Εκκλησία και κόσμος -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η αγάπη του Θεού αγιάζει τον κόσμον
Είναι κάποιες αλήθειες παλιές, αλλά όχι ξεπερασμένες. Άφθορες από το πέρασμα του χρόνου, αδιάσειστες από τους σεισμούς και αδιάφθορες από τους συρμούς των καιρών μένουν φωτεινά μετέωρα. Φέγγουν στα σκοτάδια αυτού του κόσμου και κοντρολάρουν την πορεία μας μέσα σ΄ αυτόν. Διευκρινίζω ότι χρησιμοποιώ τη λέξη «κόσμος» με την ειδική έννοια, που της δίνει ο λόγος του Θεού· «ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται» (Α΄ Ιω. 5: 19). Ο κόσμος παραδομένος στον πονηρό, που τον ανακηρύσσει άρχοντα και κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου, αντιτίθεται συνειδητά στο θέλημα του Θεού. Είναι εντούτοις, θαυμαστό ότι αυτός ο πονηρός κόσμος συνιστά το άμεσο αντικείμενο της αγάπης του Θεού.

Τη ΙΘ΄ (19η) Φεβρουαρίου, μνήμη της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών ΦΙΛΟΘΕΗΣ της Αθηναίας.

Φιλοθέη η Οσία Μήτηρ ημών ήτο από τας κλεινάς και περιδόξους Αθήνας, εις τας οποίας εγεννήθη κατά το έτος αφκβ΄ (1522), εις αυτάς δε και ανετράφη και έζησε και ηγωνίσθη τον αγώνα τον καλόν και ανεδείχθη «πόλις,… επάνω όρους κειμένη» (Ματθ.  ε:14) και «λύχνος… επί την λυχνίαν» (Ματθ.  ε:15) φωτίζουσα πάντας τους εν τη πόλει των Αθηνών και τοις πέριξ οικούντας, καίτοι τότε η άλλοτε λαμπροτάτη αύτη πόλις κατείχετο από ενός περίπου αιώνος από τας ορδάς των αλλοφύλων και αλλοπίστων τυράννων Τούρκων.

105 ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ_ΠΑΤΡΑ 17/2/2019


Διασώζεται ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος; -- Μεταμοσχεύσεις : Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;

(Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: ΔΩΡΕΑ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ;)

(ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, FACS

Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητὴς Χειρ/κῆς ΕΚΠΑ
τ. Συν/τής Δ/τής Χειρουργὸς ΕΣΥ
Νοσοκομεῖο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»)

Ἀσφαλῶς ἡ ἐρώτηση αὐτὴ ἀκούγεται παράξενα, ἀφοῦ ἀφορᾶ ἕνα ζήτημα, ποὺ ἐδῶ καὶ 45 χρόνια βρίσκεται στὸ προσκήνιο τῆς ἰατρικῆς, καὶ ὄχι μόνον, ἐπικαιρότητας, ταυτοχρόνως δέ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχει νομοθετικὰ κατοχυρωθεῖ σὲ ὁλόκληρο τὸ δυτικὸ κόσμο, καὶ ὄχι μόνον.
Οἱ μεταμοσχεύσεις ὀργάνων ξεκίνησαν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 60. Εἶχαν ὅμως τότε νὰ ἀντιμετωπίσουν δυὸ σοβαρὰ προβλήματα. 

Οιουμενισμός -- π. Αθανάσιος Μυτιληναίος


Archon Symposium on Reviving the Female Diaconate in the Orthodox Church: Has the Time Come?

With the blessings of His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey, an Archon Symposium is scheduled at the St. Sophia, Sts. Faith, Hope & Agape Greek Orthodox Church, Jeffersonville (Norristown), PA, on Saturday, March 30, 2019, focusing on the historical, canonical and ecclesiastical status of the female diaconate, including a fresh look at the role of deacons in the Orthodox Church and an examination of whether the Church will lose young women if women continue not to be ordained.

Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Τη ΙΘ΄ (19η) Φεβρουαρίου μνήμη του Αγίου Αποστόλου ΑΡΧΙΠΠΟΥ.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019                                                                                                                                         
Άρχιππος ο Άγιος Απόστολος ήτο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, υπό του οποίου επαινείται και συστρατιώτης αυτού ονομάζεται, εις δε τας προς Φιλήμονα και προς Κολασσαείς επιστολάς γράφει περί αυτού· «Είπατε Αρχίππω· βλέπε την διακονίαν ην παρέλαβες εν Κυρίω, ίνα αυτήν πληροίς» (Κολ. δ: 17).

ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΠΑΘΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίον του «Αόρατος πόλεμος» :

«Μέσα εις το βάθος της καρδίας μας ευρίσκονται τόσον λεπτά και τόσον κρύφια πάθη, όπου ουδέ αν είναι πάθη ολότελα ηξεύρομεν. Πως λοιπόν ημπορούμεν να ξεθαρρεύσωμεν ότι από τα πάθη αυτά εκαθαρίσθημεν; Και αν οι οξυδερκέστατοι εκείνοι και προφητικοί οφθαλμοί του Δαβίδ δεν ηδύναντο ταύτα να γνωρίσουν, πως ημείς δυνάμεθα να τα γνωρίσωμεν; Όθεν καθώς εκείνος πάντοτε παρεκάλει τον Θεόν να τον καθαρίση από αυτά: “ Εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με” (Ψαλμ. ΙΗ/Ι3), έτσι και ημείς έχομεν χρείαν να δεώμεθα πάντοτε δια τον καθαρισμόν των τοιούτων κρυφίων μας. Διότι ημείς τας ενεργείας μόνον και τους κλάδους των παθών αισθανόμεθα, τας δε δυνάμεις και ρίζας αυτών ουδαμώς γνωρίζομεν χωρίς τον φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος». 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΕΡΗΜΙΤΟΥ -- Αθωνικά άνθη


Προσφιλέστατα εν Κυρίω τέκνα. Χαίρω και δοξάζω το πανύμνητον όνομα του Κυρίου Ιησού συν Πατρί και Πνεύματι, δια την πίστιν σας και τας αγίας εμπνεύσεις σας…                                                                                                                                      

… Γράφετε, προφανώς υπό τον φωτισμόν του αγίου Πνεύματος, του «συναντιλαμβανομένου ταις ασθενείαις ημών»: «Είμεθα νέοι φοιτηταί τεσσάρων διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Ζώμεν και ημείς εις τον καταλυτικόν 20ον  αιώνα. Ρεύματα μας περιβάλλουν ποικίλα, φιλοσοφικά, θρησκευτικά, κοινωνιστικά, πολιτιστικά, πολιτειακά, εκκλησιαστικά και μας προκαλούν εις αντιμετώπισίν των, εις μίαν τοποθέτησιν απέναντί των… Βεβαίως, πλην των διανοητικών προκλήσεων έχομεν και πειρασμούς ηθικούς. Είμεθα Ορθόδοξοι χριστιανοί και θέλομεν να ζήσωμεν και να αποθάνωμεν εν ευσεβεία και να μη εκπέσωμεν, όσον εξαρτάται από ημάς, της αιωνίου ζωής και μακαριότητος…  Δια τούτο, παρακαλούμεν την αγιότητά σας, όπως μας υποδείξη τρόπους οικοδομής εν Χριστώ και μας βοηθήση εις μίαν ορθήν αντιμετώπισιν των ανωτέρω συγχρόνων προκλήσεων, ώστε, χωρίς υπεκφυγάς, να πάρωμεν μίαν έλλογον στάσιν και θέσιν…».  

Αγωγές από τους ομογενείς της Χειμάρρας για να προστατέψουν τις περιουσίες τους

Με σωρεία αγωγών και προσφυγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αλβανίας απαντούν οι ομογενείς στην ευρύτερη περιοχή της Χειμάρρας προκειμένου να σταματήσουν τα σχέδια της κυβέρνησης Ράμα για την υφαρπαγή των περιουσιών τους
Οι Ελληνες μειονοτικοί προσφεύγουν στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων της γειτονικής χώρας για να εμποδίσουν την παράνομη υφαρπαγή των περιουσιακών στοιχείων τους και την κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τα οποία η κυβέρνηση της Αλβανίας επιδιώκει τον ξεριζωμό της μειονότητας.

Δηλώνουν αποφασισμένοι οι Ελληνες να φτάσουν μέχρι και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να δικαιωθούν, καθώς οι αλβανικές υπηρεσίες εφευρίσκουν κωλύματα για να καθυστερήσουν τις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους μειονοτικούς.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΟΤΑΝ Η ΜΙΣ ΕΥΡΩΠΗ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΟ ΑΒΑΤΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Η Αλίκη Διπλαράκου, πρώτη Ελληνίδα εστεμμένη Μις Ευρώπη το 1930, αποφάσισε εσκεμμένα να παραβιάσει το άβατο του Αγίου Όρους.


Το ίδιο έτος, μετά τον θρίαμβό της στην Ευρώπη, τον Μάιο του 1930, η 18χρονη Αλίκη παραβίασε το Άβατο της Αθωνικής Κοινότητας, ενώ βρισκόταν στη θαλαμηγό του πρώτου μνηστήρα της Γάλλου εφοπλιστή Μωράν, το οποίο είχε αγκυροβολήσει στην Μονή Βατοπεδίου.
Μετά την παραβίαση του Άβατου του Αγίου Όρους, η Αλίκη Διπλαράκου ασθένησε βαριά, και νοσηλεύτηκε σε διάφορα νοσοκομεία της Ελβετίας, κινδυνεύοντας να πεθάνει.
Η Αλίκη Διπλαράκου αντιμετωπίζοντας τον επικείμενο θάνατό της, αναγνώρισε το σφάλμα της, καί μετανόησε ειλικρινά, στέλνοντας μάλιστα επιστολή μετανοίας στην Ιερά Κοινότητα.

«Δεινόν τους χείρονας των βελτιόνων άρχειν» (=φοβερό οι χειρότεροι να κυβερνούν τους καλύτερους) -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Ο πρωθυπουργός δίνει εξετάσεις, όχι στον Ζάεφ, αλλά στα κοινά τους αφεντικά. Γερμανοί και Αμερικανοί τον έχουν ποτίσει νέφτι και σταματημό δεν έχει. Πηλαλάει. Ο Ζάεφ παραμιλά ολημερίς και ολονυχτίς ότι είναι Μακεδόνας με τη βούλα της Ελλάδος! Ξεμύτησαν και οι αποκαλούμενοι «εθνικά μακεδόνες», μια χούφτα ανθυπολειμμάτων  τού Εμφυλίου, έτοιμοι λένε να διδάξουν στα Ελληνόπουλα της Μίας και Ελληνικής Μακεδονίας τη … «μητρική τους γλώσσα». Φρίξον ήλιε!
Το μεγαλύτερο πανηγύρι για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα. Την εφοδιάσαμε με μία ακόμη ψήφο που θα στρέφει ευκαίρως – ακαίρως κατά της Ελλάδος.
Η λαϊκή μας σοφία μάς προειδοποίησε έγκαιρα, πριν πάει ο κ. Τσίπρας στην Άγκυρα:«τούρκον στο σπίτι φίλευε και τη τιμή σου φύλαγε».

Τη ΙΗ΄ (18η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΑΓΑΠΗΤΟΥ, Επισκόπου Συναού, του Ομολογητού και θαυματουργού.

Αγαπητός ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Λικινίου του κατά τα έτη τη΄ - τκγ΄ (308-323) βασιλεύσαντος καταγόμενος εκ της Καππαδοκίας, υιός γονέων Χριστιανών. Όταν δε ήτο νέος την ηλικίαν, επήγεν εις εν των εκεί Μοναστηρίων, εις το οποίον ευρίσκοντο χίλιοι περίπου Μοναχοί, εξ ων συλλέξας διαφόρους αρετάς, ως η μέλισσα συλλέγει το μέλι από τα διάφορα άνθη, έγινε δόκιμος εργάτης των εντολών του Κυρίου και κατεδαπάνα το σώμα του με νηστείαν, αγρυπνίαν και εγκράτειαν·