Κοράνι καὶ πόλεµος -- Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Β. Τσούπρας, Δρ. Θεολογίας – Καθηγητής

Σὲ πρόσφατη τηλεοπτικὴ ἐκποµπή, κάποιος δηµοσιογράφος ρώτησε τοὺς ἐπιστήµονες, ποὺ συµµετεῖχαν στὴ συζήτηση, ἂν τὸ Κοράνι γράφει ὑπὲρ τοῦ ἱεροῦ πολέµου. Οἱ περισσότεροι (µᾶλλον χωρὶς νὰ ἔχουν σαφῆ γνώση) ἀπάντησαν ὅτι εἶναι θέµα ἑρµηνείας καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχουν στὸ Κοράνι τέτοιες προβλέψεις. Χωρὶς νὰ εἶναι στὸν στόχο µου νὰ προκαλέσω κανένα, ὀφείλω γιὰ τὴν ἀλήθεια -µιὰ καὶ ἔτυχε νὰ διαβάσω τὸ Κοράνι- νὰ παραθέσω κάποια χωρία, ποὺ ἐκφράζουν τὴν ἰσλαµικὴ θεώρηση περὶ τοῦ πολέµου καὶ ἔχουν χρησιµοποιηθεῖ στὸ παρελθὸν σὲ µουσουλµανικὲς διδασκαλίες γιὰ τὸν Ἱερὸ πόλεµο. Προέρχοναι ἀπὸ τὴν ἐπίσηµη ἔκδοση τοῦ Κορανίου ἀπὸ τὸν Βασιλιᾶ Φάχντ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας Βλ:
-Γιὰ τὸν πόλεµο: " Ὤ Προφήτη, παρότρυνε τοὺς πιστοὺς στὸν πόλεµο". "Πολεµῆστέ τους (σκοτώνοντάς τους) µέχρις ὅτου νὰ µὴ ὑπάρχει πειρασµὸς καὶ νὰ εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ ΑΛΛΑΧ ἡ µοναδική...". (σούρα 8,65. 39, Τὰ λάφυρα τοῦ Πολέµου).

***
Ανώνυμος είπε...

Έχει διαστρεβλωθεί ο λόγος του Θεού σε υπερβολικό βαθμό. Ναι, να πολεμάμε για τη πίστη μας λέμε και οι χριστιανοί, αλλά ως ομολογία και μόνο σε πνευματικό επίπεδο. Ναι, να καταπολεμούμε τους εχθρούς μας, αλλά τους νοητούς εχθρούς, με νηστεία και προσευχητική διάθεση, με καθημερινό αγώνα κατά του μεγάλου εχθρού της ανθρωπότητας, του εαυτού μας που υποκύπτει στα πάθη, και του κοσμικού φρονήματος που μας αποσπά από το στόχο μας. Είναι τρομερό πόσο ο πονηρός κατάφερε να διαστρεβλώσει την αλήθεια του Θεού και να κατέχει πλήθος ανθρώπων!
11 Φεβρουαρίου 2019 - 10:56 μ.μ.
Πιὸ πρὶν γράφει ὅτι ἂν οἱ ἄπιστοι δεχθοῦν τὴν ἀληθινὴ πίστη τότε θὰ τοὺς συγχωρεθοῦν τὰ ἀνοµήµατά τους, ἂν ὄχι θὰ ὑποστοῦν τὴν τιµωρία τοῦ Ἀλλάχ, ποὺ εἶναι ὁ θάνατός τους. "Ἐκεῖνοι ποὺ πίστευσαν πολεµοῦν ὑπὲρ τοῦ ΑΛΛΑΧ, ἐνῷ ἐκεῖνοι ποὺ ἀρνήθηκαν πολεµοῦν γιὰ χάρη τοῦ Ταγιοὺτ (Σατανᾶ). Πολεµῆστε ἐναντίον τῶν φίλων τοῦ σατανᾶ"! (σούρα 4,76- Οἱ Γυναῖκες). "Ὤ! ἐσεῖς ποὺ πιστέψατε πολεµᾶτε τοὺς ἀπίστους, ποὺ σᾶς ζώνουν τριγύρω κι ἂς σᾶς βροῦν στὸ πρόσωπό σας τραχύτητα..." (σούρα 9, 39. Ἡ µετάνοια) " Κι ὅταν ἀποφασίσουµε νὰ καταστρέψουµε ἕνα χωριό, στέλνουµε πρῶτα µία ὁριστικὴ διαταγὴ σ᾽ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν δοθεῖ τὰ ἀγαθὰ αὐτῆς τῆς ζωῆς (τοὺς ἄρχοντες) νὰ ΜΑΣ ὑπακούουν, ποὺ κι ὅµως παρανοµοῦν κι ἔτσι ὁ λόγος µας ἐπαληθεύτηκε καὶ τὸ καταστρέφουµε ὁλοσχερῶς" (σούρα 17, 16- Τὸ νυκτερινὸ ταξείδι) Σὲ περίπτωση συνθήκης γράφει νὰ µὴ κάνουν πόλεµο γιὰ τέσσερις µῆνες, ἂν δὲν προκληθοῦν, ἀλλὰ "ὅταν οἱ ἀπαγορευµένοι µῆνες ἔχουν περάσει, τότε (πολεµᾶτε καὶ) σκοτώνετε τοὺς εἰδωλολάτρες, ὅπου τοὺς βρεῖτε, καὶ συλλάβετέ τους καὶ πολιορκεῖστε τους καὶ στῆστε τους παγίδες µὲ κάθε (πολεµικὸ) στρατήγηµα". (σούρα 6,5- Ἡ Μετάνοια) Ἂν ὅµως µετανιώσουν καὶ πιστέψουν τότε νὰ τοὺς ἀφήνουν. -Κι ἐνῷ γράφει "Νὰ πολεµᾶτε γιὰ χάρη τοῦ ΑΛΛΑΧ ὅσους σᾶς πολεµοῦν, ἀλλὰ νὰ µὴ ξεπερνᾶτε τὰ ὅρια.." συνεχίζει µὲ σαφῆ ὁδηγία γιὰ τὴν τύχη τῶν ἐχθρῶν τους "Φονεύετέ τους ὅπου τοὺς βρίσκετε καὶ διῶχτε τους ἀπ᾽ ὅπου σᾶς ἔδιωξαν... πολεµᾶτε τους ὥσπου νὰ µὴ σᾶς καταδιώξουν στὴν εἰδωλολατρία καὶ νὰ ὑπερισχύσει ἡ πίστη στὸν ΑΛΛΑΧ...". (σούρα 2, 190- 193- Ἡ Ἀγελάδα) - Ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐκτελέσεις καὶ τὶς σταυρώσεις τῶν ἀπίστων τὸ γράφει ξεκάθαρα: "Ἡ τιµωρία ἐκείνων ποὺ πολεµοῦν τὸν ΑΛΛΑΧ καὶ τὸν Ἀπόστολό του, καὶ διαβιοῦν στὴ γῆ ἄσχηµα, εἶναι ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ἢ ΝΑ ΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ἢ ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ἀντίπλευρα ἢ νὰ ἐξορίζονται ἀπ᾽ αὐτὴ τὴ γῆ"!!! συνεχίζει, γιὰ νὰ δείξει ὅτι ἡ τιµωρία τους δὲν σταµατᾶ µόνο σ' αὐτὴ τὴ ζωή, ἀλλὰ συνεχίζεται καὶ στὸν ἄλλο κόσµο, ὅπου "τοὺς περιµένει µεγάλος παιδεµός"! (σούρα 5,33- Ὁ Οἶκος Ἰµράν). (Τὰ κεφαλαῖα –ἐκτὸς τοῦ ΑΛΛΑΧ- εἶναι τοῦ γράφοντος). Σὲ ἄλλο σηµεῖο γράφει: "...ὅταν οἱ ἄγγελοι παίρνουν τὶς ψυχὲς τῶν ἀπίστων (κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θανάτου τους) τοὺς κτυποῦν τὰ πρόσωπα καὶ τὶς πλάτες (λέγοντας) δοκιµάστε τὰ βάσανα τῆς φωτιᾶς..." (σούρα 8,50-Τὰ Λάφυρα) -Γιὰ νὰ δώσει περισσότερο θάρρος στοὺς µαχητὲς τῆς πίστης, ὥστε νὰ µὴ ἔχουν ἐνοχὲς καὶ νὰ τοὺς τονίσει ὅτι ἔχουν τὴν ἐνίσχυση τοῦ Ἀλλὰχ στὸν πόλεµο: "Δὲν εἶστε ἐσεῖς ποὺ τοὺς σκοτώσατε, ἀλλ' ὁ ΑΛΛΑΧ τοὺς σκότωσε...γιὰ νὰ δώσει στοὺς πιστοὺς καλὴ ἀµοιβὴ µὲ εὐεργετικὴ δοκιµασία" (σούρα 8,17-Τὰ Λάφυρα) Ἀκόµη δίνει ὁδηγίες γιὰ τὴν τύχη τῶν νικηµένων: "Δὲν ἔπρεπε γιὰ ἕνα προφήτη νὰ κρατήσει αἰχµαλώτους (πολέµου), ἂν δὲν (πρὶν) ὑποτάξει τὴ γῆ (ἐντελῶς)"! (σούρα 8,67-Τὰ Λάφυρα). -Γιὰ τοὺς µαχητὲς τῆς πίστης ποὺ θὰ σκοτωθοῦν γράφει: "ἂς πολεµοῦν ὑπὲρ τοῦ ΑΛΛΑΧ. Αὐτοὶ ποὺ θυσιάζουν τὴ ζωή τοῦ κόσµου τούτου γιὰ χάρη τῆς µέλλουσας ζωῆς, κι ὅποιος πολεµᾶ εἴτε σκοτωθεῖ εἴτε νικήσει, θὰ τοῦ δώσουµε ἀµέσως πλούσια ἀνταµοιβὴ" (σούρα 4,74- Οἱ Γυναῖκες). Εἶναι λογικὸ καὶ ἀναµενόµενο κάποιοι νὰ ἀντείπουν ὅτι καὶ οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν κάνει θρησκευτικοὺς πολέµους, ἔχουν σκοτώσει ἑκατοµµύρια γιὰ χάρη τῆς πίστης τους, ἔχουν µισήσει τοὺς ἐχθρούς τους. Χωρὶς νὰ εἶναι στόχος µου νὰ ἀθῳώσω τέτοιες συµπεριφορές, ποὺ ὡς ἀποτέλεσµα εἶχαν ἐγκλήµατα καὶ σφαγὲς (π.χ. Σταυροφορίες), πρέπει νὰ τονίσω ὅτι δὲν προβλέπεται πουθενὰ στὸ Εὐαγγέλιο ἡ ἔννοια τοῦ πολέµου ὑπὲρ τῆς πίστης ἢ ἐναντίον τῶν ἀπίστων. Ἀντίθετα στὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ κυριαρχεῖ ἡ ἔννοια τῆς Ἀγάπης ἀκόµη καὶ πρὸς τοὺς ἐχθροὺς (Βλ. Μτ 5,44, Λκ 6,27-35, Ρωµ. 12,20). Ὅσες φορὲς οἱ Χριστιανοὶ κήρυξαν ἱεροὺς πολέµους καὶ σταυροφορίες τὸ ἔκαναν κατὰ παράβαση τῆς ἀληθινῆς ἔννοιας τοῦ Χριστιανισµοῦ. Ἄρα εἶναι ΘΕΣΜΙΚΑ ἐκτὸς χριστιανικοῦ πλαισίου. Ἀντίθετα, ὅποιος πιστὸς στὸ Ἰσλὰµ κηρύξει ὑπὲρ τῆς εἰρήνης καὶ δὲν ὑπερασπιστεῖ τὸν Ἀλλὰχ σὲ πόλεµο, αὐτὸς δὲν εἶναι πιστὸς µουσουλµάνος! "Ὁ ΑΛΛΑΧ προτίµησε τοὺς ἀγωνιζόµενους ἀνώτερα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν ἔλαβαν µέρος στὸν πόλεµο, µὲ µεγάλη ἀνταµοιβὴ καὶ εἰδικὴ χάρη" . "Πολέµα λοιπὸν ὑπὲρ τοῦ ΑΛΛΑΧ. Εὐθύνη δὲν ἔχεις παρὰ µόνο γιὰ τὸν ἑαυτό σου. Νὰ ἐξεγείρεις τοὺς πιστοὺς στὴ µάχη. Ἴσως ὁ ΑΛΛΑΧ ἀναχαιτίσει τὴ δύναµη τῶν ἀπίστων. Γιατί ὁ ΑΛΛΑΧ εἶναι ἄφταστος σὲ δύναµη κι ὁ πιὸ αὐστηρὸς σὲ τιµωρία" (σούρα 4, 95 κ. 84- Οἱ Γυναῖκες).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Έχει διαστρεβλωθεί ο λόγος του Θεού σε υπερβολικό βαθμό. Ναι, να πολεμάμε για τη πίστη μας λέμε και οι χριστιανοί, αλλά ως ομολογία και μόνο σε πνευματικό επίπεδο. Ναι, να καταπολεμούμε τους εχθρούς μας, αλλά τους νοητούς εχθρούς, με νηστεία και προσευχητική διάθεση, με καθημερινό αγώνα κατά του μεγάλου εχθρού της ανθρωπότητας, του εαυτού μας που υποκύπτει στα πάθη, και του κοσμικού φρονήματος που μας αποσπά από το στόχο μας. Είναι τρομερό πόσο ο πονηρός κατάφερε να διαστρεβλώσει την αλήθεια του Θεού και να κατέχει πλήθος ανθρώπων!