π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς : θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου

 Διά νά μήν συμμετέχη στήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὑπάρχει ἕνας καί μοναδικός τρόπος ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τούς ἱερούς Κανόνες καί τούς ἁγίους Πατέρες παραδεδομένος, ἡ ἀποτείχισις. Οἱ  Ἀντιοικουμενιστές ὅμως δυστυχῶς  ἔχουν ἐφεύρει σήμερα καί ἄλλον τρόπο, ὁ ὁποῖος διδάσκει ὅτι δύνασαι νά μήν συμμετέχης στήν αἵρεσι, ἐνῶ εἶσαι ἐνσωματωμένος ἐκκλησιαστικά μέ τούς αἱρετικούς, ἀρκεῖ νά ἔχης Ὀρθόδοξο φρόνημα.  Πρόκειται δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια γιά τήν  θεωρία τοῦ βολέματος καί τοῦ χαρτοπολέμου, τήν ὁποία πολλάκις ἔχουμε ἐπισημάνει.
-----------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀκριβῶς αὐτό συμβαίνει μέ τούς λεγομένους «συντηρητικούς», π. Εὐθύμιε! Εἶναι καί μέ τόν Χριστόν (ἔτσι νομίζουν!) καί μέ τόν Βελίαλ, ἐνῷ ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς διδάσκει ὅτι δέν δύναται νά ὑπάρξῃ τοιαύτη συμφώνησις! Δυστυχῶς, ὅμως, ὁ π. Εὐθύμιος αὐτούς θεωρεῖ ὡς τήν ἐν Ἑλλάδι Κανονικήν Ἐκκλησίαν, ἐνῷ θεωρεῖ «σχισματικούς» τούς Ὀρθοδόξους τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.), κηρύσσει δέ «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» τήν αἵρεσιν ὅτι «δέν ὑπάρχει δόγμα ἑορτολογικῆς ἑνότητος», παραθεωρῶν τό γεγονός ὅτι ἡ ἑορτολογική ἑνότης (ἡ κοινή λατρεία τῶν Ὀρθοδόξων, δηλαδή) εἶναι ἀπαραίτητον στοιχεῖον τοῦ δόγματος τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας! Αὐτό λέγει ξεκάθαρα ἡ ΣΤ' Οἰκουμενική Σύνοδος εἰς τόν 56ον Κανόνα Αὐτῆς, ὅπου ἀναφέρει ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀκολουθεῖ ΜΙΑΝ ΤΑΞΙΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ! Αὐτό ἐπισημαίνει καί ὁ Καθηγητής τῆς Δογματικῆς Χ. Ἀνδροῦτσος (Δογματική, 4η Ἔκδ., σελ. 274). Τέλος, αὐτό ψάλλομεν κατά τά Ἅγια Θεοφάνεια: «Σήμερον τά ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει καί τά κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ»! Συνεπῶς, πολύ φοβοῦμαι ὅτι ὁ ἀγών πού διεξάγει ὁ κατά τά ἄλλα ἀγαπητός καί σεβαστός π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς θά πάῃ χαμένος, ἐφόσον Ὀρθοδοξία καί Αἵρεσις δέν δύνανται νά συνυπάρχουν. Αὐτό ἔπαθε καί ὁ κατά τά ἄλλα ἐπίσης ἀγαπητός καί σεβαστός π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τήν αἵρεσιν τοῦ Δυνητισμοῦ (καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Βελίαλ!), συνέπραξε μέ τούς Οἰκουμενιστάς καί ἐπολέμησε τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ.
22 Σεπτεμβρίου 2019 - 10:10 π.μ
---------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...


Πολύ εμπεριστατομένο και σημαντικό το σχόλιο του Κου Δημητρίου Χατζηνικολάου,
τον ευχαριστώ,
και θα ήταν άδικο να μην γίνει αναφορά αποδοχής.

Οι πολλοί γράφουμε ανώνυμα γιατί είμαστε χέστες, όμως Δοξάζω τον Θεόν που υπάρχουν και σήμερα εν Χριστώ αδελφοί, που δεν διστάζουν να γράφουν επώνυμα, δημόσια, ενάντια στη μασονία και στη νέα τάξη πραγμάτων και ειδικότερα όταν ρισκάρουν και το κύρος και τούς τίτλους της επαγγελματικής τους ιδιότητάς τους.

Αυτό στις μέρες μας είναι πολύ σπάνιο, και πρέπει να εξαίρεται η τοιαύτη περίπτωσις.
22 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:43 μ.μ.


21 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀκριβῶς αὐτό συμβαίνει μέ τούς λεγομένους «συντηρητικούς», π. Εὐθύμιε! Εἶναι καί μέ τόν Χριστόν (ἔτσι νομίζουν!) καί μέ τόν Βελίαλ, ἐνῷ ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς διδάσκει ὅτι δέν δύναται νά ὑπάρξῃ τοιαύτη συμφώνησις! Δυστυχῶς, ὅμως, ὁ π. Εὐθύμιος αὐτούς θεωρεῖ ὡς τήν ἐν Ἑλλάδι Κανονικήν Ἐκκλησίαν, ἐνῷ θεωρεῖ «σχισματικούς» τούς Ὀρθοδόξους τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.), κηρύσσει δέ «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» τήν αἵρεσιν ὅτι «δέν ὑπάρχει δόγμα ἑορτολογικῆς ἑνότητος», παραθεωρῶν τό γεγονός ὅτι ἡ ἑορτολογική ἑνότης (ἡ κοινή λατρεία τῶν Ὀρθοδόξων, δηλαδή) εἶναι ἀπαραίτητον στοιχεῖον τοῦ δόγματος τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας! Αὐτό λέγει ξεκάθαρα ἡ ΣΤ' Οἰκουμενική Σύνοδος εἰς τόν 56ον Κανόνα Αὐτῆς, ὅπου ἀναφέρει ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀκολουθεῖ ΜΙΑΝ ΤΑΞΙΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ! Αὐτό ἐπισημαίνει καί ὁ Καθηγητής τῆς Δογματικῆς Χ. Ἀνδροῦτσος (Δογματική, 4η Ἔκδ., σελ. 274). Τέλος, αὐτό ψάλλομεν κατά τά Ἅγια Θεοφάνεια: «Σήμερον τά ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει καί τά κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ»! Συνεπῶς, πολύ φοβοῦμαι ὅτι ὁ ἀγών πού διεξάγει ὁ κατά τά ἄλλα ἀγαπητός καί σεβαστός π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς θά πάῃ χαμένος, ἐφόσον Ὀρθοδοξία καί Αἵρεσις δέν δύνανται νά συνυπάρχουν. Αὐτό ἔπαθε καί ὁ κατά τά ἄλλα ἐπίσης ἀγαπητός καί σεβαστός π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τήν αἵρεσιν τοῦ Δυνητισμοῦ (καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Βελίαλ!), συνέπραξε μέ τούς Οἰκουμενιστάς καί ἐπολέμησε τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ.

Ανώνυμος είπε...

Το σχόλιο του παλαιοημερολογίτη κ. Χατζηνικολάου έχει την πραγματικότητα ανάποδα.

Ο π. Ευθύμιος έχει λάθος στην υποχρεωτική αποτείχιση.

Δίκαιο έχει στην σωστή ονομασία του Παλαιοημερολογίτικου Σχίσματος ως Σχίσματος όπως είναι. Και των παλαιοημερολογιτών σχισματικών ως Σχισματικών όπως και είναι.

Ο άγιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος δεν κήρυξε ΚΑΜΙΑ αίρεση. Αντίθετα πολέμησε την Αίρεση του Οικουμενισμού και την Αίρεση του Παλαιοημερολογιτισμού (δογματοποίηση του ασήμαντου ημερολογίου).
Δεν συνέπραξε ποτέ με κανένα Οικουμενιστή. Και είπε την αλήθεια για τους σχισματικούς Παλαιοημερολογίτες!

Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα ξέρουν πού θα κρυφτούν οι παλαιοημερολογίτες που επιμένουν στις παλαιοημερολογίτικες μπουρδολογίες.

"Η πεισματώδης επιμονή των Γ.Ο.Χ. στο παλαιό ημερολόγιο, η ανύψωσή του σε θέση δόγματος πίστεως και η απόδωση σ’ αυτό σωτηριολογικού χαρακτήρος, ενώ απεναντίας η θεώρηση του νέου ως καταραμένου, δαιμονικού, που όποιος το ακολουθεί δεν σώζεται, είναι πλάνη και ζήλος «ου κατ’ επίγνωση». Έχει δε δυστυχώς και την μομφή της αιρέσεως εφ’ όσον πρεσβεύουν ανοσίως, ότι δήθεν η Εκκλησία της Ελλάδος απώλεσε εκ της γενομένης αλλαγής την Θείαν Χάριν. Κατ’ αρχήν αυτό καθ’ εαυτό το ιουλιανό ημερολόγιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εκκλησιαστικό, ή «πάτριο», όπως ισχυρίζονται οι Γ.Ο.Χ. , διότι αυτός που το εισήγαγε όχι μόνον δεν ήταν κάποιος πατέρας της Εκκλησίας μας, ή κάποια Ορθόδοξη Σύνοδος, αλλά ούτε καν χριστιανός. Ήταν ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Ιούλιος Καίσαρ. Το ίδιο ισχύει και για το Γρηγοριανό, το οποίο εισήγαγε ο Πάπας της Ρώμης Γρηγόριος ο ΙΓ΄.
Γενικότερα μπορούμε να πούμε, ότι όλα τα ημερολόγια που χρησιμοποίησε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος στην ιστορική του πορεία είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, τα οποία επινόησε για την εξυπηρέτησή του στην καθημερινή ζωή. Κανένα κτιστό αντικείμενο δεν είναι αυτό καθ’ εαυτό, ευλογημένο, ή καταραμένο, αλλά γίνεται τέτοιο αναλόγως της προαιρέσεως εκείνου που το χρησιμοποιεί."

Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

"Από όσα παρά πάνω παραθέσαμε, φαίνεται νομίζομε ξεκάθαρα, ότι το Παλαιοημερολογιτικό Σχίσμα δεν έχει κανένα έρεισμα, ούτε από τους Ιερούς Κανόνες,
ούτε από τους αγίους Πατέρες. Εάν από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος έγινε κάποιο λάθος, κάποια βεβιασμένη ενέργεια, από την πλευρά των Γ.Ο.Χ. διεπράχθη το ασυγκρίτως μεγαλύτερο σφάλμα, το έγκλημα θα λέγαμε, της δημιουργίας σχίσματος. Και μόνον ο Θεός γνωρίζει αν στο μέλλον θα μπορέσει να κλείσει αυτή η ανοιχτή πληγή".

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών

Ο Υπεύθυνος
Αρχ. π. Παύλος Δημητρακόπουλος

Ο Γραμματέας
κ. Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος


Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Πολύ εμπεριστατομενο και σημαντικό το σχόλιο του Κου Δημητρίου Χατζηνικολάου,
τον ευχαριστώ,
και θα ήταν άδικο να μην γίνει αναφορά αποδοχής.

Οι πολλοί γράφουμε ανώνυμα γιατί είμαστε χέστες, όμως Δοξάζω τον Θεόν που υπάρχουν και σήμερα εν Χριστω αδελφοί, που δεν διστάζουν να γράφουν επώνυμα, δημόσια, ενάντια στη μασονία και στη νέα τάξη πραγμάτων και ειδικότερα όταν ρισκάρουν και το κύρος και τούς τίτλους της επαγγελματικής τους ιδιότητάς τους.

Αυτό στις μέρες μας είναι πολύ σπάνιο, και πρέπει να εξαίρεται η τοιαύτη περίπτωσης.

Σταύρος Τ. είπε...

Aυτή η μεγάλη φώτιση της "Μητρόπολης" Πειραιώς προέρχεται από τα Συλλείτουργα με Συρου Δωροθεο, Μαγνησιας Ιγνάτιο και Μεσσηνιας Χρυσοστομο ;
ή μήπως από τα βραβευσεις που κανει το "λιοντάρι", ο Πειραιώς στους άνωθεν΄, αλλά και τα δώρα στον Βαρθολομαίο, που μάλιστα πριν λίγα χρόνια επισκέφθηκε, τιμήθηκε και συλλειτούργησε με τα λιοντάρια του Πειραιά ;
Μάλλον κυρίως λογω του γεγονοτος ότι ο Σεραφειμ απαλλαξε πριν λίγα χρόνια από την καθαιρεση τον Μεσσηνιας Χρυσοστομο, βεβαιώνοντας στο Συνοδικό δικαστήριο για το Ορθόδοξο φρόνημα του φίλου του !!!
Κι έτσι νομοτελειακώς φθάσαμε στο Κολυμπαρι, με κάποιους να είναι πιο επιζήμιοι από τους Οικουμενιστές, απορροφώντας κραδασμούς αντίδρασης και ξεγελώντας κόσμο. Τώρα πια βέβαια, ξεγελάνε όσους θέλουνε να ξεγελαστούνε

Ανώνυμος είπε...

Πλανεμένα παλαιοημερολογίτικα τα σχόλια 12:43 μ.μ. και 1:04 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Το Παλαιοημερολογιτικό Σχίσμα δεν έχει κανένα έρεισμα, ούτε από τους Ιερούς Κανόνες, ούτε από τους αγίους Πατέρες.

Μπορεί οι σχισματικοί παλαιοημερολογίτες να μην θέλουν να δουν το φωτισμένο αυτό Κείμενο της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, όμως είναι φανερό πόσο φωτισμένο είναι.

Μην προσπαθούν οι Παλαιοημερολογίτες να πουν ότι στηρίζονται σε Ιερούς Κανόνες και σε Πατέρες για το Σχίσμα τους.

Ας ξαναδούμε τί λέει η Φωτισμένη Ανακοίνωση:
----------------------------------------------------

"Από όσα παρά πάνω παραθέσαμε, φαίνεται νομίζομε ξεκάθαρα, ότι το Παλαιοημερολογιτικό Σχίσμα δεν έχει κανένα έρεισμα, ούτε από τους Ιερούς Κανόνες, ούτε από τους αγίους Πατέρες. Εάν από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος έγινε κάποιο λάθος, κάποια βεβιασμένη ενέργεια, από την πλευρά των Γ.Ο.Χ. διεπράχθη το ασυγκρίτως μεγαλύτερο σφάλμα, το έγκλημα θα λέγαμε, της δημιουργίας σχίσματος. Και μόνον ο Θεός γνωρίζει αν στο μέλλον θα μπορέσει να κλείσει αυτή η ανοιχτή πληγή".

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών

Ο Υπεύθυνος
Αρχ. π. Παύλος Δημητρακόπουλος

Ο Γραμματέας
κ. Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος


Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Σταύρο Τ. διάβασε και άφησε τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες:

"Η πεισματώδης επιμονή των Γ.Ο.Χ. στο παλαιό ημερολόγιο, η ανύψωσή του σε θέση δόγματος πίστεως και η απόδωση σ’ αυτό σωτηριολογικού χαρακτήρος,
ενώ απεναντίας η θεώρηση του νέου ως καταραμένου, δαιμονικού, που όποιος το ακολουθεί δεν σώζεται, είναι πλάνη και ζήλος «ου κατ’ επίγνωση»."

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...

Ο ΙΕ΄ ΚΑΝΟΝΑΣ της Πρωτοδευτέρας Συνόδου είναι ΟΛΟΦΑΝΕΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ και όχι υποχρεωτικός.

Αυτό λένε οι σωστοί Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές.

Αυτό λέει και ο Πατρολόγος π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ.

Αυτό λέει ο Άγιος Γέροντας της Ορθοδοξίας και Κανονολόγος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος!

Περαστικά στους παλαιοημερολογίτες!


Ορθόδοξος

Ανώνυμος είπε...

Σταύρο Τ. 1:04 μ.μ. δεν συμφωνούμε με τις συγκεκριμένες ενέργειες του Πειραιώς Σεραφείμ. Είσαι εκτός όμως θέματος. Μην προσπαθείς με τέτοια τερτίπια να εξουδετερώσεις τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς για το Παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα.

Η πιο πάνω Ανακοίνωση της Ι. Μ. Πειραιώς για το Παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα εκφράζει όλους τους Ορθόδοξους Αντιοικουμενιστές που δεν ανήκουν στο Παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα. Και αυτούς που δεν συμφωνούν με τις συγκεκριμένες ενέργειες του Πειραιώς Σεραφείμ που ανέφερες στο 1:04 μ.μ.

Σταύρος Τ. είπε...

Εκτός πραγματικότητας είναι αυτά που γράφουνε οι "φωτισμένοι", αιρετικοί πια του Πειραιά και με μεγάλη χαρά χρησιμοποιείτε, σαν να τα είπε ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης
όταν απαντήσουνε στο κατωθι τότε θα κάτσω να ξανασχοληθω και με κείνους και με εσας
http://scripta---manent.blogspot.com/2019/08/1924_11.html

Υ.Γ. διαβαστε το κι εσεις πριν απαντησετε τις γνωστες ατακες σας
Όχι οτι θα καταλαβετε κατι, αλλα τουλάχιστον αυτή είναι η σωστή διαδικασία

Ανώνυμος είπε...

Τί να διαβάσουμε Σταύρο Τ.; Τις παλαιοημερολογίτικες μπουρδολογίες;

Τί νομίζεις ότι οι Παλαιοημερολογίτες με τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες του είναι ανώτερης εξυπνάδας άνθρωποι που δεν μπορούν να τους καταλάβουν οι Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη;

Γελιέσαι οικτρά αν νομίζεις κάτι τέτοιο!

Η Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς τα λέει όλα για το Παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα.


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Σταύρο Τ. δεν είναι αιρετικοί οι Αντιοικουμενιστές της Μητρόπολης Πειραιώς επειδή αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη!

Τους αιρετικούς θα τους βρεις αλλού αλλά και στο Παλαιοημερολογίτικο Σχίσμα που πιστεύουν στην Αίρεση του Παλαιοημερολογιτισμού (δογματοποίηση του ασήμαντου ημερολογίου)!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΧΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ

Ανώνυμος είπε...

Οι μη αποτειχιζόμενοι Αντιοικουμενιστές καταδικάζουν τον Οικουμενισμό και δεν συμφωνούν με τους οικουμενιστές που πριν καθαιρεθούν από Σύνοδο τελούν έγκυρα Μυστήρια. Δεν χάνουν την ψυχή τους.

Την ψυχή τους χάνουν οι αμετανόητοι Σχισματικοί και οι σιγοντάροντες το ημερολογιακό Σχίσμα όπως λέει ο ι. Χρυσόστομος και άλλοι.

Ανώνυμος είπε...

"Ωραία" γλώσσα έχει ο ανώνυμος θαυμαστής του Δ. Χατζηνικολάου 22 Σεπτεμβρίου 2019 - 12:43 μ.μ.. Πολύ... "κόσμια"....

Ανώνυμος είπε...

Ακόμα ο Χριστιανός ή ο ιερεύς ή ο επίσκοπος που δεν πιστεύει στα κακόδοξα κηρύγματα του κηρύττοντος αίρεση ποιμενάρχου – σήμερα για παράδειγμα του πατριάρχου Βαρθολομαίου και των συν αυτώ Οικουμενιστών – επειδή κοινωνεί με αυτόν και τους κοινωνούντας αυτώ γίνεται εχθρός του Θεού. Μνημόσυνο σημαίνει κοινωνία Πίστεως. Ο μνημονεύων, ο έχων εκκλησιαστική κοινωνία με τους κηρύττοντες αιρετικά και τους συνοδοιπόρους του χωρίζεται από τον Θεόν, γίνεται εχθρός του Θεού, δεν έχει σωτηρία. Ο ψευδοεπίσκοπος, αυτός που κηρύττει αίρεση, σαν άλλα βέλη, με την κακόδοξη διδασκαλία του θανατώνει τις ψυχές των πιστών που έστω κι αν διαφωνούν έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με αυτόν. Οι διακόπτοντες το μνημόσυνό του είναι σαν να υψώνουν τείχος γύρω τους, οχυρώνονται, δηλαδή προστατεύονται από την ψυχοκτόνο διδασκαλία του. Δεν βγαίνουν από την Εκκλησία. Όποιοι το λένε αυτό, κακώς ερμηνεύουν τι σημαίνει αποτείχιση και βλασφημούν στο Πανάγιο Πνεύμα. Έστω και λιγοστοί αποτειχισθέντες αυτοί ανήκουν στην Εκκλησία διότι είναι της Αληθείας και όχι της Εκκλησίας των πονηρευομένων των ψευδοποιμένων –σήμερα για παράδειγμα των Οικουμενιστών. Τα δημοσίως αντιπατερικώς λεγόμενα δημοσίως πρέπει και να διορθώνονται. Ένας ιερεύς που δημοσίως δηλώνει ότι «σύντομα θα διακόψω το μνημόσυνο του επισκόπου μου, ο οποίος μνημονεύει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, αλλά θα έχω κοινωνία και θα συλλειτουργώ και λοιπά με άλλους ιερείς που τον έχουν κοινωνικόν» αυτός κλέπτεται λένε οι Άγιοι Πατέρες ή από άγνοια ή από ολιγοπιστία. Το Ευαγγέλιο λέει « Πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι , δόξαν παρά ἀλλήλων λαμβάνοντες» ,δηλαδή η ομολογία της Αληθείας, η τήρηση των εντολών του Θεού και των ιερών κανόνων της Εκκλησίας μας έχει από τους εκκοσμικευμένους χριστιανούς χλευασμό και διωγμούς. Τελικά θέλουμε έναν Χριστό χωρίς σταυρό. Θέλουμε ομολογία Πίστεως χωρίς θυσίες; Ακόμα και η παροιμία το λέγει «και ο σκύλος χορτάτος και η πίτα ολόκληρη δεν γίνεται».

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ Ἀνώνυμον τῆς 23 Σεπτεμβρίου 2019 - 7:33 π.μ.

Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι, συμφωνῶ ἀπολύτως.

Ανώνυμος είπε...

Λάθος το σχόλιο 7:33 πμ

Το σωστό και ορθόδοξο είναι ότι οι μη αποτειχιζόμενοι Αντιοικουμενιστές καταδικάζουν τον Οικουμενισμό και δεν συμφωνούν με τους οικουμενιστές που πριν καθαιρεθούν από Σύνοδο τελούν έγκυρα Μυστήρια. Δεν χάνουν την ψυχή τους.

Την ψυχή τους χάνουν οι αμετανόητοι Σχισματικοί και οι σιγοντάροντες το ημερολογιακό Σχίσμα όπως λέει ο ι. Χρυσόστομος και άλλοι.

Ανώνυμος είπε...

Η ΤΡΙΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ήταν σαν απόψε 13 προς 14 Σεπτεμβρίου 1925 με το Εκκλησιαστικό ημερολόγιο (το παλαιό) στην αγρυπνία της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (26 προς 27 με το νέο ημερολόγιο), όταν έγινε η Τρίτη Εμφάνισις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, στον Αγ. Ιωάννη τον Θεολόγο στον Υμηττό. Ήταν τότε που μίλησε ο ουρανός και επιβεβαίωσε τρανότατα πόσο δίκαιο είχαν οι Ορθόδοξοι παππούδες μας, που έμειναν πιστοί στην Παράδοση της Εκκλησίας μας και είπαν το μεγάλο και ηρωικό ΟΧΙ στον Οικουμενισμό που ξεκίνησε να εφαρμόζεται με την αλλαγή του ημερολογίου-εορτολογίου, το φράγγεμα της Εκκλησίας και της πατρίδας μας! Ας είναι η μνήμη τους αιωνία και το παράδειγμά τους φωτεινός οδηγός στην ζoφερή εποχή μας!!!