Εναντίον του ΘΝΠ - ΓΟΧ -- του Δ. Χατζηνικολάου, Αναπληρωτού Καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ἀγαπητέ καί Σεβαστέ μοι Πάτερ,

Ἐπειδή ἀνεδημοσιεύσατε ἄρθρον πού χαρακτηρίζει «ὑποκριτάς», «συμφεροντολόγους», «φανατισμένους», «παρασυρμένους» κ.λπ. ὅλους ἐμᾶς πού ἀντιδροῦμε στόν καινοφανῆ ἐκκλησιαστικόν θεσμόν τῶν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων (ΘΝΠ) τοῦ Ν. 4301/14, τόν ὁποῖον υἱοθέτησε καί ἐφήρμοσεν ἡ Σύνοδσος τοῦ κ. Καλλινίκου, μάλιστα δέ καλοῦν εἰς μετάνοιαν καί ἐπιστροφήν εἰς τήν Σύνοδον ὅλους ἐμᾶς πού ἀπετειχίσθημεν ἀπό αὐτήν ἐπειδή θεωροῦμε τόν ἐν λόγῳ θεσμόν δεινήν αἵρεσιν, αἰσθάνομαι ὑποχρεωμένος ν’ ἀπαντήσω. Σᾶς παρακαλῶ νά καταχωρήσετε τήν ἀπάντησίν μου.

Κατ’ ἀρχάς, ἄς σημειωθῆ ὅτι μέχρι τώρα δέν ἔχω ἀκούσει οὔτε ἕν σοβαρόν ἐπιχείρημα πού νά καταρρίπτῃ αὐτά πού ἔχω δημοσιεύσει ἐπανειλημμένως, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν περιτράνως ὅτι ἡ ὑπαγωγή εἰς τόν Ν. 4301/14 ἀποτελεῖ αἵρεσιν. Ἀφορισμοί τοῦ τύπου «εἶναι ἕν νομικόν περίβλημα, δέν εἶναι θέμα πίστεως» δέν μοῦ χρειάζονται.

Ἄς βγῇ, λοιπόν, ἡ Σύνοδος τοῦ κ. Καλλινίκου νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι ἀποδεχομένη τό Ἄρθρον 16 τοῦ Ν. 4301/14 ἐννοεῖ ὅτι δέν εἶναι δογματικῶς ἡνωμένη μέ τούς προκαθημένους τῶν «ἐπισήμων ἐκκλησιῶν», λόγῳ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στήν ὁποίαν αὐτοί ἀνήκουν, ἀλλά, ὄχι μόνον εἶναι δογματικῶς ἡνωμένη μέ τά ἱστορικά Πατριαρχεῖα καί τίς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ὡς θεσμούς, ἀλλ' ἀποτελεῖ καί τήν συνέχειαν αὐτῶν, κατά τήν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὅτι «οἱ Π/Ηται δέν ἀποτελοῦν ἰδιαιτέραν Ἐκκλησίαν εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀλλ' εἶναι ἡ φρουρά πού θ’ ἀγωνισθῇ διά νά ἐπαναφέρῃ τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν θριγγόν τῶν ἱερῶν κανόνων ἀπ' ὅπου ἐξέκλινε».

Ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι δέν θά δεχθῇ ποτέ νά ὀνομάσῃ «ἐκκλησίας» τούς αἱρετικούς καί τούς ἀλλοθρήσκους, ὅπως ἀπαιτεῖ τόν Ἄρθρον 12 τοῦ Ν. 4301/14, συμφώνως πρός τό ὁποῖον ὅλοι αὐτοί δύνανται νά ἱδρύσουν τοὐλάχιστον τρία ΘΝΠ.

Ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι καταργεῖ τήν παράγραφον (ε) ἀπό τήν Ὁμολογίαν Πίστεως πού ὑπέβαλε τό 2014, προκειμένου νά ὑπαχθῇ εἰς τόν Ν. 4301/14, συμφώνως πρός τήν ὁποίαν οἱ πιστοί «πείθονται προθύμως» πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, ὡς νά ἦτο αὐτή ἀλάθητος!

Ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι θά ἐξέλθῃ τῶν ΘΝΠ, ἄν δέν τροποποιηθοῦν τά Ἄρθρα 2 καί 10 τοῦ Ν. 4301/14, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦν τοὐλάχιστον 300 ἄτομα διά τήν ἵδρυσιν καί τοὐλάχιστον 100 διά τήν μή διάλυσιν ἑνός ΘΝΠ, διότι αὐτά καταργοῦν τό εὐαγγελικόν «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσω αὐτῶν» (Ματ. 18:20).

Ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι, φειδομένη τῆς σωτηρίας τοῦ ποιμνίου της, ἀπορρίπτει τά ἀντιχριστιανικά νομοθετήματα περί ὁμοφυλοφιλίας, περί τοῦ «γάμου» καί τῆς υἱοθεσίας ἐκ μέρους τῶν ὁμοφυλοφίλων, περί δῆθεν «ἀντιρατσισμοῦ», περί τῆς ὑποχρεωτικῆς χρήσεως τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου» κ.λπ., ἐπί ποινῇ ἀφορισμοῦ αὐτῶν πού τά δέχονται! Διότι πιστεύει ὅτι μέ τήν στάσιν της αὐτήν ὄχι μόνον δέν «διασαλεύει τήν δημοσίαν τάξιν», κατά τό Ἄρθρον 11 τοῦ Ν. 4301/14, ἀλλά τοὐναντίον πιστεύει ὅτι ἔτσι προστατεύει τήν εἰρήνην, τήν Ἑλληνικήν καί Ὀρθόδοξον ταυτότητα καί τήν συνοχήν τῆς κοινωνίας.

Τέλος, ἄς βγῇ ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅτι δέν δέχεται τήν Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπ. Παιδείας μέ τίτλον «Πιλοτική ἐφαρμογή τοῦ Ἠλεκτρονικοῦ μητρώου Θρησκευτικῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων & Θρησκευτικῶν Λειτουργῶν ...», ἡ ὁποία θεωρεῖ «ψευδολειτουργούς» τούς ἱερεῖς πού δέν δέχονται νά ὑπαχθοῦν εἰς κάποιαν ἀνεγνωρισμένην ἀπό τό Κράτος θρησκευτικήν ὀντότητα, ὅπως, παραδείγματος χάριν, εἶναι οἱ ἀποτειχισμένοι ἱερεῖς ἀπό τό νέον καί ἀπό τό παλαιόν ἑορτολόγιον.

Ἄς βγῇ, λοιπόν, ἡ Σύνοδος νά πῇ δημοσίως καί ἐγγράφως ὅλ’ αὐτά, καί βεβαίως ν’ ἀρχίσῃ τήν ὑλοποίησιν αὐτῶν τῶν διακηρύξεων, καί τότε, ἀγαλλομένῳ ποδί, θά ἐπιστρέψω εἰς αὐτήν, φιλῶν τάς χεῖρας καί τούς πόδας τοιούτων Ἀρχιερέων τοῦ Ὑψίστου! Μία Σύνοδος πού ὄχι μόνον δέν ἀγωνίζεται γιά τίποτε ἀπ’ ὅλ’ αὐτά, ἀλλά καί ὑπήχθη οἰκειοθελῶς εἰς τόν Ν. 4301/14 πού τά ἐπιβάλλει, δέν εἶναι ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά «ἐκκλησία» τοῦ Ἀντιχρίστου!
--------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Σήμερα, τό ἱστολόγιον «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», γιά τό ὁποῖον μέχρι πρότινος ἔτρεφα μεγάλην ἐκτίμησιν, καί βεβαίως διά τόν διαχειριστήν του, μέ τόν ὁποῖον συνεργάσθηκα ἔν τινι βαθμῷ, ἀνήρτησεν ἕν παραπλανητικόν δημοσίευμα ὑπέρ τῶν ΘΝΠ. Ἡ παροῦσα ἀνάρτησις, ἡ ὁποία τό πρῶτον ἐδημοσιεύθη πρό καιροῦ, ἀποτελεῖ ἀπάντησιν εἰς τό ἐν λόγῳ δημοσίευμα, τό ὁποῖον λέγει ὅτι ἡ Ἐκκλησία αὐτοπροσδιορίζεται, δέν ἑτεροπροσδιορίζεται. Αὐτό, βεβαίως, εἶναι ὀρθόν, ἀλλά ΔΕΝ ἀποτελεῖ ἐπιχείρημα ὑπέρ τῶν ΘΝΠ, ὅπου πολλά μέλη τῆς Συνόδου τοῦ κ. Καλλινίκου ὑπέγραψαν (καί ἄρα αὐτοπροσδιωρίσθησαν) ὅτι (1) ΔΕΝ ἀποτελοῦν τήν συνέχειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (βλ. ἄρθρον 16 τοῦ Ν. 4301/2014), ἐφόσον δέχονται ὅτι δέν εἶναι δογματικῶς ἡνωμένοι μέ τήν Ἱστορικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, (2) δέχονται νά ὀνομάζωνται "ἐκκλησίες" ὅλες οἱ θρησκεῖες πού ἱδρύουν τοὐλάχιστον 3 ΘΝΠ, (3) δέχονται νά τούς διαλύῃ ὁ Εἰσαγγελεύς ἄν μειωθοῦν σέ λιγώτερα ἀπό 100 μέλη (κάτι πού θ' ἀποτελῇ τήν πραγματικότητα ὅταν ἀρχίσουν οἱ διωγμοί), (4) δέχονται a priori νά πείθωνται προθύμως στήν Σύνοδον (ὅπερ ἀποτελεῖ ἐκδοχή τοῦ παπικοῦ ἀλαθήτου) κ.λπ. Συνεπῶς, μετά τήν τεραστίαν αὐτήν δογματικήν πτῶσιν, τά ἄτομα αὐτά ΑΥΤΟπροσδιορίζονται ὅτι ΔΕΝ ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά κάτι ἄλλο.

71 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Σήμερα, τό ἱστολόγιον «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», γιά τό ὁποῖον μέχρι πρότινος ἔτρεφα μεγάλην ἐκτίμησιν, καί βεβαίως διά τόν διαχειριστήν του, μέ τόν ὁποῖον συνεργάσθηκα ἔν τινι βαθμῷ, ἀνήρτησεν ἕν παραπλανητικόν δημοσίευμα ὑπέρ τῶν ΘΝΠ. Ἡ παροῦσα ἀνάρτησις, ἡ ὁποία τό πρῶτον ἐδημοσιεύθη πρό καιροῦ, ἀποτελεῖ ἀπάντησιν εἰς τό ἐν λόγῳ δημοσίευμα, τό ὁποῖον λέγει ὅτι ἡ Ἐκκλησία αὐτοπροσδιορίζεται, δέν ἑτεροπροσδιορίζεται. Αὐτό, βεβαίως, εἶναι ὀρθόν, ἀλλά ΔΕΝ ἀποτελεῖ ἐπιχείρημα ὑπέρ τῶν ΘΝΠ, ὅπου πολλά μέλη τῆς Συνόδου τοῦ κ. Καλλινίκου ὑπέγραψαν (καί ἄρα αὐτοπροσδιωρίσθησαν) ὅτι (1) ΔΕΝ ἀποτελοῦν τήν συνέχειαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (βλ. ἄρθρον 16 τοῦ Ν. 4301/2014), ἐφόσον δέχονται ὅτι δέν εἶναι δογματικῶς ἡνωμένοι μέ τήν Ἱστορικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, (2) δέχονται νά ὀνομάζωνται "ἐκκλησίες" ὅλες οἱ θρησκεῖες πού ἱδρύουν τοὐλάχιστον 3 ΘΝΠ, (3) δέχονται νά τούς διαλύῃ ὁ Εἰσαγγελεύς ἄν μειωθοῦν σέ λιγώτερα ἀπό 100 μέλη (κάτι πού θ' ἀποτελῇ τήν πραγματικότητα ὅταν ἀρχίσουν οἱ διωγμοί), (4) δέχονται a priori νά πείθωνται προθύμως στήν Σύνοδον (ὅπερ ἀποτελεῖ ἐκδοχή τοῦ παπικοῦ ἀλαθήτου) κ.λπ. Συνεπῶς, μετά τήν τεραστίαν αὐτήν δογματικήν πτῶσιν, τά ἄτομα αὐτά ΑΥΤΟπροσδιορίζονται ὅτι ΔΕΝ ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά κάτι ἄλλο.

SCRIPTA MANENT είπε...

Υπάρχει ένα προβληματάκι στον συλλογισμό του Κυριάκου Βαρβέρη


Ο Χριστός δεν υπέγραψε τις απόψεις των ανθρώπων που τον προσδιόρισαν ετσι η αλλιώς.
Οι ΓΟΧ όμως Υπέγραψαν αυτόν τον χαρακτηρισμό που τους προσδιόρισε το άθεο και μασονικό κράτος, δλδ οτι η εκκλησία του Χριστού είναι άλλος βλ.΄άρθρο 16 ενω συγκατέλεξε τους ΓΟΧ με όλο το συνονθύλευμα των αιρέσεων εν Ελλάδι και μάλιστα με την υπογραφή τους.

Ο Χριστός δεν υπέγραψε στον καίσαρα ούτε στον Αννα και Καϊάφα οτι η εκκλησία είναι άλλος.
Οι απόστολοι την επαύριο ΔΕΝ μπήκαν στην θρησκευτική κοινότητα της εποχής με Εσσαίους και λοιπές φαρισαϊκές σεκτες και εθνικούς της Παλαιστήνης, ώστε να έχουν κάλυψη από τον καίσαρα…

Για τους εσφιγμενίτες και άλλους κληρικούς ΓΟΧ που διατείνονται αναφορικά με το ΘΝΠ ότι ΔΕΝ είναι θέμα πίστεως αλλά παρά μόνο Διοικητικό το θέμα...
τους απαντώ,
και πριν 2.000 χρόνια με τον Ιούδα, ήταν ΜΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ το θέμα.

kyriakos varveris είπε...


ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΙΤΣΟΥΔΗΣ : "Εἴσαστε αἱρετικοί κατά τήν ἄποψη τοῦ Κράτους"

Αυτό είναι ή δεν είναι ετεροπροσδιορισμός ?

Τα "ορθόδοξα" σωματεία ήταν "δογματικῶς ἡνωμένοι μέ τήν Ἱστορικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν" ? Είμαστε σοβαροί ?

Τα "ορθόδοξα" σωματεία είχαν την ίδια σωματειακή δομή με τις Μασωνικές Στοές ! Επομένως όσοι πήγαιναν στους Ιερούς Ναούς που ήταν με την μορφή των σωματείων, είχαν κοινωνία με Μασώνους και Στοές ? Είμαστε σοβαροί ?

Στην Ομολογία Πίστεως το "πείθομαι προθύμως" δεν είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα άρθρα. Αυτό που κάνεις Δημήτριε και απομονώνεις άρθρα είναι καθαρός προτεσταντισμός !

Η Εκκλησία ΔΕΝ προσδιορίζεται από την διοικητική της δομή αλλά από ένα κείμενο που λέγεται Ομολογία Πίστεως και μέχρι εκεί !

kyriakos varveris είπε...

"...και πριν 2.000 χρόνια με τον Ιούδα, ήταν ΜΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ το θέμα. "

ΠΡΟΣ SCRIPTA---MANENT :

Επομένως η πρότασή σας για "Ορθόδοξη" Διοικητική δομή είναι ..... ?

kyriakos varveris είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
kyriakos varveris είπε...

Επίσης παρακαλώ να μας πει ο π.Γρηγόριος αν έλαβε ή όχι την χειροτονία του από εκκλησία-σωματείο. Και αν ναι πώς είναι έγκυρη, αφού τα σωματεία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "δογματικῶς ἡνωμένα μέ τήν Ἱστορικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν" ?

Ανώνυμος είπε...

Τι ξεψύρισμα τούτο Θεέ και Κύριε! Διοικητικό είναι το θέμα, στα πλαίσια της οργάνωσης του κράτους. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι αποδέχεται κάποιος τους αιρετικούς ως Εκκλησίες. Όσο για το Εκκλησιαστικό ζήτημα του ημερολογίου στην εν Ελλάδι Εκκλησία, δε μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ένας Έλληνας ορθόδοξος του νέου είναι αιρετικός ή το αντίστροφο, απλά στο παλαιό βρίσκεται το οποίο στέκεται επί των επάλξεων της παράδοσης η καθαρότητα της Αληθείας.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 22 Οκτωβρίου 2019 - 7:50 π.μ.

Βλέπω ὅτι, ἀκόμη καί μετά τό σχόλιον - ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΝ τοῦ π. Γρηγορίου, συνεχίζεις ἀπτόητος τήν διαστρέβλωσιν καί τήν παραπλάνησιν, ὑπηρετῶν τήν σκοπιμότητα καί ὄχι τήν Ἀλήθειαν! Ὡς ἐκ τούτου, ὅπως σοῦ ἔχω ξαναγράψει, δέν ἐπιθυμῶ τόν διάλογον μαζί σου. Διά μίαν μόνον φοράν, ὡστόσον, θ' ἀναιρέσω τίς ὡς ἄνω διαστροφές σου. Πρῶτον, τό Κράτος ἐψήφισεν τόν ν. 4301/14 δι' ὅσους ΔΕΝ εἶναι δογματικῶς ἡνωμένοι μέ τούς ἱστορικούς θεσμούς τῶν Πατριαρχείων, Ἀρχιεπισκοπῶν κ.λπ. Ὁ νόμος αὐτός λέγει ξεκάθαρα ὅτι ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ σέ ὅσους εἶναι δογματικῶς ἡνωμένοι μέ αὐτούς τούς θεσμούς. Ὅταν, λοιπόν, ὑπάγεσαι ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ σ' αὐτόν τόν νόμον, τότε τί θά σέ θεωρῇ τό Κράτος καί κατ' ἐπέκτασιν ἡ κοινωνία; Θά διαβάσῃ κανείς τήν Ὁμολογίαν Πίστεως, τήν ὁποίαν βεβαίως, καί ἄν ἀκόμη διαβάσῃ, θά γελάσῃ διά τήν ἀντιφατικότητά της ἤ θά κλάψῃ ἀπό λύπην, ἐφόσον οἱ ὑπαγόμενοι εἰς τόν νόμον αὐτόν δέχονται ἐμμέσως, πλήν σαφῶς, ὅτι δέν εἶναι Ὀρθόδοξοι, καί ἄρα τά ὅσα Ὀρθόδοξα ἀναφέρονται στήν Ὁμολογίαν Πίστεως εἶναι πρός ἐξαπάτησιν τῶν ἀφελῶν; Σημειωθήτω δέ ὅτι καί ἡ ἐν λόγῳ Ὁμολογία Πίστεως δέν εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου Ὀρθόδοξος, τοὐτέστιν εἶναι αἱρετική, ἐφόσον στήν παρ. ε τοῦ 1ου μέρους ἐπιβάλλει τό (παπικῆς προελεύσεως) «ἀλάθητον τῆς Συνόδου»; Καί εἶναι μεγίστη ἀνοησία καί παραπλάνησις νά γράφῃς ὅτι ἡ ἐν λόγῳ παράγραφος δέν εἶναι ἀνεξάρτητος ἀπό τά ἄλλα ἄρθρα, καθότι, ὅταν ὁ πιστός δεσμεύεται ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ νά πείθεται προθύμως σέ ὅ,τι τοῦ σερβίρουν οἱ ἐπίσκοποι, ὅπως π.χ. τά ΘΝΠ, τότε ὅλα τά ὑπόλοιπα «πᾶνε περίπατον», κατά τό δή λεγόμενον, διότι οἱ ἐπίσκοποι θά τοῦ λέγουν ὅτι αὐτό πού κάνουμε (π.χ. τά ΘΝΠ) εἶναι καθόλα σύμφωνον μέ τά Ὀρθόδοξα δόγματα, ἐνῷ αὐτός δέν θά τό πιστεύῃ (ἄν βεβαίως εἶναι ἐχέφρων καί ἀγαπᾶ τήν Ἀλήθειαν), ἀλλά θά ὑποκρίνεται ὅτι πείθεται προθύμως! Οὐδέν σατανικώτερον τούτου! Ὅσον γιά τά σωματεῖα, οἱ σχετικοί νόμοι δέν ἀνέφεραν τίποτε γιά τό ποῖος εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ποῖος δέν εἶναι, οὔτε ποῖος θά ὀνομάζεται ἐφεξῆς "ἐκκλησία," οὔτε εἶχαν τόν τρομερόν περιορισμόν τοῦ ἐλαχίστου ἀριθμοῦ τῶν 100 μελῶν τοῦ ΘΝΠ διά τήν μή διάλυσίν των (ἐκεῖ ὁ ἀριθμός ἦτο 10, πού κατ' οὐσίαν δέν ἀποτελεῖ περιορισμόν) κ.λπ. Λοιπόν, σταμάτα τήν προπαγάνδαν καί τήν διαστρέβλωσιν τῆς Ἀληθείας, καθώς καί νά κουνᾶς μέ ἄπειρον θράσος τό δάκτυλον εἰς ὅλους τούς ἄλλους. Τέλος.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 22 Οκτωβρίου 2019 - 8:12 π.μ.

Γράφεις: «τα σωματεία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "δογματικῶς ἡνωμένα μέ τήν Ἱστορικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν"»

Ποῖος ἐχέφρων εἶπε ποτέ κάτι τέτοιο, ἀφοῦ ὁ νόμος γιά τά σωματεῖα εἶναι καθαρά κοσμικός καί δέν ἀναφέρει ἀπολύτως τίποτε γιά δόγματα, ἐκκλησίες κ.λπ.; Γιατί τό γράφεις αὐτό; Προφανῶς, ἐπειδή δέν ἔχεις τίποτε τό σοβαρόν νά γράψῃς, ἀλλά συνεχίζεις νά ὑπηρετῇς τήν σκοπιμότητα καί ὄχι τήν Ἀλήθειαν! Σοῦ ὑπενθυμίζω ὅτι «τό σφάλλειν ἀνθρώπινον, τό δέ ἐμμένειν εἰς τό σφάλμα σατανικόν»! Τέλος -τέλος -τέλος.

kyriakos varveris είπε...Ώστε υποστηρίζεις ότι ο Νόμος για τα σωματεία είναι καθαρά κοσμικός ?

Η απάντηση :

https://www.scribd.com/document/340520640/%CE%97-%CE%A3%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%A3-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%93-%CE%9F-%CE%A7-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%99-%CE%9D%CE%95%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%E1%BC%A8-%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A3

Αλλά τα σωματεία σας άρεσαν γιατί οι κοσμικοί με γεμάτα πορτοφόλια κάνανε κουμάντο και τώρα.... ?

Να σου θυμίσω ότι οι Ιεροί Κανόνες απαγορεύουν την διαχείριση εκκλησιαστικής περιουσίας από λαϊκούς !

Ανώνυμος είπε...

9.18
Ακόμα τους αρέσουν
Γι αυτο οι μεγαλοσχημοι εξακολουθούν και διαχειρίζονται τις ενοριες και τα μοναστηρια με σωματεία και αστικές εταιρείες.
Αφού ο νόμος 4301 είναι καλός για την Εκκλησία γοχ τότε γιατί δεν διαλύουν τις αστικές εταιρίες τους και να γραψουν τα παραρτήματα που ελεγχουν στις θρησκευτικές κοινότητες;

Αν δεν ξύπνησες ακόμα τοτε γυρνα πλευρό

Ανώνυμος είπε...


Ατάκα απο ελληνική ταινία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου Ναθαναήλ και Αλεξανδράκη
...Ξυπνα Βασίλη...

kyriakos varveris είπε...


22 Οκτωβρίου 2019 - 9:32 π.μ.

"Γι αυτο οι μεγαλοσχημοι εξακολουθούν και διαχειρίζονται τις ενοριες και τα μοναστηρια με σωματεία και αστικές εταιρείες."

θα πεις ονοματάκια Μεγαλόσχημων (και το δικό σου) καθώς και ενορίες/μοναστήρια ....διαφορετικά η "μαρτυρία" σου είναι παντελώς αναξιόπιστη.

Ανώνυμος είπε...

Οπως έμαθες για τα σωματεία των γοχ και τους λαικους που θελουν να ελεγχουν το παραδάκι
Έτσι μάθε και για τους μεγαλοσχημονες
Αντε να σου πω εναν παραπονιαρη μου.

Για ψαξε τον ομιλητή της λαρισσας τι κατάσταση εχει στην ενορια του;

Οσο για τους μεγαλειοτατους...ολοι στο κολπο είναι.
Τελος

Ανώνυμος είπε...

Χαμός στο παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα!!...

Marinos Ritsoudis είπε...

Κυριάκο, ἱδρύσατε στά πρωτοδικεῖα θρησκεῖες   κατά τά πρότυπα τοῦ Κράτους, πού ἡ νομική δομή του, τά κατατάσσει στίς γνωστές θρησκεῖες, κατά τό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος πού εἶναι οἱ αἱρέσεις.

Δέν μιλᾶμε γιά ἀθώα διοικητική δομή, μιλᾶμε γιά νεοφανής αἱρέσεις ὅπως τίς προσδιορίζει ἡ νομική μηχανή τοῦ κοινοβουλίου τοῦ Κράτους.

Ὁ ἐτεροπροσδιορισμός πού γράφεις, δέν τόν ἔκανα οὔτε ἐγώ οὔτε ὅσοι εἶναι ἐνάντιοι στά ΘΝΠ,  τόν ἔκαναν οἱ Ἀρχιερεῖς σας, γιατί ἤθελαν τό χρῆμα καί τίς κοσμικές ἀναγνωρίσεις τῆς ταμπέλας ΓΟΧ.

Οὔτε τό Κράτος φταίει, διότι τό Κράτος, στά πλαίσια τῆς ἀντίχριστης πολιτικῆς πῆραν ἐντολή νά διευκολύνουν τίς αἱρέσεις νά ἀναπτυχθοῦν στήν Ἑλλάδα καί νά πνίξουν ὅπως τά ζιζάνια τό φυτώριο τῶν Ὀρθοδόξων ἐπί τῆς Γῆς.

Οἱ Ἀρχιερεῖς σας εἶναι πού  ετεροπροσδιορησαν  τήν ἐπί γῆς Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ ΘΝΠ, καί τήν ἔκαναν ἑτερόδοξη θρησκευτική κοινότητα, οἱ ὑπόλοιποι ὅλοι ἑρμηνεύουμε τά νομικά ζητήματα πού δέν εἶναι τελικά νομικά εἶναι καθόλα πνευματικά.

Δέν προσθέτω λοιπόν δική μου κρίση, τήν ἑρμηνεία τῶν διατάξεων ἐπιφέρω ὅπως πολλοί τίς ἔχουν ἀναπτύξει, ὅπως καί ἐδῶ στό λινκ στό ἵδρυμα πού γίνεται εἰσήγηση γιά τά ΘΝΠ, στά Ἑλληνικά καί στά Ἀγγλικά, παρουσία τοῦ Γενικοῦ γραμματέα Θρησκευμάτων καί πού γίνεται ἀναφορά γιά τούς ἑτεροδόξους ΓΟΧ ΘΝΠ, ἐπίσημα στήν παγκόσμια κρατική νομική διάσταση.

https://www1.eplo.int/event/1070?language=gr

Καί ὅπως εἶπα δέν εἶναι γνώμη δική μου,  εἶναι γνώμη πολλῶν, εἶναι καί δική σου, ὅταν ἐσύ ἔγραψες στό YouTube πῶς δικαίως αποτειχίζεστε ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ  Κου Καλλινίκου καί τήν βάζεις σέ εἰσαγωγικά  σάν νά τήν ἀπορρίπτεις ἀπό Ὀρθόδοξη Σύνοδο, λόγω τῆς ανιερότητας πού ἐπικαλεῖται τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τούς Ιερεῖς, πού δέν θέλησαν νά ὑπογράψουν νά γίνουν αντίχριστα μέλη τοῦ τμήματος τῶν αἱρετικῶν τῶν ἑτεροδόξων καί ετεροθρήσκων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Καί ἐάν οἱ Ἱερεῖς πού δέν ἔχουν ὑπογράψει εἶχαν στοιχειώδη ἀξιοπρέπεια, δέν θά πρέπει νά δέχονται νά ἐπιτελοῦν τά Ἅγια Μυστήρια, καί μετά νά συναινοῦν νά ὑπογράφει ἄλλος Παπᾶς τήν ἄδεια ψευδῶς. Ἐάν εἶχε ὁ Παπᾶς στοιχειώδη ἀξιοπρέπεια δέν θά πρέπει νά δεχτεῖ αὐτή τήν κοροϊδία, καί ἐάν θέλει νά εἶναι Τίμιος μέ τήν συνείδησή του, δέν θά πρέπει νά τελεῖ Μυστήρια, γιά νά μήν γίνεται ψεύτης ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Αὐτό σημαίνει πῶς τόν βάζουν σέ μία ἄτυπη ἀργία, σέ ἄτυπη παύση. Τοῦτο εἶναι φρικτό ἀποτέλεσμα τῆς προτεσταντικῆς ἄποψης τῆς ἰσχύς τῶν Μυστηρίων τοῦ Κράτους.

Καί ξέρεις πώς αποδυκνείεται πῶς ὅλες οἱ αἰτιάσεις τῶν αἱρετικῶν ΓΟΧ ΘΝΠ εἶναι ὀρθές; Ἐπειδή ψεύδονται ἀσύστολα, ὅλο αὐτό τό σύστημα Αρχιέρεων, Ἱερέων καί λοιπῶν.

Με τά ἀσύστολα ψέματά τους, ἑδραιώνουν τήν  Ἀλήθεια.

Δέν εἴμαστε στό ἑτεροδόξων, ψευδῶς εἶπαν. Γιατί ἡ Ἀλήθεια ἔχει γι αὐτούς βάσιμο κόστος χωρισμοῦ ἀπό Τον Θεόν. Καί εἶναι ἀληθές ὅπως τό εἶπε ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων, ἐάν σέ ποῦνε αἱρετικό νά οὐρλιάξεις ΌΧΙ, γιατί ἀλλιῶς χωρίζεσαι ἀπό Τον Θεόν, ὅπως χωρίζεται καί ὁ ἔχων λάβει τό χάραγμα τοῦ θηρίου, πού καί αὐτή μία διοικητική δομή θά εἶναι γιά πολλούς γιά νά δικαιολογήσουν τά ἀδικαιολόγητα.

Καί ξέρεις, τέλος, πώς ἀποδείχνεται πώς εἴσαστε πεθαμένοι; Σᾶς λένε εἴσαστε  αἱρετικοί  κατά τήν ἄποψη τοῦ Κράτους, καί ἐσεῖς ἀντί νά τιναχτεῖται στό ταβάνι, καί νά πείτε οὐρλιάζοντας ΟΧΙΙΙΙ, σφυρᾶτε ἀδιάφορα, καί μιλᾶτε γιά ἀθώα διοικητική δομή, ξεχνώντας πώς μέ τήν μή ἀντίδραση συμφωνεῖτε διά τῆς σιωπῆς!

Καλά κάνεις καί τό θίγεις τό θέμα μήπως ὑπάρχουν καινούργιοι ἀναγνῶστες γιά νά πληροφοροῦνται τά ζητήματα πού τρέχουν.
.
.

Ανώνυμος είπε...

επιτέλους ρε κυριάκο,έγινες μαννιακός.
να με συμπαθάς για τα δύο ν,δίνω έμφαση όχι για άλλο λόγο.
αγγλιστί δε...maniac ecclesiology.πάλι να με συγχωρείς.
αφορμής δοθείσης σου αφιερώνω κι ένα άσμα αγγλιστί.
όλη η εκκλησιολογία των ΓΟΧ, με απλά λόγια...
σ΄αγαπάμε βρεεε!!!! enjoy!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=pD9rhLSVQMA

Ανώνυμος είπε...

Ο Κυριάκος Βαρβέρης είναι ο Νικόλαος Μάννης!Ξύπνα φίλος!

Ανώνυμος είπε...

εμένα πάλι δε ξέρω γιατί μου θυμίζει αυτό το
άσμα ο κυριάκος....
https://www.youtube.com/watch?v=WKGNTzJoZt0

Marinos Ritsoudis είπε...


Κυριάκο Βαρβέρη τώρα είδα την ανάρτηση σου για το ο, τι δεν είσαι αλάθητος και κάνεις λάθη συμφωνώ, ουδείς κατέχει το αλάθητο, και έχει ορθή άποψη μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

Το ο, τι άλλαξες γνώμη έχεις δικαίωμα, όμως για να είσαι δίκαιος καθόλα στο σωστό δικαίωμα, θα πρέπει να διευκρινήσεις και να αιτιολογήσεις που έκανες το λάθος, και την κακή θεώρηση αλλιώς, δεν είναι κάτι λιγότερο από την ίδια συνέχεια της υποκρισίας που συνεχίζεις να γράφεις, διότι η άποψή μου είναι πως τότε έγραψες ορθά, τώρα υποκρίνεσαι αχόρταγα, έχεις ξεφύγει από το ασύστολα.

2) Το ο, τι δημοσίευσες ένα αυστηρά προσωπικό μήνυμα που γράφτηκε από εμένα προς εσένα, πριν από πολύ καιρό για Ιερέα Ορθόδοξο Τίμιο Λειτουργό τού Υψίστου, χωρίς να αναφερθείς στο τι έγινε τότε, υπό ποιές προϋποθέσεις γράφτηκε, και γιατί ήταν σφόδρα απογοητευμένος ο Ιερέας από την Σύνοδο ΓΟΧ ΘΝΠ,
αντιλαμβάνομαι τρία πράγματα,

1) πως σου έχει στρίψει το μυαλό,

2) πράγματι έφαγες μεγάλο ράπισμα από αυτή την υπόθεση των ΓΟΧ ΘΝΠ,

3) είσαι αισχρός καί ανήθικος.


Ο Θεός να σε έχει καλά, τέρμα οι διάλογοι μαζί σου, είσαι αισχρός, ανήθικος και υποστηρίζεις την αίρεση των ΓΟΧ ΘΝΠ, τουτέστιν προδότης Πίστεως και Πατρίδας.

Υ/γ οφείλεις ένα συγγνώμη από τον Ιερέα που εάν είχες λίγη ανθρώπινη ενσυναίσθηση δεν μιλάω για χριστιανική αρετή, λίγη ανθρωπιά σαν αυτή που δείχνουμε στα σκυλιά, θα έπρεπε να τον σκεπάζουμε όχι να τον εκθέτουμε. Εκείνος είναι ασκητής και εύχεται για όλους μας, για όλο το Σύμπαν, για την Ελλάδα και εσύ σπέρνεις ζιζάνια; Οι άνθρωποι του διαβόλου σπέρνουν ζιζάνια αγαπητέ.

Τελος οι διάλογοι μαζί σου.

Σταύρος Τ. είπε...

Δεν υπάρχει λόγος μόνοι μας να δίνουμε ΑΞΙΑ σε αρλούμπες, που απευθύνονται σε παιδάκια δημοτικου ή όσους βολεύονται να τις ακολουθούνε κι υποτιμούν οι ίδιοι το επίπεδό τους
Όσοι πέρνανε χαρτί ότι είχανε κανει θυσια στα ειδωλα ενώ ΔΕΝ εκαναν ή όσοι δεχονταν να κανουνε θυσια ή να φανε ειδωλοθυτα, ενώ παραλληλα οι αρχες τους διαβεβαιωναν οτι μπορούσανε να παραμείνουνε Χριστιανοί, συγκαταλέγονταν στους πεπτωκότες
Γιατί άραγε ;
ενώ ούτε καν η άλλη πλευρα δεν τους ετεροπροσδιόριζε ;
Και τωρα ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ τους λεει ο Καίσαρας ότι πηγαίνετε στο αρθρο 13 και μπορειτε να παραμείνετε Ορθοδοξοι...και τρεξανε...και λυπαμαι για την σταση του Διδάκτορα Νομικης π. Νικολάου Δημαρά, όταν διαχρονικως η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ μορφή του Συνταγματος κανει ορισμο στο αρθρο 3 της Ορθόδοξης κανονικης Εκκλησιας και στο αρθρο 13 είναι οι αιρετικοι κι αλλόθρησκοι.

Κι οι άλλοι βλάσφημοι του δηθεν συμβολικου σφραγισματος, μας λενε δεν εχει σημασια αν θα παρουμε καποιο εξωτερικο σφραγισμα αλλα τι πιστεύουμε μεσα μας
Ναι βρε, τραβατε ξαπλωτοί στον Παράδεισο
το πρόβλημα είναι ότι θέλετε να πάρετε κι άλλες ψυχές μαζί σας εκεί που θα πάτε

Σταύρος Τ. είπε...

H ακρίβεια είναι ότι
[είσαστε αιρετικοί βάση του Συντάγματος των Ελλήνων, που γράφτηκε «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος»] μετά την (προσωρινή) απελευθέρωση κι αποτελεί πια μέρος της Ιεράς Παραδόσεως
Το τι υποστηρίζει η εκάστοτε εξουσία ή ο κάθε "Νομικός", καμία αξία δεν έχει
Κι όπως (ρητορικώς) λέμε για το ημερολόγιο, ότι δηλαδή μόνο με Πανορθοδοξη θα μπορουσε κανονικως να επιβληθεί, έτσι κι εδώ, μόνο μέσω τροποποίησης του Συντάγματος θα μπορούνε να γίνει αυτό
Ρητορικώς γιατί ούτε μια γνήσια Πανορθόδοξη θα το αποδεχότανε το νέο ημερολόγιο, αλλά ούτε κι ένα πραγματικό Ελληνορθόδοξο κράτος θα είχε επικρατούσα θρησκεία τους αιρετικούς Οικουμενιστές
Νομικό/Συνταγματικό κενό σαφώς υπηρχε μετά το Σχίσμα του 1924, όπως λεγανε κι έγκριτοι Συνταγματολόγοι, αλλά είδαμε πως το "λυσανε" κάποιοι στις μέρες μας
Πολλά μπράβο βέβαια στον Μαρίνο, που μίλησε εκ καρδίας, λέγοντας αρκετά σωστά πράγματα, μόνος του ανάμεσα σε τόσους και μας έκανε υπερήφανους

Ανώνυμος είπε...

Διάβασε Σταύρο Τ. τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου για τα ειδωλόθυτα.
Και συγκρινέ τα με αυτά που έγραψες στο 3:53 μ.μ.

Σιδέρης Μπουκτάρης είπε...

Μπορεί οι γνήσιοι ορθόδοξοι να είναι σε χειρότερη κατάσταση από τους Οικουμενιστές(και γι'αυτό να στέλνει ο π.Ευθύμιος τους αποτειχισμένους στους Οικουμενιστάς*).
Γράφει ο Άγιος Νικόδημος:"Λέγει δέ ο θείος Χρυσόστομος(εις την ια'.ομιλ. προς Εφεσίους),ότι ΕΙΠΕΝ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ άνθρωπος,πως,ουδέ αίμα μαρτυρίου ημπορεί να εξαλείψει την αμαρτίαν του χωρισμού της Εκκλησίας και της διαιρέσεως,και το να σχίση τινάς την Εκκλησίαν ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΝ ΚΑΚΟΝ,ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΠΕΣΗ ΕΙΣ ΑΙΡΕΣΙΝ.Γράφει δέ και Διονύσιος ο Αλεξανδρείας και ομολογητής εν τη προς Ναυάτον Επίσκοπον επιστολή,ότι πρέπει να πάθη τινάς,ΟΤΙ ΚΑΚΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΗΝΑΙ,μόνον να μη σχίση την Εκκλησίαν• και ότι είναι ενδοξότερον το μαρτύριον,όπου ήθελεν υπομείνη τινάς[δηλαδή το μαρτύριο τον Παλαιοημερολογιτών να εορτάζουν με άπαντα τα ημερολόγια],διά να μη σχίση την Εκκλησίαν,ΠΑΡΑ το μαρτύριον όπου ήθελεν υπομείνη διά να μη ειδωλολατρήση,επειδή εις μεν το υπέρ του μη ειδωλολατρήσαι μαρτύριον,διά την ωφέλειαν της ιδικής του ψυχής μαρτυρεί• εις δέ το υπέρ του ΜΗ ΣΧΙΣΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ,διά την ΩΦΕΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΕΙ"!

Σταύρος Τ. είπε...

5.15 με το αναλυσουμε αυτό το θεμα, θα λοξοδρομήσουμε την συζητηση.
Ούτε όμως κι είναι όπως το θεωρείς εσύ, όπως θα δεις παρακάτω τον κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου
Με τους σημερινούς "ΓΟΧ' να συγκαταλέγονται σε εκείνους που " Οἱ δὲ ἄνευ ἀνάγκης μεγάλης προδόντες τὴν εἰς Θεὸν πίστιν "
καθώς προθύμως υπάχθηκαν στο Θ.Ν.Π., άνευ αντιστάσεως, και μιλώντας με πολύ άσχημες εκφράσεις στους αντιδρώντες
Το θέμα των ειδωλόθυτων, το χρησιμοποιούνε κι άλλοι που το παιζουνε υπερανω (σημασία δεν έχει τι θα φας, τι θα κάνεις, αλλά η καθαρή καρδιά!!!) , αλλά δεν θα πλατιάσω άλλο σ΄αυτό. Αν συνεχίζεις να διαφωνεις, φερε μας την ερμηνεια του Αγιου Ιωάννη του Χρυσοστόμου (που δεν μπόρεσα να βρω εγω) κι όχι τι λέει ο κάθε νεο-πατέρας, που απομονώνει κάποιες λέξεις και τις ερμηνεύει κατά το δοκούν

Κανὼν πα´ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Περὶ τῶν διὰ βασάνους ἐξομοσάντων.
Ἐπειδὴ πολλοὶ ἐν τῇ τῶν βαρβάρων καταδρομῇ παρέβησαν τὴν εἰς τὸν Θεὸν πίστιν, ὅρκους ἐθνικοὺς τελέσαντες καὶ ἀθεμίτων τινῶν γευσάμενοι τῶν ἐν τοῖς εἰδώλοις τοῖς μαγικοῖς προσενεχθέντων αὐτοῖς, οὗτοι κατὰ τοὺς ἤδη παρὰ τῶν Πατέρων ἡμῶν ἐξενεχθέντας νόμους καὶ κανόνας οἰκονομείσθωσαν. Οἱ μὲν γὰρ ἀνάγκην χαλεπὴν ἐκ βασάνων ὑπομείναντες καὶ μὴ φέροντες τοὺς πόνους καὶ ἑλκυσθέντες πρὸς τὴν ἄρνησι, ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἄδεκτοι ἔστωσαν καὶ ἐν δυσὶν ἀκροάσθωσαν καὶ ἐν τρισὶν ὑποπεσόντες, οὕτω δεκτοὶ γενέσθωσαν εἰς τὴν κοινωνίαν. Οἱ δὲ ἄνευ ἀνάγκης μεγάλης προδόντες τὴν εἰς Θεὸν πίστιν καὶ ἁψάμενοι ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ καὶ όμόσαντες ὅρκους ἑλληνικούς, βαλλέσθωσαν μὲν ἐν τρισὶν ἔτεσι, καὶ ἐν δυσὶν ἀκροάσθωσαν, ἐν ὑποπτώσει δὲ εὐξάμενοι ἐν τρισὶν ἔτεσι, καὶ ἐν ἄλλοις τρισὶ συστάντες τοῖς πιστοῖς εἰς τὴν δέησιν, οὕτω δεκτοὶ ἔστωσαν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ κοινωνίᾳ.

Σταύρος Τ. είπε...

κι εδώ απόφαση Αποστολικής Συνόδου, για τους Εθνικούς που πίστευσαν στον Κύριο

Οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί χαιρετούν τους αδελφούς που προέρχονται από τους εθνικούς στην Αντιόχεια, στη Συρία και στην Κιλικία. Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από μας ήρθαν και σας τάραξαν με τα λόγια τους και κλόνισαν τις ψυχές σας, χωρίς να τους έχουμε δώσει εντολή εμείς ... αποφασίστηκε ως σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μη σας επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος, εκτός από τα αναγκαία: να απέχετε από τα ειδωλόθυτα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό (Πράξ. 15,23-29).

Ανώνυμος είπε...

Εδώ κ.Μπουκτάρη κάνει λάθος ο ΆγιοςΙωάννης ο Χρυσόστομος.Η αίρεση είναι μελαλύτερο κακό από την αίρεση.Δηλαδή οι Οικουμενιστές κάνουν μεγαλύτερη ζημιά στην Εκκλησία απ' ότι οι Γ.Ο.Χ.
Μπορεί ο π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς να σας αφήνει για μυστήρια στους Οικουνμενιστές,γιατί οι κληρικοί των Γ.Ο.Χ καθαιρέθηκαν το 1937 νομίζω,και άρα δεν έχουν μυστήρια ούτε κατ' οικονομίαν,γιατί έγιναν λαΐκοί και δεν μπορούσαν να κάνουν νόμιμες χειροτονίες.
Μπορεί να κάνω λάθος και να τα λέει σωστά ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Διονύσιος.Τη γνώμη μου γράφω.Σημασία έχει ποιός έκανε το σχίσμα το 1924.Το σχίσμα το έκαναν αυτοί που διέκοψαν την κοινωνία για ημέρες και νύχτες και δευτερεύοντα και ευκολοϊάτρευτα προβλήματα.Δηλαδή οι Παλαιοημερολογίτες.

Σταύρος Τ. είπε...

Σε χάσαμε καιρό κ. Σιδέρη κι έρχεσαι τώρα να μας πεις ότι για την αλλοπρόσαλη Εκκλησιολογία του π. Ευθυμίου, και το θράσος της ομάδας του, να ειρωνεύεται εκείνους που έχουνε κάποιες πρότερες θέσεις του π. Ευθυμίου για τις οποίες παριστάνουνε τους ανήξερους (π.χ. το 2014 ομιλούσε περι ακύρων Μυστηρίων), για όλα φταίνε οι....ΓΟΧ
Με το να στέλνει συνειδητούς αποτειχισμενους να παρουνε Γαμο-Βαπτιση από Οικουμενιστες και να αρνειται να τα τελεσει, όπως και να νοιάζεται τι θα πούνε οι Οικουμενιστες (ότι αν τα τελεσει, κάνει Σχισμα) είναι ουσιαστικα της δυνητικης αποτειχισεως κι επίσης δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησιολογία των Αγίων κι ειδικά του Αγίου Θεοδώρου Στουδίτη, τον οποίο συχνά επικαλείται
Αλλά μάλλον και για αυτό φταίνε οι ΓΟΧ
Όπως κι ο π. Ευθύμιος, έτσι κι εσύ, εκλείθεις να προσπαθήσεις να αναιρέσεις τα περι κανονικότητας που αναγράφονται στο link παρακάτω, αλλά αντ΄αυτού, εμφανίστηκες απλά για να εξαπολύσεις πομπώδεις εκφράσεις...
http://scripta---manent.blogspot.com/2019/08/1924_12.html

Ανώνυμος είπε...

Η αίρεση είναι μεγαλύτερο κακό από το σχίσμα,ήθελα να γράψω.

Σιδέρης Μπουκτάρης είπε...

Για γράψε μας,αδελφέ,πού λέει ο π.Ευθύμιος για άκυρα Μυστήρια το 2014;Αφού εμάς μας έλεγε το 2012 ότι "τα Μυστήρια των κληρικών που κοινωνούν με την αίρεση του Οικουμενισμού,είναι έγκυρα".Αποτείχιση κάνεις για να μην συμμετέχεις στην παναίρεση.Στο κείμενό του,για το θέμα των Μυστηρίων(το 2014),μιλάει για άκυρα Μυστήρια κατ'ακρίβεια και για έγκυρα μυστήρια κατ'οικονομία.Γιατί διαστρέφεις τα λόγια του;
Δεν λέει ο άνθρωπος να πάρουν τα Μυστήρια από τους ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ και καραμπινάτους Οικουμενιστές,αλλά από κληρικούς,Νέου και Παλαιού Ημερολογίου(που δεν ανήκουν σε παραταξεις ψευδοσυνόδων και δεν δογματοποιούν το Π.Η.[με λόγια και πράξεις]),που από άγνοια και αφέλεια κοινωνούν με την αίρεση και τους Οικουνενιστές Ψευδεπισκόπους.Γιατί διαστρέφεις το πνεύμα του;;
Δεν γράφει πουθενά ότι νοιάζεται για το τι θα πουν οι Οικουμενιστές και ότι αν τα τελέσει κάνει σχίσμα!Αυτές είναι δικές σου φαντασίες λόγο του ότι δεν ξέρεις να διαβάζεις με καθαρό πνεύμα.Αυτοί που θα τον κατηγορήσουν,αν μιλάει για άκυρα Μυστήρια των 14 τοπικών Εκκλησιών,είναι οι αποτειχισμένοι(π.Ζήσης,π.Μανώλης,π.Βεζύνιας,Κερμενιώτης,Σημάτης,Ρίζος,Μοναχός Σάββας,οι αποτειχισμένοι κληρικοί και Μοναχοί του Αγίου Όρους(εκτός από τον Μοναχό Μακάριο κ.λπ.)!Γιατί διαστρέφεις τις σκέψεις του;;;
Η εκκλησιολογία του είναι ίδια με αυτήν του Αγίου Θεοδώρου(έχει διαβάσει τα άπαντα του Αγίου),αλλά κάνει οικονομία για το καλό των Ορθοδόξων.Αν γράψει στα κείμενά του ότι τα Μυστήρια των 14 τοπικών Εκκλησιών είναι άκυρα,και ότι δεν χωράει οικονομία στο θέμα αυτό,τότε θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά(τώρα τον κατηγορούν μόνο 5-10 άτομα[εσύ*,εγώ,ο Μ.Μακάριος,ο Λαυρέντιος,η Θέμις,η Πολίτη και ο Πανταζής ο Παλαιοημερολογίτης*]).Μπορεί να κάνει και λάθος,αλλά αυτό θα φανεί στη συνέχεια.
Μεγάλο λάθος του είναι που δεν έχει κοινωνία με τον Άγιο Ράσκας(στο θέμα αυτό είναι δίγλωσσος,γιατί διδάσκει ότι πρέπει άπαντες οι αποτειχισμένοι κληρικοί να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία,αλλά αυτός δεν κοινωνεί με τον Επίσκοπο Αρτέμιο).Σε ομιλία του,από άγνοια και αφέλεια,διαστρέφει την Αγία Γραφή και τα λόγια του Απ.Παύλου(όπως και ο Σημάτης,που γράφει στο ιστολόγιό του για έγκυρα Μυστήρια στους αιρετικούς και ότι και οι αιρετικοί[που δεν τους καταδίκασαν οι Οικουμενιστές Ψευδεπίσκοποι ]ανήκουν στην Εκκλησία του Κυρίου!)!!Δεν είναι Πάπας Ρώμης ο Άγιος Ιερομόναχος των Σταγιατών!!!Κάνει λάθη,όπως λάθη έκαναν και μεγάλοι Άγιοι.
Άπαντες οι θέσεις των γνησίων ορθοδόξων και των Παλαιοημρολογιτών έχουν απαντηθεί,και από εμάς και από τον εκλεκτό αγωνιστή π.Τρικαμηνά,αλλά και από τους κυρίους ΣΗΡΙΤΣΑ(Σημάτης,Ρίζος,Τσακίρογλου ).
Για να μπορέσω να κάνω διάλογο,πρέπει να τηρηθούν δυο βασικά πράγματα...

Ανώνυμος είπε...

τα μοναστήρια είναι έτσι γιατί το ορίζουν διαθήκες τους και το καταστατικό τους και αν το αλλάξεις παραβιάζεις ορο της διαθήκης και εκπίπτει ενώπιον του κράτους και τότε το μοναστήρι είναι στον αέρα
Γύρνα εσύ πλευρό τώρα.
Γεώργιος.

Ανώνυμος είπε...

Ναι αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενά σου το κράτος αναγνώριζει και την ομολογία πίστεως που είναι Ορθοδοξοτατη!
Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...

Δεν μπορείς να δέχεσαι την αναγνώριση κατά το δοκούν....
Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...

Επίσης θυμάσαι πως ο Σεβασμιώτατος Φώτιος σε email με όλους αποδέκτες που κακώς έκανες σε ταπωσε στο θεμα και έπειτα σε
ξεφτυλισε καλώντας εσένα και όποιον άλλο σε δημόσιο διάλογο τον οποίο ουδέποτε επιδιωκατε !!! Αυτό από μόνο του τα λέει ολα.!!! Εσείς σχίζετε και γκρεμίζετε και η εκκλησία οικοδομεί ολόκληρες κοινότητες ορθοδόξων από ισλαμικά και αλλοθρήσκα κράτη όπως η Ινδονησία και η Νιγηρία φεύγουν από τα πατριαρχεία του οικουμενισμού που τόσο αγαπάτε μερικοί και συντάσσονται με την γνήσια ορθοδοξία.
ΘΝΠόπληκτοι έχετε γινει!!!
Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...

Καλή η προσπάθεια αλλά δεν πείθει.
Αν τα μοναστήρια και οι ενορίες είναι καλυμμένα με τα σωματεία προς τι η "ιεραποστολή" να τα γράψουν στις κοινότητες;

Ανώνυμος είπε...

Το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο

Το θέμα του Εκκλησιαστικού Θρησκευτικού Νομικού προσώπου είναι θέμα καθαρά διοικητικό και νομικό θέμα. Δεν άπτεται ζητημάτων Πίστεως. Το κράτος ρυθμίζει τις προϋποθέσεις με τις οποίες οργανώνονται οι διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις. Στους Ορθοδόξους Παλαιοημερολογίτες δεν δίνει το δικαίωμα να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα Δημοσίου Δικαίου. Παρέχει όμως στούς Ορθοδόξους Παλαιοημερολογίτες την δυνατότητα οργάνωσης ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου των διαφόρων Ιερών Μονών και Ναών ή της Εκκλησιαστικής Διοίκησης. Μέχρι τώρα οργανώνονταν με τις μορφές του σωματείου οι Ενορίες και με την μορφή της Εταιρείας του Αστικού Κώδικα οι Ιερές Μονές. Τώρα το κράτος παρέχει την δυνατότητα σε σοβαρά οργανωμένες θρησκευτικές οργανώσεις να περιβληθούν τον τύπο του Εκκλησιαστικού Νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. Ουδέποτε η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος υπήχθη σε Τμήμα Ετεροδόξων του Υπουργείου Παιδείας, όπως συκοφαντούν κάποιοι ψευδόμενοι. Το Τμήμα αυτό δεν υπάρχει. Υπήρξε για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά με τις παρεμβάσεις μας καταργήθηκε η ονομασία. Έχει μετονομαστεί σε Τμήμα Θρησκευτικής Διοίκησης. Σε αυτό το Τμήμα υπάγονται όλες οι θρησκευτικές Οργανώσεις, όχι μονον η Παπική και η Προτεσταντική, αλλά και οι νυν υπάρχουσες, τα Μοναστήρια όλα και οι Ιεροί Ναοί, είτε ως νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με την μορφή της Εταιρείας του Αστικοού Κώδικα, είτε με την μορφή του Σωματείου. Ο Νόμος δεν κάνει διάκριση. Ο Νέος Νόμος για τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα είναι σχεδόν ο ίδιος με τον αντίστοιχο Νόμο και τις διατάξεις περί Σωματείων του Αστικού Κώδικα, μόνον που απαιτεί τουλάχιστον 300 μέλη για την ίδρυσή του και τουλάχιστον τρεις θρησκευτικές Κοινότητες με 300 μέλη για την συγκρότηση ενός Εκκλησιαστικού Νομικού Προσώποου. Όπως ελέγχεται και διαλύεται και ένα σωματείο, το ίδιο συμβαίνει και όταν συγκροτηθεί ένα Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο, αλλά με περισσότερες συνταγματικές εγγυήσεις, λόγω του αυξημένου κύρους του. Χρειάζεται δικαστική απόφαση πλήρως αιτιολογημένη και μόνο γιά λόγους που αφορούν τήν προσβολή του Δημοσίου συμφέροντος και για δράση που είναι αντίθετη στο καταστατικό του και στο Νόμο. Όταν λυθεί το Νομικό Πρόσωπο, δεν σημαίνει, ότι καταλύεται ο Θεοϋπόστατος Οργανισμός της Εκλησίας. Η Εκκλησία θεολογικά και πνευματικά εξακολουθεί και υπάρχει, αφού ορίζεται και εν δυσίν και τρισιν Ορθοδόξοις. Αυτό το οποίο παύει να υπάρχει είναι η νομική μορφή, το νομικό περιβλημα δηλαδή το ένδυμα. Μπορεί η Εκκλησία να αναζητήσει άλλη νομική κάλυψη και μορφή και να εξακολουθήσει να υφίσταται και ως Νομικό Πρόσωπο, αν επιθυμεί, διότι, βεβαίως, ουδέποτε κατελύθη και ουδέποτε καταλύεται ως Θεοϋπόστατος Οργανισμός η Εκκλησία. Η νομική μορφή που περιβάλλεται μία θρησκευτική οντότητα αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνον στις σχέσεις της Εκκλησίας με την Διοίκηση και στο μέτρο που ο ιερεύς και ο αρχιερεύς κάνουν πράξεις με αστικές συνέπειες, όπως γάμους και βαπτίσεις και μόνον αναφορικά με την δήλωσή τους στα οιεία Ληξιαρχεία και σε διάφορες άλλες διοικητικές υποθέσεις που τυχόν θα ανακύψουν, γιατί το Κράτος δεν συνδιαλέγεται με Θεοϋπόστατους Οργανισμούς, αλλά με οργανισμούς, που έχουν την νομική μορφή με την οπόια το ίδιο επιλέγει να νομοθετήσει, για να κάνουν χρήση της οι κοινωνοί του Δικαίου. π. Νικόλαος Δημαράς Δρ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Για την αντιοικουμενιστικη ομιλία στην Λάρισα έγραψες...
"Για ολους εμας του Πατρίου, εκει μέσα ήταν μία αλλη βαρετή επανάληψη γιά τά οσα εχουν γίνει βούκινο από τό διαδίκτυο."
Για εμάς του πατριού ναι, αλλά εσύ την θέλεις μια επανάληψη γιατί εκτός από το ότι η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως για εσενα ειδικα να ξαναθυμηθεις ότι δεν βάζουμε μετάνοια σε οικουμενιστη πατριάρχη!!!!!!
Αλλά εσύ βαρέθηκες πάλι οπότε μάλλον περιμένουμε να δούμε στο μέλλον κάτι ανάλογο αφού φάνηκε ότι πάλι δεν προσεχές στο μάθημα.
Γι'αυτό έχω τρία πράγματα έχω να πω....

1. Κατήχηση
2. Κατήχηση
3. Κατήχηση

Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...

Την ευχή και τις πρεσβείες του κράτους να έχετε.

Κατήχηση;
Πές τo και στον Παιβανά που ψέλνει μια στην Μητρόπολη Ιερωνύμου όπως κι ένα σωρό άλλων, ακόμα και στον Ειρηναίο Σερβίας και την άλλη στην Μητρόπολη ΓΟΧ

Σταύρος Τ. είπε...

Όταν ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς έγραφε περί ακύρων μυστηρίων
https://apotixisi.blogspot.com/2014/10/blog-post_17.html
...Ἐδῶ φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι τά περιστατικά αὐτά τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι κατόπιν ἔλαμψαν διά τῆς ὁμολογίας, καμμία σχέσι δέν ἔχουν μέ τό νά κολλήσωμε τήν ἐτικέτα τῶν ἐγκύρων μυστηρίων στούς Οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι βαδίζουν ἐντελῶς ἀντίθετο δρόμο ἀπό αὐτούς τούς Ἁγίους καί ἐν πάσῃ περιπτώσει δέν τούς ἐδέχθη ἤ τούς ἀπεκατέστησε, ἔστω κατ’ οἰκονομίαν, κάποια ὀρθόδοξος ὄντως Σύνοδος, οὔτε φυσικά αὐτοί μετενόησαν. Ἄλλωστε ποτέ δέν ἀνεγνωρίσθη κάτι ὡς ἔγκυρο στούς αἱρετικούς, ἐφ’ ὄσον αὐτοί εὑρίσκοντο στήν πλάνη καί στήν αἵρεσι.
....Ἐδῶ πρέπει νά διευκρινισθῆ ὅτι τό νά δεχθῆ ἡ Ἐκκλησία κάτι ὡς ἔγκυρο, ἐνῶ ἐτελεῖτο ἀπό αἱρετικούς, δέν σημαίνει ὅτι ὅταν ἐτελεῖτο ἦτο ἔγκυρο, ἀλλά ὅτι καθίσταται κατ’ οἰκονομίαν ἔγκυρο λόγῳ κάποιας ἀνάγκης ἤ ποιμαντικῆς διακρίσεως τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό τό ἔπρατταν οἱ Πατέρες, ὅπως βλέπομε, γιά τά μυστήρια τοῦ βαπτίσματος καί τῆς ἱερωσύνης. Γιά τή Θ. Λειτουργία καί τά ἄλλα μυστήρια δέν βλέπομε νά τά ἀναγνωρίζουν οἱ Πατέρες, γιατί προφανῶς δέν ὑπῆρχε κάποια ἀνάγκη ἀπό αὐτές πού προαναφέραμε.
….Ἐφ’ ὅσον λοιπόν τά ἀνεγνώρισε ἡ Ἐκκλησία, ἀπέκτησαν ἐγκυρότητα καί δέν τά ἀνεγνώρισε διότι ἦταν ἔγκυρα ὅταν ἐτελοῦντο, ἤ γιατί ἡ αἵρεσις ἦταν μικρή κ.λπ.
...Τά μυστήρια δηλαδή καί ὅ,τι γενικῶς τελοῦν οἱ μή κεκριμένοι αἱρετικοί, (π.χ. οἱ σημερινοί Οἰκουμενιστές) χάνουν τήν ἐγκυρότητά των, ὄχι ὅταν καταδικάση κάποια Σύνοδος τήν αἵρεσι (π.χ. τοῦ Οἰκουμενισμοῦ), ἀλλά ὅταν ἀποτειχισθοῦν ἀπό τήν μή κεκριμένη αἵρεσι καί τούς μή κεκριμένους αἱρετικούς οἱ Ὀρθόδοξοι.
Δηλαδή ἡ ἀποτείχισις τῶν Ὀρθοδόξων καθορίζει τήν ἀκυρότητα τῶν μυστηρίων τῶν μή κεκριμένων αἱρετικῶν καί ὄχι ἡ ἀπόφασις κάποιας Συνόδου. Μέχρι νά γίνη αὐτή ἡ ἀποτείχισις τῶν Ὀρθοδόξων θεωροῦνται κατ’ οἰκονομίαν ἔγκυρα τά μυστήρια τῶν αἱρετικῶν αὐτῶν, χάριν βεβαίως τῶν Ὀρθοδόξων.
….Ἐφ’ ὅσον λοιπόν ἀπετειχίζοντο ἀπό τήν αἵρεσι οἱ Ὀρθόδοξοι τά μυστήρια τῶν μή κεκριμένων αἱρετικῶν ἐθεωροῦντο ἄκυρα, πολύ δέ περισσότερο ἐθεωροῦντο ἄκυρες οἱ ποινές πού συνήθως οἱ αἱρετικοί ἐπέβαλον στούς Ὀρθοδόξους.
….Τήν διδασκαλία αὐτή περί τοῦ ὅτι ἡ ἀποτείχισις τῶν Ὀρθοδόξων καθορίζει καί τήν ἀκυρότητα τῶν μυστηρίων τῶν μή κεκριμένων αἱρετικῶν μᾶς τήν παρουσιάζει μέ σαφήνεια ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης καί μάλιστα ὅταν ἐπρόκειτο ὄχι γιά τήν εἰκονομαχία, ἀλλά γιά τήν μοιχειανική αἵρεσι.
….Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει αἵρεσις, ἡ ὁποία κηρύσσεται δημοσίως καί Συνοδικῶς, ἐπ’ Ἐκκλησίας καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ (π.χ. ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ), αὐτή εἶναι καταδικασμένη ἀπό τήν Ἁγ. Γραφή, τούς ἱερούς Κανόνες καί σύμπασα τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων, οἱ δέ αἱρετικοί (π.χ. οἱ Οἰκουμενιστές) εἶναι καί αὐτοί καταδικασμένοι ἰσορρόπως ἐκ τῶν ἀνωτέρω. Τά τελούμενα δέ ὑπό τῶν αἱρετικῶν μυστήρια κλπ. γίνονται ἀνυπόστατα, μολυσμένα καί ἄκυρα, ἐφ’ ὅσον ἀποτειχισθοῦν καί ἀπομακρυνθοῦν ἐκκλησιαστικῶς οἱ Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι βεβαίως συνοδευόμενοι ἀπό τούς φύλακες ἀγγέλους τῶν ἱερῶν ναῶν, ἀποτελοῦν τή συνέχεια τῆς διαχρονικῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.
….Ἀπό τήν μελέτη τῶν πατερικῶν κειμένων πού μέχρι σήμερα ἔχω κάνει διεπίστωσα ὅτι γιά τούς Πατέρες δέν υπάρχει διαφορά μεταξύ κεκριμένων καί μή κεκριμένων αἱρέσεων καί αιρετικών (σημ. : κι αναφέρεται πιο πάνω στην Ζ΄Οικουμενικη)

Σταύρος Τ. είπε...

Σχολιασμός ανωτερω θεσεων π. Ευθυμιου

όχι μόνο μιλάει για άκυρα Μυστήρια αλλά ΕΠΙΠΛΕΟΝ, εκφράζει τις λανθασμένες θεσεις, ότι :
1) μολις αποτειχιστουνε οι Ορθοδοξοι ακυρώνονται τα Μυστηρια
αντιθέτως, μολις γινει ΟΜΑΔΙΚΗ, ΣΥΝΟΔΙΚΗ αδιαμφισβητητη (σε διαρκεια χρονου) αποδοχή κατεγνωσμενης αιρέσεως, τοτε ακυρώνονται
2) μιλαει ακομα και για ανυπόστατα, που είναι αντιθετο στα υπολοιπα που ο ιδιος λεει (ότι γινονται κατ΄οικονομια εγκυρα, κατοπιν ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ αποφασεως)
3) μιλαει ακομα και για ακυρα σε μη κεκκριμενη αιρεση από τις Εκκλησιες εν Ομονοια π.χ. εικονομαχων προ 7ης Οικουμενικης. Θα αναφερθώ άλλη φορα σ΄αυτη την υπερζηλωτικη θεση, που την αποδεχεται κι ο π. Νικολος Δημαράς, ο οποίος επίσης, ενώ θεωρεί (υπερζηλωτικως) ενεργεια σχισματικούς τους νέο/τες από το 1924, τελικα ενωθηκε με τους Κυπριανιτες….

Και τελικα ο π. Ευθυμιος οικονομησε μονος του (ως Συνοδος) τα Μυστηρια Οικουμενιστων, όπως έγραφε στην ιστοσελιδα του ο di giogio
"αποφασισαμε με τους πατερες να τα θεωρούμε εγκυρα"
όταν ητανε ο μοναδικος που αλλαξε γνωμη !!!

4) Γνωριζα ότι δεν τελουσε Γαμους- Βαπτισεις (και πολύ σωσστα τον επεκρινε η ομαδα του Παιδαγωγου) αλλα δεν γνωριζα ότι ειπε το κάτωθι :
"Αν πάλι τα ετελούσα και δεν επέτρεπα κατ'ακρίβεια στους Ορθοδόξους να τα παίρνουν από τους Οικουμενιστές θα με κατηγορούσαν,ασφαλώς έτι περισσότερο,για τη δημιουργία σχίσματος,δικής μου Εκκλησίας κλπ."

Σε σχόλιο του κ. Σιδέρη, που θα παραθεσω παρακατω, διαβαζουμε το άλλο απιστευτο :
"Ο π. Ευθύμιος και οι αποτειχισμένοι κληρικοί της Ελλάδας δεν μπορούν να κάνουν βάπτιση γιατί ''το μυστήριο του βαπτίσματος τελείται συγχρόνως με το μυστήριο του χρίσματος το οποίο χρίσμα δεν το τελεί ο ιερεύς,αλλά απλώς το μεταδίδει''!!!

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, κατ΄οικονομία (και σε μερικές περιπτώσεις) δεχονταν οι Πατερες (εν Συνόδο) τον τυπο Μυστηριων αιρετικών (όπως τους ονομάτιζε ο π. Ευθυμιος, με ακυρα Μυστηρια, και προ Κολυμπαριου) και μύρωναν τον Πιστό, για την ελλειπούσα Αγιαστική Χάρη του Μυστηρίου.
Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται Οικονομία στο Μυστήριο του Χρίσματος

Σταύρος Τ. είπε...

ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ τα έγραφες κ. Σιδέρη αυτά, εδώ :
http://opaidagogos.blogspot.com/2017/12/blog-post_53.html)

Σιδέρης Μπουκτάρης είπε...
Γράφει ο Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς(στον κ. Β. Κερμενιώτη):"Ο όσ.Θεόδωρος ο Στουδίτης μάλιστα δεν εθεωρούσε έγκυρα τα μυστήρια των αιρετικών,ακόμη και κατά την μοιχειανική αίρεση.Το ότι εγώ θεωρώ σήμερα τα μυστήρια των Οικουμενιστών κατ'οικονομίαν ΕΓΚΥΡΑ γίνεται,γιατί σήμερα δεν υπάρχει ο ζήλος και η ακρίβεια των τότε Πατέρων κι εκείνης της εποχής και στους αντιοικουμενιστές και στον λαό,και ως εκ τούτου,αν δεν τα θεωρήσω έγκυρα,απλώς σύγχυσι θα δημιουργήσω και αιχμές προς κατηγορία και μέμψι,ενώ τότε ο διαχωρισμός αιρετικών και Ορθοδόξων ήτο απόλυτος και,δι'αυτό,ήτο φυσικό να μην θεωρούν οι Ορθόδοξοι έγκυρα τα μυστήρια των αιρετικών.Επί πλέον δέ τότε ήσαν και πολλοί οι αντιδρώντες στην αίρεση,οι οποίοι πάντοτε απετειχίζοντο από αυτήν,ενώ σήμερα είναι λίγοι και, αυτοί που αντιδρούν,κατ'ουσίαν συνοδοιπορούν και συνταυτίζονται εκκλησιαστικά με τους αιρετικούς.
Κάτι ακόμη θέλω να επισημάνω,ως διευκρίνισι στο θέμα ,ότι εγώ δεν τελώ τα μυστήρια της βαπτίσεως και του γάμου.Αυτό, αν και θα έπρεπε κατ'αρχάς να σας ευχαριστή,το ότι εφ'όσον εγώ αυτά τα διό μυστήρια δεν τα τελώ και, τρόπον τινά,ΕΠΙΤΡΕΠΩ τους Ορθοδόξους να τα ΠΑΙΡΝΟΥΝ από τους Οικουμενιστές,εν τούτοις,προκειμένου να κατασκευασθούν αιτίες μέμψεως,εθεωρήθηκε και αυτό ως κατακριτέο ζήτημα. Τώρα δηλαδή που ΑΦΗΝΩ τους Ορθοδόξους να ΠΑΙΡΝΟΥΝ(κατ'οικονομία πάντοτε)τα μυστήρια αυτά από τους ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ με κατηγορούν ως να δέχωμαι τον μολυσμό από αυτούς.Αν πάλι τα ετελούσα και δεν επέτρεπα κατ'ακρίβεια στους Ορθοδόξους να τα παίρνουν από τους Οικουμενιστές θα με κατηγορούσαν,ασφαλώς έτι περισσότερο,για τη δημιουργία σχίσματος,δικής μου Εκκλησίας κλπ. Είναι όπως αναφέρει,για άλλη περίπτωσι,ο όσ.Ιωάννης της Κλίμακος ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΑΥΤΟ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΡΙΞΗΣ,ΘΑ ΣΤΑΘΗ ΟΡΘΙΟ''[Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 ,ιστολόγιο Αποτείχιση και Π. Π. ,Απάντηση προς τον κ. Βασ.Κερμενιώτη,του π. Ευθ.Τρικαμηνά,Β'μέρος].

Τα ίδια λέει και στο βίντεο που έχω(και καλά κάνει και ωραία τα λέει).Για το ότι αφήνει τα παιδιά του Θεολόγου Ν. Π.- από την Αυστραλία-να Κοινωνούν στους κληρικούς που μνημονεύουν Οικουμενιστές(και καλά κάνει),θα το αποδείξω μετά τις εορτές(με σχόλια του κ. Ν.Π. αλλά και Παλαιοημερολογιτώ).

Καλά Χριστούγεννα με αγάπη!

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ Γεώργιον 23 Οκτωβρίου 2019 - 3:27 π.μ.

Γράφεις πρός Μαρῖνον: «να ξαναθυμηθεις ότι δεν βάζουμε μετάνοια σε οικουμενιστη πατριάρχη!!!!!!»

Ἔχω γράψει καί ἄλλοτε ὅτι ἡ κατηγορία αὐτή γιά τόν ἐκλεκτόν ἀδφελφόν Μαρῖνον ἀποτελεῖ μίαν ἐμπαθῆ καί δολίαν διαστρέβλωσιν τῆς Ἀληθείας, καθότι ὁ Μαρῖνος οὐδεμίαν «μετάνοιαν» ἔβαλε πρός τόν Εἰρηναῖον καί οὐδόλως ἠρνήθη τήν πίστιν του. Ἡ ἐκδήλωσις ὅπου συμμετεῖχε ΔΕΝ ἦτο ἐκκλησιαστική, ἀλλά ἐθνική, καί ὁ μέν Εἰρηναῖος ἦτο ἐκπρόσωπος τοῦ Σερβικοῦ λαοῦ, εἰς δέ τό πρόσωπον τοῦ Μαρίνου ἐτιμᾶτο ὁ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Ἕλλην πού εἶχε τό σθένος νά θυσιάσῃ τήν καριέραν του χάριν τῶν πανανθρωπίνων καί θεαρέστων ἰδεωδῶν τοῦ Δικαίου καί τῆς Εἰρήνης. Θά ἤθελα πολύ να ἤμουν στήν θέσιν του καί θά ἔκαμνα ἀκριβῶς τό ἴδιο, σεβόμενος τό σχῆμα τοῦ Εἰρηναίου! Ἐάν δέν τό ἔκαμνε, θά ἦτο ἀσέβεια πρός τήν ἐκδήλωσιν καί πρός τόν Σερβικόν λαόν καί θά προεκάλει τό μῖσος τῶν Σέρβων. Ὡς ἕν ἄλλον παράδειγμα, ὑποτεθείσθω ὅτι σέ καλοῦν οἱ ἀρχές μίας μουσουλμανικῆς χώρας νά σέ τιμήσουν γιά κάποιο μή θρησκευτικόν θέμα, π.χ., ἐθνικόν, ἀνθρωπιστικόν, φιλανθρωπικόν, ἐπιστημονικόν κ.λπ. Εἰς τήν ἐπίσημον ἐκδήλωσιν, ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας καί ὁ ἀρχιμουφτῆς σοῦ ἀπονέμουν τό σχετικόν μετάλλιον τῆς τιμῆς. Λοιπόν, δέν θά τείνῃς τήν δεξιάν σου γιά νά κάνῃς χειραψίαν μετ' αὐτῶν;

Σταύρος Τ. είπε...

1) "Επίσης θυμάσαι πως ο Σεβασμιώτατος Φώτιος σε email με όλους αποδέκτες που κακώς έκανες σε ταπωσε στο θεμα και έπειτα σε ξεφτυλισε καλώντας εσένα και όποιον άλλο σε δημόσιο διάλογο τον οποίο ουδέποτε επιδιωκατε !!! Αυτό από μόνο του τα λέει ολα.!!! "

Γιωργάκη λυπάμαι για το ύφος σου κι ότι κρυβεις την πραγματικη σου ιδιότητα (εξ ου και το Γιωργάκης)
Μιας και μας λες (ψευδεστατα) ότι καλεσε ο Σεβασμιώτατος σε διάλογο, ας μας απαντησει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ως προς την παρακατω απαντηση που δεχτηκε στο τρανό του "επιχείρημα" :

Nα μας υποδείξει ΕΝΑ παράδειγμα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας ο Σεβασμιώτατος, όπου οι Ορθόδοξοι επικαλούνται έναντι των Σχισματικών ή αιρετικών ότι εκείνοι είναι η επικρατούσα θρησκεία. Αντιθέτως, οι Ορθόδοξοι πάντα λέγανε ότι αποτελούσανε το Αποστολικό, ακαινοτόμητο πλήρωμα. Ο όρος επικρατούσα θρησκεία έχει να κάνει ως προς το Συνταγμα, είναι δηλαδή καθαρά νομικός όρος κι απορρέει από το ποια είναι η κανονική Εκκλησία.

Λέτε απίστευτα πράγματα κι εσείς είστε ικανοί και Αιθίοψ να τον ανακηρύξετε Σουηδό εξ αίματος
Για το Θ.Ν.Π., την μία πέρνατε κατά γραμμα το Συνταγμα, λεγοντας μας ότι ταχα το αρθρο 3 αναφέρεται μονο σε εκεινους
"που είναι ενωμένες δογματικώς με τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως"

την άλλη "ξεχναγατε" την συνεχεια του άρθρου 3 :
"και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις"

και την άλλη κάνατε αυθαιρετες προσθηκες, ότι τάχα το άρθρο 13 (αιρετικών & αλλοθρησκων) εμπεριεχει κι ιδιαιτέρα κατηγορία, τους ΓΟΧ.


2) δεν βάζουμε μετάνοια σε οικουμενιστη πατριάρχη!!!!!!

ναι, ενωνεστε μονο με Οικουμενισταρους, σαν τον Αγαθαγγελο "ΡΟΕΔ", ανευ μετανοιας τους
αν έχεις λίβελλο μετανοίας ή δημόσια αποκήρυξη ή διάψευση για όλα όσα κατηγορείται, παρακαλούμε να μας τα προσκομίσεις, γιατί έτσι γίνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία
καλα εκανες λοιπον κι εβαλες μόνος σου τόσα θαυμαστικα, για το τραγελαφικο που εγραψες

3) Από τα άλλα που έλεγες Γιωργάκη τις προάλλες, ότι μπορεί να εχουνε δικιο οι βλασφημες θεωριες περι συμβολικου σφραγισματος, καταλαβαίνουμε και γιατι ενωθήκατε με τους σχισματικούς κι αιρετικούς Κυπριανιτες (η θεωρία του Κυπριανισμού είναι καταδικασμένη, ως κρυπτοοικουμενιστική, από ΡΟΕΔ το 2001) άνευ μετανοίας τους, επίσης

Και μιλατε ΕΣΕΙΣ περι Οικουμενισμού !!!

Ανώνυμος είπε...

Αυτά τα έλεγαν και οι κολυμπαριστες στην προ Κολυμπαρίου εποχή... Δεν θα κάτσω να δω και την συνέχεια.....

Σταύρος Τ. είπε...

Ο Μαρίνος έκανε σαφώς λάθος και το έχει παραδεχτεί
Μην τους δώσουμε πάτημα για να αποπροσανατολίσουνε την συζήτηση, όπως συνηθίζουνε

Σταύρος Τ. είπε...

Κι όταν κ. Σιδέρη στέλνει μικρά παιδάκια να κοινωνάνε στις Οικουμενιστες, δεν τα θεωρεί (αντιπατερικως) μόνο κατ΄οικονομια έγκυρα, αλλά απλώς έγκυρα και φαίνεται ότι δεν τολμάει να βγει να το πει και μπαίνει μπροστά ο κ. Σημάτης, με πολυάριθμα άρθρα
Η θεση του λοιπον, βαση των πράξεων του, είναι :
α) δυνητικη η αποτειχιση
β) απλώς εγκυρα τα Μυστήρια Οικουμενιστων

Σταύρος Τ. είπε...

Στο ίδιο, παραπάνω link του blog Παιδαγγού, φαίνεται κι η απίστευτη θεση του κ. Σιδέρη περί Μυστηρίου Χρίσματος

Σιδέρης(αποτειχισμένος από το 2000) είπε...
…...

Ο π. Ευθύμιος και οι αποτειχισμένοι κληρικοί της Ελλάδας δεν μπορούν να κάνουν βάπτιση γιατί ''το μυστήριο του βαπτίσματος τελείται συγχρόνως με το μυστήριο του χρίσματος το οποίο χρίσμα δεν το τελεί ο ιερεύς,αλλά απλώς το μεταδίδει''!!!

Χριστός Ετέχθη!!!!!!!

27 Δεκεμβρίου 2017 - 12:12 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Επειδή έχω παρατηρήσει ότι το έχεις ξαναγράψει αυτό το σχόλιο ευχαριστώ για την ευκαιρία να σου πω πως στην κατάρριψη της γνωμοδότησης του οικουμενιστη Κυριαζοπούλου (υμνητή του Μεταξάκη και του Αθηναγόρα και υπερμαχου του δεύτερου γάμου των κληρικών )ο Σεβασμιώτατος Φώτιος αναφέρει αυτό ακριβώς ότι η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος μετά το 24 κληρονόμησε το ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΝ ενώ η καινοτόμοι του παπικού ημερολογίου το "κρατουσα εκκλησία" λόγω του πληθυσμού που τους ακολούθησε γιατί ο εν λόγω κύριος όπως και κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ακόμα πως είμαστε η κρατούσα αλλά και πώς είμαστε ενωμένοι με το πατριαρχείο κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος σε περίπτωση που ελευθερωθεί δήθεν από τον οικουμενισμο δηλαδή ενώ οι πρώην κυπριανιτες εγκατέλειψαν την θεωρία αυτή την "μητρός εκκλησίας" την υιοθέτησαν αυτοί πλέον...
Επίσης με τα περί σφραγίσματος εσύ προσπαθείς μάλλον να αλλάξεις συζήτηση αλλά θα σου απαντήσω πώς εγω έγραψα προβληματισμούς και είπα πως το σφράγισμα θα είναι εμφανές αλλά θα είναι το αποτέλεσμα όχι η αιτία των αμαρτιών αιτία είναι το πνευματικό σφράγισμα που προηγείται του εξωτερικού αμαρτία-αποστασία-σφράγισμα. όπως αναφέρει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εκείνοι που θα σφραγιστουν στην εποχή του αντιχρίστου και τότε να μην ζούσαν αλλά σε άλλη εποχή πάλι θα κολαζοντουσταν και ότι ο αντίχριστος θα έρθει για αυτούς που είναι κατά προαίρεση για απώλεια.

Αν τώρα έκανα κάποιο λάθος στην διατύπωση η έδωσα λάθος εντύπωση δεν το ήθελα.
Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...

Άλλη μια επισήμανση εγώ δεν αμφισβητώ το ορατό σφράγισμα αλλά δεν είμαι σίγουρος ως προς την μορφή του.
Γεώργιος

Σταύρος Τ. είπε...

Στον κ. Σιδέρη αξίζουνε πολλά συγχαρητήρια που αποτειχίστηκε από το 2000, όπως γράφει
Εδώ δεν γράφουμε για να γίνει κάποια δημόσια διαπόμπευση κι όλοι μας κάνουμε λάθη, ειδικά όσοι είναι ξεγελασμένοι από πρόσωπα/καταστάσεις. Γραφουμε για να διορθωθούνε καταστάσεις και να γλιτώσουνε και κάποιοι που "ακούνε"
Απέναντι όμως σε εκείνους που είτε φαίνεται ότι επιλέγουνε συνειδητά το ψεύδος και το διαδίδουνε με ψεύδη και σοφιστείες, είτε έχουνε θράσος, με το να ειρωνεύονται εκείνους που ειχανε τις προτερες θεσεις τους, παριστάνοντας τους ανήξερους, ενώ διαδίδανε/διαδίδουνε επισης και πολλα άλλα λανθασμένα, σαφώς κι ομιλούμε πιο αυστηρα
Προς το παρόν όμως δεν συγκαταλέγω τον κ. Σιδέρη στους τελευταίους αλλά στους πρώτους

Ανώνυμος είπε...

Επίσης θέλω να μου αποδείξεις με μετάφραση εκκλησιολογική όχι google η ρωσοποντιου πως ότι στην ομιλία που έκανε ο μητροπολίτης Αγαθάγγελος κηρύττει αίρεση .... Ξέρεις πολύ καλά ότι θέλει προσοχή όχι μόνο η μετάφραση από μια γλώσσα στην άλλη αλλά και η σωστή απόδοση της ερμηνείας τα ίδια κάναν και οι παπικοί με τις μεταφράσεις και είδες τι έπαθαν....
Γεώργιος

Σταύρος Τ. είπε...

"Γεώργιε"
Ο Σεβασμιωτατος επικαλεστηκε ως "επιχειρημα" ότι ουδέποτε ο Ομολογητής πρώην Φλωρίνης επικαλέστηκε ότι εμείς είμαστε η επικρατούσα θρησκεία
Και πάνω σ΄αυτο του απάντησα ότι ουδέποτε οι Ορθόδοξοι λέγανε τέτοιο πράγμα κι ότι αυτό έχει να κάνει ως προς το Συνταγμα, είναι δηλαδή καθαρά νομικός όρος (ΑΛΛΑ απορρέει από το ποια είναι η κανονική Εκκλησία).
Δεν υπήρξε ποτέ η ανάγκη να μπει σε τέτοιου είδους συζητήσεις ο πρωην Φλωρίνης

Ως προς το σφραγισμα, θολωνες τα νερα, ότι μπορεί και να έχουνε δικιο οι Κυπριανιτες. Oι οποίοι λένε ότι θα είναι συμβολικο, εσωτερικο, τί πιστευει η καρδια εν ολιγοις και δεν κολάζεσαι από οτιδήποτε σου δώσουνε εξωτερικώς (sic). Κι αυτή η θολούρα είναι αρκετή ώστε να μην μπει κάποιος στον πολύ δυσκολο κοπο να ΜΗΝ το παρει
Σαφως και σε αλλες εποχες κολαζονται οι ανθρωποι λογω παθων/αμαρτιων, προς τί λοιπόν αυτή η επανάληψη ;
Ο Θεός νομίζω θα επιτρέψει κυρίως να εμφανιστεί ο Αντίχριστος, για να αφυπνιστούνε και να σωθούνε περισσότεροι, καθώς εκείνα τα χρόνια θα βρίσκεται σε πολύ άσχημη πνευματική κατάσταση η ανθρωπότητα. Και για αυτό θα λάβει άδεια να εμφανιστεί. Αλλα δεν είναι αυτό το θέμα μας
Μην με αναγκασεις να κατσω να βρω το αρθρο του κρυφου σχολειου…
Κι από την θέση που έχεις (και δεν μας λες) δεν γραφουνε δημοσιως τέτοιους "προβληματισμούς" αλλα πιέζουνε την Ι. Σύνοδο να πάρει θέση επί του σοβαρότατου αυτού ζητήματος. Καθώς έχει γίνει πλήθος καταγγελιών κι εκείνη κωφεύει κι αφήνει τους Κυπριανίτες να έχουνε ακόμα αναρτημένη την βλασφημη (εναντίον του Αγίου Πνεύματος) αυτή θεωρία στο επίσημο site τους. Είναι το λιγότερη ανεύθυνη αυτή η στάση σου

Σταύρος Τ. είπε...

"Γεωργιε" ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
δεν θα σου πω τα φρεσκα Αγαθάγγελου, περι Κύπρου (που κι εκεί περιμένουμε την επίσημη μετάφραση εσας των ρωσομαθών, αλλά την αποφεύγετε..), αλλά περιμένουμε λίβελλο μετανοίας ή δημόσια αποκήρυξη ή διάψευση για τα παρακάτω που κατηγορείται :

1) Εισήγηση 2009 +Φωτίου προς την Ι. Σύνοδο
Φαίνεται εδώ :
http://scripta---manent.blogspot.com/2018/05/2014.html
Mερικά χαρακτηριστικά σημεία της είναι :
ΓIA ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟ
Εις την Σύνοδον της Ιεραρχίας της Ρωσ. Ορθ. Εκκλ. της Διασποράς του Οκτωβρίου του 2001 δεν ηδυνήθησαν να παραστούν οι Αρχιερείς Λάζαρος και Βενιαμίν (λόγω προβλημάτων θεωρήσεως των διαβατηρίων των[4]), ενώ παρευρέθη ο Αγαθάγγελος[5]. Ο Επίσκοπος Αγαθάγγελος, αντί να παρουσιάση τας αποφάσεις της Κληρικολαϊκής Συνάξεως, απεσιώπησε το γεγονός. Τότε έγινε και η αλλαγή της ηγεσίας της Ρωσ. Ορθ. Εκκλ. της Διασποράς δια της εκλογής του Μητροπολίτου Λαύρου. Εις τούτο ο Επίσκοπος Αγαθάγγελος συνεφώνησε (και συνέπραξεν) ενώ οι Αρχιερείς Λάζαρος και Βενιαμίν όχι. Τοιοτοτρόπως διεχώρησαν τας ευθύνας των βασιζόμενοι εις τον ιε’ κανόνα της ΑΒ’ Συνόδου.


2) ο Αγαθάγγελος λοιπόν, έκανε Σχισμα με εκείνους που τον χειροτονησαν, (Βενιαμίν και Λαζαρο) συντασσόμενος με Οικουμενιστη Λαυρο κι αργότερα, όταν (φαινομενικως) ξεκοψε από Πατριαρχειο Μοσχας, θεωρησε τον εαυτο του ως μοναδικο Επισκοπο ΡΟΕΔ, αποδεχόμενος τις καθαιρεσεις των φιλοοικουμενιστων (Λαυρου) εναντιον Λαζαρου και Βενιαμίν !!!
Αντιθέτως όμως, αρνήθηκε να κατηγορήσει το Πατριαρχείο Μοσχας, ώς άνευ Χαριτος !!!
Καθώς (ως "μοναδικός" απομείναντας Επίσκοπος !!!!) έκανε "χειροτονίες" με τους διαμαρτυρόμενους υποτίθεται εν Ελλάδι Κυπριανίτες κι αναμένουμε γνωμοδότηση του Σεβασμιώτατου Φωτίου, αφενός εάν είχανε τέτοια εξουσιοδοτηση οι Κυπριανιτες κι αφετέρου ως προς τα παρακατω, που επίσης εγραφε σε εκεινη την εισήγησή του
Λέει λοιπόν ο +Φώτιος για Σύνοδo Τυχων :
«Το γενικόν συμπέρασμα εκ της μελέτης της ομολογίας πίστεως της Ρω.Γ.Ο.Ε. είναι ότι πρόκειται αναμφιβόλως περί καθαράς Ορθοδόξου ομολογία. Πρόκειται περί σαφούς απορρίψεως της «κυπριανικής» εκκλησιολογίας, την οποίαν κατά το 1994, απεδέξατο η Ρωσ. Ορθ. Εκκλ. της Διασποράς.»

3) Στο παρακατω βιντεο ο Αγαθαγγελος ομολογεί ότι αναγνωρίζει αγίους τους προτεστάντες φίλους του Τσάρου και διαστρεβλώνει τα λόγια του Παύλου λέγοντας ότι μπορείς να παντρευτείς ειδωλολάτρη κλπ
https://www.youtube.com/watch?v=832d_sT84ZI&feature=youtu.be&t=847

Το έδωσε Ιερέας ΓΟΧ (που ακομα δυστυχως εχει κοινωνια μαζι σας) σε ρωσοπόντιους προς μεταφραση και μου ειπε "δεν είναι σωστά αυτά που λέει"
μου είπε ότι θα το εδινε και σε άλλο Ιερεα, που γνωριζει πλήρως τα Ρωσικα, αλλα περασε ενας χρόνος από τότε κι ουδεν νεότερο....

4) Εδώ αναγράφονται κι αλλα "για σέκτα του Κορτινσκι" και για "Πατριαρχειο της Μοσχας στη ROCOR"
https://www.omologitis.org/?p=2194&lang=elΣταύρος Τ. είπε...

Αφησα τελευταιο για ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟ το κάτωθι, καθώς μόνο σ΄αυτό έχει απαντησει η Ιερά Σύνοδος, και δεν μπήκε στον κοπο να ζητήσει λίβελλο μετανοίας ή δημόσια αποκήρυξη ή διάψευση για όλα τα παρακάνω ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ, αλλά ενώθηκε μαζί του....

ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΕΝ ΕΤΗ 1994
[...] ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ Χάρις τῶν Μυστηρίων, κατοικεῖ ἐπίσης εἰς τοὺς Καθολικούς, Μονοφυσῖτες, καὶ ἐν μέρει, στοὺς Παλαιοπίστους καὶ εἰς τοὺς Προτεστάντες ποὺ δὲν ἔχουν παραβιάσει τὸν τύπον κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν μυστηρίων (βάπτισμα). Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν ξαναβαπτίζει ἐκείνους ποὺ προέρχονται ἀπὸ αὐτες τὶς αἰρέσεις, ἀλλὰ τοὺς ἀποδέχεται μέσω τῆς μετανοίας. Καθολικοὶ καὶ Μονοφυσῖτες δὲν μυρώνονται διὰ δευτέραν φοράν. Τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου εἶναι ἐπίσης ἀποδεκτόν. Στὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας, ὑπάρχουν ἔξι Μυστήρια ποὺ ἔχουν διασωθεῖ καὶ ἀναγνωρίζονται ὡς ἔγκυρα, τὸ βάπτισμα, τὸ χρῖσμα, ἡ ἱεροσύνη, ὁ γάμος, το εχέλαιο, ἡ μετάνοια. "(Μητροπολίτης 'Αγαθάγγελος Pashkovsky, Περιοδικόν Vestnik Γ.Ο.Χ, 'Αριθμός 2, 1994, σελίς. 30).

ROCOR(A) ''…the Grace of the Holy Spirit, the Grace of the Sacraments, resides also with the Catholics, Monophysites, and in part, with Old Believers and Protestants who have not violated the formula in performing the sacraments(baptism). The Orthodox Church does not re-baptize those who come from these heresies, but receives them through repentance. Catholics and Monophysites are not chrismated a second time. The Sacrament of Marriage is also accepted. In the Moscow Patriarchate, there are six Sacraments which have been preserved and are recognized as valid –baptism, chrismation, the priesthood, marriage, unction, repentance'' (Bishop Aganfangel Pashkovsky, Vestnik TOC, No. 2, 1994, pg. 30).

Πηγή: theoldcalendarist.blogspot.ca
Εγκόλπιον Ορθοδοξίας

Σταύρος Τ. είπε...

Απάντηση Ι. Συνοδου για δηλώσεις ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 1994 και σχολιασμός δικος μου
(Σημ. : H απάντηση είναι από το συννημένο κείμενο :
Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἕνωσις τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων μὲ τὴν
Ἐκκλησίατῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
Ἀντιρρήσεις-Προβληματισμοὶ - Ὑπέρβασις

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ

Β4. Θέματα ἕτερα
α1. Ἡ φερομένη ὡς δῆθεν «δήλωσις τοῦ Μητροπολίτου Ἀγαθαγγέλου στὸ περιοδικὸ Vestnic», δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ «σχολιασθῆ», γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
• εἶναι ἁπλῶς μία φημολογία, δηλαδὴ μία «δήλωσις» ἀμάρτυρη-ἀτεκμηρίωτη-ἀνύπαρκτη·
• ἂν –ὅπως φημολογεῖται– εἶχε ἐκφρασθῆ στὴν δεκαετία τοῦ ᾿90, ἐπὶ Μητροπολίτου Βιταλίου (†), θὰ εἶχε ἀντιμετωπισθῆ συνοδικῶς, τὸ ὁποῖο ὅμως οὐδέποτε ἐγένετο·
• οὕτως ἢ ἄλλως, ἡ συνυπογραφὴ ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Ἀγαθαγγέλου τοῦἙνωτικοῦ Κειμένου μας (Μάρτιος 2014), ἀποτελεῖ στὸ ἑξῆς τὴν Ὀρθόδοξη Ὁμολογία του, ἡ Ὁποία ἐκφράζει τὴν πιστότητά του στὴν Ἀποστολικὴ Διδαχὴ καὶ Διαδοχή.
• ἐπιπροσθέτως, στὴν Διορθόδοξη Σύσκεψι τῆς 8/21. 3.2014, ἔπειτα ἀπὸ ἐκτενῆ συζήτησι, ἐδόθησαν πλήρεις διαβεβαιώσεις περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας καὶ Κανονικῆς Τάξεως ἐπὶ διαφόρων θεμάτων ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου Ἀγαθαγγέλου, πρὸς μεγίστην ἀγαλλίασιν ἁπάντων τῶν Συνέδρων

Σταύρος Τ. είπε...

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ (ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟ
1) Μας λένε ότι ένα τέτοιο σοβαρότατο θέμα
«δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ «σχολιασθῆ»
Εξ΄αρχής δηλαδή το υποβιβάζουνε, για να παραθέσουνε μετά τα ατράνταχτα "επιχειρήματα" τους....
2) Η καταγγελία αφορά περιοδικο και συγκεκριμενη σελίδα του και μας λένε οτι

εἶναι ἁπλῶς μία φημολογία, δηλαδὴ μία «δήλωσις» ἀμάρτυρη-ἀτεκμηρίωτη-ἀνύπαρκτη·

3) Δεν γνωρίζουνε γιατί δεν επιλήφθη του θέματος η Σύνοδος στην οποία ανήκε ο Αγαθάγγελος, αλλα γνωριζουνε σαφέστατα οτι σ΄ολη την Εκκλησιαστικη Ιστορια οι Ιερωμενοι αλλα κι οι απλοι Πιστοι δημοσιως απεκήρυτταν, εαν υποτεθει ότι ήτανε συκοφαντία ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ. Ουδέποτε βγήκε δημοσίως να κάνει κάτι τέτοιο ο Αγαθάγγελος

Εγώ μαθαίνω ότι τον είχανε σε αργία εκείνο το διάστημα οι Επίσκοποι Λάζαρος και Βενιαμίν. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα γίνουμε εμείς μάντεις, για να τεκμηριώσετε εσείς το γιατί δεν έκανε ΠΟΤΕ του ο Αγαθάγγελος το αυτονόητο, δηλαδή αποκήρυξη
Κι ο Επισκοπος ΓΟΧ κ. Γερόντιος Πειραιώς έκανε Βαπτιση, με ανάδοχο την νεοημερολογίτισσα κα Σάσσα Μπάστα, όπως επίσης δήλωνε σε περιοδικο ότι επιθυμει να βρεθει σε εξέδρα επισήμων, έστω κι ως Προεδρος σωματειου και όχι ως Επίσκοπος, όπως έχει κανει και πολλά αλλα και δεν είναι ο μόνος...
Τί θα πούμε λοιπόν ;
Ότι επειδή δεν τους καλέσατε σε Συνοδικό δικαστήριο ότι δεν έγιναν τα γεγονότα ;

4) Αποδεικνύεται από τα λεγόμενά τους ότι στην ενωση 2014 δεν τηρήθηκε ουτε καν ο ελάχιστος τρόπος αποδοχής, δηλαδη "διὰ Μετανοίας, Λιβέλλου καὶ Ὁμολογίας", καθώς μας εμφανίζουνε ως τεκμήριο την υπογραφή του ενωτικού κειμένου 2014
Οι μετανοημένοι αιρετικοί που προσέρχονταν στις Οικουμενικές και τοπικές Συνόδους, δημόσια (όπως φαίνεται στα πρακτικά των Συνόδων) εκαναν αποκήρυξη των θέσεων τους και ζητούσανε συγνώμη και ΜΕΤΑ υπογράφανε τυχόν νέο κείμενο Ομολογίας.
Επίσης, η αποκήρυξη των αιρέσεων καταγραφότανε στα πρακτικά των Συνόδων, τα οποία όμως δεν μας τα εμφανίζει η Συνοδος και μας λεει απλα οτι δοθηκαν τετοιες προφορικες διαβεβαιωσεις
πρὸς μεγίστην ἀγαλλίασιν ἁπάντων τῶν Συνέδρων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ουδεμία έγγραφη και δημόσια καταδίκη-αποκήρυξη εκεινων των θεσεων, συμφωνα με την ΑγιοΠατερική διδασκαλία

Υ.Γ. Για οτιδήποτε άλλο, θα απαντήσω το βράδυ

Σταύρος Τ. είπε...

Συν το θεμα Αγαθαγγελου με μνημονευση Ειρηναίου
Ο Πατριάρχης Ειρηναιος πράγματι αντιδρουσε στον Οικουμενισμο, αλλα ουδέποτε διεκοψε κοινωνια με Οικουμενιστες (όπως οριζει ο υποχρεωτικος 15ος κανονας) και ζητουσε από εκεινους βοηθεια ως προς τον εγκλεισμο του κι αν αποκαθίστατο, πάλι θα τους μνημόνευε
Εκτος κι αν οι σημερινοι "ΓΟΧ" θεωρούνε κι εκεινοι δυνητικο τον 15ο κανονα…
Σε κάθε περιπτωση, ο Ειρηναιος αγωνιστηκε πραγματι (όχι σαν κάτι Πειραιώς Σεραφείμ, που κι αυτόν όμως τον ασπάζονται αρχιερατικώς κάποιοι σημερινοί "ΓΟΧ" Επίσκοποι....) και για αυτό φαίνεται τον εβγαλαν από την μέση, αλλά δεν αγωνίστηκε με βάση την Αγιοπατερικη διδασκαλια

Ανώνυμος είπε...

Ομολογία είχαν αλλά στην Σερβία με την πράξη χειροτονίας που έκαναν ήταν πράξη εθνοφυλετισμου αίρεσης δηλαδή.

Γεώργιος

Ανώνυμος είπε...

Άρα σημαίνει ότι και να είχε πει κάτι λάθος το 94 που φήμες ήταν με τις ορθόδοξες διαβεβαιώσεις σημαίνει αναίρεση οπότε καθαρός και ο μητροπολίτης Αγαθάγγελος μόνο που για την χειροτονία των κατακομβιτων στην Σερβία που εξέφρασαν εθνοφυλετισμο περιμένω αναίρεση από αυτούς καθώς κατέστησαν αναξιόπιστοι καθώς αυτό συνιστά αίρεση. Επίσης Ο Κυπριανός καθαιρέθηκε επειδή δικαστηκε ερήμην από το συνοδικό την θέση του την είχε αναιρέσει ως άστοχη όλα τα άλλα που ακολούθησαν μέχρι την ένωση ξέρουμε περί τίνος πρόκειται.
Γεώργιος

Σταύρος Τ. είπε...

Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις Γεώργιε, λες κι είσαι χθεσινός στην Εκκλησία
η ΑγιοΠατερικη διδασκαλια είναι σαφέστατη για το πως γίνεται η μετάνοια κι η αναίρεση, αλλά κι η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Προσπέρασες κι όλα τα υπολοιπα Αγαθάγγελου "ψεκάστε-σκουπίστε", άνευ απαντησεως
Όπως γενικά δεν παίρνετε Ορθοδοξη θεση σε πολλά σοβαρότατα ζητήματα, αλλά κοιτάτε να τα πασαλείψετε, να ξεγελάσετε και τελικώς....προσπαθείτε να φοβερίσετε τον π. Γρηγόριο Ζιώγο
Πότε θα μας κάνετε την ΤΙΜΗ να μας καλέσετε κι εμάς ;

Σταύρος Τ. είπε...

Δεν εξετάζουμε Γεωργιε γιατί δεν ενωθήκατε με Τυχωνιτες, αλλα γιατι ενωθήκατε με Κυπριανιτες κι Αγαθαγγελο "ΡΟΕΔ", άνευ μετανοίας-αποκαταστάσεως τους

Σταύρος Τ. είπε...

Οι Κυπριανιτες ΔΗΜΟΣΙΩΣ λενε τα ίδια και σημερα, όπως επίσης το ενωτικο κειμενο 2014 (χρησμος της πυθιας) παραπεμπει σε εγκυρα Μηστηρια νέο/των, όταν ομιλει για τους εν γνωσει και αγνοια
Κριμα να αφιερώνετε τόσο χρόνο (και κόπο) στην Εκκλησία και να μην έχετε κανεναν ενδιαφερον για την Αλήθεια

Σταύρος Τ. είπε...

Ο "διαμαρτυρόμενος" Κυπριανος πήρε ΚΡΥΦΗ χειροτονια από ΜΑΤΘΑΙΖΟΝΤΑ Κάλλιστο, γνωρίζοντας και την γενικοτερη Εκκλησια των ΓΟΧ. Και μετα εφυγε, κάνοντας ΣΧΙΣΜΑ για λογους τάχα διαφορετικής Εκκλησιολογιας (όπως φαίνεται στα υπομνήματά του) κι εκανε "Συνοδο" διαμαρτυρομενων στη "μαμα" Εκκλησια (συμφωνα με τα λεγόμενά του) με "Σαρδηνιας" Ιωαννη !!!
Ο οποίος ήτανε χωρίς γένεια ή μήπως ήτανε σπανός ;
και κατηγορείτο επίσης και για αλλα θεματα…
Χειροτονηθηκε ο Σαρδηνιας από σχισματικη παραταξη Καλλιστου-Αντωνιου, οι οποίοι υποτίθεται ητανε διαμσρτυρομενοι (κι αυτοι) στην επισημη Συνοδο Αυξεντιου, αλλα χειροτονησαν Επισκοπο στην Ιταλία !!!!

Κι εσυ προσπερνάς αυτό το τσίρκο medrano και το ονομάζεις Εκκλησία
Κρίμα...

Ανώνυμος είπε...

Τουλάχιστον Σταυράκο ομολογήσες εμμέσως πώς είναι εθνοφυλετιστες και αναξιόπιστοι δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Τα υπόλοιπα είναι δικές σου ερμηνείες. Ευχαριστώ πάντως για την επιβεβαίωση.
Δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω διάλογο.

Γεώργιος

Σταύρος Τ. είπε...

Το Σταυράκο θα πρέπει να έχει το θάρρος να μου το πεις κατάματα κι όχι κρυβόμενος στο internet και με το ψευδώνυμο Γεωργιος
Από όλα αυτά που κατηγορούνται οι ΓΟΧ, εσυ εστίασες ότι τάχα εγώ αποδέχτηκα τα περι Τυχωνιτών !!!
Ότι δηλαδή αποδέχτηκα όλα αυτά που ισχυρίζεσαι και τους εβγαλες με ευκολία αιρετικούς και δεν βλέπεις το χαλι σας, όταν ο ίδιος ο Σεβασμιωτατος ΓΟΧ έλεγε τόσα ασχημα το 2009 για Κυπριανιτες και Αγαθαγγελο.
Να σε προλάβω, ο πνευματικος μου είναι αποτειχισμενος ΓΟΧ, ο οποίος δεν είναι ο π. Γρηγόριος Ζιώγος, αλλά ούτε κι από τους Τυχωνίτες
Θεομπαίχτες, καμία διάθεση δεν έχετε για Αλήθεια και συνειδητά πράττετε

Ανώνυμος είπε...

https://www.ecclesiagoc.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1531-anakoinwsis-apofasewn-i-m-ahaias
ΤΗΝ ΚΟΤΑ ΤΩΡΑ

Σταύρος Τ. είπε...

θρασυδειλε 9.09 απαντησε ο Παπα-Γρηγόρης καταλλήλως
εμενα πότε θα μου κάνετε την ΤΙΜΗ να με καλέσετε ;

Marinos Ritsoudis είπε...

Γεώργιε τώρα είδα τα σχόλιά σου.
Πάμε από πάνω προς τα κάτω.
1. Εάν το Κράτος σε κατατάσσει με τους αιρετικούς του άρθρου 13 του Συντάγματος, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν πως όχι μόνο δεν αναγνωρίζει ορθόδοξη ομολογία, αλλά σας κοροϊδεύει και σας χλευάζει αποκαλώντας ανίερους όσους Ιερείς δεν δέχονται για λόγους συνείδησης να ενταχθούν στο τμήμα του μητρώου και Ιερούς όσοι έχουν ενταχθεί στο τμήμα, και βέβαια είναι Πρωτεστάντες, πεντηκοστιανούς, και κάθε αίρεση που για να γίνεται ιερή και να αναγνωρίζει "μυστήρια" το Κράτος, θα πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις του νόμου 4301, αλλιώς ανίερη. Αυτό είναι Πρωτεσταντισμός και ουδεμία ισχύ έχει η ορθόδοξος ομολογία στην τιμή της αναγνώρισης της αντίχριστης αίρεσης όπως ουδεμία ισχύ έχει η Ορθοδοξία στον πιστό υπό την τιμή της αποδοχής του χαράγματος του θηρίου.
Δύο διαφορετικές ομολογίες Πίστεως, η μία ή Ορθόδοξος και η άλλη της αίρεσης του Κρατικού Σεργιανισμού, δεν στέκονται δίπλα δίπλα.

2. Για γράψε μου λίγο σε παρακαλώ το ταπωμα μέιλ του Κου Φωτίου προς εμένα; Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, γράψε το εδώ και θα απαντήσω άμεσα.

Σχετικά με την άρνησή μου να συναντήσω τον Κο Φωτιο στο κάλεσμά του ήταν γιατί αντιλήφθηκα πως δεν είχε κάτι άλλο να πει, και όπως του απάντησα στο μέιλ, δεν ήθελα να χάνω το χρόνο μου, και αυτό ήταν η δική μου περιφρόνηση.

3. Για την αντιοικουμενιστική ομιλία σχετικά με την βαρετή επανάληψη που μου καταλογίζεις, σας σας αποστομώνει ο Πατήρ Αθανάσιος Τσιότρας με το ερώτημα που έθεσε.

Η κατήχηση εις τριπλούν δεκτή, να είναι ευλογημένο, δεν μπορώ όμως να βρω τις κατάλληλες λέξεις και εκφράσεις για προδότες της Πίστεως και της Πατρίδας που χώσατε τόσες ψυχές στο τμήμα των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς να τους πείτε την αλήθεια και αυτό είναι το λιγότερο απατεωνιά.

Τα τόσα ψεύδη που είπατε σας κατακρίνουν για το βρωμερό της υπόθεσης των αιρετικών θρησκευτικων νομικών προσώπων.

Οι Θρησκείες που ιδρύσατε στα πρωτοδικεία του Κράτους, και είναι ενταγμένες στο τμήμα των αιρετικών, αποκόπτουν το πρόσωπο Τού Χριστού και αναρτούν το νομικό μόρφωμα του κοινοβουλίου του Κράτους, διότι ένα σώμα φυσιολογικό δεν μπορεί να έχει δύο πρόσωπα, είναι τέρας.

Χαίρομαι που βλέπω τόσο μεγάλη συστράτευση των μεγάλων σας δυνάμεων όλοι μαζί να ορμηξετε να γράφετε που σημαίνει πως σας έτσουξε ηχηρά το θέμα της παρέμβασης μου στη Λάρισα και τούτο είναι αληθές διότι με κάλεσαν αρκετοί για αυτό το θέμα

Από εδώ και πέρα θα με βρίσκεται μπροστά σας, και χαίρομαι πολύ για τούτο.

Δοξάζω Τον Θεόν πού με αξίωσε σε αυτό το χαρακωμα. Τώρα αρχίζει να ζεσταίνει η κατάσταση που αρχίζει να ξυπνάει ο λαός.

Marinos Ritsoudis είπε...

Για δείτε εδώ Πάτερ μου τι εστί ετερόδοξο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο ΓΟΧ ΘΝΠ

https://www1.eplo.int/event/1070?language=gr

Έχει αυξημένη ισχύ η επίσημη διακυρηξη πως οι ΓΟΧ ΘΝΠ είναι ετερόδοξη κοινότητα καθώς είναι παρών ο Γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων.

2. Οι ΓΟΧ ΘΝΠ γνωστή θρησκεία που ιδρύθηκε στα πρωτοδικεία και κατατάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος είναι αίρεση και όχι διοικητικό θέμα.

2) γράφετε, "Ουδέποτε η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος υπήχθη σε Τμήμα Ετεροδόξων του Υπουργείου Παιδείας, όπως συκοφαντούν κάποιοι ψευδόμενοι. Το Τμήμα αυτό δεν υπάρχει. Υπήρξε για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά με τις παρεμβάσεις μας καταργήθηκε η ονομασία. Έχει μετονομαστεί σε Τμήμα Θρησκευτικής Διοίκησης".

Πάτερ μου δεν είπαμε για την Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος, είπαμε για τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ΓΟΧ ΘΝΠ, και εάν δεν υπήρχαν στο τμήμα των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων του Υπουργείου Παιδείας, γιατί τότε με δική σας πρωτοβουλία καταργήθηκε η ονομασία;
Από μόνος σας κατακρίνεσται διότι εάν δεν σας έθιγε, σε ύπαρξη και ένταξη, δεν θα κάνατε κινήσεις να αλλάξετε το όνομα. Είναι ανοησία να ασχοληθεί κάποιος με κάτι που δεν τον θίγει.
Όμως και που αλλάξατε το όνομα, η ουσία πάλι παραμένει η ίδια της αναγνώρισης των αιρετικών θρησκευτικων νομικών προσώπων, διότι εάν ο λύκος αλλάξει όνομα και ονομάζεται πρόβατο πάλι λύκος σε φύση και ουσία παραμένει.

Αίσχος Πάτερ μου, απορώ πως πλησιάζετε το Φρικτό Θυσιαστήριο και δεν φοβάστε μην σας κατακάψει.


Σταύρος Τ. είπε...

Tελικώς η επαναδημοσιευση του αρθρου του πικραμένου (όπως φαίνεται από τα λόγια του) κ. Χατζηνικολάου ήτανε πολύ χρησιμη, καθώς πέραν από τα πολύ εύστοχα που αναφέρει, βοήθησαν και τα σχόλια που ακολουθησαν, ώστε να πέσουνε κι άλλο οι μάσκες.
Κι ας πήρε 2 λεπτα δημοσιότητας η αρλούμπα άρθρο που επαναδημοσιεύτηκε από κρυφο σχολειο, καθότι ο σκοπος αγιαζει τα μεσα για καποιους...

Ανώνυμος είπε...

θρασυδειλε 9.09
Αυτόν γιατί δεν τον μαλώνει το κοτέτσι σου;

https://orthodox-voice.blogspot.com/2019/10/43012014.html#more