάρτυς ήτο εκ προγόνων Χριστιανός. Βλέπων δε τους ειδωλολάτρας προσφέροντας θυσίας όχι μόνον εις ανθρώπους, αλλά και εις ερπετά και εις άλλα ακόμη βδελυρά όντα, ήναψεν υπό θείου ζήλου και εν ω οι Έλληνες εώρταζον τα άψυχα είδωλα, ώρμησε και κατεκρήμνισε τον βωμόν, καταπατήσας τας εν αυτώ θυσίας, τον δε εαυτόν του ωνόμασε Χριστιανόν.

Θα πάρω μια ανηφοριά - Ευαγόρας παλληκαρίδης


Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω μονοπάτια να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά. Θ΄ αφήσω αδέλφια συγγενείς, τη μάνα, τον πατέρα μεσ΄ τα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλαγιές. Ψάχνοντας για τη Λευτεριά θα ΄χω παρέα μόνη κατάλευκο το χιόνι, βουνά και ρεματιές. Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα ΄ρθει το καλοκαίρι Τη Λευτεριά να φέρει σε πόλεις και χωριά. Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω μονοπάτια να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά. Τα σκαλοπάτια θ΄ ανεβώ, θα μπω σ΄ ενα παλάτι, το ξέρω θαν απάτη, δεν θαν αληθινό. Μεσ΄ το παλάτι θα γυρνώ ώσπου να βρω τον θρόνο, βασίλισσα μια μόνο να κάθεται σ΄ αυτό. Κόρη πανώρια θα της πω, άνοιξε τα φτερά σου και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ. Γειά σας παλιοί συμμαθηταί. Τα τελευταία λόγια τα γράφω σήμερα για σας. Κι όποιος θελήσει για να βρει ένα χαμένο αδελφό, ένα παλιό του φίλο, ας πάρει μιαν ανηφοριά ας πάρει μονοπάτια να βρει τα σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά. Με την ελευθερία μαζί, μπορεί να βρει και μένα. Αν ζω, θα μ΄ βρει εκεί.
Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Ο στρατιώτης που έδειξε τον δρόμο! -- Γράφει ο Δημήτρης Ριζούλης


Εν μέσω ισοπέδωσης των πάντων, ένας δρόμος μόνο υπάρχει, αυτός του Μπούχλη: Αντίσταση, διαμαρτυρία, όρθωση αναστήματος
Μπορεί σε τέσσερα χρόνια να αλλάξουν όλα όσα ξέραμε και πιστεύαμε επί δεκαετίες; Οπως φαίνεται, μπορεί... Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προωθήθηκε με συνέπεια η ιδεοληπτική ατζέντα της ισοπέδωσης όλων των παραδοσιακών και εθνικών αξιών και μάλιστα έτυχε τεράστιας προβολής, φτάνοντας στα όρια της μαζικής πλύσης εγκεφάλου. Σχεδόν αθόρυβα, μέσω των media και κυρίως του διαδικτύου, επηρεάστηκαν πολλοί και ακόμα περισσότεροι άρχισαν να φοβούνται για τα πιστεύω τους. 

Τη ΙΖ΄ (17η) Μαρτίου, ο Άγιος Οσιομάρτυς ΠΑΥΛΟΣ υπέρ των Αγίων Εικόνων πυρί τελειούται.

Παύλος ο Όσιος και Ομολογητής Πατήρ ημών ήτο από την Κρήτην, εις την οποίαν ήκμασε κατά τους χρόνους του δυσσεβούς και εικονομάχου βασιλέως Κωνσταντίνου Ε΄ του Κοπρωνύμου (741 – 775). Ότε δε ο εναγής ούτος εξαπέλυσε τον κατά των σεπτών και αγίων Εικόνων διωγμόν, συλληφθείς ο μακάριος Παύλος υπό του στρατηγού της Κρήτης Θεοφάνους του Λαρδατύρη προσήχθη προς εξέτασιν και εβιάζετο να καταπατήση την αγίαν Εικόνα του Εσταυρωμένου. Δεικνύων δε ο μιαρός εκείνος στρατηγός την αγίαν Εικόνα και βασανιστήριόν τι όργανον, καταπέλτην καλούμενον, λέγει προς τον Άγιον:

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΙΚΩΝ

«Τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου ποιοῦντες, τεθεωμένην τὴν σάρκα τοῦ Κυρίου ὑμνολογοῦμεν καὶ τὴν εἰκόνα Αὐτοῦ, οὐδὲν ἕτερον ἴσμεν ἢ εἰκόνα δηλοῦσαν τὴν τοῦ πρωτοτύπου μίμησιν» (Ὅρος Ζ´ Οἰκ. Συνόδου Νικαίας)

Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Δεληγιάννη, Δρος Φιλ. Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης (759 – 826) ὑπέρμαχος τῶν εἰκόνων κατὰ τὴν Εἰκονομαχίαν, παραλληλίζοντας τὴ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ φιλοτέχνηση μιᾶς εἰκόνας γράφει: «Τὸ κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν πεποιῆσθαι τὸν ἄνθρωπον, θεῖον τι χρῆμα ὑπάρχει τὸ τῆς εἰκονουργίας εἶδος δείκνυσιν».
Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, κατὰ τὴν ὁποία ἑορτάζουμε τὴν ἀναστήλωση τῶν θείων εἰκόνων στὸ Βυζάντιο (843) σημαίνει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὴν ὀρθὴ περὶ εἰκόνων δόξα – γνώμη, τοποθετώντας τις στὸ Κέντρο τῆς ὀρθόδοξης λατρείας. Ἡ ἀξία τῆς εἰκόνας βρίσκεται στὴν ὁμοιότητά της μὲ τὸ πρωτότυπο ἀπὸ τὸ ὁποῖο καὶ ἐξαρτᾶται. Ἀποτελεῖ τὸ αἰσθητὸ μέσο ἀνάμεσα στὸ ἀθέατο – πρωτότυπο καὶ τοὺς πιστούς. Τὸ ἀόρατο πρωτότυπο γίνεται αἰσθητὰ παρὸν σὲ αὐτὴν καὶ ὁ πιστὸς τὸ βλέπει μὲ τὰ πνευματικὰ αἰσθητήριά του, «ἐν ἀΰλῳ ὁράσει» ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος Πατὴρ ᾽Ι. Δαμασκηνός1.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ -- Πρωτ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

Την Α’ Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία μας πανηγυρίζει τον θρίαμβό της. Η Ορθοδοξία γιορτάζει τη Νίκη της. Ζώντες και Τεθνεώτες, θριαμβεύουσα και Στρατευομένη Εκκλησία, όλο το Σώμα του Χριστού, πνευματικά εορτάζει. Η Νίκη αυτή περιγράφεται στο «Συνοδικό της Ορθοδοξίας», που διαβάζεται κατά την Λιτανεία των Αγίων Εικόνων. Εκεί φαίνεται, ποια είναι η Ορθοδοξία. Δεν πρόκειται για μια Ιδεολογία, για κάποιο «Κοινωνικό Σύστημα» ή Φιλοσοφία, για κάποια εγκόσμια Πολιτική, που επεκράτησε και θριαμβολογεί για τη συντριβή των αντιπάλων της. Όχι! Η Ορθοδοξία είναι ο νέος τρόπος ζωής και υπάρξεως, η ΧΡΙΣΤΟΖΩΗ, που εισήχθη στην ιστορία με τη Σάρκωση του Αιώνιου Λόγου του Θεού.

Τη ΙΖ΄ (17η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΥ

Ηγουμένου της Μονής του Αγίου Ιωάννου της ονομαζομένης Πελεκητής, εν ειρήνη τελειωθέντος. 
                                                                                        
Θεοστήρικτος ο Όσιος και Ομολογητής Πατήρ ημών εγεννήθη εν Τριγλία της Μικράς Ασίας περί τας αρχάς του Η΄ αιώνος. Ευσεβής δε και φιλομόναχος εκ νεότητος υπάρχων, ευθύς ως επεράτωσε τα εγκύκλια μαθήματα απελθών εις την εκείσε Μονήν της Πελεκητής εκάρη εις αυτήν Μοναχός, εκτιμηθείς δε δια τας αρετάς του εγένετο βραδύτερον και Ηγούμενος ταύτης. Ότε δε εξέσπασεν επί Κωνσταντίνου Ε΄ του Κοπρωνύμου (741 – 775) φοβερός κατά των σεπτών και αγίων Εικόνων διωγμός επρόσταξεν ο αυτοκράτωρ τον ηγεμόνα της Ασίας Μιχαήλ τον Λαχανοδράκοντα, τον δια την ωμότητά του αποκληθέντα Μηχανοδράκοντα, όπως δια παντός τρόπου τιμωρήση σκληρώς τους προσκυνούντας τας αγίας Εικόνας.

Ελάβαμε αυτό το κείμενο προς δημοσίευση:

Κείμενο που δόθηκε προς δημοσίευση στην εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος, και αλλού.

Οι ΓΟΧ Ελλάδος υπό τον Κο Καλλίνικο, έκαναν χρήση των διατάξεων του ν.δ. 4301 /2014, που αφορά την ίδρυση των Θρησκευτικών Νομικών Προσώπων & κοινοτήτων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκαν τρία Θρησκευτικά νομικά πρόσωπα, -θα αναφέρονται στο εξής ως ΘΝΠ-, τα των Μητροπόλεων, [1] ΘΝΠ ΓΟΧ Αττικής και Βοιωτίας, [2] ΘΝΠ ΓΟΧ Πειραιώς και Σαλαμίνος, και [3] ΘΝΠ ΓΟΧ Θεσσαλονίκης. Συνέπεια του νόμου, και η ίδρυση της Νομικής Εκκλησίας ΓΟΧ Ελλάδος.

Ισλαμιστές ανοίγουν πυρ σε Νιγηριανή Εκκλησία και σκοτώνουν 32 πιστούς

Ανώνυμος είπε...
Κυριακή της Ορθοδοξίας γαρ να πούμε για ένα γεγονός επειδή δυστυχώς δεν ακούγεται πουθενά. 32 αδελφοί μας μαρτύρησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Νιγηρία για την αγάπη του Χριστού και πλέον βρίσκονται κοντά Του. Ακραίοι φανατικοί ισλαμιστές επιτέθηκαν συντεταγμένα και οργανωμένα και έκαψαν αρκετά σπίτια και τον ναό μέσα στον οποίο βρίσκονταν οι Χριστιανοί ενώ πυροβολούσαν και σκότωναν όσες οικογένειες επιχειρούσαν να βγουν έξω από το ναό για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά. Γι αυτό το συμβάν τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης αλλά και τα δικά μας δεν έβγαλαν άχνα αλλά έχουν πρώτο θέμα την μεμονωμένη επίθεση ενός ημίτρελου ακροδεξιού Αυστραλού σε μουσουλμάνους. Αδελφέ Κωνσταντίνε αν θέλεις δημοσίευσε την είδηση που παραθέτω παρακάτω για να ακουστεί έστω κάπου και η άλλη πλευρά του νομίσματος...

Εδώ και η είδηση:

16 Μαρτίου 2019 - 4:05 μ.μ.