Τὸν ἀπέλυσεν ὁ Πάπας τῆς Ἀνατολῆς!

Τὴν 29ην καὶ 30ὴν Αὐγούστου συνεδρίασεν ἡ περὶ τὸν Πατριάρχην Κων/λεως Σύνοδος, ἡ ὁποία μεταξὺ ἄλλων ἀπεφάσισε καὶ τὰ ἑξῆς:
«Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν ἀπεφασίσθη ἡ χορήγησις Ἀπολυτηρίου ἐκ τοῦ κλίματος τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρὸς τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννην, προσωπικῶς καὶ μόνον εἰς αὐτόν, συνεπείᾳ τοῦ ὁποίου τοῦτο μὲν οὗτος ἀπαλλάσσεται ὁριστικῶς ἐκ τῆς ἐν ταῖς παροικίαις ρωσσικῆς παραδόσεως ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ μερίμνης αὐτοῦ, τοῦτο δὲ ἡ εὐθύνη τῶν ἐν Γαλλίᾳ Κοινοτήτων τῆς πρώην Ἐξαρχίας ἀνατίθεται ἐν σώματι εἰς τὸν οἰκεῖον Ποιμενάρχην Σεβ. Μητροπολίτην κύριον Ἐμμανουήλ, ὥστε ἐν τῇ ποιμαντικῇ αὐτοῦ εὐαισθησίᾳ νὰ ἀναλάβη τὴν ἐφ’ ἑξῆς πορείαν αὐτῶν…
-------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ Βαρθολομαῖος ἀπέλυσε τόν Ἰάκωβον "Ἀμερικῆς" τό 1996, τούς ἐπίσης "Ἀμερικῆς" Σπυρίδωνα (τό 1999) καί Δημήτριον (τό 2019), τώρα τόν "Χαριουπόλεως" Ἰωάννην, ἐκχωρεῖ αὐτοκεφαλίες εἰσπηδώντας εἰς δικαιοδοσίες ἄλλων Πατριαρχείων, χωρίς κἄν νά συνεννοηθῇ προηγουμένως μέ τά οἰκεῖα Πατριαρχεῖα, ποδοπατεῖ τούς ἱερούς Κανόνας ὅπου βρεθεῖ καί ὅπου σταθεῖ, γιά τούς ὁποίους μάλιστα ἔχει προτείνει ν' ἀλλάξουν καί νά γίνουν ἀκριβῶς ἀντίθετοι ἀπ' ὅ,τι εἶναι τώρα (βλ. τήν Διδακτορικήν του διατριβήν, 1970, σελ. 73), γιά τούς μετά τό Σχίσμα τοῦ 1054 Ἁγίους λέγει ὅτι ἦσαν "θύματα τοῦ ἀρχαικάκου ὄφεως," ἐπειδή διετήρησαν τό Σχίσμα, καί πάει λέγοντας. Ἐσχάτως, οἱ περί αὐτόν ψευδο-επίσκοποι, καί δή ὁ "Περγάμου" Ἰώάννης Ζηζιούλας, προσπαθοῦν ν' ἀποδείξουν θεολογικῶς τό "πρωτεῖον" τοῦ Βαρθολομαίου, εἰσάγοντες πρός τοῦτο μίαν φρικτήν αἵρεσιν, χιλιαστικῆς φύσεως, ὅτι δῆθεν ὑπάρχει πρωτεῖον (τοῦ Θεοῦ Πατρός) καί στήν Ἁγίαν Τριάδα!!! Κατ' αὐτούς, λοιπόν, τέρμα εἰς τό Ὁμοούσιον τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐφόσον ἡ νέα αὐτή αἵρεσις βοηθεῖ ὄχι μόνον ν' ἀνακηρυχθῇ "πρῶτος" ὁ Βαρθολομαῖος εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἀλλά καί νά προωθηθῇ ἡ Πανθρησκεία, μέσῳ τοῦ ψευδο-δόγματος τῶν "τριῶν Ἀβραμιαίων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν," ἤτοι τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Μωαμεθανισμοῦ καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Φαντάζομαι ὅτι ὁ ἀρχαίκακος ὄφις ἔχει στήσει πάρτυ μέ τίς τόσες ἐπιτυχίες τῶν τυφλῶν ὀργάνων του καί κυρίως μέ τήν συμπόρευσιν τῶν "ὀρθοδόξων" μέ αὐτούς, γιά νά μήν γίνῃ δῆθεν διοικητικόν σχίσμα, ἐνῷ ὑπάρχει ἤδη ἀπό τό 1924 καί διευρύνεται συνεχῶς τό ἑορτολογικόν σχίσμα καί βεβαίως τό σχίσμα πίστεως (Οἰκουμενισταί ἔναντι Ἀντι-οικουμενιστῶν)!!!
Ὡς πρὸς τὰς ἐν ἄλλαις χώραις τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης Κοινότητας τῆς ποτὲ Ἐξαρχίας, αὗται περιέρχονται εἰς τὴν κανονικὴν προστασίαν καὶ τὴν ποιμαντικὴν εὐθύνην τῶν ἀντιστοίχων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν ποιμαινόντων τὰς ἐν ταῖς χώραις ταύταις Ἐπαρχίας αὐτοῦ».
Ἐδόθη, δηλαδή, ἀπολυτήριον ἄνευ προηγουμένως ἐξετάσεως εἰς ποίαν δικαιοδοσίαν αὐτὸς θὰ ὑπάγη! Αὐτὸ εἶναι καταφανὴς παράβασις τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ ὑπάγεται εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς ἀπολελυμένης χειροτονίας! Περαιτέρω, πρόκειται δι’ ἀπάνθρωπον συμπεριφοράν, συνάμα καὶ ἀντιφατικήν, ἂν ἀναλογισθῆ κανεὶς ὅτι τὸν κ. Ἰωάννην εἶχεν ἀναβιβάσει τὸ 2016 εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν πάλιν ὁ Πατριάρχης.
Πλήρης αὐθαιρεσία πράξεων: ἀναβιβάζει καὶ καταβιβάζει Ἱεράρχας, ἀποδίδει καὶ αἴρει αὐτοκεφαλίας, καταδικάζει καὶ ἀποκαθιστᾶ καθῃρημένους καὶ αὐτοχειροτονήτους!
Αὐτὰ συμβαίνουν, διότι θεωρεῖ ἰδιοκτησίαν του τὴν Ἐκκλησίαν, ὅπως ἀποτυπώνεται εἰς τὸ ἀνακοινωθέν: «τῶν ποιμαινόντων τὰς ἐν ταῖς χώραις ταύταις Ἐπαρχίας αὐτοῦ», δηλ. αἱ Μητροπόλεις δὲν ἀνήκουν εἰς τοὺς Μητροπολίτας, παρὰ μόνον αὐτοὶ εἶναι βικάριοι τοῦ ἰδιοκτήτου τῶν Ἐπαρχιῶν, τοῦ Φαναρίου, ποὺ μεριμνοῦν ἀντ’ αὐτοῦ διὰ τὰ «κτήματά» του!

"Ορθόδοξος Τύπος"

11 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ Βαρθολομαῖος ἀπέλυσε τόν Ἰάκωβον "Ἀμερικῆς" τό 1996, τούς ἐπίσης "Ἀμερικῆς" Σπυρίδωνα (τό 1999) καί Δημήτριον (τό 2019), τώρα τόν "Χαριουπόλεως" Ἰωάννην, ἐκχωρεῖ αὐτοκεφαλίες εἰσπηδώντας εἰς δικαιοδοσίες ἄλλων Πατριαρχείων, χωρίς κἄν νά συνεννοηθῇ προηγουμένως μέ τά οἰκεῖα Πατριαρχεῖα, ποδοπατεῖ τούς ἱερούς Κανόνας ὅπου βρεθεῖ καί ὅπου σταθεῖ, γιά τούς ὁποίους μάλιστα ἔχει προτείνει ν' ἀλλάξουν καί νά γίνουν ἀκριβῶς ἀντίθετοι ἀπ' ὅ,τι εἶναι τώρα (βλ. τήν Διδακτορικήν του διατριβήν, 1970, σελ. 73), γιά τούς μετά τό Σχίσμα τοῦ 1054 Ἁγίους λέγει ὅτι ἦσαν "θύματα τοῦ ἀρχαικάκου ὄφεως," ἐπειδή διετήρησαν τό Σχίσμα, καί πάει λέγοντας. Ἐσχάτως, οἱ περί αὐτόν ψευδο-επίσκοποι, καί δή ὁ "Περγάμου" Ἰώάννης Ζηζιούλας, προσπαθοῦν ν' ἀποδείξουν θεολογικῶς τό "πρωτεῖον" τοῦ Βαρθολομαίου, εἰσάγοντες πρός τοῦτο μίαν φρικτήν αἵρεσιν, χιλιαστικῆς φύσεως, ὅτι δῆθεν ὑπάρχει πρωτεῖον (τοῦ Θεοῦ Πατρός) καί στήν Ἁγίαν Τριάδα!!! Κατ' αὐτούς, λοιπόν, τέρμα εἰς τό Ὁμοούσιον τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐφόσον ἡ νέα αὐτή αἵρεσις βοηθεῖ ὄχι μόνον ν' ἀνακηρυχθῇ "πρῶτος" ὁ Βαρθολομαῖος εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἀλλά καί νά προωθηθῇ ἡ Πανθρησκεία, μέσῳ τοῦ ψευδο-δόγματος τῶν "τριῶν Ἀβραμιαίων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν," ἤτοι τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Μωαμεθανισμοῦ καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. Φαντάζομαι ὅτι ὁ ἀρχαίκακος ὄφις ἔχει στήσει πάρτυ μέ τίς τόσες ἐπιτυχίες τῶν τυφλῶν ὀργάνων του καί κυρίως μέ τήν συμπόρευσιν τῶν "ὀρθοδόξων" μέ αὐτούς, γιά νά μήν γίνῃ δῆθεν διοικητικόν σχίσμα, ἐνῷ ὑπάρχει ἤδη ἀπό τό 1924 καί διευρύνεται συνεχῶς τό ἑορτολογικόν σχίσμα καί βεβαίως τό σχίσμα πίστεως (Οἰκουμενισταί ἔναντι Ἀντι-οικουμενιστῶν)!!!

Ανώνυμος είπε...

Μην μπλέκει ο παλαιοημερολογίτης κ. Χατζηνικολάου το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα με τα ζητήματα της Πίστεως.

Για το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα ευθύνονται οι παλαιοημερολογίτες.
Για τον οικουμενισμό, οι οικουμενιστές.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 25 Σεπτεμβρίου 2019 - 3:52 μ.μ.

Νεοημερολογιτισμός καί Οἰκουμενισμός εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένα, καθότι ὁ πρῶτος ἔγινε χάριν τοῦ δευτέρου. Ὅποιοι ὑποκρίνονται ὅτι δέν βλέπουν τήν ἄρρηκτον αὐτήν σχέσιν στρουθοκαμηλίζουν καί κοροϊδεύουν ἑαυτούς καί ἀλλήλους. Ἐκτός, βεβαίως, ἄν γράφῃς αὐτές τίς ἀνοησίες χάριν ἀργυρίων, ὁπότε ὑπάρχει κάποια "λογική"!

Ανώνυμος είπε...

Το σχόλιο του παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου είναι πλανεμένο και αρρωστήμένο ολικά!

Ο Ορθόδοξος 3:52 μ.μ. δεν τα έγραψε αυτά για τα αργύρια Δ. Χατζηνικολάου!

Εσύ τα μπουρδολογικά σχόλια που γράφεις, τα γράφεις για τα αργύρια; Δεν το πιστεύω, ούτε θέλω να το πιστέψω διότι δεν θέλω να γίνω αρρωστημένα καχύποπτος.
Γιατί δεν αναρωτιέσαι για τα παλαιοημερολογίτικα σχόλια αν τα γράφουν για τα αργύρια;
Γιατί αναρωτιέσαι μόνο όταν βλέπεις Ορθόδοξα Σχόλια που δεν συμφωνούν με τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες σου; Είναι λογική αυτή ή αδικία;

Δεν μπορεί μόλις βλέπεις Ορθόδοξα Σχόλια που δεν συμφωνούν με τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες σου να σκέπτεσαι για αργύρια και όταν βλέπεις πλανεμένα παλαιοημερολογίτικα σχόλια που συμφωνούν με τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες σου να μην σκέπτεσαι για αργύρια! Δεν γίνεται να έχει αυτό λογική! Έχει τρέλλα και αδικία!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Νέο Ημερολόγιο καί Οἰκουμενισμός δεν έχουν καμμία σχέση!

Οι Αντιοικουμενιστές Ορθόδοξοι Χριστιανοί που δεν έφυγαν από την Εκκλησία εξαιτίας του ασήμαντου ζητήματος της αλλαγής του παλαιού ημερολογίου, είναι περισσότερο Αντιοικουμενιστές και ωφέλιμοι στην Εκκλησία από τους σχισματικούς που έφυγαν από την Εκκλησία εξαιτίας του ασήμαντου ζητήματος της αλλαγής του παλαιού ημερολογίου!

Παλαιοημερολογιτισμός και Σχίσμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα σε αφάνταστα μεγάλο ποσοστό!

Όποιοι υποκρίνονται πώς δεν βλέπουν την πελώρια διαφορά μεταξύ Παλαιοημερολογιτισμού και Αντιοικουμενισμού στρουθοκαμηλίζουν καί κοροϊδεύουν ἑαυτούς καί ἀλλήλους!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Μην προσπαθούν οι Παλαιοημερολογίτες να πουν ότι στηρίζονται σε Ιερούς Κανόνες και σε Πατέρες για το Σχίσμα τους.

Ας ξαναδούμε τί λέει η Φωτισμένη Ανακοίνωση:
----------------------------------------------------

"Από όσα παρά πάνω παραθέσαμε, φαίνεται νομίζομε ξεκάθαρα, ότι το Παλαιοημερολογιτικό Σχίσμα δεν έχει κανένα έρεισμα, ούτε από τους Ιερούς

Κανόνες, ούτε από τους αγίους Πατέρες. Εάν από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος έγινε κάποιο λάθος, κάποια βεβιασμένη ενέργεια, από την πλευρά

των Γ.Ο.Χ. διεπράχθη το ασυγκρίτως μεγαλύτερο σφάλμα, το έγκλημα θα λέγαμε, της δημιουργίας σχίσματος. Και μόνον ο Θεός γνωρίζει αν στο μέλλον θα

μπορέσει να κλείσει αυτή η ανοιχτή πληγή".

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών

Ο Υπεύθυνος
Αρχ. π. Παύλος Δημητρακόπουλος

Ο Γραμματέας
κ. Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος


Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx


Για τη μεταφορά: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Ο ιερός Χρυσόστομος φωνάζει για την μεγάλη αμαρτία του Σχίσματος και λέει ότι ούτε το αίμα μαρτυρίου δεν ξεπλένει το Σχίσμα!

Τόσο μεγάλο κακό είναι το Σχίσμα για την Ορθόδοξη Εκκλησία!

Μην προσπαθούν να μας βγούν και από πάνω οι σχισματικοί!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Μην προσπαθούν οι Παλαιοημερολογίτες να πουν ότι στηρίζονται σε Ιερούς Κανόνες και σε Πατέρες για το Σχίσμα τους.

Ας ξαναδούμε τί λέει η Φωτισμένη Ανακοίνωση:
----------------------------------------------------

"Από όσα παρά πάνω παραθέσαμε, φαίνεται νομίζομε ξεκάθαρα, ότι το Παλαιοημερολογιτικό Σχίσμα δεν έχει κανένα έρεισμα, ούτε από τους Ιερούς

Κανόνες, ούτε από τους αγίους Πατέρες. Εάν από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος έγινε κάποιο λάθος, κάποια βεβιασμένη ενέργεια, από την πλευρά των Γ.Ο.Χ. διεπράχθη το ασυγκρίτως μεγαλύτερο σφάλμα, το έγκλημα θα λέγαμε, της δημιουργίας σχίσματος. Και μόνον ο Θεός γνωρίζει αν στο μέλλον θα μπορέσει να κλείσει αυτή η ανοιχτή πληγή".

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών

Ο Υπεύθυνος
Αρχ. π. Παύλος Δημητρακόπουλος

Ο Γραμματέας
κ. Λάμπρος Σκόντζος, Θεολόγος


Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx


Για τη μεταφορά: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Ένα άλλο βασικό λάθος τους είναι το γεγονός, ότι θα έπρεπε να εστιάσουν την προσοχή τους όχι στο ημερολόγιο, σε ένα μη δογματικής φύσεως ζήτημα, αλλά στην παναίρεση του Οικουμενισμού, που τότε, μόλις πριν από μερικά χρόνια, με τις δύο γνωστές εγκυκλίους του 1902 και 1920 του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είχε ήδη κάνει την εμφάνισή του στο προσκήνιο της εκκλησιαστικής ιστορίας. Ο ισχυρισμός δε τον οποίον προβάλλουν σήμερα για να δικαιολογήσουν την απόσχισή τους, ότι δηλαδή η Εκκλησία της Ελλάδος έχει εξ ολοκλήρου καταληφθεί από την αίρεση του Οικουμενισμού δεν δικαιώνεται, διότι την εποχή εκείνη, όπως μαρτυρούν οι ιστορικές πηγές, «ούτε καν, τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες, ανεφέρθησαν στην αιρετική εγκύκλιο του 1920».

Από τη Φωτισμένη ανακοίνωση του Αντιαιρετικού Γραφείου της Μητρόπολης Πειραιώς.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύντομος σχολιασμός του Παλαιοημερολογητικού ζητήματος
https://www.impantokratoros.gr/2837A100.el.aspx

Ανώνυμος είπε...


ΠΩΠΩ ΔΑΙΜΟΝΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ - ΠΩΣ ΣΠΑΡΑΖΕΙ ΕΤΣΙ - ΤΟΝ ΚΑΙΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΛΕΝΕΤΑΙ Ο ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Σε έκαψε η αλήθεια Σχισματικέ Παλαιοημερολογιολάτρα;;;

Πρέπει να σε έκαψε πολύ η αλήθεια!!!! Σε ζεμάτισε για τα καλά βλέπω!!!!