Διπλῆ Σκλαβιά -- Τοῦ κ. Γεωργίου Νικοδότη, Ἐγκληματολόγου

Ἡ σκλαβιὰ τῆς Πατρίδας μας ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ ἡ σκλαβιὰ ἀπὸ τὸν διάβολο (Ἰωάν. η´44). Τὸ θέμα ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσει σήμερα εἶναι κολοσσιαίας σημασίας. Ἀφορᾶ τὴν Πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα μας, ἀλλὰ βεβαίως καὶ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἔχουμε ἀλήθεια συνειδητοποιήσει τὶ σημαίνει τὸ γεγονὸς ὅτι τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια, ὄχι πέντε ἤ δέκα, ἤ πατρίδα μας ἦταν σκλαβωμένη ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς; Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τὶ σημαίνει τὸ γεγονὸς ὅτι τετρακόσια ὁλόκληρα χρόνια ζοῦσε κάτω ἀπὸ ἀλλόθρησκους, ποὺ συνέχεια προσπαθοῦσαν νὰ μᾶς κάνουν νὰ ἀλλαξοπιστήσουμε; Ἔχουμε συνειδητοποιήσει ὅτι οἱ πρόγονοί μας πάλευαν σκληρὰ γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴν πίστη τους στὸ Χριστὸ καὶ μέσα στὴ φρικτή τους σκλαβιὰ ἔλεγαν ἐκεῖνο τὸ περίφημο: «Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή, παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή;». Ὅσο κι ἄν προσπαθήσουμε νὰ καταλάβουμε καὶ νὰ ζωντανέψουμε μπροστά μας τὸ τὶ τράβηξαν τὰ ἀδέλφια μας τοὺς τέσσερις αὐτοὺς αἰῶνες, εἶναι ἀδύνατο. Κι ὅμως ὑπάρχει μιὰ ἀπείρως χειρότερη σκλαβιά, τὴν ὁποία δυστυχῶς τὴν ξεχνᾶμε κι αὐτὴ εἶναι ἡ σκλαβιά μας στὸ διάβολο:
Ἄς παρακολουθήσουμε μιὰ συγκλονιστικὴ περιγραφὴ ποὺ ὑπάρχει μέσα στὸ Εὐαγγέλιο. Ὁ Κύριος συνομιλεῖ μὲ Ἑβραίους καὶ τοὺς λέει ὅτι, ἐὰν μείνετε κοντά μου θὰ γνωρίσετε τὴν ἀλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια θὰ σᾶς ἐλευθερώσει. Ἐκεῖνοι δὲν κατάλαβαν τὰ λόγια του καὶ ἐνόμισαν ὅτι τοὺς ἀποκαλεῖ δούλους ξένων κατακτητῶν καὶ μὲ θυμὸ τοῦ λένε: «Ἐμεῖς εἴμαστε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ καὶ ποτὲ ὡς τώρα δὲν γίναμε δοῦλοι σὲ κανένα. Πῶς, λοιπόν, ἐσὺ μᾶς λές ὅτι θὰ γίνετε ἐλεύθεροι;». Τοὺς ἀπάντησε ὁ Ἰησοῦς: «Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι καθένας ποὺ ἁμαρτάνει καὶ μένει ἀμετανόητος στὴν ἁμαρτία, εἶναι δοῦλος τῆς ἁμαρτίας»... Γνωρίζω ὅτι εἶσθε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ. Ἀλλὰ δὲν τοῦ μοιάζετε καὶ ζητᾶτε νὰ μὲ σκοτώσετε, διότι ἡ διδασκαλία μου δὲν μπαίνει μέσα στὴν ψυχή σας, ποὺ εἶναι δούλη τῆς ἁμαρτίας. Τοῦ εἶπαν τότε: «Ὁ πατέρας μας εἶναι ὁ Ἀβραάμ καὶ ὄχι ἐκεῖνος ποὺ ὑπονοεῖς ἐσύ». Καὶ ὁ Κύριος τοὺς εἶπε: «Ἐὰν πράγματι εἴσασθε παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ, θὰ ἐκάνατε τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραάμ. Τώρα ὅμως ζητᾶτε νὰ μὲ σκοτώσετε ποὺ σᾶς εἶπα τὴν ἀλήθεια, ποὺ ἔχω ἀκούσει ἀπὸ τὸ Θεό. Ἐσεῖς κάνετε τὰ ἔργα τοῦ πατέρα σας». Αὐτοὶ ἀπάντησαν: «Ἐμεῖς ἔχομε ἕνα πατέρα τὸ Θεό». Καὶ ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Χριστοῦ μας βγαίνουν τότε τὰ ἑξῆς φοβερὰ λόγια: «Ὑμεῖς ἐκ τοῦ Πατρός τοῦ διαβόλου ἐστέ»! «Πατέρας σας εἶναι ὁ διάβολος». Τὸ εἶπε δὲ αὐτὸ ὁ Κύριος διότι ἀπεκάλυψε ὅτι ζοῦσαν μέσα στὴν ἁμαρτία. Ἀντιλαμβάνεστε τώρα γιὰ ποιὰ φοβερὴ σκλαβιὰ μιλᾶμε. Γιὰ τὴ σκλαβιὰ τοῦ ἀνθρώπου στὸ διάβολο, ποὺ εἶναι ἀπείρως χειρότερη καὶ ἀπαισιότερη ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τῶν προγόγων μας στοὺς Ὀθωμανούς. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέσα στὴν ἁμαρτία, ἀμετανόητος, πατέρα του ἔχει τὸ διάβολο, γιατὶ τοῦ κάνει τὰ χατίρια. Ὑπάρχει φρικτότερο πρᾶγμα ἀπὸ αὐτό; Τὸ πελώριο τώρα ἐρώτημα: Σήμερα σὲ πόσους Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες ὁ Κύριος λέει: «Πατέρας σας εἶναι ὁ διάβολος;». Τὸν ἀριθμὸ αὐτό, τὸ φρικιαστικὸ αὐτὸ ἀριθμό, τὸν γνωρίζει μόνο ὁ Θεός. Ἔστω ἄς ὑποθέσουμε ὅτι εἶναι μόνο ἕνας. Τὴ σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι ἐὰν ὁ ἀδελφός μας αὐτὸς δὲν μετανοήσει καὶ πεθάνει ἀμετανόητος, ὁδηγεῖται στὴν κόλαση ποὺ θὰ βρίσκεται πλέον ἐκεῖ αἰώνια. Καὶ μόνον ποὺ τὸ λέμε αὐτὸ μᾶς πιάνει τρόμος καὶ φόβος! Εἶναι, λοιπόν, ἡ δὲν εἶναι χειρότερη σκλαβιὰ ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ στοὺς Ὀθωμανούς, ἡ σκλαβιὰ στὸ διάβολο; Δυστυχῶς, τὸν ἐχθρό μας τὸν Ὀθωμανὸ τὸν βλέπουμε ὡς κατακτητή, ποὺ περνοῦσε μπροστά μας πάνω στὸ ἄλογό του, μὲ τὴ στολή του. Τὸ διάβολο δὲν τὸν βλέπουμε ποὺ εἶναι πνεῦμα, πνεῦμα σατανικὸ ποὺ θέλει νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν αἰώνια κόλαση. Δὲν τὸν βλέπουμε μέν, ἀλλά, δυστυχῶς, εἶναι ὑπαρκτὸς δέ, ἑκατὸ τοῖς ἑκατό. Θὰ ἀδιαφορήσουμε, λοιπόν, γιὰ τὸν τρομακτικὸ αὐτὸ κίνδυνο, τῆς σκλαβιᾶς μας στὸ διάβολο; Φαντάζεσθε τὴν Ἑλλάδα μας σκλαβωμένη ἀπὸ τὸν διάβολο; Τότε εἶναι τελείως ἄχρηστοι οἱ πανηγυρισμοί μας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσή μας ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, ὅταν σκλαβωθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀπείρως χειρότερη σκλαβιὰ στὸ διάβολο! Αὐτονόητη εἶναι τώρα ἡ ἀπάντηση τὸ τὶ πρέπει νὰ κάνουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες ποὺ ζοῦμε στὸν εὐλογημένο αὐτὸ τόπο, ποὺ ἔζησαν τόσοι ἀναρίθμητοι ἅγιοι, ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Νὰ ἀγκαλιάσουμε τὸ Χριστό, νὰ ἀγωνισθοῦμε σκληρά, γιὰ νὰ εἴμαστε ἀληθινοὶ ἀκόλουθοί Του, νὰ ζοῦμε μέσα στὴ χάρη καὶ τὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἀπολαμβάνουμε τὴν πραγματικὴ καὶ ἀνεκτίμητη ἐλευθερία, ποὺ μόνο κοντὰ στὸ Θεὸ ὑπάρχει. Τὸ ἐγκληματολογικό μας ἔργο ὁλοψύχως συμμετέχει στὴ μεγάλη αὐτὴ προσπάθεια γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας μας ἀπὸ τὴ σκλαβιά της στὸ διάβολο. Μόνο μέσα σ᾽ αὐτὴ τὴν ἐλευθερία ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ πραγματικὰ νὰ μεγαλουργήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: