Κατακλυσμὸς τοῦ κακοῦ -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἀκούγοντας τή λέξη "κατακλυσμός", τό μυαλό μας ἀναπολεῖ ἐκείνη τή πλήμμυρα τῶν νερῶν πού σκέπασε τή γῆ ὅλη, στά χρόνια τοῦ Νῶε, καθώς μαθαίναμε ἀπ' τό Δημοτικό. Καί γιατί ὁ κατακλυσμός; Γιά τίς πολλές ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, ὅπως εἶχε συμβεῖ ἀργότερα καί μέ τήν καταστροφή τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας (ἤ τῶν Γομόρρων), πάλι ἀπ' τίς ἁμαρτίες τους. Ἐμεῖς ζοῦμε σέ κατακλυσμό τοῦ κακοῦ. Σήμερα, φαίνεται πώς ξεπέρασαν οἱ ἄνθρωποι τίς ἁμαρτίες κάθε ἄλλης ἐποχῆς. Μᾶς ταιριάζει παρόμοιος κατακλυσμός, ἀλλ' ὁ Θεός ἔχει τά σχέδιά Του, δηλαδή, πότε καί πῶς θά μᾶς παιδαγωγήσει ἤ ἐξαφανίσει ἀπό τοῦτο τόν κόσμο. Χίλιους τρόπους ἔχει ὁ Θεός. Ἐπί τοῦ παρόντος ἡ ἀγάπη Του καί ἡ μακροθυμία Του, μᾶς ἀνέχεται καί μᾶς καλεῖ πρός μετάνοια. Θά μοῦ πεῖτε, μέ τή φόρα πού πήραμε στό κακό, τή φιληδονία, τή σαρκολατρεία, τίς ἀσέλγειες, τήν ἀρσενοκοιτία τήν παιδεραστία καί κακῶν... "ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός", θά ὑπάρξει ἐπιστροφή καί μεταμέλεια;
Εἶναι πολύ δύσκολη, ἄν ὄχι, ἀδύνατη μιά τέτοια μεταμέλεια καί μετάνοια. Πόσες φορές, ὡστόσο, βλέπουμε τά ἀδύνατα νά γίνονται "δυνατά παρά τῷ Θεῷ"! Γιά τώρα κυβερνοῦν ἀντίχριστοι πολλοί, πού ἐνεργοποιοῦνται γιά τήν ἔλευση τοῦ ἀναμενόμενου Ἀντίχριστου, πού θά εἶναι φορέας ὅλης τῆς δύναμης τοῦ Σατανᾶ. Ἐμεῖς τώρα, ἄς βαδίζουμε μέ προσευχή καί προσοχή. Θησαυρός μας ἡ Ὀρθοδοξία καί Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ. Ὁ διάβολος, κατά τήν Ἀποκάλυψη, θά ἔρθει "ἔχων θυμόν μέγαν". Ἤδη, ἔχει ἔρθει. Ἴσως ἀναμένονται καί ἄλλα κατακλυσμιαῖα κακά.Τό Βατικανό καί ὁ ἡγέτης του μέ τά ὄργανά του, ἤδη μέ τή "σύνοδό" τους καί μέ τήν ὕποπτη φρασεολογία τους, μήπως προετοιμάζουν τήν ἀποδοχή τῆς ὁμοφυλοφιλίας; Ἄλλωστε ὁ Πάπας εἶναι Ἰησουΐτης, καί ἀρχή τοῦ Ἰησουϊτισμοῦ εἶναι "ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα"! Ἀπαράδεκτη, ὡς ἀρχή, ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἠθική διδασκαλία.Ὁ θεῖος Παῦλος ἀπολογεῖται, γιατί μερικοί κατηγοροῦσαν τούς χριστιανούς ὅτι κάνουν τά κακά γιά νά ἔλθουν τά ἀγαθά.Γράφει λοιπόν: "Καί μή, καθώς βλασφημούμεθα καί καθώς φασί τινες ἡμᾶς λέγειν ὅτι ποιήσωμεν τά κακά ἵνα ἔλθη τά ἀγαθά;" (Ρωμ. Γ΄ 8). Ἀλλά καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει σέ ὁμιλία του: "Οὐ κακῶς τό καλόν θηρεύομεν"...διότι μέ τέτοιο τρόπο,λέγει ὁ ἴδιος, "τό καλόν οὐ καλόν ὅταν μή καλῶς γίνηται". Δηλαδή, τό καλό δέν εἶναι ποτέ καλό, ἐάν δέ γίνεται καί μέ καλό τρόπο. Προσοχή λοιπόν: "Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας" (Ἑβρ. Δ΄ 14).

Δεν υπάρχουν σχόλια: