Oi Κολυβάδες. - Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΣΚΗΤΗΣ

Το έτος 1754 η Σκήτη της Αγίας Άννης, στο Άγιον Όρος, αποφάσισε να κτίσει μεγαλύτερο Κυριακό. Χρειάσθηκαν πολλά χρήματα. Οι Χριστιανοί έστειλαν από παντού βοήθεια εις μνημόσυνον γονέων και συγγενών. Τα μνημόσυνα όμως που έπρεπε να γίνουν στη σκήτη, και που εντάσσονταν σε αγρυπνίες, κούραζαν τους μοναχούς και δεν μπορούσαν να δουλέψουν την επομένη. Για το λόγο αυτόν, ύστερα από συμβουλή του κοινού τους πνευματικού παπά - Φιλοθέου του Πελοποννησίου, άρχισαν να κάνουν τα μνημόσυνα τις Κυριακές που, λόγω της αργίας, δεν επρόκειτο έτσι και αλλιώς να δουλέψουν.

Η καινοτομία μαθεύτηκε στο υπόλοιπο Όρος και προκάλεσε αντιδράσεις. Οι Αγιαννανίτες όπου πήγαιναν γίνονταν αντικείμενο ελέγχων γιατί μνημόσυνο νεκρών την Κυριακή ήταν κάτι το πρωτάκουστο και αντέβαινε στο αναστάσιμο της Κυριακής. Τότε μερικοί από τους μοναχούς της Σκήτης εξομολογήθηκαν στον πνευματικό ότι έχουν πρόβλημα συνειδήσεως. Ο πνευματικός τους επέτρεψε να αποχωρούν από τον ναό μόλις άρχιζε το μνημόσυνο. Η αποχώρηση όμως αυτή αναστάτωσε όσους έμεναν, εφ’ όσον ήταν έμπρακτος έλεγχος. Έτσι άρχισε στο Άγιο Όρος η περίφημη “περί μνημοσύνων έρις” που έμεινε στην Ιστορία.

-------------


Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...



Ὁ παραλληλισμός "οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.) εἶναι οἱ Κολλυβᾶδες τοῦ 2οῦ αἰῶνος" εἶναι ἀπολύτως ὀρθός. Ὅποιος ἀδυνατεῖ νά τό καταλάβῃ αὐτό πάσχει ἀπό ἀσθένειαν τοῦ νοός (εἰς τά πνευματικά θέματα ἐννοεῖται). Θά ἤθελα δέ νά προσθέσω ὅτι ἡ καινοτομία τοῦ Νέου Ἑορτολογίου (ν.ἑ.) εἶναι σοβαρωτέρα τῆς Κολλυβαδικῆς καινοτομίας, καθότι, ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι ἔβλαψε τό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἀνεμένετο νά συμβῇ, ἔγινε καί κατόπιν πιέσεως τῶν Παπιστῶν καί τῶν Μασσώνων, προκειμένου νά ὑποτάξουν τήν Ὀρθοδοξίαν εἰς τόν "πάπαν"! Ἐν ὀλίγοις, ἡ καινοτομία τοῦ ν.ἑ. προεκάλεσε σχίσμα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν χάριν τῆς καταργήσεώς της!!! Ὅσοι συντάσσονται μέ τήν φοβεράν αἵρεσιν τοῦ ν.ἑ. συντάσσονται μέ τήν μερίδα τοῦ Ἰούδα! Ἄν τό Κολλυβαδικόν ζήτημα, πού ἦτο μόνον θέμα ἱερᾶς Παραδόσεως, προεκάλεσε τόσας ἀναταραχάς, τό θέμα τοῦ ν.ἑ. ἀνεμένετο νά κάμῃ ἀσυγκρίτως μεγαλύτερον κακόν, ὅπως καί τό ἔκαμε, ἀκριβῶς αὐτό πού ἐπεδίωκον τά δουλάρια τοῦ "πάπα," μέ τά ὁποῖα συντάσσονται καί οἱ ὡς ἄνω πρακτορίσκοι πού ἔχουν ἀναρτήσει μερικές ἑκατοντάδες φορές τίς φλυαρίες τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς καί τῶν ὁμοίων αὐτῶν, ψευδόμενοι ἀσυστόλως, ὅτι δῆθεν τό θέμα;τοῦ ν.ἑ. εἶναι ἀσήμαντον. Ἐνῷ, ὁ Πατριάρχης Ἱερεμίας Β' ὁ Τρανός (16ος αἰών) καί ὁ Πατριάρχης Ἰωακείμ Γ'(1904) ὀρθῶς προέβλεψαν ὅτι ἡ τυχόν εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν θ' ἀπετέλει «παγκόσμιον σκάνδαλον»! Ὅπως τό ὄργανον τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, τό περιοδικόν «Ἐκκλησιαστική Ἀλήθει», πού ἔγραψε τό 1895 ὅτι ἡ τυχόν εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. θά προκαλέσῃ ἀναστάτωσιν εἰς τήν κοινωνίαν. 29 ἔτη ἀργότερον, ὅμως, ὅπως καί σήμερα, βρέθηκαν πολλοί πρόθυμοι ψεῦται καί αἱρετικοί νά κράζουν ὅτι τό θέμα εἶναι ... ἀσήμαντον, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ προβλέψεις τῶν Πατριαρχῶν Ἱερεμίου Β' καί Ἰωακείμ Γ' καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1895 ἐπαληθεύθηκαν!!! Ἀπό αὐτό καί μόνον ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ὡς ἄνω κραυγές τῶν πρακτορίσκων εἶναι τοῦ "πατρός τοῦ Ψεύδους"!
---------------------
 Ο/Η Σταύρος Τ. είπε...


Χάριν συντομίας αντιγράφω/παραθετω και σχετικες, σωστές απόψεις του π. Θεοδωρου Ζήση (σε άλλα βέβαια Βαπτίζει το κοτόπουλο ψάρι...)

Ὅλα ἐπιτελοῦνται «ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», «ὀνομάζοντες τό ὄνομα Χριστοῦ», σέ ἀμέτρητα γεγονότα καί περιστάσεις.

2. Εἰδικότερα, στήν εὐχή τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου «Οὐδείς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις…», πού ἀναφωνοῦν «ἐκ βαθέων» ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ ἱερεύς πρό τῆς Ἁγίας Τραπέζης ὁμολογοῦν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἱερουργός τοῦ μυστηρίου, «ὁ προσφέρων καί προσφερόμενος», καί ποτέ ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ ἱερεύς:
«Σύ γάρ εἶ ὁ προσφέρων καί προσφερόμενος καί προσδεχόμενος καί διαδιδόμενος, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν».
3. Ὡσαύτως, στήν μικρή ἀκολουθία τοῦ «Καιροῦ» πρό τῆς Προσκομιδῆς, ἱκετεύουν οἱ κληρικοί τόν Χριστό νά προσεγγίσει τήν Χείραν Του γιά τήν ἐπιτέλεση τῆς ἀναίμακτης ἱερουργίας: «Κύριε ἐξαπόστειλόν μοι τήν χεῖρά σου ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου».
4. Τέλος, ἐπισημαίνεται, ὅτι ἡ μνημόνευση τοῦ Ἐπισκόπου γίνεται γιά ἄλλους λόγους, καί ὄχι γιατί ἀποτελεῖ οὐσιῶδες στοιχεῖο τοῦ Μυστηρίου, χωρίς τό ὁποῖο τό μυστήριο εἶναι δῆθεν ἄκυρο. Σέ ποιά Ὀρθόδοξη Δογματική διδάσκεται αὐτή ἡ κακόδοξη διδασκαλία; Ὁ ἐπίσκοπος μνημονεύεται, κυρίως γιά νά φανεῖ, ὅτι ὁ μνημονεύων καί ὁ μνημονευόμενος ἔχουν τήν ἴδια πίστη, ὄτι εἶναι ἀμφότεροι Ὀρθόδοξοι, ὅτι ὁ μνημονευόμενος ἔχει τήν ἴδια πίστη μέ τόν μνημονεύοντα, εἶναι ταυτογνωμονοῦντες καί ταυτοπιστεύοντες». Νά τονιστεῖ ὅτι δέν παραγνωρίζεται ἡ σημαντική, σπουδαία καί πρωτεύουσα θέση πού ἔχει ὁ ἐπίσκοπος στήν Ἐκκλησία, σύμφωνα καί μέ ὅσα λέγει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας. Ἐν τούτοις, ὅλα αὐτά ἰσχύουν, ὅταν πρόκειται περί Ὀρθοδόξου ἐπισκόπου πού ἱερουργεῖ μέ Κύριό του τόν Τριαδικό Θεό καί ὄχι περί ψευδεπισκόπου πού ταυτοποιεῖται ὡς αὐτοδύναμη ἐξουσία.

Eπίσης, στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων εφαρμογής του 15ου κανόνος, δεν μνημονεύεται κάποιος άλλος Επίσκοπος στην θέση του ψευδεπισκόπου, απέναντι στον οποίο έγινε η διακοπή μνημοσύνου.





Ο ΔΙΩΓΜΟΣ

Στην Αγία Άννα εκείνο τον καιρό έμενε ο πρώην Πατριάρχης Κων/λεως Κύριλλος. Όταν άκουσε για την αποχώρηση ορισμένων από τα μνημόσυνα της Κυριακής είπε: “Εγώ όταν ήμουν στον θρόνο, συνεχώς έδινα άδεια και έψαλλαν την Κυριακή μνημόσυνα νεκρών” Τα λόγια αυτά του πρώην Πατριάρχου ενίσχυσαν τους καινοτόμους που, με το επιχείρημα ότι η Κωνσταντινούπολις κάνει μνημόσυνα τις Κυριακές, εξασκούσαν ηθική βία στους διστάζοντας. Το πείσμα των καινοτόμων δεν άργησε να μεταβληθεί σε μίσος, και το μίσος σε διωγμό αυτών που δε δέχθηκαν τελικά να υποκείψουν.

Η Σκήτη της Αγίας Άννης υπάγεται στη Μεγίστη Λαύρα. Κατήγγειλαν λοιπόν στη Λαύρα οι καινοτόμοι τους διαφωνούντες σαν ταραχοποιούς. Οι Λαυριώτες, χωρίς να καλέσουν τους κατηγορουμένους σε απολογία, έβγαλαν αμέσως αφορισμό εναντίον τους και διέταξαν τους Αγιαννανίτες να μη τους δέχονται ούτε στην εκκλησία, ούτε στα κελλιά, ούτε στο μύλο. Ο μύλος ήταν μοναδικός στην περιοχή και η απαγόρευση να τον χρησιμοποιήσουν ήταν καίριο πλήγμα για τη διατροφή τους. Οι υπερασπιστές της Παραδόσεως έδωσαν τόπο στην οργή και έφυγαν από την Αγία Άννα, αφήνοντας τα κελλιά τους, μερικοί σε προχωρημένη ηλικία, “μάλλον ελόμενοι κακουχείσθαι διά την εκκλησιαστικήν αλήθειαν ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν”. Αλλά, όπου και αν βρήκε καταφύγιο ο καθένας, οι Αγιαννανίτες δεν τους άφηναν ήσυχους. Κοινοποιούσαν τον Λαυρεωτικό αφορισμό σε όλες τις Σκήτες και τις Μονές επισυνάπτοντας και ονομαστικό κατάλογο, όλων αυτών που είχαν εκφράσει δημόσια την υποστήριξή τους προς την Παράδοση, έστω και αν δεν υπήρξαν ποτέ κάτοικοι της Αγίας Άννας. Και απαιτούσαν να εκδιωχθούν αμέσως! Στο διωγμό αυτόν πρωτοστάτησαν δύο Επίσκοποι που συνέπεσε να βρίσκονται τον καιρό εκείνο στο Όρος: ο προαναφερθείς πρώην Κων/λεως Κύριλλος (που είχε και την ιδέα για τον μύλο), και ο Μητροπολίτης πρώην Χαλεπίου Γεννάδιος. Οι ορθόδοξοι διώχνονταν σαν αφορισμένοι και αιρετικοί. Τους ονόμασαν χλευαστικά “Κολλυβάδες” και διέδωσαν εμπιστευτικά ότι ήσαν δήθεν μασόνοι. Ο τελευταίος αυτός χαρακτηρισμός έκανε μεγάλη εντύπωση στους απλούστερους μοναχούς, που ήσαν και η πλειονότης, και οι οποίοι μόλις τον άκουσαν, χωρίς να ερευνούν περισσότερο, αποστρέφονταν τους συκοφαντούμενους με όλη τους την ψυχή. Ακόμη και ο λαϊκός καραβοκύρης, που έκανε την συγκοινωνία, δεν δεχόταν Κολλυβά στο πλοίο του!



ΘΕΛΕΙΣ ΜΗΛΟΝ ΕΠΑΡΕ, ΘΕΛΕΙΣ ΚΥΔΩΝΙΝ ΛΑΒΕ”

Μπροστά στην κατάσταση αυτήν οι παραδοσιακοί μοναχοί αποφάσισαν να καταφύγουν για τη δικαίωση και προστασία τους στο Πατριαρχείο. Για το σκοπό αυτό μαζεύτηκαν στο κελλί του παπα - Παρθενίου του Ζωγράφου του Σκούρτου. Εκεί έγραψαν ομολογία πίστεως που την υπέγραψαν όλοι οι παρόντες, και αργότερα και πολλοί άλλοι, και την έστειλαν στο Πατριαρχείο μαζί με αναφορά για τα γεγονότα. Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν τότε ο Θεοδόσιος Β΄ ο Κρής, μεγάλη δε επιρροή στη Σύνοδο είχε ο Νικομηδείας Μελέτιος και ο Ιεροσολύμων Σωφρόνιος. Το Πατριαρχείο απάντησε τον Ιούνιο του 1772. Έγραφε: “... Οι μεν γαρ εν Σάββασι τελούντες τα μνημόσυνα των κεκοιμημένων καλώς ποιούσιν, οι δε δ’ άν εν Κυριακή ουκ υποκείνται κρίματι...”

Μετά ένα έτος, τον Ιούνιο του 1773, το Πατριαρχείο ξαναέγραψε: “... Ούτε οι εν Σαββάτω τελούντες τα μνημόσυνα των κεκοιμημένων να μέμφονται τους εν Κυριακή ταύτα τελείν εθέλοντας, ούτε εκείνοι ανθιστάμενοι προς αυτούς, δηλαδή τους καλώς τελούντας εν Σαββάτω τα μνημόσυνα, να τους ονομάζουν αιρετικούς και καινοτόμους, ή άλλα τοιαύτα δύσφημα ονόματα να επιφέρωσι κατ’ αυτών αδίκως, και να ταράττωσι και την των λοιπών μοναχών ησυχίαν αλλά να ειρηνεύσωσι και να συγκοινωνώσι...”

Σε μια τρίτη επιστολή, λίγο μετά την προηγούμενη ξαναγράφει το Πατριαρχείο ότι “οι εν Σαββάτω τελούντες τα των αποιχομένων μνημόσυνα, κατά το αρχαίον της Εκκλησίας έθος” δεν πρέπει “να μέμφωνται τους εν Κυριακή ταύτα τελείν εθέλοντας” και ότι “όλοι οι εν σκήταις ασκούμενοι... να έπωνται και να ακολουθώσιν απαρασαλεύτως εις την φυλαττομένοιν εν τοις Μοναστηρίοις τάξιν και συνήθειαν περί των μνημοσύνων...”.

Ήταν φανερό ότι το Πατριαρχείο δεν ήθελε να πει την αλήθεια καθαρά, ότι οι Κολλυβάδες έχουν δίκαιο και να σταματήσει η παρανομία, γιατί από καιρό ήδη το ίδιο παρανομούσε κάνοντας μνημόσυνα τις Κυριακές, για να ευχαριστήσει την κοσμικοφροσύνη των αρχόντων. Εφαρμόζοντας όμως Φαναριωτική πολιτική δίνει μια λύση που αν την εφήρμοζαν οι καινοτόμοι θα σταματούσε η παρανομία και κάθε έρις, γιατί κανένα Μοναστήρι δεν έκανε μνημόσυνα Κυριακή.



ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΪΣΙΟΥ

Μόλις οι διώκτες των Κολλυβάδων πήραν στα χέρια τους την διακήρυξη του Πατριαρχείου ότι “ουκ υποκείνται κρίματι” έγιναν αχαλίνωτοι. Λησμόνησαν όχι μόνον το σχήμα του μοναχού που έφεραν αλλά και το χριστιανικό τους βάπτισμα, και ακολούθησαν την οδό του Κάϊν. Στην αρχή επιχείρησαν δυο φορές να δολοφονήσουν τον ασκητικό και ενάρετο Καππαδόκη μοναχό Σίλβεστρο. Την πρώτη φορά του έριξαν πέτρα καθώς περνούσε έξω από την Αγία Άννα. Την δεύτερη φορά, όταν μπήκε σε πλοίο για να φύγει από το Όρος, έπεισαν τον πλοίαρχο να τον σκοτώσει καθ’ οδόν. Όμως ο πλοίαρχος μετάνοιωσε και έτσι ο γέρο Σίλβεστρος γλίτωσε και έφθασε στην Πάρο. Για να γίνουν αποτελεσματικοί οι αββάδες της Αγίας Άννας και της Νέας Σκήτης, προσκάλεσαν τον αρχιληστή καπετάν - Μάρκο, του έδωσαν 700 αργυρά νομίσματα και τα ονόματα ένδεκα μοναχών Κολλυβάδων, που παρέμεναν ακόμη στα όρια των δύο Σκήτεων. “Οι μοναχοί αυτοί, του είπαν, είναι μάγοι και μασόνοι και κάνουν μεγάλο κακό στο Όρος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γλιτώσει ο τόπος παρά μόνον αν φονευθούν”.

Τα παλικάρια του καπετάν - Μάρκου έφθασαν στο Κυριακό της Άγίας Άννης Σάββατο βράδυ, παραμονή της εορτής των Αγίων Πάντων του έτους 1773, ενώ είχε αρχίσει η αγρυπνία. Μπήκαν στο ναό και ζήτησαν οδηγό να τους δείξει τις καλύβες των μελλοθάνατων. Οι αββάδες υπέδειξαν κάποιον Τιμόθεον αλλά αυτός δεν ήθελε να πάει. Τον έπεισαν λέγοντας ότι πρέπει να κάνει υπακοή. Όταν έφυγαν οι ληστές με τον Τιμόθεο αυτοί συνέχισαν τον Προοιμιακό. Ο Τιμόθεος έδειξε στους ληστές την πόρτα του Παϊσίου και έφυγε. Ο ιερομόναχος Παϊσιος κατοικούσε στην καλύβη του προφήτη Ηλιού, πάνω από το Κυριακό της Αγίας Άννης και ήταν καλλιγράφος. Οι αντικολλυβάδες τον μισούσαν πολύ γιατί τους αποστόμωνε σε κάθε συζήτηση. Οι ληστές εισέβαλαν στην καλύβη του παπα - Παϊσίου, άρπαξαν ό,τι βρήκαν και τον ξυλοκόπησαν άγρια, γιατί δεν πίστευαν ότι δεν είχε κρυμμένα χρήματα. Τέλος ζήτησαν φαγητό και, αφού έφαγαν, φόρτωσαν στον παπά - Παϊσιο και τον γέροντά του Θεοφάνη τα κλοπιμαία και τους ζήτησαν να τους οδηγήσουν στον παπα - Αγάπιο, που ήταν τρίτος στη λίστα. Οι Πατέρες όμως δε μαρτύρησαν τις καλύβες των άλλων, παρά τους δαρμούς και τις ύβρεις. Η θλιβερή συνοδεία, έφθασε στο Κυριακό την ώρα που έψαλλαν την εβδόμη ωδή. Οι εξαντλημένοι από τους δαρμούς και τα βάρη πατέρες ακούμπησαν πίσω από το άγιο βήμα, και οι ληστές μπήκαν στην εκκλησία και φώναξαν έξω τους συνασκητές των μελλοθανάτων, για να τους δείξουν “το καλό κυνήγι”. Αυτοί έβγαιναν λίγοι - λίγοι και, όπως γράφει ο (επίσης Κολυβάς) Αγιος Αθανάσιος Πάριος “στοχαζόμενοι συνομίλουν. Και ην να εκπλαγή τινας δια την τόσην απανθρωπίαν εκείνων των ασκητών... Καθ’ ότι ενώ έβλεπον τους αδελφούς αυτών εις τοσαύτην αθλίαν κατάστασιν, ουδείς ευρέθη ίνα είπη, τι τούτο εις αυτούς;... ουδείς ηκούσθη ίνα εκβάλη λόγον συμπαθείας εκ του στόματος.. τινάς δεν δείχνει έλεος εις εκείνους όπου κάθηνται δεδεμένοι οπίσω εις το βήμα, εκδεχόμενοι τον θάνατον”. Αφού οι ληστές λεηλάτησαν και το κελλί του παπα - Γαβριήλ χωρίς να βρούν τον ίδιο, φόρτωσαν τα νέα κλοπιμαία σε κάτι λαϊκούς κτίστες που βρέθηκαν εκεί, και πήγαν στη Νέα Σκήτη την ώρα που οι εκεί πατέρες, έβγαιναν από τη λειτουργία. Ούτε αυτοί δεν έδειξαν την ελάχιστη χριστιανική συμπάθεια προς τους δύο καταδίκους, μόνον παρατηρούσαν το μαρτύριο από μακριά. Οι ληστές κατέβασαν τον παπα - Παϊσιο και τον γέροντα Θεοφάνη στο γιαλό, όπου είχαν το πλοίο τους, έδεσαν πέτρες στο λαιμό τους, ανοίχθηκαν λίγο και, λέγοντάς τους: “Σκυλιά, γιατί δεν θέλετε να κάνετε κόλλυβα τις Κυριακές, όπως λέγουν οι Πατριάρχες και οι πνευματικοί του Όρους;” τους έριξαν από το πλοίο στη θάλασσα, μπροστά στα μάτια όλου του πλήθους των μοναχών της Νέας Σκήτης, προσθέτοντας στους Αγίους Πάντες, που γιόρταζαν εκείνη την ημέρα, άλλους δύο οσιομάρτυρες.



Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ

Το ισχυρότερο πλήγμα κατά των Κολλυβάδων το έδωσε το Πατριαρχείο Κων/λεως το έτος 1776, πατριαρχεύοντος του Κων/λεως Σωφρονίου Β΄. Μεγάλη κληρικολαϊκή Σύνοδος, αποτελούμενη απ’ όλους τους ενδημούντας στην Πόλη αρχιερείς και από πολλούς άρχοντες, καταδίκασε και αφόρισε όλους τους Κολλυβάδες και όλους όσους μαζί μ’ εκείνους και μετά από εκείνους φρονούν ότι μνημόσυνα νεκρών δεν επιτρέπει η Ορθόδοξος Εκκλησία του Χριστού να γίνονται ημέρα Κυριακή. Διακήρυξε η Σύνοδος αυτή ότι ανέκαθεν η ιερά της Εκκλησίας τάξη και κανονική διατύπωση ήταν να γίνονται τα μνημόσυνα και Σάββατο και Κυριακή και οποιαδήποτε άλλη μέρα της εβδομάδος αδιακρίτως και ότι αυτό δήθεν είναι Αποστολική Παράδοσις, και όσοι δεν την δέχονται και δεν τελούν Κυριακή μνημόσυνα είναι αντάρτες, καινοτόμοι και κακόδοξοι. Ως αντιπροσώπους όλων των Κολλυβάδων, προταίτιους και αρχηγούς η Σύνοδος καθήρεσε και αφόρισε τέσσαρες ιερομονάχους αναφέροντάς τους ονομαστικά.

Το “θέσπισμα” αυτό της Συνόδου του 1776 το οποίο έκτοτε ακυρώθηκε, γράφει κατά λέξη, μεταξύ άλλων, τα εξής: “Σωφρόνιος ελέω Θεού... επειδή ταραχή και σύγχυσις κατέλαβε την Εκκλησίαν... δια τινων δοκησισόφων και δοκοφρόνων.. ασέβειαν και ανταρσίαν νοσούντων... της ούν καινοτομίας ταύτης και κακοδοξίας καταδήλου γενομένης... διορίζοντες δια τούτο και αποφαινόμενοι κατά την ανέκαθεν ιεράν της Εκκλησίας τάξιν και κανονικήν διατύπωσιν απαρατηρήτως τελείσθαι και εν Σαββάτω και εν Κυριακή και εν όλαις ταις ημέραις της εβδομάδος τα μερικά των Ορθοδόξων μνημόσυνα κατά την Παράδοσιν των Αποστολικών Διατάξεων... Όσοι μεν ουν συνωδή τη Εκκλησία και τω παρόντι Συνοδικώ θεσπίσματι και φρονούσι και πράττουσι, τελούντες απαρατηρήτως και εν Σαββάτω και εν Κυριακή και εν όλαις ταις ημέραις της εβδομάδος τα μερικά των Ορθοδόξων μνημόσυνα, οι τοιούτοι είησαν συγκεχωρημένοι παρά Θεού Κυρίου Παντοκράτορος”. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι όσοι μέχρι σήμερα, δεν φρονούσι και πράττουσι συνωδά τω παρόντι θεσπίσματι είησαν ως και οι πρωταίτιοι και αρχηγοί και συνίστορες της τοιαύτης δόξης... καθηρημένοι.. και γεγυμνωμένοι πάσης Θείας Χάριτος και ιεροπραξίας... και πάντη ανίεροι εν βάρει αργίας και αλύτου αφορισμού... Εξ αποφάσεως... 9ης Ιουνίου 1776” (Το πλήρες κείμενο βλέπε εν
Ph. Meyer: “Die Haupturku nden fu r die geschichte der Athos Kloster”, Leipjig
1894 σ. 236-241 όπου και τα προαναφερθέντα κείμενα).



“ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΑΡΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙΣ”

Καταδικασμένοι από το Πατριαρχείο και κυνηγημένοι από τους συνασκητές τους, όσοι ήθελαν να παραμείνουν πιστοί στην Ιερά Παράδοση της Ορθοδοξίας, έφυγαν από το Όρος και βρήκαν καταφύγιο στα νησιά του Αιγαίου. Εκεί, αγκαλιασμένοι από ένα λαό που διψούσε για αλήθεια και παράδειγμα, οι Κολλυβάδες έσπειραν τον λόγο του Χριστού, και η σπορά εκαρποφόρησε “εις εκατόν”. Αυτή η καρποφορία ονομάσθηκε από την Ιστορία: “η πνευματική αναγέννηση του 18ου αιώνος”. Σ’ αυτήν οφείλουμε την “Φιλοκαλία”, τον “Ευεργετινό”, τα “Ευρισκόμενα του Συμεών του Νέου Θεολόγου”, τα δύο βιβλία “περί συνεχούς θείας Μεταλήψεως”, τον “Αντίπαπα”, το “Πηδάλιο”, τον “Συναξαριστή”, το “Συμβουλευτικόν Εγχειρίδιον”, και πλήθος άλλα. Οι Κολλυβάδες ίδρυσαν στα νησιά ονομαστά μοναστήρια, πηγές αγιασμού, που πότιζαν τον λαό του Θεού θεία νάματα έναν ολόκληρο αιώνα, στην Πάτμο, στην Ικαρία, στην Πάρο, στη Σκιάθο, στη Χίο. Οι “αφορισμένοι” Κολλυβάδες αποδείχθηκαν άγιοι και πολλών από αυτούς τα οστά ευωδίασαν και θαυματούργησαν: ο Νήφων ο κοινοβιάρχης της Σκιάθου, ο Παρθένιος ο ζωγράφος ο Σκούρτος, ο Μακάριος Κορίνθου ο Νοταράς, ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Αρσένιος ο Νέος ο εν Πάρω ο θαυματουργός. Στους Κολλυβάδες χρωστούμε πνευματικά αναστήματα σαν τον Νεομάρτυρα Πολύδωρο, τον Όσιο Παρθένιο της Χίου, τον Γέροντα Διονύσιο ιδρυτή της Ι. Μονής Παναγίας της Κονιστρίας της Σκιάθου και συνεργάτη του αναγεννητού της Πελοποννήσου Παπουλάκου, τον Μωραϊτίδη και τον Παπαδιαμάντη. Μ’ ένα λόγο σ’ αυτούς χρωστούμε το ότι υπάρχει ακόμη Ορθοδοξία στην Ελλάδα παρά την θύελλα του Φαρμακίδη και των Βαυαρών. Αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Η Ρουμανία δέχθηκε γρήγορα την επίδραση Κολλυβάδων που εξωρίσθηκαν σ’ αυτήν. Η Ρωσία, τσακισμένη από το νεοειδωλολατρικό, δυτικόπληκτο και αντιμοναστικό πνεύμα του Μεγάλου Πέτρου και της Αικατερίνης της Β΄, κείτονταν, παρά το πολιτικό μεγαλείο και την δύναμη της, σε πνευματικά ερείπια. Από αυτά την σήκωσε ο Μολδαβός στάρετς Όσιος Παϊσιος Βελιτσκόφσκι φέρνοντάς της, από το Άγιον Όρος, τον κολλυβαδικό ησυχασμό και την “Φιλοκαλία”. Οι Αρχιερείς καταδίκασαν και αφόρισαν αυτούς που αγάπησαν την αλήθεια και αγωνίστηκαν γι’ αυτήν. Ο Θεός όμως τους ευλόγησε και τους δόξασε στον αιώνα.


69 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όλοι εσείς που έχετε επιστρατευθεί και εκκρίνετε κακόβουλα τοξικό δηλητήριο προς τους αδελφούς σας βλέπετε τους Κολυβάδες πόσο δίκιο είχαν, ή ακόμη-ακόμη όλους εκείνους τους ομφαλοσκόπους όπως τους αποκαλούσαν οι της εποχής τους καινοτομίζοντες Βαρλααμικοί.

Marinos Ritsoudis είπε...

Κατανυκτικό το κείμενο.

Η ίδια ιστορία ξαναγράφεται τον τελευταίο αιώνα, αυτη τη φορά με την καινοτομία του νέου καλανδαρίου.
Οι Πατέρες που κράτησαν το "ιωτα" και την "κεραία" από αγάπη για την Αγία Παράδοση, χλευαστικώς ονομάστηκαν κολυβάδες, όπως και σήμερα χλευαστικώς οι παλαιοημερολογίτες από τους καινοτόμους.
Το κίνημα των κολυβάδων ανέδειξε Αγίους Μάρτυρες και Ομολογητάς όπως και το κίνημα των Ορθοδόξων, ανέδειξε Αγίους Μάρτυρες και Ομολογητάς στην Μάνδρα Αττικής και αλλού.
Τα κοινά σημεία σε όλη την Εκκλησιαστική ιστορία, είναι πως πάντοτε οι καινοτόμοι γίνονται διώκτες και αδελφοκτόνοι, χαρακτηριστικό αυτό το κριτήριο που διαχωρίζει την Αγία Εκκλησία Τού Χριστού από τήν Εκκλησία του διαβόλου.
Οι Άγιοι οι υπερασπιστές των Αγίων παραδόσεων γίνονται δεδιωγμένοι και Ομολογητές και θυσιάζονται με την ζωή τους.
Είναι το περιβόητο "Ορθοδοξία Η Θάνατος" και που αυτό το θάνατος έχει παρερμηνευτεί.
Το κριτήριο λοιπόν της Ορθοδόξου Αγίας Εκκλησίας είναι που θυσιάζεται για την αληθή παράδοση, ενώ το κριτήριο της καινοτόμου Εκκλησίας συναντάται στο να συνεργάζεται με κακοποιά στοιχεία για την εξόντωση των αγαπώντων την παράδοση.
Οι εναντιοι στους κολυβάδες ποτέ δεν δικαιώθηκαν και ας είχαν Πστριαρχικες επιστολές που τους υποστήριζαν, οι αγαπώντας τις Άγιες παραδόσεις ποτέ δεν κατακρίθηκσν και ας μην είχαν Συνοδική διαγνώμη, και ας ήταν οι πολλοί εναντίον τους. Το Πανάγιο Πνεύμα που είναι ο καρπός της γνήσιας πνευματικής ζωής στο κέντρο του κόσμου του χοϊκού ανθρώπου που είναι η καρδιά του, είναι το εγερτήριο σάλπισμα που ξεσηκώνει εσωτερικά τον Χριστιανό ενάντια στην καινοφανή αίρεση και απουσία ακόμη Συνοδικής Κρίσης.
Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το ζητούμενο στην πνευματική μας ζωή, και όλες οι Παγίδες του διαβόλου προσπερνιούνται. Με το Πανάγιο Πνεύμα στην καρδιά μας δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από τις χλιαρές, εν τέλη βλάσφημες απόψεις του τύπου, εφόσον οι αιρετικοί δεν έχουν καταδικαστεί περιμένουμε να τους καταδικάσει Σύνοδος για να φύγουμε από αυτούς. Οι καινοτόμοι περιμένουν Συνοδικές καταδικαστικές αποφάσεις όχι από αγάπη για το Δίκαιο της Πίστεως αλλά από χλιαρότητα και τυφλή υπαγωγή στα πάθη τους.
Δυστυχώς αυτές είναι οι μεγάλες πλάνες του 21ου αιώνα.

Αιωνία η μνήμη των Αγίων Πατέρων που κράτησαν με το αίμα τους την Πίστη ανόθευτη ως προς τις Άγιες παραδόσεις του Ιωτα και της κεραίας.

Κε Κώστα ευχαριστώ θερμά για την ανάρτηση γιατί ξεσκεπάζει και κατακρίνει όλους τους δήθεν αντιοικουμενιστες που κατακρίνουν τους Ορθοδόξους του Πατρίου με την αχυρόμυαλη θέση πως τα ημερολόγια δεν είναι τίποτε, και τέτοιας κουταμάρας εφευρήματα.

Στον ίδιο παρονομαστή και τα νομικά θρησκευτικά πρόσωπα που για τα ωφελη του νόμου προς αιρετικούς, πιάστηκαν οι ΓΟΧ και ίδρυσαν στα πρωτοδικεία γνωστή ετερόδοξη θρησκεία κατά τις επιταγές του Συντάγματος και τού Κράτους των Ελλήνων.

Ανώνυμος είπε...

Ο Μαρίνος Ριτσούδης κάνει μια σύγκριση των ασύγκριτων!!

Προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει αξία στα ημερολόγια και εορτολόγια!

Άστοχη η σύγκριση των ημερολογίων με τα ζητήματα των Κολλυβάδων! Μόνο για παιδιά και άσχετους είναι. Την παραμικρή σχέση δεν έχουν τα ημερολόγια με τα ζητήματα ευλαβείας που είχαν οι Κολλυβάδες.

Με άλλες λέξεις το παλαιοημερολογίτικο αχυρόμυαλο σχόλιο του Μαρίνου Ριτσούδη είναι "από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα και έβγαλα το καπέλο μου να μην βραχεί η ομπρέλα"!

Ανώνυμος είπε...

Το άρθρο δεν κατακρίνει καθόλου τους Ορθόδοξους Αντικοικουμενιστές που αποκαλύπτουν τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες!

Να δούμε από τί άλλο θα πιαστούν οι παλαιοημερολογίτες και οι οπαδοί του παλαιοημερολογιτισμού για να ψευτοδικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα σχίσματα του Παλαιοημερολογιτισμού!...

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

"Από όσα παρά πάνω παραθέσαμε, φαίνεται νομίζομε ξεκάθαρα, ότι το Παλαιοημερολογιτικό Σχίσμα δεν έχει κανένα έρεισμα, ούτε από τους Ιερούς Κανόνες, ούτε από τους αγίους Πατέρες. Εάν από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος έγινε κάποιο λάθος, κάποια βεβιασμένη ενέργεια, από την πλευρά των Γ.Ο.Χ. διεπράχθη το ασυγκρίτως μεγαλύτερο σφάλμα, το έγκλημα θα λέγαμε, της δημιουργίας σχίσματος. Και μόνον ο Θεός γνωρίζει αν στο μέλλον θα μπορέσει να κλείσει αυτή η ανοιχτή πληγή".

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών

Ο Υπεύθυνος
Αρχ. π. Παύλος Δημητρακόπουλος

Ο Γραμματέας
κ. Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος


Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Μην λέμε μπούρδες ότι οι αγώνες των Κολλυβάδων έχουν σχέση με τα ασήμαντα ημερολόγια και εορτολόγια! Μην στρεβλώνουμε τόσο πολύ τα πράγματα για να βγάλουμε "λάδι" τα παλαιοημερολογίτικα ΣΧΙΣΜΑΤΑ.

Δεν μας φταίνε οι Ορθόδοξοι Αντικοικουμενιστές που αποκαλύπτουν τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες!

Ανώνυμος είπε...

Ο κ. Κώστας καλά έκανε και το έβαλε το άρθρο. Δεν έχουν οι Ορθόδοξοι αντίρρηση επ΄ αυτού. Μόνο που το άρθρο δεν δικαιολογεί καθόλου τα παλαιοημερολογίτικα ΣΧΙΣΜΑΤΑ.
Μιλάει για άλλα άξια λόγου ζητήματα.

Ανώνυμος είπε...

Συμπέρασμα, όταν σβήνει το φως δύσκολα ξαναβρίσκει κανείς το διακόπτη, η έπαρση ότι έπραξαν και πράττουν καλά που συσχηματίζονται με τα στοιχεία του κόσμου επειδή κάποιος Πάπας είχε τη φαεινή ιδέα ότι μπορεί να αλλάζει κάθε τόσο ως αλάθητος όρια που έθεσαν κόκκινη γραμμή όλοι οι προγενέστεροι πατέρες της Εκκλησίας δε τους πτοεί. Με γειά σας με χαρά σας, αλάξτε τα πάντα, ό,τι αποφαίνεται ο αλάθητος εκ Βατικανού να το εισάγετε και εις τας αυλάς του Φαναρίου. Τρίζουν τα οστά των πατέρων της Εκκλησίας, τρίζουν και τα οστά όλων των αγωνιστών του ΄21 που δε συσχηματίστηκαν αλλά οι μεταγενέστεροι αυτών τους πρόδωσαν.

Ανώνυμος είπε...

Αυτοί οι ήρωες και οι πατέρες της Εκκλησίας δεν αγωνίστηκαν για ασήμαντα ημερολόγια και εορτολόγια, αλλά για Πίστη και Πατρίδα.
Τρίζουν τα οστά των πατέρων της Εκκλησίας, τρίζουν και τα οστά όλων των αγωνιστών του ΄21, να βλέπουν σχίσματα για ημερολόγια.

Ανώνυμος είπε...

Bρε κάπου νομίζω την ξαναείδα αυτή την ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς...

Ανώνυμος είπε...

Νεο-ημερολογιολάτρες, γιατί αλλάξατε και από Ορθόδοξοι παλαιοημερολογίτες γίνατε Νεο-ημερολογίτες??????

Marinos Ritsoudis είπε...

Κατά το,
"Σκυλιά, γιατί δεν θέλετε να κάνετε κόλλυβα τις Κυριακές, όπως λέγουν οι Πατριάρχες και οι πνευματικοί του Όρους;"

Κάπως έτσι φωνάζει και ο Πάπας και οι υποτακτικοί στο Φανάρι, "Σκυλιά γιατί δεν θέλετε να γυρίσετε στην Εκκλησία, όπου τα ημερολόγια και ο χρόνος δεν είναι τίποτε, όπως σας λέγουν οι Πατριάρχες, οι Αρχιερείς, ο Π. Επιφάνειος Θεοδωρόπουλος, και οι Αγιορείτες ;"

Ανώνυμος είπε...

παλαιοημερολογίτη 6:22 π.μ.
Οι Ορθόδοξοι που δεν έκαναν σχίσμα για την αλλαγή του ημερολογίου, ποτέ δεν νόμισαν σημαντικό το ημερολόγιο!

Το ημερολόγιο σχισματικοί Παλαιοημερολογίτες το έκαναν δόγμα πίστης και έσχισαν και την Εκκλησία για την αλλαγή του ημερολογίου! Εκεί θα ψάξεις τους Ημερολογιολάτρες.

Ανώνυμος είπε...

Μαρίνε Ριτσούδη το ότι τα ημερολόγια και χρόνος δεν είναι τίποτε, δεν το λέγει ο Πάπας και οι υποτακτικοί στο Φανάρι, όπως λαθεμένα νομίζεις.

Το ότι τα ημερολόγια και χρόνος δεν είναι τίποτετο λέει κάθε Ορθόδοξος, το λένε οι Πατέρες, το λένε η Αγία Γραφοί, το λένε οι Άγιοι και το επαναλαμβάνει και ο άγιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος.

Ανώνυμος είπε...

Μαρίνε Ριτσούδη το ότι τα ημερολόγια και χρόνος δεν είναι τίποτε, δεν το λέγει ο Πάπας και οι υποτακτικοί στο Φανάρι, όπως λαθεμένα νομίζεις.

Το ότι τα ημερολόγια και χρόνος δεν είναι τίποτε το λέει κάθε Ορθόδοξος, το λένε οι Πατέρες, το λένε η Αγία Γραφή, το λένε οι Άγιοι και το επαναλαμβάνει και ο άγιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος.

Ανώνυμος είπε...

Μια βοήθεια αδελφοί
πού ξαναπετύχαμε αυτή την ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς ;

Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ 7:35 π.μ. για να σε βοηθήσω:
Πήγαινε εδώ:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Αδελφέ 7:35 π.μ. άλλη φορά να κοιτάς καλύτερα τα σχόλια. Υπήρχε και στο πιο πάνω σχόλιο 3:43 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Bρε παλληκάρια, ειλικρινά καθήσατε να μου απαντήσετε όταν την έχετε βάλει αλλες 150 φορές ;
πάντως 7.40 θα ειμαι πιο προσεκτικός....
θα μπορούσαμε κάποιοι και να θυσιαστούμε για έναν από εσάς, αλλά το μόνο που μας αφήσατε είναι να γελάμε μαζί σας

Ανώνυμος είπε...

Για γέλια είναι αυτά που γράφεται εσείς παλαιοημερολογίτη 7:53 π.μ.
Δεν ήταν έβαλαν 150 φορές οι Ορθόδοξοι, μόνο μερικές.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ παραλληλισμός "οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.) εἶναι οἱ Κολλυβᾶδες τοῦ 2οῦ αἰῶνος" εἶναι ἀπολύτως ὀρθός. Ὅποιος ἀδυνατεῖ νά τό καταλάβῃ αὐτό πάσχει ἀπό ἀσθένειαν τοῦ νοός (εἰς τά πνευματικά θέματα ἐννοεῖται). Θά ἤθελα δέ νά προσθέσω ὅτι ἡ καινοτομία τοῦ Νέου Ἑορτολογίου (ν.ἑ.) εἶναι σοβαρωτέρα τῆς Κολλυβαδικῆς καινοτομίας, καθότι, ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι ἔβλαψε τό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἀνεμένετο νά συμβῇ, ἔγινε καί κατόπιν πιέσεως τῶν Παπιστῶν καί τῶν Μασσώνων, προκειμένου νά ὑποτάξουν τήν Ὀρθοδοξίαν εἰς τόν "πάπαν"! Ἐν ὀλίγοις, ἡ καινοτομία τοῦ ν.ἑ. προεκάλεσε σχίσμα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν χάριν τῆς καταργήσεώς της!!! Ὅσοι συντάσσονται μέ τήν φοβεράν αἵρεσιν τοῦ ν.ἑ. συντάσσονται μέ τήν μερίδα τοῦ Ἰούδα! Ἄν τό Κολλυβαδικόν ζήτημα, πού ἦτο μόνον θέμα ἱερᾶς Παραδόσεως, προεκάλεσε τόσας ἀναταραχάς, τό θέμα τοῦ ν.ἑ. ἀνεμένετο νά κάμῃ ἀσυγκρίτως μεγαλύτερον κακόν, ὅπως καί τό ἔκαμε, ἀκριβῶς αὐτό πού ἐπεδίωκον τά δουλάρια τοῦ "πάπα," μέ τά ὁποῖα συντάσσονται καί οἱ ὡς ἄνω πρακτορίσκοι πού ἔχουν ἀναρτήσει μερικές ἑκατοντάδες φορές τίς φλυαρίες τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς καί τῶν ὁμοίων αὐτῶν, ψευδόμενοι ἀσυστόλως, ὅτι δῆθεν τό θέμα;τοῦ ν.ἑ. εἶναι ἀσήμαντον. Ἐνῷ, ὁ Πατριάρχης Ἱερεμίας Β' ὁ Τρανός (16ος αἰών) καί ὁ Πατριάρχης Ἰωακείμ Γ'(1904) ὀρθῶς προέβλεψαν ὅτι ἡ τυχόν εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν θ' ἀπετέλει «παγκόσμιον σκάνδαλον»! Ὅπως τό ὄργανον τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, τό περιοδικόν «Ἐκκλησιαστική Ἀλήθει», πού ἔγραψε τό 1895 ὅτι ἡ τυχόν εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. θά προκαλέσῃ ἀναστάτωσιν εἰς τήν κοινωνίαν. 29 ἔτη ἀργότερον, ὅμως, ὅπως καί σήμερα, βρέθηκαν πολλοί πρόθυμοι ψεῦται καί αἱρετικοί νά κράζουν ὅτι τό θέμα εἶναι ... ἀσήμαντον, παρά τό γεγονός ὅτι οἱ προβλέψεις τῶν Πατριαρχῶν Ἱερεμίου Β' καί Ἰωακείμ Γ' καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1895 ἐπαληθεύθηκαν!!! Ἀπό αὐτό καί μόνον ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ὡς ἄνω κραυγές τῶν πρακτορίσκων εἶναι τοῦ "πατρός τοῦ Ψεύδους"!

Ανώνυμος είπε...

Μπουρδολογικό το σχόλιο του Δημήτρη Χατζηνικολάου γεμάτο διαστροφή και παλαιοημερολογίτικη πλάνη!

Ασύστολα ψεύδονται οι δογματοποιήσαντες το ασήμαντο ημερολόγιο!

Δυστυχώς όμως τέτοια μπουρδολογικά σχόλια παραπλανούν τον τσοπάνο διαχειριστή του μπλογκ στο να τα νομίζει σωστά και καλά!

Ανώνυμος είπε...

Πρακτορίσκους τους παλαιοημερολογιτισμού να ψάξεις ο παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου στους βρίζοντες τον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο και τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές και όχι στους Ορθόδοξους που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη μπουρδολογία!

Ανώνυμος είπε...

Πρακτορίσκους τους παλαιοημερολογιτισμού να ψάξει ο παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου στους βρίζοντες τον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο και τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές και όχι στους Ορθόδοξους που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη μπουρδολογία!

Ανώνυμος είπε...

Οι Ορθόδοξοι που δεν έκαναν σχίσμα για την αλλαγή του ημερολογίου, ποτέ δεν νόμισαν σημαντικό το ημερολόγιο!

Ανώνυμος είπε...

Μήπως ο παλαιοημερολογίτης Χατζηνικολάου με τις πλανεμένες παλαιοημερολογίτικες απόψεις ξέρει περισσότερα από τον άγιο Γέροντα της Ορθοδοξίας και Κανονολόγο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο;

Ούτε για αστείο να πούμε κάτι τέτοιο.

Ανώνυμος είπε...

Ο Δ. Χατζηνικολάου επαναλαμβάνει συνέχεια και συνέχεια την αίρεση περι δήθεν δόγματος της εορτολογικής ενότητας. Τέτοιο δόγμα δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία. Τέτοιο δόγμα είναι παλαιοημερολογίτικη αίρεση.

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

Διανοητικής και ψυχιατρικής εξετάσεως χρήζουν όσοι βλέπουν παντού σε όσους δεν συμφωνούν με τις πλανες τους και τις βλασφημίες τους, πράκτορες !!!!

Οι συνεχείς αρρωστημένες καχυποψίες που ξεφεύγουν απο κάθε μέτρο είναι αντικείμενο ψυχιατρικής εξετάσεως!!!

Ανώνυμος είπε...

Να τί λέει Η ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
================================

"Δηλαδή η διαφορά και το πρόβλημα με τους λεγομένους "παλαιοημερολογίτες" δεν είναι το ημερολόγιο αλλά η αποκοπή τους από την υπόλοιπη Εκκλησία αφού δεν επικοινωνούν μυστηριακά ούτε καν με τις κατά τόπους Εκκλησίες που ακολουθούν το "παλαιό"-Ιουλιανό ημερολόγιο (π.χ. Ιεροσόλυμα, Ρωσία, Άγιον Όρος).

Εκτός από το λυπηρό της καταστάσεως του σχίσματος και του κατακερματισμού αυτών των ομάδων είναι πολύ οδυνηρό και άσχημο πως συκοφαντούν και υβρίζουν Οσίους ανθρώπους της εποχής (π.χ. Γέροντες Παΐσιο και Πορφύριο) ενώ πολλές είναι οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ψευδή επιχειρήματα προς δικαιολόγηση των θέσεών τους".

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ Ι. ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Για πολλοστή φορά ο παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου επαναλαμβάνει τις ίδιες αρρωστημένες καχυποψίες περι πρακτόρων, τις ίδιες παλαιοημερολογίτικες μπουρδολογίες ότι το ημερολόγιο είναι κάτι σημαντικό και ότι υπάρχει το δόγμα της εορτολογικής ενότητας!

Μην απορεί κανείς γιατί οι Ορθόδοξοι απαντούν στις επαναλαμβανόμενες παλαιοημερολογίτικες πλάνες αντι με δικά τους λόγια με τα κείμενα Ορθόδοξων Ιερών Μονών και αγίων και Κανονολόγων επιφανών.

Ανώνυμος είπε...

Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς για τους Παλαιοημερολογίτες

"Ένα άλλο βασικό λάθος τους είναι το γεγονός, ότι θα έπρεπε να εστιάσουν την προσοχή τους όχι στο ημερολόγιο, σε ένα μη δογματικής φύσεως ζήτημα, αλλά στην παναίρεση του Οικουμενισμού, που τότε, μόλις πριν από μερικά χρόνια, με τις δύο γνωστές εγκυκλίους του 1902 και 1920 του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είχε ήδη κάνει την εμφάνισή του στο προσκήνιο της εκκλησιαστικής ιστορίας. Ο ισχυρισμός δε τον οποίον προβάλλουν σήμερα για να δικαιολογήσουν την απόσχισή τους, ότι δηλαδή η Εκκλησία της Ελλάδος έχει εξ ολοκλήρου καταληφθεί από την αίρεση του Οικουμενισμού δεν δικαιώνεται, διότι την εποχή εκείνη, όπως μαρτυρούν οι ιστορικές πηγές, «ούτε καν, τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες, ανεφέρθησαν στην αιρετική εγκύκλιο του
1920».



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Είναι λάθος και άστοχος ο παραλληλισμός των Κολλυβάδων με τους Σχισματικούς Παλαιοημερολογίτες.

Ποτέ οι Άγιοι Κολλυβάδες δεν μίλησαν για εορτολόγια και ημερολόγια!

Ποτέ οι Άγιοι Κολλυβάδες δεν κήρυξαν την αίρεση της δογματοποίησης του ημερολογίου!

Ποτέ οι Άγιοι Κολλυβάδες δεν προκάλεσαν Σχίσμα για εορτολόγια και ημερολόγια!


Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι σωστό να αγανακτεί ο Παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου που Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές κάνουν πολτό τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες. Ούτε είναι σωστό να τους βρίζει με την εξωπραγματική βρισιά "πράκτορες"!
Ακολουθούν τους Πατέρες της Εκκλησίας οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές κάνουν πολτό τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες.

Ούτε με το Σχίσμα, ούτε με τις αιρέσεις!

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ με την φράση ότι: "Ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας μας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος με την ανεπανάληπτη εμπνευσμένη γραφίδα του και τον λόγο του ήταν και είναι και σήμερα ο φόβος των οικουμενιστών και των σχισματικών!"

Δεν θα ακούσουμε τους σχισματικούς, εμείς οι Ορθόδοξοι θα ακούσουμε τον Άγιο Γέροντα της Ορθοδοξίας μας π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο.

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

Σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας δεν έχουν ασθένεια του νοός οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές που είναι ο φόβος των σχισματικών και των αιρετικών.

Αντίθετα αυτοί οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές προσπαθούν να θεραπεύσουν την ασθένεια του νοός (με την πνευματική έννοια)!

Ανώνυμος είπε...

Ξαναμεταφέρω το σχόλιο του ΑΝΤΙΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΑ με μικρή αλλαγή.



Η δαιμονική διδασκαλία του Πατρός του ψεύδους ψιθυρίζει στο αυτί του κάθε ανθρώπου που κλίνει στα Σχίσματα και έχει άγνοια της Ορθοδοξίας και σε κάθε πλανεμένου το αυτί. Ας ακούσουμε τί λέει:


"Δεν πειράζει να βρίσκεται κανείς στα Σχίσματα. Μόνο ο Οικουμενισμός πειράζει."

"Το ημερολόγιο είναι δόγμα. Υπάρχει το δόγμα της εορτολογικής ενότητας".

"Βρίσε τους σύγχρονους αγίους της Ορθοδοξίας. Περιφρόνησέ τους. Εσύ ξέρεις περισσότερα."

"Βρίσε τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές που κάνουν πολτό τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες".

"Το Σχίσμα δεν είναι κακό".

"Συκοφάντησε ως πράκτορες και πρακτορίσκους τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές που κάνουν πολτό τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες".


ΑΝΤΙΛΑΤΙΝΟΦΡΩΝ

Ανώνυμος είπε...

Οι κραυγές του παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου δεν μπορούν να πείσουν.

Απάντηση στους Παλαιοημερολογίτους από τον Άγιο Γέροντα της Ορθοδοξίας Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο:
----------------------

Λέει ακόμα ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος:

"Όχι! Κραυγάζουν οι Παλαιοημερολογίτες! Η διάσπαση της εορτολογικής ομοιομορφίας (πότε όμως η Εκκλησία γνώρισε απόλυτη εορτολογική ομοιομορφία;) στέρησε από την Εκκλησία την Χάρη, κατέστησε (άκου και φρίξε!) άκυρα τα Μυστήριά της και επομένως οι Νεοημερολογίτες είναι εκτός Χάριτος, δηλαδή εκτός σωτηρίας!!

Αυτός ο φρικαλέος ισχυρισμός, αδελφέ Νικόδημε, αποτελεί φοβερή αίρεση και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Προβίβασαν οι ταλαίπωροι σε Δόγματα πίστεως, σε όρους σωτηρίας, στοιχεία...ημερολογιακά και εορτολογικά!... κανείς βεβαίως δεν θεωρεί καλό πράγμα την ύπαρξη δύο ημερολογίων στο χώρο της ανά την Οικουμένη Ορθοδόξου καθολικής Εκκλησίας. Κακώς, κάκιστα έγινε η αλλαγή του Ημερολογίου. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο να δούμε τα ημερολόγια ως...Δόγματα πίστεως και να εξαρτήσουμε από αυτά το κύρος των Μυστηρίων και την επίτευξη της σωτηρίας, η απόσταση είναι αβυσσαλέα."

Ανώνυμος είπε...

Περαστικά στον παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου που γράφει συνέχεια πνευματικές κουτσουλιές σε κάθε σχεδόν σχόλιο του!

Ανώνυμος είπε...

Καλά μυαλά στον παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου με επιστροφή στην Εκκλησία του Χριστού και εγκατάλειψη των παλαιοημερολογίτικων σχισμάτων!

Ανώνυμος είπε...

Μετά την ανάγνωση του σχολίου του αγίου Επιφανίο Θεοδωρόπουλου στο 9:31 π.μ. καταλαβαίνουμε οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές και οι άλλοι επισκέπτες ότι οι κραυγές των αιρετικών σχισματικών για δογματοποίηση του ημερολογίου είναι του Πατρός του Ψεύδους. Η Ορθοδοξία δεν δέχτηκε ποτέ τέτοιο ημερολατρικό δόγμα.

Ανώνυμος είπε...

Περιμένουμε ο κ. Κώστας να δείξει ένα κόκκο αντικειμενικότητας και να βάλει στην ανάρτηση και από τις απαντήσεις στις παλαιοημερολογίτικες πλάνες του Δ. Χατζηνικολάου. Δεν είναι αντικειμενικό να βάζει συνέχεια στις αναρτήσεις μόνο τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες του Δ. Χατζηνικολάου.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστές και ατρόμητες οι θέσεις σας.

Ανώνυμος είπε...

Σε ποιόν αναφέρεστε 9:51 π.μ. ;

Silver είπε...

"Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Περιμένουμε ο κ. Κώστας να δείξει ένα κόκκο αντικειμενικότητας και να βάλει στην ανάρτηση και από τις απαντήσεις στις παλαιοημερολογίτικες πλάνες του Δ. Χατζηνικολάου."


Έως τώρα δεν υπάρχει ούτε ένα σοβαρό και αξιοπρεπές σχόλιο για ανάρτηση.
Και δεν υπάρχει διότι είτε δεν έχεις, όπως νομίζω, την όρεξη να μελετήσεις την Εκκλησιαστική ιστορία, τουλάχιστον από το 1920 έως των ημερών μας, είτε δεν έχεις την δυνατότητα να την καταλάβεις. Τι έγινε από το 1924 έως το 1935; Το 1935 έχουμε τους τρεις Ιεράρχες που ανάλαβαν την ηγεσία του αγώνα των πιστών του Πάτριου. Μετά έχουμε τις διαιρέσεις των έως τώρα, αλλά και τις χειροτονίες των από την Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς. Αν μελετούσες, θα μπορούσες να μεταφέρεις τους προβληματισμούς σου ή και τις αντιρρήσεις σου, με ευγενικό τρόπο, όπως άλλωστε αρμόζει σε εμάς τους Χριστιανούς, στον κ. Χατζηνικολάου. Τότε θα διαπίστωνες ότι δεν υπάρχει εκ μέρους μου ουδεμία μεροληπτική μεταχείριση. Άλλωστε γιατί να υπάρχει;

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς υπάρχει κ. Κώστα μεροληπτική, πάρα πολύ μεροληπτική διαχείριση εκ μέρους σας. Βλέπετε αγένεια μόνο στις απαντήσεις σε τις βρισιές παλαιοημερολογιτών!!!
Τις τόσες βρισιές των παλαιοημερολογιτών ακόμα και προς αγίους δεν τις βλέπετε ως αγένειες!

Ανώνυμος είπε...

Αν βλέπετε ως ευγενικά τα παλαιοημερολογίτικα σχόλια που αποκαλούν "πράκτορες του οικουμενισμού" και τόσα άλλα, τους ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές και δεν βλέπετε την αδικία. Και αν βλέπετε ως αγενή τα σχόλια που απαντούν μέσα απο τα βιβλία του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου και μη αξιοπρεπή τότε φορατε παραμορφωτικά γυαλιά παλαιοημερολογιτικης μεροληψίας!

Ανώνυμος είπε...

Είναι να απορεί κανείς, από αιρετικούς και μη βαπτισμένους θα το περίμενε κανείς να μην αντιλαμβάνονται τόσο λεπτά θέματα. Μα ορθόδοξοι χριστιανοί να μη θέλουν να κατανοήσουν ένα τόσο απλό θέμα; Δεν έχουν μελετήσει τους πατέρες της εκκλησίας, δεν έχουν διαβάσει πατερικά κείμενα, δεν αποταμιεύουν πνευματικά ψήγματα μέσα από τις θείες γραφές; Κραυγάζουν, ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τα λέει, όπως ο ο άγιος Συμεών ο Νέος θεολόγος, και πρώτος απ΄όλους ο άγιος Παύλος, μη συσχηματίζεστε τω αιώνι τούτο, κι όταν λέει τούτο τον αιώνα, εννοεί κάθε αιώνα ως τη συντέλεια. Μας λένε δεν είναι τίποτα μια απλή αλλαγή ημερολογίου. Πώς δεν είναι κάτι, είναι και παραείναι, πρώτα είναι ότι συντμήσατε αυτομάτως τη νηστεία των αγίων αποστόλων, οδηγήσατε χωρίς οικουμενική πανορθόδοξη απόφαση το πλήρωμα της εκκλησίας σε διχασμό, συμπροσεύχεστε με αλλόδοξους. Αυτά ζητούν οι πατέρες της εκκλησίας απο μας; Τότε γιατί τόσες και τόσες αποφάσεις κατά καιρούς ώστε να κωδικοποιηθεί αυτή η πίστη προς όλες τις επερχόμενες γενιές; Γιατί στάθηκε ακλόνητη η ορθοδοξία στις αιρέσεις των Αρειανών και Νεστωριανών και άλλων που δυστυχώς για πολλούς πέρασαν στην άλλη όχθη και απωλέστηκε η συνοχή της Ρωμιοσύνης στην Αλεξάνδρεια;

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@30 Σεπτεμβρίου 2019 - 10:30 π.μ.

Τό ὄνομα τοῦ Ἱστολογίου εἶναι "Ὀρθόδοξη Φωνή." Εἶναι φυσικόν, λοιπόν, ὁ Κωνσταντῖνος νά τιμᾶ τό ὄνομα τοῦ ἱστολογίου του καί νά μήν προβάλλῃ τά αἱρετικά σχόλια, τίς συνεχεῖς ὕβρεις σας τοῦ τύπου "Σχισματικέ Παλαιοημερολογίτη κ. Χατζηνικολάου, σταμάτα νά γράφῃς μπουρδολογικά σχόλια," ἤ τίς φλυαρίες σας τοῦ τύπου "πές μας ἄν εἶσαι παλαιοημερολογίτης, κ. Σταύρο Τ," ἤ τά ἀνούσια, ἀτεκμηρίωτα καί διαστροφικά "συμπεράσματα" ἄλλων, τά ὁποῖα βάζετε 1-4 φορές εἰς κάθε ἀνάρτησιν, ὅπως "Ἡ Ἱ.Μ. Πειραιῶς ..." Ἐπαναλαμβάνω ὅτι ἄν μέν εἶσθε πληρωμένοι πράκτορες καί ἀμοίβεσθε "μέ τό κομμάτι," τότε ὑπάρχει τοὐλάχιστον κάποια ἐξήγησις γιά τό θλιβερόν φαινόμενον πού ἔχετε δημιουργήσει. Ἄν ὄχι, τότε ἀναζητήσατε πάραυτα θεραπείαν τῆς φρενοβλαβείας σας.

Ανώνυμος είπε...

Είναι λυπηρό ότι ανάποδα τα βλέπεις παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου τα πράγματα.
Μα ακριβώς επειδή το ὄνομα τοῦ Ἱστολογίου εἶναι "Ὀρθόδοξη Φωνή.", θα περιμέναμε από τον κ. Κώστα που δεν ανήκει στο παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα, να τιμήσει το όνομα του ιστολογίου του και να μην προβάλλει αιρετικά σχόλια δογματοποίησης του παλαιού ημερολογίου μα ούτε και σχισματικά σχόλια. Ή τουλάχιστον να μην φέρεται μεροληπτικά προς αυτά!!

Τώρα το να κόβεις μερικές φρασούλες από μερικά σχόλια των Ορθόδοξων Αντιοικουμενιστών που αποκαλύπτουν τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες και δεν αποτελούν ούτε το 1/10 του σχολίου, αυτό είναι μωρουδίστικη συμπεριφορά που δεν αξίζει καν σχολιασμού.

Τα ουσιαστικά τεκμηριωμένα και ορθόδοξα συμπέρασματα της Ι. Μητρόπολης Πειραιώς και άλλων Ορθόδοξων Αντιοικουμενιστών Αγίων και Γερόντων της Ορθοδοξίας δεν μπορείς εσύ διαστροφικά και ατεκμηρίωτα να τα υποτιμάς και να τα ονομάζεις όπως θέλεις με βάση την παλαιοημερολογίτικη πλάνη!

Και είναι ψεύδος ό,τι τα βάζουν οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές 3-4 φορές σε κάθε ανάρτηση. Όταν προκαλούνται από παλαιοημερολογίτες με επαναλαμβανόμενες παλαιοημερολογίτικες πλάνες ή βρισιές, μπορεί ίσως κάποιο να μπει παραπάνω από μια φορά. Αλλά αυτό δεν είναι κακό.

Οι αηδιαστικές επαναλαμβανόμενες αρρωστημένες καχυποψίες σου περι "πρακτόρων" είναι άλλη μια απόδειξη ό,τι στερείσαι κάθε άξιου λόγου και προσοχής επιχειρήματος!

Σου ξαναείπαν και αναγκάζομαι να το ξαναπώ:
"Πρακτορίσκους τους παλαιοημερολογιτισμού να ψάξει ο παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου στους βρίζοντες τον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο και τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές και όχι στους Ορθόδοξους που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη μπουρδολογία! ". Όπως και τους βρίζοντες τους Αγίους του καιρού μας.
Εκεί θα να αναζητήσεις και την φρενοβλάβεια!

Χρειάζεσαι κατεπειγόντως πνευματική βοήθεια προς άμεση θεραπεία, απομάκρυνση από τα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα και επιστροφή στην Εκκλησία!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτα 10:52 π.μ.

Μην ψεύδεσαι τόσο πολύ! Οι άγιοι Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Απόστολος Παύλος, ο άγιος Συμεών ο Θεολόγος ποτέ δεν έπεσαν στην αίρεση της δογματοποίησης του παλαιού ημερολογίου!

Ούτε κατήχησαν τον λαό να προκαλεί σχίσματα για τα ημερολόγια και τα εορτολόγια!

Και μην αναμειγνύεις άλλα αντ΄ άλλων μετά (π.χ. συμπροσευχές), γιατί άλλο τα ημερολόγια και τα εορτολόγια για τα οποία έγινε το Παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα και άλλο οι συμπροσευχές και τα άλλα!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Ήδη σχολιαστής πιο πάνω είχε ήδη απαντήσει στις "απορίες" (μήπως δεν καταλαβαίνει στ΄ αλήθεια ή κάνει πώς δεν καταλαβαίνει;) του Δ. Χατζηνικολάου γιατί αναγκάζονται οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές να ξαναγράφουν τα ίδια!

Το μεταφέρω:

-----------------------
"Για πολλοστή φορά ο παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου επαναλαμβάνει τις ίδιες αρρωστημένες καχυποψίες περι πρακτόρων, τις ίδιες παλαιοημερολογίτικες μπουρδολογίες ότι το ημερολόγιο είναι κάτι σημαντικό και ότι υπάρχει το δόγμα της εορτολογικής ενότητας!

Μην απορεί κανείς γιατί οι Ορθόδοξοι απαντούν στις επαναλαμβανόμενες παλαιοημερολογίτικες πλάνες αντι με δικά τους λόγια με τα κείμενα Ορθόδοξων Ιερών Μονών και αγίων και Κανονολόγων επιφανών.

30 Σεπτεμβρίου 2019 - 9:12 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

μάστορα δε με λες...διαβαζεις τι γράφεις, ή παίζεις πρέφα και στο διάλειμμα
για χαλάρωμα, γράφεις και κάνα σχόλιο να ξελαμπικάρεις μια στάλα;
γυναίκα δεν έχεις να σε μαζέψει ολίγον;

Ανώνυμος είπε...

Προσπαθεί ο Δ. Χατζηνικολάου να παρουσιαστεί ότι είναι θύμα, ότι δήθεν βρίζεται από τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές! Εδώ γελά ο κάθε πικραμένος!

Και ποιές είναι οι βρισιές που παραπονιέται;

Ότι τον είπαμε "παλαιοημερολογίτα"!

Γιατί ψέματα είναι; Δεν ανήκει στο Παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα; Δεν είναι Παλαιοημερολογίτης;

Ακόμα παραπονείται ότι του είπαμε ότι γράφει μπουρδολογίες!

Ψέμα είναι; Συνέχεια γράφει επαναλαμβανόμενες μπουρδολογίες και αρρωστημένες καχυποψίες περι πρακτόρων και πρακτορίσκων και πολλές παλαιοημερολογίτικες πλάνες και μπουρδολογίες που δύσκολα μπορούμε να τις μετρήσουμε!

Γιατί λοιπόν παραπονείται;

Τί να πουν οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη για τις βρισιές που υπάρχουν στα δικά του σχόλια!

Τις βρισιές να τις ψάξει στα δικά του σχόλια και σε άλλα σχόλια ανώνυμα παλαιοημερολογιτών που φθάνουν στην βλασφημία να βρίζουν συγχρόνους αγίους της Εκκλησίας!

Μην παραπονείται γιατί γελά και ο κάθε πικραμένος με τέτοιου είδους "παράπονα"!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Όλα μα όλα έχουν σχέση και είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Έχεις προφανώς ακούσει περί του μυρμηκολέοντα που έστω και μια μικρή λανθασμένη κίνηση, έστω κι ένα μικρό λάθος σταγόνα-σταγονα σε βυθίζει και σε πνίγει. Όταν παραδέχεσαι ότι έγινε ένα λάθος γιατί δε το διορθώνεις αυτό το λάθος παρά μένεις και εμμένεις στο λάθος; Δε θα αποβει κάποια ώρα μπούμεραγκ; Μήπως εμείς είμαστε περισσότερο έξυπνοι από εκείνους που κρατούσαν τις παραδόσεις ως κόρη οφθαλμού; Όχι βέβαια επειδή τυγχάνει να διαχειριζόμαστε τα επιτεύγματα της τεχνολογίας ότι μας κάνει περισσότερο έξυπνους από εκείνους! Εκείνοι ήταν περισσότερο έξυπνοι και πολύ περισσότερο πνευματικοί άνθρωποι από του λόγου μας, και ξέραν εκ πείρας τι μέλλει γενέσθαι αν συσχηματίζονται με τις κοσμικές αντιλήψεις.

Ανώνυμος είπε...

Προτείνω οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές να συνεχίσουν να βάζουν Ορθόδοξα κομμάτια, αντιοικουμενιστικά και αντιπαλαιοημερολογίτικα από την Ι. Μητρόπολη Πειραιώς και τον άγιο Γέροντα της Ορθοδοξίας Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο!

Βλέπω ότι έχουν καρπό!

Και μόνο από την ταραχή μερικών παλαιοημερολογιτών καταλαβαίνω ότι διαφωτίζουν τους πιστούς για την παλαιοημερολογίτικη πλάνη, το Σχίσμα και την παλαιοημερολογίτικη αίρεση της δογματοποίησης του ημερολογίου!

Ο άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλο ο φόβος των σχισματικών και οι άλλοι άγιοι της Ορθοδοξίας θα στέλνουν τις ευχές τους στους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Καλέ μου άνθρωπε 12:17 μ.μ.

Τα ημερολόγια και τα εορτολόγια για την Εκκλησία ήταν πάντα ασήμαντα!

Είναι ειδωλολατρία να δίνουμε δογματική αξία σε ημερολόγια και τα εορτολόγια!

Ποτέ η Εκκλησία δεν έδωσε αξία στα ασήμαντα ημερολόγια και εορτολόγια!

Σημασία έχει το Δόγμα και η Ηθική για την Εκκλησία!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Καλά..εσύ αντιοικουμενιστή ορθόδοξε χριστιανέ έχεις χάσει επεισόδια, κόλλησε ο δίσκος σου στο άλλα λόγια να αγαπιώμαστε, μάθε υπάρχουν και τα στικάκια.

Ανώνυμος είπε...

Τί επεισόδια έχει χάσει; Τί μπούρδες είναι αυτά που λες ανώνυμε 12:33 μ.μ.;

Ανώνυμος είπε...

Η αποτείχιση ήδη έχει συμβεί, πότε περιμένετε να το αντιληφθείτε το 2100 που όλοι μας θα βλέπουμε τα ραδίκια ανάποδα? Λέτε κάνετε αποτείχιση, έχετε αρχή υπό την οποία υπάγεστε? Ποιός είναι ο επίσκοπός σας? Ορθόδοξο πλήρωμα χωρίς επίσκοπο δεν γίνεται να υπάρχει. Αυτό πότε θα το συνειδητοποιήσετε?

Ανώνυμος είπε...

Στον κόσμο σου είσαι 12:51 μ.μ.; Ποιός μίλησε για αποτείχιση στα σχόλια;

Σταύρος Τ. είπε...

Tί εννοείς 12.51 ;
ότι "αποτειχίστηκες", σαν κι εκείνους που πέρνουνε άδεια απ τη...σημαία ;
δηλαδή βρισκομενος σε κοινωνια με Οικουμενιστες ;
αν εννοεις αυτό, πήγες την κακοδοξη θεση του Ζηζιούλα ένα βημα παραπερα

Και βεβαίως δεν είναι απαραίτητο να μνημονευτεί συγκεκριμενος Επισκοπος για να υπάρχει Ορθοδοξο πλήρωμα, καθώς :
α) αυτός λέει κατά λέξη ο 31ος Αποστολικός
β) αυτό εκανε ο Αγιος Μαξιμος Ομολογητής
γ) αμφιβάλλω κι αν στις αποτειχισεις επί εικονομαχίας και μαλιστα προ 7ης Οικουμενικης (πριν κριθει δηλαδή η ΝΕΑ αιρεση από τις Εκκλησιες εν Ομονοία) αν μνημονευοτανε καποιος Επισκοπος...Τότε που μαρτυρούσανε εκείνοι που εσεις θα αποκαλούσατε Σχισματικούς
Και τωρα συζητάτε για αποτείχιση από παναιρετικούς που διδασκουνε πασίγνωστες αιρεσεις…


Σταύρος Τ. είπε...

Χάριν συντομίας αντιγράφω/παραθετω και σχετικες, σωστές απόψεις του π. Θεοδωρου Ζήση (σε άλλα βέβαια Βαπτίζει το κοτόπουλο ψάρι...)

Ὅλα ἐπιτελοῦνται «ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», «ὀνομάζοντες τό ὄνομα Χριστοῦ», σέ ἀμέτρητα γεγονότα καί περιστάσεις.

2. Εἰδικότερα, στήν εὐχή τοῦ Χερουβικοῦ Ὕμνου «Οὐδείς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις…», πού ἀναφωνοῦν «ἐκ βαθέων» ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ ἱερεύς πρό τῆς Ἁγίας Τραπέζης ὁμολογοῦν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἱερουργός τοῦ μυστηρίου, «ὁ προσφέρων καί προσφερόμενος», καί ποτέ ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ ἱερεύς:
«Σύ γάρ εἶ ὁ προσφέρων καί προσφερόμενος καί προσδεχόμενος καί διαδιδόμενος, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν».
3. Ὡσαύτως, στήν μικρή ἀκολουθία τοῦ «Καιροῦ» πρό τῆς Προσκομιδῆς, ἱκετεύουν οἱ κληρικοί τόν Χριστό νά προσεγγίσει τήν Χείραν Του γιά τήν ἐπιτέλεση τῆς ἀναίμακτης ἱερουργίας: «Κύριε ἐξαπόστειλόν μοι τήν χεῖρά σου ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου».
4. Τέλος, ἐπισημαίνεται, ὅτι ἡ μνημόνευση τοῦ Ἐπισκόπου γίνεται γιά ἄλλους λόγους, καί ὄχι γιατί ἀποτελεῖ οὐσιῶδες στοιχεῖο τοῦ Μυστηρίου, χωρίς τό ὁποῖο τό μυστήριο εἶναι δῆθεν ἄκυρο. Σέ ποιά Ὀρθόδοξη Δογματική διδάσκεται αὐτή ἡ κακόδοξη διδασκαλία; Ὁ ἐπίσκοπος μνημονεύεται, κυρίως γιά νά φανεῖ, ὅτι ὁ μνημονεύων καί ὁ μνημονευόμενος ἔχουν τήν ἴδια πίστη, ὄτι εἶναι ἀμφότεροι Ὀρθόδοξοι, ὅτι ὁ μνημονευόμενος ἔχει τήν ἴδια πίστη μέ τόν μνημονεύοντα, εἶναι ταυτογνωμονοῦντες καί ταυτοπιστεύοντες». Νά τονιστεῖ ὅτι δέν παραγνωρίζεται ἡ σημαντική, σπουδαία καί πρωτεύουσα θέση πού ἔχει ὁ ἐπίσκοπος στήν Ἐκκλησία, σύμφωνα καί μέ ὅσα λέγει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας. Ἐν τούτοις, ὅλα αὐτά ἰσχύουν, ὅταν πρόκειται περί Ὀρθοδόξου ἐπισκόπου πού ἱερουργεῖ μέ Κύριό του τόν Τριαδικό Θεό καί ὄχι περί ψευδεπισκόπου πού ταυτοποιεῖται ὡς αὐτοδύναμη ἐξουσία.

Σταύρος Τ. είπε...

Eπίσης, στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων εφαρμογής του 15ου κανόνος, δεν μνημονεύεται κάποιος άλλος Επίσκοπος στην θέση του ψευδεπισκόπου, απέναντι στον οποίο έγινε η διακοπή μνημοσύνου.

Ανώνυμος είπε...

Ο Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΒΑΠΤΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΑΡΙ.

Ο Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ, ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.

Ανώνυμος είπε...

Περιμένουμε ο κ. Κώστας να δείξει ένα κόκκο αντικειμενικότητας και να βάλει στην ανάρτηση και από τις απαντήσεις στις παλαιοημερολογίτικες πλάνες. Δεν είναι αντικειμενικό να βάζει συνέχεια στις αναρτήσεις μόνο τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες.

Πιο σοβαρά είναι τα σχόλια των Ορθόδοξων Αντιοικουμενιστών από τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες!

Ανώνυμος είπε...

δε με λες ορθόδοξε αρμενιστή,ρίξε μια ματιά να δεις ποιο είναι
το κοντινότερο ίδρυμα ανιάτων ασθενειών,φρενοβλάβιας,αι οποίαι
αναντιρρήτως προερχόμενες εκ του αντιπαλαιοημερολογητισμού,
που βρίσκεται στη γειτονιά σου να πας έτσι κανα δυο χρονάκια,
να ισάνεις.
πάντως προτίθεμαι να σε βοηθήσω από δρομοκαίτειο palace μεριά.
έχω και συγγενή με μεταπτυχιακό στο antioldcalandariscm.
εάν σου πέφτει μακριούτσικα μεταφορά από εμένα με πολυτελές
αυτοκίνητο,lexus συγκεκριμένα.
κατα την διαδρομή θα ακούγονται ομιλίες του πειραιώς Σεραφείμ,
διασήμων διαπιστευμένων γερόντων της εποχής μας με τουλάχιστον 6 εκδόσεις βιβλίων των,
και πάνω από 500.000 views στο γιουτιούμπη.
δώρο η προσεχώς κυκλοφορία πονήματος του Γ.Επιφανείου Θ.
μονόδρομος η αποτείχιση μετά την αγία και μεγάλη σύνοδο.
σκέψου το!!! υπάρχει θεραπεία!!!!

Ανώνυμος είπε...

Το σχόλιο 1 Οκτωβρίου 2019 - 12:07 μ.μ. γράφτηκε μέσα από το Δρομοκαΐτειο;

Ανώνυμος είπε...

ναι.απο το εξοχικό σου.
γιάυτό σε προτείνω να το κάνεις μόνιμη κατοικία
να μη πηγαινοέρχεσαι.οικονομία αδερφούλη,οικονομία..
όχι μόνο στα εκκλησιαστικά οικονμία,αλλά και στην τσέπη...
είδες τι καλός χριστιανός είμαι;
πώς σκέπτομαι τον συνάνθρωπο;

Ανώνυμος είπε...

Και το σχόλιο 1 Οκτωβρίου 2019 - 1:17 μ.μ. φαίνεται γράφτηκε μέσα από το Δρομοκαΐτειο.