Η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου, Πιστοποιεί "την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος"

Η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου στη θ. Λειτουργία, κυρίως αλλά και στις λοιπές ακολουθίες, δεν εντάσσεται μέσα στην κοινή μνημόνευση ονομάτων υπέρ υγείας. Επέχει θέσιν δόγματος που πιστοποιεί την κανονικότητα. Πιστοποιεί τη γνησιότητα ότι αυτό που συντελείται είναι Εκκλησία, είναι το αυθεντικό, το σωστικό. Πιστοποιεί την παρουσία της Χάριτος βάσει της αποστολικής διαδοχής. Πιστοποιεί "την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος". Άλλωστε είναι γνωστή η σημασία του αντιμηνσίου που φέρει την υπογραφή του Επισκόπου, αφού η θ. Λειτουργία τελείται από τους πρεσβυτέρους εξ ονόματος του Επισκόπου. Γι' αυτό και Λειτουργία χωρίς τη μνημόνευση του ονόματος του Κανονικού Επισκόπου του τόπου, λειτουργία δεν είναι. Είναι παρασυναγωγή, είναι βαρύτατο πνευματικό παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρότατα. Η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου σφραγίζει την κανονικότητα της εκκλησιαστικής ευχαριστιακής συνάξεως. Και όπως συμβαίνει παντού, ο Επίσκοπος που για κάποιο λόγο θέλει να λειτουργήσει σε ξένη εκκλησιαστική επαρχία, εκτός δηλαδή της δικαιοδοσίας του, παίρνει άδεια από τον Κανονικό Επίσκοπο του οποίου και το όνομα μνημονεύει κατά τη Μεγάλη Είσοδο λέγοντας "του και ποιμενάρχου (ή κυριάρχου) της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως" μετά τη μνημόνευση του Πρώτου δηλαδή του Προκαθημένου ή της Προκαθημένης Συνόδου ....
------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἁγιορεῖται Πατέρες πρός τόν Βασιλέα Μιχαήλ Παλαιολόγον (1275):

«Καί ἄν ὁ ἁπλοῦς χαιρετισμός του ἰσοδυναμεῖ μέ κοινωνίαν μέ τά πονηρά του ἔργα, πόσον μᾶλλον ἡ μνημόνευσίς του ἐκφώνως ἔμπροσθεν τῶν θείων καί φρικτῶν μυστηρίων; Ἄν δέ Αὐτός πού κεῖται ἔμπροσθεν ἡμῶν εἶναι ἡ Αὐτοαλήθεια, τότε πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀνεχθῇ τοῦτο τό μέγα ψεῦδος, τό νά κατατάσσηται δηλαδή αὐτός μεταξύ τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν; Θέατρον θά παίξωμεν ἐνώπιον τῶν φρικτῶν μυστηρίων; Πῶς εἶναι δυνατόν ν’ ἀνεχθῇ τοιοῦτόν τι ἡ ὀρθόδοξος ψυχή, χωρίς ν’ ἀπομακρυνθῇ ἀμέσως ἀπό τούς μνημονευτάς, θεωρῶντας αὐτούς ἱεροκαπήλους; Διότι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ τήν ἀναφοράν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως ἐνώπιον τῶν ἀδύτων μυστηρίων ὡς τελείαν συγκοινωνίαν. Εἰς τήν ἑρμηνείαν τῆς θείας λειτουργίας ἔχει γραφῇ ὅτι ὁ ἱερουργῶν ἀναφέρει τό ὄνομα τοῦ ἀρχιερέως, διά νά δείξῃ ὅτι ὑποτάσσεται εἰς αὐτόν καί ὅτι εἶναι κοινωνός τῆς πίστεώς του... Καί ὁ μέγας πατήρ ἡμῶν καί ὁμολογητής Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ταῦτα λέγει: μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν τόν αἱρετικόν, ἀκόμη καί ὅταν ὁ ἀναφέρων εἶναι ὀρθόδοξος ... Ἀλλά θά δεχθῶμεν τό μνημόσυνον κατ’ οἰκονομίαν; Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἀποδεκτή μία οἰκονομία πού βεβηλώνει τά θεῖα μυστήρια καί διώκει ἀπό αὐτά τό Ἅγιον Πνεῦμα, στερῶντας ἔτσι τούς πιστούς ἀπό τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν των καί τήν χάριν τῆς υἱοθεσίας; Ὑπάρχει τι ζημιωδέστερον τούτου; Ἡ κοινωνία μετ’ αὐτῶν εἶναι προφανής ἔκπτωσις καί ἀνατροπή τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ὁ αἱρετικόν δεχόμενος τοῖς αὐτοῦ ἐγκλήμασιν ὑπόκειται καί ὁ ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν ἀκοινώνητός ἐστιν, ὡς συγχέων τόν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας» Βλ. V. Laurent καί J. Darrouzes, Dossier Grec de L´Union de Lyon (1273-1277), Institut Francais D´Etudes Byzantines, Paris 1976, σελ. 397-399.

10 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἁγιορεῖται Πατέρες πρός τόν Βασιλέα Μιχαήλ Παλαιολόγον (1275):

«Καί ἄν ὁ ἁπλοῦς χαιρετισμός του ἰσοδυναμεῖ μέ κοινωνίαν μέ τά πονηρά του ἔργα, πόσον μᾶλλον ἡ μνημόνευσίς του ἐκφώνως ἔμπροσθεν τῶν θείων καί φρικτῶν μυστηρίων; Ἄν δέ Αὐτός πού κεῖται ἔμπροσθεν ἡμῶν εἶναι ἡ Αὐτοαλήθεια, τότε πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀνεχθῇ τοῦτο τό μέγα ψεῦδος, τό νά κατατάσσηται δηλαδή αὐτός μεταξύ τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν; Θέατρον θά παίξωμεν ἐνώπιον τῶν φρικτῶν μυστηρίων; Πῶς εἶναι δυνατόν ν’ ἀνεχθῇ τοιοῦτόν τι ἡ ὀρθόδοξος ψυχή, χωρίς ν’ ἀπομακρυνθῇ ἀμέσως ἀπό τούς μνημονευτάς, θεωρῶντας αὐτούς ἱεροκαπήλους; Διότι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ τήν ἀναφοράν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως ἐνώπιον τῶν ἀδύτων μυστηρίων ὡς τελείαν συγκοινωνίαν. Εἰς τήν ἑρμηνείαν τῆς θείας λειτουργίας ἔχει γραφῇ ὅτι ὁ ἱερουργῶν ἀναφέρει τό ὄνομα τοῦ ἀρχιερέως, διά νά δείξῃ ὅτι ὑποτάσσεται εἰς αὐτόν καί ὅτι εἶναι κοινωνός τῆς πίστεώς του... Καί ὁ μέγας πατήρ ἡμῶν καί ὁμολογητής Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ταῦτα λέγει: μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν τόν αἱρετικόν, ἀκόμη καί ὅταν ὁ ἀναφέρων εἶναι ὀρθόδοξος ... Ἀλλά θά δεχθῶμεν τό μνημόσυνον κατ’ οἰκονομίαν; Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἀποδεκτή μία οἰκονομία πού βεβηλώνει τά θεῖα μυστήρια καί διώκει ἀπό αὐτά τό Ἅγιον Πνεῦμα, στερῶντας ἔτσι τούς πιστούς ἀπό τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν των καί τήν χάριν τῆς υἱοθεσίας; Ὑπάρχει τι ζημιωδέστερον τούτου; Ἡ κοινωνία μετ’ αὐτῶν εἶναι προφανής ἔκπτωσις καί ἀνατροπή τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ὁ αἱρετικόν δεχόμενος τοῖς αὐτοῦ ἐγκλήμασιν ὑπόκειται καί ὁ ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν ἀκοινώνητός ἐστιν, ὡς συγχέων τόν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας» Βλ. V. Laurent καί J. Darrouzes, Dossier Grec de L´Union de Lyon (1273-1277), Institut Francais D´Etudes Byzantines, Paris 1976, σελ. 397-399.

Ανώνυμος είπε...

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ!

ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΙΕ΄ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ!

ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΙ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟΤΕ (ΤΕΛΗ 13ΟΥ ΑΙΩΝΑ)!

ΜΗΝ ΤΑ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΜΕ.

Ανώνυμος είπε...

Ο Θεός να ευλογεί τον Κο Χατζηνικολάου και την οικογένειά του, που εργάζεται την αλήθεια.

Παν-Συμπαντική Ομάδα Ορθοδόξων,αντιεικουμενιστών.
.


.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 17 Νοεμβρίου 2019 - 7:22 π.μ.

Ὁ Τριαδικός Θεός, ἡ Παναγία μας καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι νά εὐλογοῦν κι ἐσᾶς, ἀδελφέ μου! Δυστυχῶς, πέραν ἀπό τήν παράθεσιν κάποιων πατερικῶν κειμένων καί τόν σχολιασμόν ἄλλων, δέν κάμνω ὁ ἄθλιος τίποτε ἄλλο γιά τήν Ὀρθοδοξίαν καί τήν Ἑλλάδα, πού σήμερα εἶναι ὑπό διωγμόν. Πολλοί ἀπό ἐμᾶς θά ἔπρεπε νά εἴμεθα νέοι Παπουλᾶκοι καί Φλαμιᾶται!

Ανώνυμος είπε...

Προαιρετικός & κανόνας δεν γίνεται!!!! γι'αυτό λέγεται κανόνας ..... Άκου προαιρετικός ..... Αυτό αγγίζει τα όρια της βλασφημίας αφού Θεοφοροι Πατέρες θέσπισαν τους κανόνες! Όσο για το παπικό ημερολόγιο άνοιξε τον συναξαριστή στην μέρα της εορτής του Προφήτου Ηλιού να δεις το θαύμα που έγινε στην Σερβία που όταν ζημωσε η γυναίκα τον άρτο με το φράγκικο ημερολογιο τότε ο άρτος έγινε πέτρα από τον προφήτη Ηλία δείχνοντας ο Θεός μέσω του προφήτη Του πως οτιδήποτε που γκρεμίζει αυτό που η Εκκλησία Του έχτισε δεν είναι αρεστό στον Χριστό....ούτε προσευχές ούτε προσφορές ούτε δεήσεις δεν φτάνουν ως θυμίαμα ενώπιον Του όταν δεν είναι όπως παρέδωσε η Εκκλησία Του!!! Αλλά μάλλον για τους οικουμενιστες -επειδή ο Προφήτης Ηλίας λέγεται και ζηλωτής -γι'αυτους είναι και παλαιοημερολογίτης...... σε αυτό θα συμφωνήσουμε ναι είναι! όπως και όλοι οι Άγιοι της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας η οποία εκφράζεται από τους ΓΟΧ εν Ελλάδι.
Τον ίδιο συναξαριστή έχουμε αλλά.... οι βλέποντες μη βλέπουσιν και οι ακουοντες μη συνιωσιν! (Λουκ. κεφ. Ή. 10)

Ανώνυμος είπε...

Τα έχεις πολύ μπερδεμένα ανώνυμε 12:43 πμ.

Μεγάλη σύγχυση έχεις και μπερδεύεις τους Αγιους Προφήτες με τους Σχισματικούς!!!

Ανώνυμος είπε...

Είναι λάθος ο χαρακτηρισμός ως Ζηλωτές για τους παλαιοημερολογίτες!!!
Πολύ λάθος!!!

Αλλο θείο ζήλος και άλλο πλάνη και Σχίσμα!!!

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 12:43 μ.μ.

Δεν σου τα είπαν σωστά!!

Ο Κανόνας είναι προαιρετικός!!!

Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ!

ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΙΕ΄ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ!

Ανώνυμος είπε...

Ο ιε' Κανόνας είναι προαιρετικός.

Υπάρχουν και υποχρεωτικοί Κανόνες, οι περισσότεροι, αλλά και πάλι όχι με απόλυτο βαθμό. Κάποια οικονομία σε ορισμένους απ' αυτούς μπορεί να κάνει ο πνευματικός.

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχουν και υποχρεωτικοί Κανόνες, οι περισσότεροι, αλλά και πάλι όχι με απόλυτο βαθμό όλοι.