"Παποκεντρική Παγκοσμιότης-Οικουμενισμός" (Ντοκιμαντέρ)


Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Εὐφημίας


Τη ΙΣΤ΄ (16η) Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και πανευφήμου ΕΥΦΗΜΙΑΣ.

Ευφημία η πανεύφημος του Χριστού Μεγαλομάρτυς ήκμαζε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος των Ρωμαίων Διοκλητιανού βασιλεύσαντος κατά τα έτησπδ΄ - τε΄ (284 – 305), είναι δε αύτη, ήτις θαυμασίως εκράτυνε τον όρον της εν Χαλκηδόνι συνελθούσης Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ρμη΄ (148) έτη περίπου από του μαρτυρίου αυτής ήτοι εν έτει υνα΄ (451). Αύτη ήτο από την Χαλκηδόνα και ο μεν πατήρ της ωνομάζετο Φιλόφρων και ήτο περιφανής και πλούσιος, συγκλητικός το αξίωμα, η δε μήτηρ της εκαλείτο Θεοδοσιανή, ήτο δε γυνή ευσεβής και συμπαθεστάτη εις τους πτωχούς.

Ἀπάντησις τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς πρὸς τὸν πάπα Πίο Θ΄ (1848)

«Τούτων τῶν πλατυνθεισῶν, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος, ἐπὶ μέγα μέρος τῆς οἰκουμένης αἱρέσεων, ἦν ποτε ὁ Ἀρειανισμός, ἔστι δὲ τὴν σήμερον καὶ ὁ Παπισμός· ἀλλὰ καὶ οὗτος (ὥσπερ κἀκεῖνος ὁ ἤδη παντάπασιν ἐκλελοιπώς), καίτοι ἀκμαῖος τό γε νῦν, οὐκ ἰσχύσει εἰς τέλος, ἀλλὰ διελεύσεται καὶ καταβληθήσεται, καὶ ἡ οὐράνιος μεγάλη φωνὴ ἠχήσει “ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ” (Ἀπ. 12, 10)» [§4] 

Οἱ Πατριάρχαι
Ἄνθιμος Κωνσταντινουπόλεως
Ἱερόθεος Ἀλεξανδρείας
Μεθόδιος Ἀντιοχείας
Κύριλλος Ἱεροσολύμων
καὶ αἱ Ἱεραὶ Σύνοδοι ΚΠόλεως, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων.


[Ἰω. Καρμίρη, Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. Β΄, Ἀθῆναι 1953, σ. 906]

Ω Κύριε Ιησού,

δίνε μας φωτισμό να Σε εννοούμε, δίνε μας γνώση να Σε αγαπούμε, δίνε μας πνευματική αίσθηση να Σε θαυμάζουμε, φλόγιζε την καρδιά μας να Σε λατρεύουμε και δίνε μας κατάνυξι να κλαίμε τις αμαρτίες μας και δάκρυα γλυκά για να Σε δοξάζουμε.

π. Θεόδωρος Ζήσης: Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης.

... Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τόν Πατριάρχη καί επομένως υπόκεινται καί αυτοί στόν κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”· καί εγώ μνημονεύω τόν Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί μέ τόν Πάπα· καί εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τόν Επίσκοπο καί κοινωνάτε καί μέ αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά τού παραπτώματος πού αρχίζει από τόν Πατριάρχη, αρχίζει σιγά-σιγά σάν συγκοινωνούν δοχείον, νά φθάνει σάν ευθύνη μέχρις εμάς!                                       
Αλλά ποιός από τόν κόσμο τά ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θά πούν: “Μά, αφού τό κάνει ο Πατριάρχης, αφού τό κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ!  Δέν δικαιολογείται η  άγνοια...                                                                                                                                                                                  
Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε:  “Φεύγουμε εμείς”.


Πεντήκοντα χρόνια μετά το σχίσμα -- Οι Παλαιομερολογίται – Γράφει ο ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ – ΓΑΜΒΡΟΥΛΙΑΣ, Θεολόγος – Καθηγητής.

«Οι Γ.Ο.Χ. έσχισαν την Εκκλησίαν της ΅Ελλάδος ή μάλλον απεσχίσθησαν από την Εκκλησίαν της Ελλάδος». Ούτως έγραψεν ο «Ορ. Τύπος» εναντίον των Γ.Ο.Χ. Αναληθέστατον είναι τούτο. Αληθέστατον είναι ότι οι Γ.Ο.Χ. είναι οι συνεχισταί της Μίας, Αγίας, Αποστολικής  Καθολικής Εκκλησίας εις τον Ελλαδικόν χώρον. Δημιουργοί σχισμάτων είναι οι προσθέτοντες ή αφαιρούντες από την αποκεκαλυμμένην αλήθειαν, από την Ορθοδοξίαν και ουχί οι εμμένοντες εις αυτήν. Α΄) Ερωτώμεν την διεύθυνσιν του Τύπου είναι διδασκαλία του Σωτήρος, η ενιαία εκδήλωσις υπό των πιστών της Θείας Λατρείας, ενί στόματι και μια καρδία; «Σήμερον τα άνω της κάτω και τα κάτω της άνω συνεορτάζει»; Έγινε αιτία η εισαγωγή του Νέου Εορτολογίου να διασπασθή η Ενότης της Εκκλησίας εν τη εξωτερική θεία Λατρεία, όπως ομολογεί ο αείμνηστος Ανδρούτσος εις την Συμβολικήν του; Ποίοι οι υπεύθυνοι οι εμμένοντες εις τας υπό της Εκκλησίας παραδεδομένα ή οι καινοτομούντες και εισάγοντες κενά, εις τα όρια των πατέρων;

Κόλαση αφόρητη! -- Αθωνικά άνθη

Περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο πλάσματα του Θεού, απόγονοι της Άγαρ, πλέουν μέσα στο ερεβώδες σκότος του Κορανίου, που ετεχνούργησεν ο σατανάς δια μέσου ενός επιληπτικού καμηλέρη, νεκρά, άταφα, πτώματα! Αληθινή συμφορά για ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού, από τον έκτον αιώνα μέχρι σήμερα που, αντί να αναγεννηθούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, να λάμψουν με τη χάρη του βαπτίσματος, να αγιασθούν και να καταστούν «κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού», γεννώνται στο σκότος, ζουν στο ζόφο της αγνωσίας, χωρίς πνευματική ζωή, νεκρωμένοι και πορεύονται για τα αιώνια κτηνώδη πιλάφια και τα φιλήδονα ουρί! Κόλαση αφόρητη!

Ποῦ ὀφείλει τὰς καταβολάς του τὸ παπικὸν «Πρωτεῖον»;

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, σὲ μία ἄκρως διαφωτιστικὴ ἀνακοίνωσή του, μᾶς ἐξηγεῖ ποῦ ὀφείλεται τὸ παπικὸ «πρωτεῖο»: «Τὸ “πρωτεῖο ἐξουσίας” τοῦ “πάπα” δὲν εἶναι τίποτε διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν φραγκικὴ φεουδαρχικὴ ἀντίληψη περὶ ἐξουσίας, ὅτι ἡ ἐξουσία πρέπει νὰ βρίσκεται συγκεντρωμένη στὰ χέρια ἑνὸς ἀνδρὸς (τοῦ αὐτοκράτορα), θείῳ δικαίῳ, ὡς καὶ νὰ ἀσκεῖται, κατὰ παραχώρηση, ἀπὸ τοὺς ὑποτελεῖς του (εὐγενεῖς καὶ τι­τλούχους). Ὁ “πάπας” πῆρε τὴ θέση τοῦ Καρλομάγνου (τοῦ θεμελιωτῆ τοῦ φραγκισμοῦ) καὶ οἱ καρδινάλιοί του τὴ θέση τῶν εὐγενῶν τιτλούχων! Γιὰ νὰ γίνει ἀποδεκτὸς αὐτὸς ὁ τρόπος ἔπρεπε νὰ “ντυθεῖ” μὲ “θεολογικὸ μανδύα”.

Διαβολικά γονίδια ή δικαιώματα στον διάβολο; (8ον) -- του αδελφού μας Ιουστίνου

Τι απαντούν στους κολυμπαριστές   για τα «διαβολικά γονίδια της κυτταρικής μνήμης»  οι Άγιοι Νικόδημος Αγιορείτης και Μέγας Βασίλειος.

Σήμερα, αγαπητοί αναγνώστες της «Ορθόδοξης Φωνής» εορτάσαμε την παγκόσμιον Ύψωσιν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Είναι νομίζω η πλέον κατάλληλος ημέρα για να σας παραθέσω ένα απόσπασμα από την θεόπνευστη ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου πάνω σε τροπάριο του  κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι θαλάσσης». Το τροπάριο έχει ως εξής:

«Ο Άδης, Λόγε, συναντήσας σοι επικράνθη,
βροτόν ορών τεθεωμένον,
κατάστικτον τοις μώλωψι ,
και πανσθενουργόν,
τω φρικτώ δε της μορφής διαπεφώνηκεν».

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ερμηνεύοντας το τροπάριο αυτό και συγκεκριμμένα την φράση «κατάστικτον τοις μώλωψι» λέγει:
« Έχει δε απορίαν ο λόγος, κατά τον Θεόδωρον. Πώς λέγεται ο Άδης εδώ ότι εσυνάντησε τον Χριστόν γεμάτον από τα σημάδια των πληγών και των παθών; Τα μεν σημάδια των παθών είναι ίδια των σωμάτων. Ο δε Άδης είναι τόπος των ψυχών και όχι των σωμάτων. Όθεν πώς λέγεται ότι ο Άδης είδε τον Κύριον κατάστικτον με τους μώλωπας; Επειδή η Θεότης ήτον μετά της ψυχής εν τω Άδη, ανάγκη είναι να ακολουθήση ένα από τα δύο, ή την Θεότητα του Χριστού να είδεν ο Άδης κατάστικτον από τους μώλωπας, ή την ψυχήν Αυτού. Αλλά το να πάσχη η απαθέστατη Θεότης τοιούτον πάθος, εί (σ.σ =είναι) το φρόνημα αιρετικόν και των θεοπασχιτών ίδιον. Λείπει λοιπόν να νοήσωμεν ότι η ψυχή του Κυρίου είχε τα των παθών στίγματα και σημεία. Αλλά και τούτου λεγομένου, πάλιν μένει απορία. Καθότι το στίζεσθαι (σ.σ το στίξιμο, το ανεξίτηλο σημάδεμα, το τατουάζ), ήγουν το έχειν σημάδια πληγών είναι ίδιον, ως είπομεν, των σωμάτων, και ουχί των ψυχών. ΌΘΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΆΣΩΜΕΝ ΔΙΑ ΝΑ ΛΎΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΊΑΝ ΑΥΤΉΝ ΑΚΡΙΒΈΣΤΕΡΟΝ».

 Εδώ  όμως, αγαπητοί αναγνώστες, πρέπει να πούμε ότι οι κολυμπαριστές οπαδοί της «κυτταρικής μνήμης των διαβολικών γονιδίων» δεν δοκίμασαν να λύσουν την απορία αυτή συμβουλευόμενοι τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, αλλά  έφτιαξαν δική τους θεωρία, σύμφωνα με την οποία  η αμαρτία  στον κάθε άνθρωπο  μπαίνει μέσα στα κύτταρά τους, τα σημαδεύει ανεξίτηλα με το «τατουάζ» της και στη συνέχεια το στίγμα της αυτό μεταφέρεται κληρονομικά από τους γονείς στο παιδί με την ένωση σπερματοζωαρίου και ωαρίου. Έτσι το παιδί, σύμφωνα με τους κολυμπαριστές, γεννιέται στιγματισμένο με τις αμαρτίες των γονιών του και υποχρεωτικά τις επαναλαμβάνει γιατί τις έχει γραμμένες στα κύτταρά του! Άρα ο κάθε άνθρωπος είναι ανεύθυνος για τις αμαρτίες του, επειδή  υπεύθυνοι είναι οι γονείς του!

Εύγε της ανοησίας!  Ιδού τι λέει παρακάτω ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης:

«Αι δυνάμεις της ψυχής άλλαι μεν ενεργούσιν χωρίς καμμίαν βοήθειαν και συνεργίαν του σώματος, άλλαι δε χρειάζονται και την συνεργίαν του σώματος. Νούς μεν γαρ και διάνοια και δόξα ενεργούσι και όταν το σώμα ηρεμεί. Η φαντασία δε και η αίσθησις της ψυχής χωρίς του σώματος συνεργίας δεν έχουσιν φύσιν να ενεργούσιν, επειδή αυταί χοντρότεραι ούσαι, οικειούνται με το χοντρόν σώμα και με αυτό ή συμπάσχουσιν ή ενεργούσιν. Επειδή λοιπόν τα στίγματα των παθών του Κυρίου ήτον αισθητά, δια τούτο ήτον κοινά της ψυχής και του σώματος, όθεν εμαστίζετο μεν η σάρξ του Κυρίου και έπασχε «τότε γαρ, φησίν, έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσεν (Ιω. ιθ΄,1), εικόνες όμως και τύποι και φαντασίαι τινές αμυδραί των μαστίγων και παθών και εις αυτήν υπεχαράττοντο την ψυχήν. Όθεν ακούομεν ότι αι ψυχαί των αμαρτωλών, τα στίγματα και σημεία των αμαρτιών αυτών περιφέρουσαι.  Ομοίως και αι ψυχαί των Δικαίων και Μαρτύρων και αυταί, εκ του εναντίου, περιφέρουσιν εις εαυτάς τα του ιερού αυτών μαρτυρίου στίγματα. Ακολούθως, λοιπόν, και επί του Κυρίου, η μεν σάρξ εστίχθη με τας μάστιγας και τα πάθη, τα σημάδια δε τούτων διέβησαν και εις την του Κυρίου ψυχήν, την οποίαν ο Άδης συναντήσας κάτωθεν, επικράνθη».
Είναι σαφές από τα παραπάνω, ότι εάν κάποιος άνθρωπος  κάνει με το  σώμα του  κάποια αμαρτία, το πάθος στιγματίζει με πνευματικό τρόπο την ψυχή του και όχι τα κύτταρα του σώματός του. Το σώμα μπορεί να πάθει κάποια βλάβη από την αμαρτία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το σώμα του αμαρτωλού μεταβιβάζει κληρονομικά την αμαρτία στα παιδιά του!
Ακόμη περισσότερο διευκρινίζοντας το θέμα ο Άγιος Νικόδημος παραθέτει την ερμηνεία του Μεγάλου Βασιλείου στον λγ΄ ψαλμόν, η οποία είναι η εξής:

«Δια τούτο είπεν ο Μέγας Βασίλειος τα φοβερά ταύτα λόγια, -Οι τα φαύλα πράξαντες εις ονειδισμόν και αισχύνην αναστήσονται, ενορώντες εν εαυτοίς το αίσχος και τους τύπους των ημαρτημένων. Και τάχα φοβερωτέρα του σκότους και του πυρός του αιωνίου η αισχύνη εστιν, η (σ.σ την οποία) μέλλουσι διαιωνίζει οι αμαρτωλοί, αεί εν οφθαλμοίς έχοντες τα ίχνη της εν σαρκί αμαρτίας οιονεί τινός βαφής ανεκπλήτου τή (σ.σ στην) ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΥΤΩΝ, εις το διηνεκές παραμένοντα».

Ας μην ξεχνάμε, ότι κάθε άνθρωπος στη Δευτέρα παρουσία θα αναστηθεί και θα έχει την ψυχή του ενωμένη με  σώμα  Αναστάσεως, δηλαδή καθαρό.  Αν θα τον πάρουν όμως οι  Άγγελοι ή όχι θα εξαρτηθεί από την Ψυχή του κάθε ανθρώπου, η οποία θα έχει καθαρή ή όχι την μνήμη της από αμαρτίες…

Είναι σαφέστατη λοιπόν η ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Οι αμαρτίες αφήνουν πνευματικά στίγματα  στη ψυχή και αν δεν ξεπλυθούν με το ορθόδοξο βάπτισμα, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες πάνω στη μνήμη της ψυχής και προκαλούν τέτοια αισχύνη, που είναι χειρότερη από το σκότος και το πύρ της κολάσεως. Που  βρήκανε  λοιπόν οι κολυμπαριστές  την «κυτταρική μνήμη», τα «διαβολικά γονίδια», και την «κληρονομικότητα από τους γονείς» της αμαρτίας;
Δυστυχώς όμως, αδελφοί, αυτή την κακοδοξία την ασπάζονται πολλοί κολυμπάριοι κληρικοί, ακόμη και πνευματικοί Αγιορείτες, αλλά και αναγνωρισμένοι θεολόγοι, όπως ο Ναυπάκτου και μερικοί άλλοι. Θα συνεχίσουμε όμως με ακόμη περισσότερες πληροφορίες για την μνήμη της ψυχής  στα επόμενα. Μέχρι τότε η δύναμις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να σκεπάζει όλους μας.

Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Τη ΙΕ΄ (15ην) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΝΙΚΗΤΑ.

Νικήτας, ο της νίκης φερώνυμος και του Χριστού στρατιώτης γενναιότατος, ο περικαλλής και θαυμάσιος, εγεννήθη από γονείς περιφανείς και πλουσίους, το γένος Γότθους. Το γένος τούτο είναι βάρβαρον και σκληρόν, και κατοικεί εις τον ποταμόν Ίστρον, όστις κατά την εγχώριον γλώσσαν λέγεται Δούναβις. Ανετράφη δε ο Άγιος Νικήτας με βάρβαρα και απάνθρωπα ήθη, καθώς ήτο επόμενον κατά το τοπικόν έθος να τον αναθρέψουν οι γονείς αυτού. Επειδή αν και ήσαν πλούσιοι και ένδοξοι, όμως δεν ήτο ακόλουθον να μη είναι όμοιοι με τους λοιπούς Γότθους· τούτο δε είναι το πλέον θαυμασμού άξιον, ώστε και να απορήση κανείς.

Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος στα «Ασκητικά» του:

«Ορέγεσαι ορθόν βίον; Επιμελού την ταπεινοφροσύνην, διότι χωρίς αυτήν ορθός βίος δεν δύναται να υπάρξη. Αγάπα την ταπεινοφροσύνην και δεν θέλεις συλληφθή ποτέ υπό διαβολικής παγίδος. Διότι θέλεις γίνει ανώτερος των παγίδων του διαβόλου, επειδή ανακουφίζεσαι πάντοτε από το οξύτατον πτερόν της ταπεινοφροσύνης».

Ἔργον θείας Χάριτος καὶ ἐλευθερίας -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Στή χριστιανική πνευματική ζωή, κάθε πρόοδος καί κάθε ἐπιτυχία εἶναι καρπός καί προϊόν δύο παραγόντων, τῆς θείας Χάριτος καί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο: «Τί ἔχεις ὅ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δέ καί ἔλαβες τί καυχᾶσαι ὡς μή λαβών;» (Α΄ Κορ. Δ΄7). Ἐάν κάθε χάρισμα πνευματικό καί «πᾶν δώρημα τέλειον» προσφέρεται ἀπό τήν πηγή τῆς ἀγαθότητας καί τῆς ἀγάπης, τόν Κύριο, πολύ περισσότερο τό μέγα θαῦμα τῆς ἀναγέννησης καί ἀνακαίνισης τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Στό διάλογο τοῦ Νικόδημου μέ τόν Ἰησοῦ, πού ἀποτελεῖ διαμάντι τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ Νικόδημος ἄκουσε ἀπ᾽ τό χρυσό στόμα τοῦ Θεανθρώπου, τόν περίφημο καί πνευματικότατο λόγο γιά τήν προσωπική ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου: «Ἀμήν, ἀμήν λέγω σοι, ἐάν μή τις γεννηθῆ ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ». Κι ἐπειδή δέν τό πολυκατάλαβε, τοῦ τό διευκρίνισε, λέγοντας:

Οὐδείς σέ ὑποχρεώνει γιά τίποτε. Ἤ μέ τόν Χριστόν ἤ μέ τόν Διάβολον!

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ Ἀνώνυμον τῆς 14 Σεπτεμβρίου 2019 - 6:04 π.μ.
Ὁλόκληρον τό ἱερόν Εὐαγγέλιον εἶναι προαιρετικόν! Ὅστις ΘΕΛΕΙ ὀπίσω μου ἐλθεῖν ... Οὐδείς σέ ὑποχρεώνει γιά τίποτε. Ἤ μέ τόν Χριστόν ἤ μέ τόν Διάβολον! Καί μέ τούς δύο ταυτοχρόνως ΔΕΝ γίνεται, ὅμως, καθότι ὁ Θεός οὐ μυκτηρίζεται. Οἱ ὀπαδοί τῆς "δυνητικότητος τοῦ κανόνος" διδάσκουν ὅτι εἶναι δυνατόν νά εἶναι κανείς ταυτοχρόνως καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Διάβολον!!!

14 Σεπτεμβρίου 2019 - 7:06 π.μ.

Τη ΙΔ΄ (14ην) Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας ΣΤ’ Οικουμενικής Συνόδου των Αγίων Εκατόν Εβδομήκοντα Πατέρων, των εν Κωνσταντινουπόλει κατά των Μονοθελητών συνελθόντων.

Η Αγία Έκτη Οικουμενική Σύνοδος συνηθροίσθη εν τω Τρούλλω του παλατίου τω λεγομένω Ωάτω, επί της βασιλείας Κωνσταντίνου του Παγωνάτου, πατρός Ιουστινιανού του Β΄ του καλουμένου Ρινοτμήτου, εν έτει χπ΄ (680) μ.Χ. Λέγεται δε αύτη Τρίτη των εν Κωνσταντινουπόλει γενομένων. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήτο ο Γεώργιος, Πάπας δε της Ρώμης ο Αγάθων. Παρόντες εν αυτή ήσαν ρο΄ (170) Άγιοι Πατέρες, προεξήρχον δε της Συνόδου ο Κωνσταντινουπόλεως Γεώργιος παραστάς εν τη Συνόδω αυτοπροσώπως, ο Ρώμης Αγάθων, όστις αντεπροσωπεύετο δια τοποτηρητών (Θεόδωρος και Σέργιος Πρεσβύτεροι και Ιωάννης Διάκονος), Πέτρος Μοναχός τοποτηρητής του θρόνου Αλεξανδρείας, Θεοφάνης ο Αντιοχείας (ο μετά τον υπό της Συνόδου ταύτης καθαιρεθέντα Μακάριον πατριαρχεύσας) και Γεώργιος Ιερομόναχος Τοποτηρητής του θρόνου Ιεροσολύμων. Η Σύνοδος αύτη συνήλθε δια την εκταράττουσαν τότε την Εκκλησίαν αίρεσιν των Μονοθελητών.

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΒΑΣΜΙΟΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Μεγάλην ευφροσύνην και αγαλλίασιν έχει η ψυχή μου, ευλογημένοι Χριστιανοί. Βλέπουσα την συνάθροισιν υμών· πως μετά πάσης προθυμίας συνήχθητε εις ακρόασιν του θείου λόγου· και ουχί μόνον χαίρω δια την συνδρομήν σας ταύτην, αλλά και νομίζω εμαυτόν μακάριον και καλότυχον, ότι έχω τοιούτους προθύμους ακροατάς, καθώς το λέγει ο σοφός Σειράχ εις το εικοστόν κεφάλαιον· «Μακάριος ο διηγούμενος εις ώτα ακουόντων». Επειδή λοιπόν ούτω προθύμως και χωρίς καμμίαν αμέλειαν συνήχθητε, πρώτον μεν ίνα προσκυνήσητε τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν, δεύτερον δε ίνα ακούσητε την διδασκαλίαν μου, δια τούτο πρέπει να ανοίξητε τα ώτα της ψυχής και του σώματος, δια να καρπωθήτε και τους λόγους μου. Αλλά επειδή δεν το επιτρέπει ο καιρός και η ώρα να πολυλογώμεν εις το προοίμιον του λόγου, ας εισέλθωμεν εις την υπόθεσιν της εορτής μας.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ -- Αθωνικά άνθη

Το ασκίαστον και άφθαρτον μεγαλείον των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, συνίσταται εις την δι’ όλους τους αιώνας ισχύουσαν πνευματέμφορον διδασκαλίαν των. Και ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης δεν ωμίλησε μόνον εις την εποχήν του. Ό,τι εδίδαξε τον 18ον αιώνα, Θεοφωτίστως, το ίδιον θα εδίδασκε και σήμερον και εις το αόριστον μέλλον. Διατί; Διότι «ο Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας». Και η από τον Χριστόν απορρέουσα ζωοποιός Θεολογία ουδέποτε παλαιούται. Ο καταρράκτης της χάριτος δεν σταματά ούτε αλλάσσει ουσίαν. Η αξία των αγίων Πατέρων οφείλεται εις το ότι κατέστησαν εαυτούς δεκτικά δοχεία της χάριτος.

Λόγος εις την Ύψωσιν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

Του εν αγίοις πατρός ημών Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου

Σταυρού πανήγυριν άγομεν, και το της Εκκλησίας άπαν καταστράπτεται πλήρωμα. Σταυρού πανήγυριν άγομεν, και χαράς μαρμαρυγαίς το της οικουμένης καταλάμπεται πρόσωπον. Σταυρού πανήγυριν άγομεν, δι΄ ου το σκότος ηλάθη, και το φως αντεισήχθη. Σταυρού πανήγυριν άγομεν, και τω Σταυρωθέντι συνεπαιρόμεθα, την γην αφέντες κάτω μετά της αμαρτίας, ίνα τα άνω κτησώμεθα. Σταυρός υψούται και συνανυψοί χαμαί κειμένην την ανθρωπότητα. Σταυρός υψούται, και των δαιμόνων καταπτήσσει φρυάγματα. Σταυρός υψούται και του Σατάν η αντιπίπτουσα δύναμις υποχωρεί και συστέλλεται. Σταυρός υψούται, και πόλεις πανηγυρίζουσι, και λαοί χαρμόσυνα σπένδουσι.

Απολυτίκιον του Τιμίου Σταυρού


Τη ΙΔ΄ (14η) Σεπτεμβρίου, η Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού ΣΤΑΥΡΟΥ.

Κωνσταντίνος ο Μέγας και Ισαπόστολος, πρώτος μεταξύ των βασιλέων της παλαιάς Ρώμης εδέξατο τον Χριστιανισμόν. Ούτος έχων πόλεμον έξω της Ρώμης, παρά τον Τίβεριν ποταμόν, κατά του Μαξεντίου, και βλέπων το στράτευμα των εχθρών ότι ήτο περισσότερον από το ιδικόν του, ευρίσκετο εις απορίαν και φόβον. Όθεν εις τοιαύτην κατάστασιν ευρισκομένου αυτού, εφάνη την μεσημβρίαν τύπος Σταυρού εις τον ουρανόν, σημειούμενος δι’ αστέρων. Και πέριξ του θαυμασίου εκείνου Σταυρού εφάνησαν γράμματα, τυπούμενα και αυτά δι’ αστέρων με ρωμαϊκά, ήτοι λατινικά στοιχεία, τα οποία έλεγον ούτω· «Εν Τούτω Νίκα».

Ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου είναι υποχρεωτικός

Ανώνυμος είπε...
Δεν υπάρχει πουθενά στο Ιερό Πηδάλιο προαιρετικός κανόνας. Κανόνας και προαιρετικός είναι ασύμβατες έννοιες. Πόσο μάλλον ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου που ασχολείται με την αντιμετώπιση των αιρετικών και φροντίζει για την ενότητα και την σωτηρία της Εκκλησίας. Ο ΚΑΝΟΝΑΣ αυτός σαφέστατα ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ απλός και ξεκάθαρος. Χωρίζει τα πρόβατα από τα ερίφια. Λέει ότι όσοι αποτειχίζονται από τους Ψευδεπισκόπους που είναι Ψευδοδιδάσκαλοι, είναι Ορθόδοξοι, άρα όσοι μένουν με τους Ψευδεπισκόπους είναι Ψευδορθόδοξοι.
13 Σεπτεμβρίου 2019 - 1:41 μ.μ

Λόγος εἰς τήν ῞Υψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ -- ΦΙΛΟΘΕΟΥ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

᾿Επειδή ἀπεκόπημεν ἀπό τήν πρώτη καί θεία καί μακαρία ζωή λόγῳ τῆς  παραβάσεως τοῦ προπάτορος, καί μακρυνθέντες ἀπό τόν Θεόν, ἐγίναμε  ἐξόριστοι τοῦ Παραδείσου, καί ξεπέσαμε εἰς μία πολύ ἁμαρτωλή ζωή, καί κατεκρίθημεν εἰς τό νά ἀποθάνωμε, καί  κατατεμαχισθήκαμε σέ ἀναρίθμητες γνῶμες, καί πλάνες καί ἀσέβειες, ὡς  δοῦλοι τοῦ ἐχθροῦ διαβόλου μέ τίς φιληδονίες καί τά πάθη τῆς σαρκός, καί διά τοῦτο εἴχαμε ἀνάγκη νά σαρκωθῇ ὁ Θεός, ὁ ῾Οποῖος δέν ὑπέφερε τήν ζημία τοῦ πλάσματός Του, οὔτε ἤθελε νά τό ἀφήσῃ νά καταστραφῇ·  προκειμένου ἀπό Αὐτόν πού ἐπλάσθημεν, ἀπό Αὐτόν καί νά ἀναπλασθῶμεν, δι᾿ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον, ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ  καί Λόγος, ὁ ῾Οποῖος ἀπ᾿ αἰῶνος ὑπάρχει μαζί μέ τόν Πατέρα, ἄχρονος ὤν,  εὐσπλαγχνισθείς τήν φύσιν μας, ἡ ὁποία ἐγλίστρησε καί ἀπεμακρύνθη ἀπό τό καλό, καί ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας ἔφθασε εἰς τά βάθη τοῦ ᾅδου· εὐδόκησε καί ἠθέλησε νά γίνῃ ἄνθρωπος σέ μία ὡρισμένη στιγμή,  καί νά εἰσέλθῃ μέσα εἰς τόν χρόνον, καί νά γίνῃ ὅμοιος κατά πάντα μέ ἡμᾶς, πλήν τῆς ἁμαρτίας.

Η ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ -- Γράφει η αδελφή μας Άννα

Το έτος 326 η Αγία Ελένη πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και να ευχαριστήσει το Θεό για τους θριάμβους του γιου της Μ. Κωνσταντίνου. Ο Θείος ζήλος όμως, έκανε την Άγια Ελένη να αρχίσει έρευνες για την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού. Επάνω στο Γολγοθά υπήρχε ειδωλολατρικός ναός της θεάς Αφροδίτης, τον οποίο γκρέμισε και άρχισε τις ανασκαφές. Σε κάποιο σημείο, βρέθηκαν τρεις σταυροί. Η συγκίνηση υπήρξε μεγάλη, αλλά ποιος από τους τρεις ήταν του Κυρίου; Τότε ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος με αρκετούς Ιερείς, αφού έκανε δέηση, άγγιξε στους σταυρούς το σώμα μιας ευσεβέστατης κυρίας πού είχε πεθάνει. Όταν ήλθε η σειρά και άγγιξε τον τρίτο σταυρό, πού ήταν πραγματικά του Κυρίου, η γυναίκα αμέσως αναστήθηκε. Η είδηση διαδόθηκε σαν αστραπή σε όλα τα μέρη της Ιερουσαλήμ. Πλήθη πιστών άρχισαν να συρρέουν για να αγγίξουν το τίμιο ξύλο. Επειδή, όμως, συνέβησαν πολλά δυστυχήματα από το συνωστισμό, ύψωσαν τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο ναό σε μέρος υψηλό, για να μπορέσουν να τον δουν και να τον προσκυνήσουν όλοι. Αυτή, λοιπόν, την ύψωση καθιέρωσαν οι άγιοι Πατέρες, να γιορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου, για να μπορέσουμε κι εμείς να υψώσουμε μέσα στις ψυχές μας το Σταυρό του Κυρίου μας, πού αποτελείτο κατ' εξοχήν "όπλον κατά του διαβόλου". (Ορισμένοι Συναξαριστές, αυτή την ημέρα, αναφέρουν και την ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Κωνσταντινούπολη το 628 από τον βασιλιά Ηράκλειο, πού είχε νικήσει και ξαναπήρε τον Τίμιο Σταυρό από τους Αβάρους, οι οποίοι τον είχαν αρπάξει από τους Αγίους Τόπους). 

Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης.
Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας.
Σταυρός βασιλέων το κραταίωμα.
Σταυρός πιστών το στήριγμα.
Σταυρός Αγγέλων η δόξα, και των δαιμόνων το τραύμα.

Ο Σταυρός που δέχτηκε επάνω του το πανάχραντο Σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και που την ύψωσή του γιορτάζει η Ορθόδοξη εκκλησία αύριο, να σκεπάζει όλους μας από ορατούς και αοράτους εχθρούς.

Από το Γεροντικό :

Διηγοῦνται γιὰ κάποιον  Γέροντα, ὅτι νήστεψε ἐπὶ ἑβδοµήντα ἑβδοµάδες, τρώγοντας µονάχα µία φορά τὴν ἑβδοµάδα.
Προσευχόταν λοιπὸν στὸ Θεὸ νὰ τοῦ ἀποκαλύψει τὴν ἑρµηνεία ἑνὸς ρητοῦ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, µὰ ὁ Θεὸς δὲν τοῦ τὸ φανέρωνε. Τότε λέει µέσα του: «τόσος κόπος καὶ δὲν ἔφερε κανένα ἀποτέλεσµα. Θὰ πάω, λοιπόν, στὸν ἀδελφό µου νὰ τὸν ρωτήσω», ἀλλά, καθὼς βγῆκε ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ κελλιοῦ του κ’ ἔκλεισε γιὰ νὰ φύγει, στάλθηκε ἄγγελος Κυρίου καὶ τοῦ λέει:                                                                                                   
-Οἱ ἑβδοµήντα ἑβδοµάδες ποὺ νήστεψες δὲν ἄγγιξαν τὸ Θεό· ὅταν ὅµως ταπείνωσες τὸν ἑαυτό σου κι’ εἶπες νὰ πᾶς νὰ ρωτήσεις τὸν ἀδελφό σου, τότε ὁ Θεὸς µὲ ἔστειλε νὰ σὲ πληροφορήσω γιὰ τὴν ἑρµηνεία τοῦ ρητοῦ ποὺ ζήτησες. Καὶ ἀφοῦ τὸν πληροφόρησε γι’ αὐτὸ ποὺ ζητοῦσε, ἔφυγε ἀπὸ κοντά του.

Ἡ δουλικότης τῆς «Ὀρθοδόξου» Ἡγεσίας ὁδηγεῖ ἀναποτρέπτως εἰς τὴν ἅλωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας

Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός

Μετὰ τὸ τραγικὸ σχίσμα τοῦ 1054 δὲν θὰ παύση, δυστυχῶς, ἡ Παποσύνη νὰ ἐπιβουλεύεται τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ μὲ ὅλα τὰ δυνατὰ μέσα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ θὰ εἶναι ἀπὸ τὸ 1215/ 1254 ἡ Οὐνία. Στὴν ἴδια κατεύθυνση κινήθηκαν καὶ οἱ Σταυροφορίες ἀπὸ τὸ 1095, ὡς συνάγεται ἀπὸ τὸ κλασικὸ συναφὲς ἔργο τοῦ ἀειμνήστου ἱστορικοῦ - βυζαντινολόγου ἐπιφανοῦς - Στῆβεν Ράνσιμαν (τρίτομο ἔργο του, 1951 - 1954). Τὸ μίσος τοῦ Παπισμοῦ - καὶ γενικότερα τοῦ δυτικοῦ χριστιανικοῦ κόσμου κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλληνικότητας κορυφώθηκε μὲ τὴν Δ´ Σταυροφορία (1204). Ἂν λοιπόν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, διότι φέρνει στὴ μνήμη μας τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ 1453, ἄλλο τόσο ἀποφρὰς εἶναι γιὰ τὸ Γένος μας καὶ ἡ 13η Ἀπριλίου, διότι κατ᾿ αὐτὴν ἔπεσε ἡ Πόλη τὸ 1204 στοὺς Φράγκους.

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns,


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


Τη ΙΓ΄ (13η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ του Εκατοντάρχου.

Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος και Μάρτυς ήτο σύγχρονος των Αγίων Αποστόλων ζων εις την Καισάρειαν της Παλαιστίνης. Μετά δε την επί γης σωτήριον του θείου Λόγου επιδημίαν και αφού ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εσταυρώθη δι’ ημάς, ετάφη και ανέστη τριήμερος, αναληφθείς δε εις τους ουρανούς ετελείωσεν άπασαν την ένσαρκον αυτού οικονομίαν, ήτο και ούτος ο μακάριος εις από εκείνους, οίτινες επεθύμουν να ακούσουν και να μάθουν τα θεία έργα του Κυρίου.

Ἀνοιχτή Ἐπιστολή πρός τήν Ὑπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως

10 Σεπτεμβρίου 2019

κ. Ὑπουργέ,

Παρά τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις σας γιά τήρηση τῆς νομιμότητας καί ἀπόσυρση τῶν ἀντισυνταγματικῶν καί παράνομων προγραμμάτων σπουδῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στήν πρωτοβάθμια καί δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, ἐσεῖς τελικά, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς τελικές κινήσεις σας, ἀποφασίσατε νά ἀκολουθήσετε τή θεσμική ἐκτροπή τῶν προκατόχων σας.

Ἀγρυπνία Τιμίου Σταυροῦ

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (14η Σεπτεμβρίου).
Ἀπό τίς 9:00 μ.μ. ἕως τίς 3:00 π.μ.
Θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τοῦ Τιμίου Ξύλου τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 8:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
              IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Εδώ Βόρειος Ήπειρος, πρωτοβουλία συγκέντρωσης σχολικού υλικού!

Ιερός Λόχος 2012  --  Έφεδροι και Φίλοι των Ειδικών Δυνάμεων


Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινάει.

Ευκαιρία να δείξουμε στους Έλληνες που παραμένουν στη Βόρειο Ήπειρο, που αντέχουν ακόμη και δεν ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, ότι ΔΕΝ τους ξεχάσαμε.

Με λίγα
 τετράδια, μολύβια, ξύστρες και μπογιές, με ένα μπλοκ ζωγραφικής, ενθαρρύνουμε τα μικρά βορειοηπειρωτόπουλα να ζωγραφίσουν και πάλι την Ελληνική σημαία, την σημαία που περήφανα υπερασπίστηκε με την ίδια του τη ζωή ο εθνομάρτυρας Κωνσταντίνος Κατσίφας.

Bibliophiliacs rejoice! More Philokalia!

(ROC-Sourozh) - On September 7, 2019, His Grace Bishop Matthew of Sourozh took part in a theological conference dedicated to the completion of the publication of the fifth volume of Philokalia in English, held at St. Anthony College of the University of Oxford.
Presentations at the conference were made by the honorary lecturer of the University of Oxford - Metropolitan Kallistos (Ware) of Diokleia, professor of the Harvard University James C. Skedros and professor of Durham University Christopher C.H. Cook.

Philokalia [Greek Θιλοκαλία], which has received the widest distribution in the Orthodox world, is an anthology of patristic writings (from the 4th to the 15th centuries), mainly dedicated to the prayer-contemplative experience of monastic life.

Ο Πάπας Ρώμης Γρηγόριος (595 μΧ), εἰς ἰδιαιτέραν ἐπιστολήν του πρός τόν Ἀλεξανδρείας Εὐλόγιον:

«...παρακαλῶ ὅπως μή ὁμιλῇς περί διαταγῆς, διότι γιγνώσκω τίς εἶμαι ἐγώ καί τίς εἶσαι σύ, κατά τό ἀξίωμα ἀδελφός, κατά τήν ἁγιότητα πατήρ μου. Δέν διέταξα, ἀλλ' ἁπλῶς ὑπέδειξα τό τί δέον γενέσθαι. Λέγω, ὅτι δέον νά μή ἀπονέμῃς μοι τόν τίτλον «Οἰκουμενικός Πάπας», διότι δέν θέλω νά μοί ἀπονεμηθῇ ἀξία εἰς βάρος τῶν ἀδελφῶν μου... Ἐάν ἡ ὑμετέρα ἁγιότης μέ ὀνομάζῃ «Οἰκουμενικόν Πάπαν», ἀφαιρεῖ ἀφ' ἑαυτῆς τήν ἰδιότητα τοῦ ἐπισκόπου, ἐπειδή ὑποτίθησιν, ὅτι εἰμί «Οἰκουμενικός». Μή γένοιτο! Μακράν ἡμῶν λέξεις ὑποθάλπουσαι τήν ματαιότητα καί πληγώνουσα τήν ἀγάπην».

Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ἐν τῷ  συγγράμματί του «Ἐκκλησιαστική Ἱστορία» (σελ. 105-108 καί 320)

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ για το Ουκρανικό ζήτημα --- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476, Email: impireos@hotmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12 Σεπτεμβρίου 2019

 Τό Οὐκρανικό ζήτημα

Ἡ ἀληθής Κανονική θεώρησις. Ἡ Διαπίστωσις. Ἡ Λύσις.


Παρακολουθῶ καί διαβάζω μετά πολλῆς συνοχῆς ἄρθρα καί τοποθετήσεις Σεβασμιωτάτων Ἁγίων Ἀρχιερέων, Ἐλλογιμωτάτων καί Ἐντιμολογιωτάτων Καθηγητῶν καί Νομικῶν παραστατῶν, δημοσιολογούντων καί ἐνδιαφερομένων διά τό ἰδιαιτέρως πολύπλοκο καί ἐξόχως σοβαρό ζήτημα πού ἔχει ἀνακύψει μέ τήν χορήγησι Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανία ὑπό τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Ο π. Ιουστίνος Πόποβιτς έπαυσε πάσαν εκκλησιαστικήν επικοινωνίαν μετά του κακοδόξου Πατριάρχου....

"Ορθόδοξος Τύπος"  αρ. φύλ. 144

Tρία γνωρίσματα της Εκκλησίας -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Η γιορτή της Πεντηκοστής καθιστά επίκαιρο τον λόγο περί Εκκλησίας, η οποία ούτως ή άλλως βρίσκεται πάντοτε στην επικαιρότητα, αφού Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, ο αιώνιος και αναλλοίωτος Ιησούς Χριστός (Εβρ. 13: 8), και όλοι οι εν αυτώ ζώντες. Κι επειδή ένας είναι ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, εξυπακούεται ότι μία και μοναδική είναι και η Εκκλησία του, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Το σώμα της απαρτίζουμε όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί, στο μέτρο που πιστεύουμε και αποδεχόμαστε τον Ιησού Χριστό και ζούμε εν αυτώ την εν Χριστώ ζωή. 

Από τον σεβαστό, λοιπόν, αυτό Ιεράρχη, τον Χρυσόστομο (Μητρ. Αττικής και Βοιωτίας των ΓΟΧ), έλαβα το παρακάτω σημείωμα :

.....

“Χρόνια πολλά Σωτήριε!
Καθε ευλογία της Παναγίας μας στη ζωή μας!
Νήστεψες και με το νέο και με το παλιό;
Ευλογία!
Τι να πω Σωτήρη; Το λέω με πικρία, δεν άξιζε αυτό στη πονεμένη Ελλάδα να διχασθεί ο ορθόδοξος λαός.
Έγιναν λάθη…!

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ : το βδέλυγμα της ερημώσεως


ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ -- Orthodox Hymns


Τη ΙΒ΄ (12η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΔΑΝΙΗΛ του εν τω Θασίω, εν ειρήνη τελειωθέντος.

Δανιήλ ο Όσιος και αείμνηστος πατήρ ημών εγεννήθη κατά τους χρόνους των εικονομάχων, πιθανώς επί της βασιλείας Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη 741 – 775, σύγχρονος γενόμενος του Μεγάλου Ιωαννικίου, του οποίου και ακόλουθος ύστερον εγένετο και τον οποίον ηκολούθησεν, όταν ο θείος Ιωαννίκιος ήλθεν εις την Θάσον και εδίωξε τους όφεις, οίτινες έδακνον τους κατοίκους της νήσου, ως εις τον Βίον εκείνου φαίνεται. Γεννηθείς λοιπόν από γονείς ευσεβείς και περί τα θεία ευλαβεστάτους, εδιδάσκετο τον νόμον του Κυρίου και εδείκνυεν ως το φυτόν το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, κατά τον Προφητάνακτα Δαβίδ, οπόσον έμελλε να προκόψη και να καρποφορήση.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ, από τον ΚΒ´ Λόγον του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου:

«Το να αποκτήση κανείς την ταπείνωση, συναντά πολλά εμπόδια, που τον εμποδίζουν, ενώ για την πίστη δεν μας εμποδίζει τίποτε να την βρούμε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα να βρούμε την πίστη, αμέσως χωρίς κανέναν κόπο την βρίσκουμε, αφού είναι δώρον του Θεού και προσόν φυσικόν, μολονότι υπόκειται στο αυτεξούσιον της προαιρέσεώς μας».

Επιτελούν διαβρωτικόν έργον εις βάρος της ευσεβούς συνειδήσεως του πιστού λαού

Εις τα θέματα της Πίστεως, «ου χωρεί οικονομία» κατά σαφεστάτην των Αγίων Πατέρων εντολήν, παρά ταύτα, υπό των σημερινών «αγωνιστών και ομολογητών της Πίστεως», η βασικωτάτη αύτη προϋπόθεσις, ήτις αποτελεί το θεμέλιον της ορθοδόξου υποστάσεως εν τω Σώματι της Εκκλησίας, παραθεωρείται καταφανέστατα υπ΄ αυτών! Ενώ θα έπρεπε πράξει τε και θεωρία, να αποδείξουν εαυτούς αληθείς και γνησίους ομολογητάς της Πίστεως, ως εκ της ιδιότητος και αποστολής των έχουσιν ούτοι ιεράν υποχρέωσιν να πράξουν προς ορθόδοξον ποδηγέτησιν του ευσεβούς Πληρώματος των πιστών, ούτοι, ως μη ώφειλε, νομίζωσι ότι δικαιούνται να ασκήσωσι την τακτικήν της «διακρίσεως και οικονομίας»! Χειρίζονται τα σοβούντα και φλέγοντα, εις τον τομέα της Πίστεως, θέματα της Εκκλησίας, ως και τον υπ΄ αυτών διαφημιζόμενον «αντιαιρετικόν αγώνα» κατά το δοκούν και το παντοειδές αυτών συμφέρον! Εκτός δε πάσης συνεπείας και κανονικότητος όντες, επιτελούν διαβρωτικόν έργον εις βάρος της ευσεβούς συνειδήσεως του πιστού λαού, δια διαφόρων παραπλανητικών και καθησυχαστικών συνθημάτων!


Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΡΒΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ OΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

«Διαίρεσις, σχίσμα της Εκκλησίας είναι πρωτίστως ένα πράγμα οντολογικώς αδύνατον. Δεν υπήρξε ποτέ διαίρεσις της Εκκλησίας, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξη, πλην υπήρξε και θα υπάρξη έκπτωσις εκ της Εκκλησίας. Κατά καιρούς απεσπάσθησαν και εξεβλήθησαν από την μοναδικήν αδιαίρετον Εκκλησίαν οι αιρετικοί και σχισματικοί, οι οποίοι έκτοτε έπαψαν να αποτελούν μέλη της Εκκλησίας και μέρη του θεανθρωπίνου σώματός της. Έτσι έχουν κατ’ αρχήν αποκοπή οι Γνωστικοί, κατόπιν οι Αρειανοί, …, κατόπιν οι Ρωμαιοκαθολικοί, κατόπιν οι Προτεστάνται, …».

[Ιουστίνου Πόποβιτς, «Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Γαλλική μετάφραση) Τόμος 4ος, σελ. 181, Lausanne 1995

--------
Ο Marinos Ritsoudis είπε...
Ούτος ο Άγιος Πατήρ, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, άφησε στα πνευματικά του τέκνα την παρακάτω Αγία παρακαταθήκη.

"Να σέβεστε τους Έλληνες, όταν Έλλην ομιλεί Ορθοδόξως,
σηκώνονται μαζί του οι επτά Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι..".

Μού το μετέφερε προσωπικά πριν λίγο καιρό πνευματικοπαίδι του.

Κατά αυτή την πολύ μεγάλη βαρύνουσα παρακαταθήκη, λόγω ίσως και της Ελληνικής γλώσσας,
αντιθέτως,
όσοι Έλληνες και Ορθόδοξοι που έχουν λάβει όλη τη γνώση της Αγίας Πίστεως, απεμπόλησαν και απεμπολούν την Αγία Πίστη, και γίνονται προδότες εργαλεία της νέας τάξης πραγμάτων με συστηματικό δημόσιο λόγο και έργο, πού αποσκοπούν στην διάλυση της Ορθοδοξίας και της Ελλάδας, απάνω τους πέφτουν όλα τα ουαί και όλα τα αναθέματα των Αγίων επτά Οικουμενικών Συνόδων, είτε λαϊκοί είτε Εκκλησιαστικοί...

11 Σεπτεμβρίου 2019 - 11:20 π.μ

Λειτουργικὲς ἐνημερώσεις -- ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ»

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ»
ἱδρυθὲν ὑπὸ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ἐνημερώσεις προσφάτων ἀναρτήσεων ἀπὸ τὸν ἱστοχῶρο www.porphyrios.gr

λειτουργικὲς ἐνημερώσεις


Σημείωσις: εἰς τὸ πρόγραμμα ἀκολουθιῶν ἡσυχαστηρίου, γιὰ κάθε ἡμέρα περιέχονται ἁγιολογικὰ κείμενα & βιβλικὰ ἀναγνώσματα (εἰς μορφὴν Google Calendar)

Ο Μεγάλος μας Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός:

«Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ σύνοδοι, καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι γραφαί, φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι»  (P.G.160, 105).

«Βούλομαι πλατύτερον τήν ἐμήν γνώμην εἰπεῖν, εἴπερ ποτέ καί νῦν, ἐν τῷ ἐγγίζειν τήν τελευτήν μου, ἵνα σύμφωνος ὦ ἐμαυτῷ ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους καί μή δόξῃ τισίν, ὅτι ἄλλα μέν ἔλεγον, ἄλλα δέ ἔκρυπτον ἐν τῇ διανοίᾳ, ἅ εἰκός ἦν ἐλεγχθῆναι τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως. Λέγω δέ περί τοῦ πατριάρχου, μήπως δόξῃ αὐτῷ προφάσει τάχα τιμῆς τῆς πρός ἐμέ ἐν τῇ κηδείᾳ τοῦ ταπεινοῦ μου τούτου σώματος ἤ καί ἐν τοῖς μνημοσύνοις μου στεῖλαί τινας τῶν ἀρχιερέων αὐτοῦ ἤ τοῦ κλήρου αὐτοῦ ἤ ὅλως τῶν κοινωνούντων αὐτῷ τινα συνεύξασθαι ἤ συμφορέσαι τοῖς ἐκ τοῦ ἡμετέρου μέρους ἱερεῦσι τοῖς πρός τά τοιαῦτα προσκληθεῖσι, δοξάσας ὡς οἱῳδήποτε τρόπῳ προσίεμαι, κἄν ἐν τῷ κρυπτῷ τήν αὐτοῦ κοινωνίαν.

----
Ο Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἐάν ἔζη σήμερον ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός καί ἐκράτει τήν ἰδίαν ἄκαμπτον στάσιν ἔναντι τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἤ ἔναντι τῶν Π/Ητῶν πού εἰσήγαγον τήν αἵρεσιν τῶν ΘΝΠ τοῦ ν. 4301/2014, ἀσφαλῶς θά ἐχαρακτηρίζετο ὑφ' ὅλων αὐτῶν ὡς "σχισματικός," "φονταμενταλιστής," "φανατικός," "ἀκραῖος" κ.λπ., καθότι ἐδίδαξε καί ἐφήρμοσε τό περίφημον "τά ἄμικτα οὐ μίγνυνται."

«Δος αίμα και λάβε πνεύμα» - του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθ. Θεολογικής Παν. Αθηνών

Οι υπηρεσίες της σύγχρονης ψυχολογίας στην βελτίωση των όρων της ζωής του ανθρώπου είναι ασφαλώς όχι απλώς αξιόλογες αλλά και επαινετές. Η ευρεία διάδοση των ψυχολογικών γνώσεων συνετέλεσε και συντελεί στην κατανόηση του ανθρώπου από τον άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις του και τις μορφές ή τους τομείς της ζωής του. Η συνεχώς σωρευμένη ψυχολογική εμπειρία, από τη μεθοδική έρευνα ή το αυθόρμητο και τυχαίο ψυχολογικό γεγονός, τίθεται συνεχώς στην υπηρεσία της βελτιώσεως και εξομαλύνσεως της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία της ζωής του ανθρώπου διαποτίζεται συνεχώς από το πνεύμα της ψυχολογίας «για ένα καλύτερο σήμερα»! Ό,τι είναι ψυχολογικό, είναι χρήσιμο σαν δείκτης ζωής, Ενώ κάθε «αψυχολόγητο» θεωρείται σαν κάτι σχεδόν … απάνθρωπο!
Η τάση αυτή να «ψυχολογοποιούμε» την ύπαρξη και τη δράση του ανθρώπου είναι πολύ χρήσιμη, αλλά. .. μέχρις ενός σημείου!

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως


ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ --- Orthodox Hymns


Τη ΙΑ΄ (11η) Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας μητρός ημών ΘΕΟΔΩΡΑΣ της εν Αλεξανδρεία.

Θεοδώρα η όντως μακαρία και τρισόλβιος και της θείας δωρεάς τε και χάριτος επώνυμος το της μοναχικής πολιτείας και οσιότητος διήνυε στάδιον κατά τους χρόνους του βασιλέως Ζήνωνος εν έτει υοδ΄ (474). Αύτη εγεννήθη και ανετράφη εις την μεγαλόπολιν Αλεξάνδρειαν· η οποία πόλις, ούσα τότε στολισμένη με διαφόρους καλλωπισμούς, περισσότερον εκαλλωπίζετο με τας αρετάς ταύτης της Οσίας και επηνείτο.

«Βόλια, μπαρούτη θέλω, νά!» -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Από τους εφετινούς υποψηφίους (103.163) εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι 80.696. Από αυτούς το 25% των Γενικών Λυκείων και το 45% των ΕΠΑΛ μπήκαν στα πανεπιστήμια με βαθμολογία κάτω από τη βάση! Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και προκαλούν εις τους νουν έχοντας τρόμον…
       Δεν φαίνεται ωστόσο να ιδρώνει το αυτί κανενός αρμοδίου. Προφανώς τα παιδιά τους ανήκουν στους «επιτυχόντες». Το πρόβλημα ότι εισάγουμε στα Ανώτατα Ιδρύματά μας όχι ευκαταφρόνητο αριθμό αγραμμάτων κάνει ακόμα πιο προβληματική  την ούτως ή άλλως περίπλοκη και λαβυρινθώδη λειτουργία τους:

Διαβολικά γονίδια ή δικαιώματα στον διάβολο; (7ον) -- του αδελφού μας Ιουστίνου

Η συνωμοσία κατά του Αγίου Πνεύματος έπεσε στο κενό!

Γράφοντας αυτές τις γραμμές, αγαπητοί αναγνώστες της «Ορθοδόξου Φωνής» δεν μπορώ να σας αποκρύψω την μεγάλη πνευματική χαρά που ελάβαμε αυτές τις ημέρες με  την απαλλαγή του πανιερωτάτου μητροπολίτου Μόρφου κ.κ Νεοφύτου από τις κατηγορίες εναντίον του για  δήθεν προσβολή των μητέρων  εκείνων των, κατά Απόστολον Παύλον,  «αρρενοκοιτών και μαλακών» με –άκουσον-άκουσον - «κήρυγμα μισαλλοδοξίας και διέγερσης μίσους» κατά  των προαναφερθέντων ατόμων. Ενώ δηλαδή ο πανιερώτατος αναφέρθηκε στη διδασκαλία του Αγίου και θαυματουργού  Πορφυρίου περί ατομικής, κατά 70% προσωπικής ευθύνης του αμαρτωλού και μόνον κατά  30%,   λόγω επηρεασμού εκ του περιβάλλοντός ( και όχι της κληρονομικότητας) του  αμαρτωλού,  εντούτοις τα οργανωμένα συμφέροντα των σκοτεινών δυνάμεων διεστρέβλωσαν σκοπίμωςτην διδασκαλία  του Αγίου Πορφυρίου με σκοπό να οδηγήσουν σε καταδίκη τον κυρό Νεόφυτο και στη συνέχεια να προκαλέσουν την  παραίτησή του, όπως αυτό έγινε στην Ελλάδα με τον σεβασμιώτατο Αιγιαλείας κ.κ Αμβρόσιο.
Ενθυμείσθε βέβαια ότι ο μητροπολίτης Αιγιαλείας οδηγήθηκε σε δίκη με παρόμοιες του Μόρφου  κατηγορίες και, ενώ στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο αθωώθηκε πανηγυρικά, στη συνέχεια με παρέμβαση του τότε   συριζαίου υπουργού και αθέου Κοντονή δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό και καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλακή για «κήρυγμα μίσους εναντίον των ομοφυλοφίλων»!  Στη  επόμενη φάση ο κυρός Αμβρόσιος πιέστηκε από τον Jerry the  Kolymbarist και παραιτήθηκε από την θέση του μητροπολίτου Αιγιαλείας. Αυτό ασφαλώς ήταν πολύ ευχάριστο για  τους κολυμπαριστές επισκόπους επειδή δεν θα τον έχουν πιά στην Ιερά Σύνοδο, όπου  τους ζητούσε  ευθύνες  για αυτά που υπέγραψαν στο Κολυμπάρι! Κάτι ανάλογο θέλησαν οι συνωμότες να κάνουν και στη Κύπρο, αλλά χάριτι Θεού, δεν τους πέρασε. Ο κυρός Νεόφυτος αθωώθηκε και με την ευλογίαν της Παναγίας, θα συνεχίσει την αγιοπνευματική διδασκαλία του με την οποία αφυπνίζει προς ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ όχι μόνον την Κύπρον, αλλά και όλο το ορθόδοξο πλήρωμα της οικουμένης μέσω του διαδικτύου! Είναι μία λαμπρά μορφή ορθοδοξίας  και ομολογιακού πνεύματος, μία σπανιωτάτη αγιοπνευματική μορφή, ένα δώρον του Αγίου Πνεύματος, έλεος του Κυρίου  μέσα στους ναυαγίσαντας  από «πνεύμα άλαλον και κωφόν» κολυμπαριστάς  προδότες   όλων των τοπικών Εκκλησιών.

Θα συνεχίσουμε όμως και στα επόμενα  με την βοήθεια του Θεού, αγαπητοί αδελφοί,  την θεολογική και πατερική αναίρεση των επιχειρημάτων αυτής  της κακοδοξίας των κολυμπαριστών. Και τούτο αφ’ ενός για να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα για το που το πάνε το πράγμα με την θεωρία των «διαβολικών γονιδίων της κυτταρικής μνήμης» και αφ’ ετέρου να αποκαλύψουμε ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά … 

Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος : Ποιος σας έφερε και γιατί φύγατε από τις πατρίδες σας;


Aν οι ήρωες του '21 γνώριζαν πως θα καταντούσαμε την αγιοτόκο Ελλάδα, θα θυσιάζοντο;

Για ακόμη μία χρονιά, δεκάδες έποικοι σιίτες Μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά για την θρησκευτική γιορτή την Ασούρα, τη σημαντικότερη γιορτή των σιιτών μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο.


Ο Ασκητής και ο Ληστής (από το Γεροντικό)

Ήταν ένας γέροντας ασκητής και αναχωρητής, όστις ασκήτευσεν εις τόπον έρημον χρόνους εβδομήκοντα με νηστείαν και παρθενίαν και αγρυπνίαν. Εις τόσους δε χρόνους όπου εδούλευε τον Θεόν δεν αξιώθη να ιδή καμμίαν οπτασίαν και αποκάλυψιν εκ Θεου. Και ελογίασε και έβαλε τούτο εις τον νουν του λέγων: «Μήπως δια καμμίαν αφορμήν όπου δεν ηξεύρω εγώ δεν αρέσει του Θεού η ασκησίς μου, και η εργασία μου θέλει είναι απαράδεκτος• δια τούτο δεν δύναμαι να αποκαλυφθώ και να ιδώ κανένα μυστήριον».
Ταύτα διαλογιζόμενος ο γέρων άρχισε να δέεται και να παρακαλή τον Θεόν περισσότερον, προσευχόμενος και λέγων:

Οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν στην Τουρκία την κοινότητα ΛΟΑΤ με 22 εκατομμύρια δολάρια

Για ποιο λόγο άραγε οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν με τέτοια υπέρογκα ποσά τους ΛΟΑΤ στην Τουρκία; Μήπως έχουν δίκαιο αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι οργανώσεις αυτές είναι παρακλάδια των αμερικανικών υπηρεσιών, για να αλλοιώσουν το φρόνημα ενός λαού;
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σόιλου, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρηματοδοτήσει την οργάνωση ΛΟΑΤ (ομοφυλόφιλων) στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα, με 22 εκατομμύρια δολάρια.

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Μήπως η αναγνώριση και αποδοχή και κοινωνία και συλλειτουργία με τα άλλα Πατριαρχεία και Εκκλησίες κρατούντα το παλαιό εορτολόγιο καθιστά «έγκυρο» και το νέο υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος εορτολόγιο και ούτω δεν υφίσταται θέμα ακυρότητος ιεροπραξιών και μυστηρίων; Μήπως ισχύει κάτι τέτοιο παραδοσιακά που θεραπεύει και δεν καταδικάζει; Ας το ψάξουν οι επαΐοντες και θεολογούντες και ας ενημερώσουν τον λαό. Άλλωστε και ο Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής «ζηλωτής» ων μετά από «πληροφορία» και όχι μόνον αυτός, γύρισε με τα Μοναστήρια και το Πατριαρχείο. Έτσι δεν είναι; Παράκληση, εξετάστε το και ενημερώστε μας κ. Δ.Χ. και λοιποί Θεολόγοι και Ιερωμένοι και λαϊκοί, θα σας είμεθα ευγνώμονες αν δείτε και τ’ ανωτέρω, εφ’ όσον αληθεύουν. Μη βαδίζουμε με συνεχή κόντρα – αντιδικίες, αλλά προς άμβλυνση των θέσεων και συμπόρευση προς την σωτηρίαν μας. Ευάρεστον να μη εγένετο ο γέγονε το 1924 αλλά ας δούμε τώρα τι δυνάμεθα να «περισώσουμε» όχι ως αντικείμενοι αλλά κατανοούντες αλλήλους. Πνεύματι ο Θεός και εν πνεύματι δει προσκυνείν……

10 Σεπτεμβρίου 2019 - 6:33 π.μ.

--------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Κατ' ἀρχάς, ἐγώ δέν εἶμαι θεολόγος, οὔτε ἐπαΐων. Τά ὅσα ἔχω διδαχθῆ ἀπό σεβαστούς γέροντες καί τά ὅσα ἔχω διαβάσει μέ ὁδηγοῦν σέ κάποια συμπεράσματα, τά ὁποῖα καί διατυπώνω ὡς γνῶμες καί τίποτε περισσότερον. Κατά τήν γνώμην μου, λοιπόν, τό ν.ἑ. δέν ἐξαγιάζεται μέ κανένα τρόπον, ἐφόσον εἶναι τό μέ τρεῖς Πανορθοδόξους Συνόδους ἀπηγορευμένον φονικόν ὄργανον μέ τό ὁποῖον ἐκτυπήθη ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τό 1924. Ὅλα τά Πατριαρχεῖα, ἐφόσον κοινωνοῦν μεταξύ τους, ἔχουν πέσει εἰς τό ἑορτολογικόν σχίσμα καί εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὡστόσον, ἀπό τά πρῶτα πράγματα πού διδάχθηκα τό 1999, ὅταν προσεχώρησα εἰς τό π.ἑ., εἶναι νά μήν βάζω ἐγώ τά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας, ἰσχυριζόμενος ὅτι ὁ τάδε εἶναι "ἐκτός ἐκκλησίας," ἐνῷ ὁ δεῖνα εἶναι "ἐντός" (μέ τίς προεκτάσες στήν ἐγκυρότητα τῶν μυστηρίων), καθότι αὐτό εἶναι τῆς ἁρμοδιότητος μιᾶς Πανορθοδόξου Συνόδου.
10 Σεπτεμβρίου 2019 - 8:10 π.μ.

Ο πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος : ΤΕΛΟΣ Η ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!

«ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΜΑΘΕΤΕ ΟΙ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ»
ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ
ΟΤΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ
ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
______Τις ημέρες αυτές ανεκοινώθησαν οι αλλαγές στην Ηγεσία του Αρείου Πάγου. Στα νέα αυτά πρόσωπα ευχόμεθα, και προσευχόμεθα, νά έχουν τήν ευλογία του Θεού στην ιερή αποστολή τους. Να ξαναφέρουν την Ελληνική Δικαιοσύνη στο ύψος, που ήταν προτού οι  άθεοι και άξεστοι, οι και παρανόμως συμβιούντες, δηλ. οι χωρίς θρησκευτικό, ή και πολιτικό έστω γάμο διάγοντες,  προτού, επαναλαμβάνω,  οι  άθεοι και άξεστοι Ηγήτορες του ΣΥΡΙΖΑ αναλάβουν την διακυβέρνηση της Χώρας! Διότι, αφ΄ότου η Κυβέρνησις του κ. Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε την Εξουσία, η Χώρα μας άρχισε να κατηφορίζη στο γκρεμό της ανυποληψίας και της αυτοκαταστροφής! 
_______Το άρθρο, που σας προσφέρουμε παρακάτω, θίγει αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα.  Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ"  στις 16.06.2019. Γράφει φοβερά πράγματα! Ιδού π.χ. ένα απόσπασμα: