Λόγος εις τα Εισόδια της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ.

(του Αγίου Ταρασίου)                                                     

Φαιδρά και παράδοξος η παρούσα πανήγυρις και των φιλεόρτων τον πόθον προς υμνωδίαν εγείρουσα η της αειπαρθένου και Θεοτόκου εν τω Ναώ πρόοδος. Σήμερον γαρ ο ουρανός και η γη κοινήν εορτήν εκτελούντες, αμφότεροι τον Δημιουργόν δοξολογούσι, τον εκ βροτείας φύσεως την θεόπαιδα Κόρην εκλεξάμενον εις εαυτού κατασκήνωσιν. Σήμερον του προ πάντων αιώνων περιορισθέντος μυστηρίου και επ’ εσχάτων φανερούσθαι μέλλοντος, ευτρεπίζεται οικητήριον. Σήμερον η εξ επαγγελίας ταχθείσα εξ Ιωακείμ και Άννης προσφέρεται υπ’ αυτών τίμιον δώρον τω μετέπειτα εξ αυτής τεχθήναι ευδοκήσαντι. Σήμερον το της χαράς προοίμιον εν τω Ναώ εισάγεται τριετίζουσα και παρθένοι ταύτης μετά λαμπάδων προπορεύονται. Σήμερον η λύσις της στειρωτικής κατάρας δώρον εις τα Άγια των Αγίων προσάφεται. Σήμερον των Προφητών το κήρυγμα υπό του ιερέως και Προφήτου Ζαχαρίου εις τα άδυτα ανέρχεται, ένθα αυτός άπαξ του ενιαυτού μετ’ ευλαβείας εισήρχετο, αύτη φαιδρώς μετά αδείας ημέρας και νυκτός εκαθέζετο. Τις ουκ εκπλαγή δια το παράδοξον πράγμα;

Εσόδια της Θεοτόκου -- Orthodox Hymns


Ἀφήνουμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος στὸν μεγάλο καὶ ἐκτενῆ του λόγο στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου -ὑπάρχει καὶ μικρός- παρουσιάζει τὴν Παναγία κατὰ τὰ παιδικὰ καὶ ἐφηβικὰ της χρόνια, κατὰ τὰ δώδεκα χρόνια ποὺ ἔμεινε μέσα στὸν Ναό, μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 15 ἐτῶν ποὺ ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός, ὡς τὴν πρώτη ἡσυχάστρια, τὴν πρώτη ἀσκήτρια, νὰ μὴ ἔχει καμμία σχέση μὲ τὰ κοσμικά, τὰ γήϊνα, τὰ σαρκικά, οὔτε σὲ ἐπίπεδο σκέψεων καὶ λογισμῶν, ἀλλὰ ἁγνὴ καὶ ὁλοκάθαρη νὰ προετοιμάζει τὸν ἑαυτό της, γιὰ νὰ γίνει κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ.

Τη ΙΘ΄ (19η) Νοεμβρίου μνήμη του Αγίου Προφήτου ΑΒΔΙΟΥ.

Αβδιού ο Προφήτης κατήγετο από την Συχέμ, εκ του αγρού Βαθαχαράμ, ήτο δε προ της Χριστού γεννήσεως έτει ω΄ (800). Το όνομά του ερμηνεύεται εις την Ελληνικήν γλώσσαν δούλος Κυρίου ή εξομολογούμενος. Ούτος υπηρέτει πρότερον εις τον βασιλέα της Σαμαρείας Αχαάβ και έπειτα εις τον βασιλέα Οχοζίαν, ότε απέστειλεν Οχαζίας προς τον ένδοξον και μέγαν Προφήτην Ηλίαν τους δύο πεντηκοντάρχους, όπως είπωσιν εις αυτόν να καταβή από το όρος και να υπάγη εις τον βασιλέα, οίτινες δια προσευχής του Προφήτου κατεκάησαν ομού με τους εκατόν ανθρώπους των, πεσόντος πυρός ουρανόθεν και κατακαύσαντος αυτούς·

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : Ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου τό 1924, διέσπασε τήν λειτουργική ἑνότητα μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν

Ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου τό 1924 ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἦταν μονομερής καί πραξικοπηματική ἐνέργεια, γιατί δέν ἔγινε μέ πανορθόδοξη ἀπόφαση. Διέσπασε τήν λειτουργική ἑνότητα μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί προκάλεσε σχίσματα καί διαιρέσεις μεταξύ τῶν πιστῶν. Στήν ἀλλαγή συνήργησαν καί ὤθησαν ἑτερόδοξες «ὁμολογίες» καί μυστικές ἑταιρεῖες, μέσῳ τοῦ Πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη. Ἦταν προσμονή ὅλων καί δέσμευση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν ἡ μέλλουσα νά συνέλθει Σύνοδος νά συζητήσει καί νά ἐπιλύσει τό θέμα. Δυστυχῶς, κατά τήν μακρά προσυνοδική διαδικασία Παπικοί καί Προτεστάντες ἔθεσαν στούς Ὀρθοδόξους νέο θέμα, τόν «κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα», μέ συνέπεια νά στραφεῖ πρός τά ἐκεῖ τό ἐνδιαφέρον καί νά ἀτονήσει ἡ συζήτηση γιά τήν θεραπεία τοῦ τραύματος τῆς λειτουργικῆς ἑνότητος στόν ἑορτασμό τῶν ἀκινήτων ἑορτῶν, πού προκλήθηκε χωρίς λόγο καί ποιμαντική ἀνάγκη. Στήν τελική φάση τῆς Συνόδου καί χωρίς συνοδικές ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τό θέμα τοῦ Ἡμερολογίου ἀποσύρθηκε ἀπό τόν κατάλογο τῶν θεμάτων, ἐνῶ ἦταν τό κατ' ἐξοχήν ἐπεῖγον καί φλέγον θέμα. (Επιστολή Πατρ. Βουλγαρίας Αριθ. πρωτ. 487)
-----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Σεραφείμ: «Στήν τελική φάση τῆς Συνόδου καί χωρίς συνοδικές ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τό θέμα τοῦ Ἡμερολογίου ἀποσύρθηκε ἀπό τόν κατάλογο τῶν θεμάτων, ἐνῶ ἦταν τό κατ' ἐξοχήν ἐπεῖγον καί φλέγον θέμα. (Επιστολή Πατρ. Βουλγαρίας Αριθ. πρωτ. 487)».

Σχόλιον: Προφανῶς, ὁ κ. Σεραφείμ ἀναφέρεται στήν ψευδο-σύνοδον τοῦ Κολυμπαρίου (2016). Τήν διαμαρτυρίαν των γιά τήν «ἀπόσυρσιν» τοῦ «φλέγοντος» θέματος τοῦ ἡμερολογίου ἀπό τόν κατάλογον τῶν θεμάτων τοῦ «Καϊαφαϊκοῦ Συνεδρίου» τοῦ 2016 ἔχουν ἐκφράσει καί πολλοί ἄλλοι. Θεωρῶ ὅτι ἡ «διαμαρτυρία» αὐτή εἶναι ὑποκριτική, ἐπειδή ἦτο ἐκ τῶν προτέρων γνωστόν ὅτι ἐπρόκειτο γιά «Καϊαφαϊκόν Συνέδριον», ἐφόσον ὅλοι οἱ συμμετάσχοντες Προκαθήμενοι ἦσαν Οἰκουμενισταί. Ἑπομένως, τί εἴδους «λύσιν» θά ἔδιδαν στό «φλέγον» θέμα τοῦ ἡμερολογίου; Ἦτο ποτέ δυνατόν ν' «ἀποφασίσουν» κάτι διαφορετικόν ἀπό αὐτό πού ἰσχύει σήμερα, τήν μή λύσιν δηλαδή, ἤτοι «ἡ κάθε τοπική ἐκκλησία ἄς χρησιμοποιῇ ὅποιον ἡμερολόγιον θέλει»; Διότι, ἄν μέν «ἀπεφάσιζαν» νά ἐπαναφέρουν τό παλαιόν, τότε, ἀφενός θά ἐδέχοντο ἐμμέσως, πλήν σαφῶς, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός ἦτο σέ λάθος δρόμον ὅλ' αὐτά τά χρόνια, καί ἀφετέρου εἶναι πιθανόν ὅτι κάποιοι δέν θ' ἀκολουθοῦσαν κι ἔτσι θά ἐδημιουργοῦντο νέες ἔριδες μεταξύ τῶν πιστῶν, κάτι πού οἱ Οἰκουμενισταί ἀποφεύγουν ὡς ὁ Διάβολος τό θυμίαμα, καθότι τώρα κρατοῦν τά ποίμνιά των εἰς πνευματικόν λήθαργον. Ἐάν πάλι «ἀπεφάσιζαν» νά υἱοθετήσουν ὅλοι τό νέον, τότε ὑπῆρχαν οἱ ἴδιοι κίνδυνοι. Ἑπομένως, ἡ μόνη «λύσις» γι' αὐτούς εἶναι ἡ μή λύσις, ἤτοι τό staus quo, ὁπότε δέν ὑπῆρχε λόγος ν' «ἀποφασίσουν». [Σημείωσις: Τά εἰσαγωγικά στήν λέξιν «ἀποφασίσουν», «ἀπεφάσιζαν» κ.λπ. σημαίνουν ὅτι τίποτε δέν ἀπεφάσισαν οἱ μαριονέττες τοῦ Κολυμπαρίου, ἀλλά ὅλα ἦσαν προκαθωρισμένα ἀπό τά γνωστά κέντρα ἀποφάσεων, ἤτοι τό Βατικανόν, ἡ Μασσωνία κ.λπ.]

«Δεν ελέγχονται από κανέναν εκεί που βγαίνουν στις ακτές» λέει ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης

Μηδενικός έλεγχος, ΜΚΟ που κάνουν ό,τι θέλουν, μετανάστες από την κεντρική Αμερική, αθετημένες προεκλογικές δεσμεύσεις, ανύπαρκτα στοιχεία και ένας φαύλος κύκλος που φέρνει μεγαλύτερες ροές μεταναστών. 
Ολα αυτά δεν είναι παρά μόνο ένα μέρος όσων αποκαλύπτει σε συνέντευξή του ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης με αφορμή το προσφυγικό - μεταναστευτικό πρόβλημα και αναφερόμενος στην κατάσταση στην περιοχή ευθύνης του. Περιοχή που αποτελεί την κυριότερη πύλη εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη, με τον ίδιο να έχει το δύσκολο έργο να διαχειριστεί το μείζον ζήτημα, αλλά και τις αποφάσεις... τρίτων. 
Γαλάζιος «αντάρτης» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, ο κ. Μουτζούρης κατάφερε να κερδίσει, και τώρα όσα καταγγέλλει θα πρέπει να προκαλέσουν... τουλάχιστον σκέψεις σε όσους πιστεύουν ότι η κυβέρνηση διαχειρίζεται το Μεταναστευτικό με επιτυχία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Σε απάντηση των όσων γράφονται στον τύπο για την πρόσφατη επίσκεψη του Διοικητή Α.Ο. κ. Αθανάσιου Μαρτίνου στο κτήριο της νομιμοφανούς αδελφότητας των Ψευδοεσφιγμενιτών –Κατσουλιέρηδων. Έχουμε να υπενθυμίσουμε στον κ. Διοικητή Α.Ο. καλοπροαίρετα τα κάτωθι :

Εντιμότατε κ. Αθανάσιε Μαρτίνε,
·        Η νομιμότητά της Ψευδοεσφιγμένου βάσει Κ.Χ.Α.Ο. εξετάζεται, από τον τρόπο της  ίδρυση της μέχρι και το πλήθος του σημερινού μοναχολογίου της που ανήκει αποκλειστικά στην αδελφότητα αυτή (και όχι τους ιερωμένους της Ελλαδικής εκκλησίας ή τους μοναχούς άλλων μονών που παρουσιάζει σαν δικούς της) .
·        Μιλάνε ακόμα για αγάπη αλλά μας την εξέφρασαν με λοστούς, βαριές & μπράβους.
·        Το αυτοδιοίκητο βάσει Κ.Χ.Α.Ο. καταπατήθηκε πολλάκις και στην περίπτωση μας επιδεικτικά.
·        Καταληψίες δεν υπήρξαμε ποτέ στο μοναστήρι εγκαταβιούμε αδιάλειπτα ως αδελφότητα εδώ και αιώνες.
·        Εξωεκκλησιαστικοί επίσης δεν υπήρξαμε ποτέ, αναιτίως μας επεβλήθη καθαίρεση το 2002 διότι βόλευε νομικά και αποκλειστικά στην απομάκρυνσή μας. Απόδειξη αυτού είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την από 14 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της, μας αναγνωρίζει Ιεροσύνη το 2001 αλλά όχι το 2002, αν και οι όποιες πνευματικές διαφορές μας δεν έχουν αλλάξει πουθενά από το 1972. Απλά τυχαία 30 χρόνια μετά βόλευε η φυσική μας εξόντωση και φυσικά ο παράνομος βάσει Κ.Χ.Α.Ο. διορισμός της Ψυδοεσφιγμένου.
----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Τό δίκαιον εἶναι 100% μέ τό μέρος τῆς ἀληθινῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου. Ὁ αἱρεσιάρχης Βαρθολομαῖος θέλει νά τούς διώξῃ διά νά ἁλώσῃ πλήρως τό Ἅγιον Ὄρος, δηλαδή νά ἐπιβάλῃ τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰς τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, νά φέρῃ τόν «πάπαν» ἐκεῖ, νά ἐγκαταστήσῃ παπικούς μοναχούς, νά καταργήσῃ τό ἄβατον, νά μετατρέψῃ τό Ἅγιον Ὄρος εἰς τουριστικόν θέρετρον κ.λπ. Αὐτό εἶναι, ἐν ὀλίγοις, τό σχέδιον Jovanni Vecco τῆς ἁλώσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ἀπό τό ὄνομα τοῦ λατινόφρονος «πατριάρχου» τοῦ 13ου αἰῶνος Ἰωάννου Βέκκου). Ἡ μόνη ὑπολογίσιμος ἀντίστασις πρός τό ἄκρως Δαιμονικόν αὐτό σχέδιον εἶναι ἡ Παραδοσιακή Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου μέ Ἡγούμενον τόν Ἀρχιμανδρίτην Μεθόδιον.

Η Θεοτόκος ως μητέρα της Νοεράς Ησυχίας εις τα Άγια των Αγίων. -- του αειμνήστου Παναγιώτου Γκιουλέ

Έτσι η Θεοτόκος, το μυρίπνοο δοχείο της χάριτος και το πλήρωμα «των του Πνεύματος χαρισμάτων, ο πίναξ ο έμψυχος πάσης αρετής τε και χρηστότητος», εισήλθε, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «εις τα προσκαίρως των αγίων άγια, η ακατάληκτος αγία των Αγίων. Εισήλθε η αχειροποίητη σκηνή του Λόγου, η λογική και έμψυχος κιβωτός του αληθινά καταπεμθέντος άρτου της ζωής, του οποίου ήταν η αχειροποίητος εκείνη κιβωτός, που ευρίσκετο η στάμνος, που έφερε το μάννα.. Εισήλθε η βίβλος της ζωής, η μη τύπους λόγου, αλλ΄ αυτόν τον του Πατρός Λόγον απορρήτως δεδαμένη..»(23). Αυτή, λοιπόν η Πάγκαλος και Πάναγνος Παρθένος, που είχε «εκ μητρικής νηδύος», το πλήρωμα των θείων χαρισμάτων και των αρετών, εισέρχεται τριετής, με την θέλησίν Της, εις τα Άγια των Αγίων!

«Καιρός τού ποιήσαι!» -- του Στέλιου Παπαθεμελή*


    Η Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1920) αποτέλεσε το αποκορύφωμα των ένοπλων απελευθερωτικών αγώνων τού Ελληνισμού στην επική εκείνη εξόρμηση τού Γένους 1912-1920. Δημιούργησε την “Ελλάδα των 2 ηπείρων και 5 θαλασσών”. Η Μικρασιατική Καταστροφή δηλητηρίασε την μνήμη τού Έθνους και έκτοτε μπήκε στην εθνική λήθη.
   Τώρα πληροφορούμεθα (άρθρο τού καθ. Αλ. Ηρακλείδη, ΠΑΡΟΝ,10/11/19) ότι το «σύνδρομο των Σεβρών» επανέρχεται ακάθεκτο στη Τουρκία. Το φάσμα των Σεβρών ο φόβος επιστροφής στις μέρες και τα γεγονότα που συρρίκνωσαν την Τουρκία στο 1/3 των σημερινών της ορίων, ο συγκεκριμένος φόβος διακατέχει όχι μόνο τους απλοϊκούς και αναλφάβητους χωρικούς, αλλά κυριαρχεί στους κύκλους των διανοουμένων, των επαγγελματιών και των πολιτικών.

Τα τάγματα εφόδου του Πολυτεχνείου --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Πολύ-οργανική  θεσμική ανεπάρκεια στο Κράτος και Πραξικοπηματικός αφελληνισμός δια της πολιτικής ορθότητας.

Εκ των σχιζοειδούς και αλόγου εξελίξεως της τρεχούσης πολιτικής επικαιρότητος συνάγεται ότι εις την Πατρίδα μας κατισχύει ο παραλογισμός και επικρατεί η χρεοκοπημένη αντίληψις του άξεστου ισοπεδωτικού Μαρξισμού, εν έτει 2019, και τούτο διότι, η Ελλάς έχει αυτό-παραδοθεί εις τας εθνοκτόνας ιδεοληψίας της καταπτύστου και πανθομολογουμένω, αποτυχημένης γενιάς του περιλάλητου «Πολυτεχνείου».
Αδιαμφισβητήτως πρόκειται περί της γενιάς των πολιτικών απατεώνων, οι οποίοι, γαλουχήθηκαν εκ του ασφαλούς, άνευ ουδεμίας αξιολογήσεως, παρά μόνον με πιστοποιητικά φρονημάτων αριστερισμού και ουσιαστικής προόδου, εις καίριας θέσεις εις τον δημόσιο βίο, καταλαμβάνοντες την Ελλάδα και διαβρώνοντας την καθολικώς, δια της διαδόσεως των χαλκευμένων αξιών, ενός παλαιολιθικού Μαρξισμού, τούτο δε, συνέβη εις τα σχολεία, τα πανεπιστήμια,  εις την τέχνη, εις την Δημόσια Διοίκηση και αλλού.
----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἄλλο ἕν ὡραιότατον κείμενον τοῦ κ. Κατσιβαρδᾶ, πού βάζει τόν δάκτυλον ἐπί τῶν τύπων τῶν ἥλων. Ὡστόσον, εἶναι «φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ».

ΚΑΚΟΥΡΓΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΑΛΛΑ ΤΑ «ΛΑΓΩΝΙΚΑ» ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΦΛΟΓΕΡΟ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΠΑΤΕΡΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗ, ΣΤΟ «ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»!


Στο τέρμα του Θεού, στο σπίτι του παππού του στο χωριό Άνω Μαχαλά της Αλαγονίας, που βρίσκεται απάνω στον Ταΰγετο, βρήκαν και συνέλαβαν τον φλογερό ιερωμένο πατριώτη πατέρα Κλεομένη, τα «λαγωνικά» του Μητσοτάκη! Αφορμή για την σύλληψή του ήταν η ερήμην καταδίκη του τον περασμένο Ιανουάριο από δικαστήριο της Λάρισας σε 18 μήνες φυλάκιση και 7.500 ευρώ πρόστιμο, γιατί έφτυσε συμβολικά το μνημείο του ολοκαυτώματος στην Λάρισα – «δημόσια υποκίνηση μίσους κατ’ εξακολούθηση και συγκρότηση ένωσης προσώπων που επιδιώκει συστηματικά την τέλεση πράξεων δημόσιας υποκίνησης μίσους».
Τόσοι και τόσοι κακούργοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και ανενόχλητοι ανάμεσά μας, τον άκακο και άγιο αυτόν άνθρωπο «μυρίστηκαν» και συνέλαβαν τα «λαγωνικά»! Εύγε τους! Σπουδαίο «κατόρθωμα» έκαναν!

https://ethnikismos.net/

Ανατριχιάζουν τα τραύματα του μαχαιρωμένου αστυνομικού μας στην Ροδόπη από λαθρομετανάστηΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!!
Πανελλαδικές διαστάσεις έχει λάβει η επίθεση που δέχθηκε αστυνομικός στη Ροδόπη από αλλοδαπό.
Επί της επίθεσης, η αστυνομική διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει εκδώσει και σχετικό δελτίο τύπου....  Ο «Χ» εξασφάλισε αποκλειστικές φωτογραφίες από τα τραύματα του αστυνομικού, η ηλικία του οποίου είναι 25 ετών. Τα τραύματα πραγματικά ανατριχιάζουν στην όψη και αποδίδουν το πόσο κοντά βρέθηκε ο νεαρός αστυνομικός στο μοιραίο χτύπημα. Ο αστυνομικός φέρει δύο μαχαιριές στην παλάμη του, μία μαχαιριά στον αριστερό του ώμο και δύο μαχαιριές στο κεφάλι του, από το πίσω μέρος.
-----------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὅταν ἐξακριβωθῇ πότε εἰσῆλθε στήν χώραν αὐτός ὁ λαθρομετανάστης, τότε νά κατηγορηθῇ γιά ἠθικήν αὐτουργίαν στό συγκεκριμένον ἔγκλημα καί ὁ τότε «πρωθυπουργός».

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΚΑΛΩΣΥΝΗΣ -- Τοῦ αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ

Ἡ ἰσχυρότερη ἀξία μέσα στούς αἰῶνες, ἀπό ὅσες ἀξίες μπόρεσε νά διακρίνει τό ἀνθρώπινο πνεῦμα, θεωρεῖται ἡ καλωσύνη. Τήν σέβονται ὅλοι οἱ πολιτισμοί, πρωτόγονοι καί σύγχρονοι, τήν ὑμνοῦν οἱ καλλιτέχνες, τήν προβάλλουν οἱ ἀρχηγοί. Ὅσοι τήν πολέμησαν ἔμειναν ἀπαράδεκτοι μέσα στήν ἱστορία. Ἡ καλωσύνη παρέμεινε τό ἄκρο κάθε θρησκείας, ἡ κορυφή κάθε φιλοσοφίας, τό “τέλος” κάθε κοινωνίας. Κι ὅμως, γιά τήν Ἐκκλησία, για τήν ἱερή κοινωνία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ καλωσύνη κατέχει μία δεύτερη θέση. Τό Εὐαγγέλιο, πού πρῶτο γνώρισμα ἔχει τήν ἀγάπη, πρῶτο αἴτημα δέν ἔχει τήν καλωσύνη, ἀλλά τήν πίστη. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ χρυσός κανόνας «ὅ σύ μισεῖς ἑτέρῳ μή ποιήσῃς», τό ζενίθ τῆς ἠθικῆς φιλοσοφίας, κρίνεται ἀνεπαρκής γιά τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος τόν συμπληρώνει μέ τήν θετική του διατύπωση· «Πάντα οὖν ὅσα ἄν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς» (Ματθ. 7, 12· πρβλ. Λουκ. 6, 31).
--------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀπό τά ὡραιότερα κείμενα τοῦ ἀγαπητοῦ Καθηγητοῦ Στέργιου Σάκκου. Ἡ κεντρική του ἰδέα, ὅτι ἡ καλωσύνη χωρίς τήν πίστιν εἶναι ἀπάτη, μοιάζει πολύ μέ αὐτό πού ἔλεγε ὁ πνευματικός του, π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης γιά τούς ἀγαπολόγους Οἰκουμενιστάς, ὅτι «ἡ ἀγάπη χωρίς τήν Ἀλήθειαν εἶναι ἀπάτη». Εἴθε ὁ Θεός ν' ἀναπαύσῃ καί τούς δύο.

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσες (7ον)


Λόγος Πανηγυρικός εις τα Εισόδια της Θεοτόκου -- Ηλία Μηνιάτη Επισκόπου Κερνίκης και Καλαβρύτων (1669-1714)

«Και είδον, και ιδού πλήρης δόξης ο Οίκος   Κυρίου». (Ιεζεκ. Κεφ. μα')

Ιδού η μεγαλύτερα θυσία, όπου να έγεινε προς τον Θεόν, αφού εκτίσθη ο κόσμος. Μαρία, η αειπάρθενος κόρη, εις την ηλικίαν τριών χρόνων προσφέρεται να αφιερωθή προς τον Κτίστην, εις τον ναόν της Ιερουσαλήμ. Καθώς δεν εστάθη άλλο ένα τελειότερον πράγμα, έτσι δεν εστάθη άλλη μία τιμιωτέρα προσφορά και εις τον Θεόν πλέον ευπρόσδεκτος. Όθεν, όταν εγώ με ευλαβητικήν θεωρίαν στοχάζομαι την σεβάσμιον ταύτην είσοδον, φαίνεται μοι να βλέπω ένδοξον αλη­θινά και λαμπράν πανήγυριν εδώ κάτω εις την γην, μέσα εις την αγίαν πόλιν άλλ' όμως και άλλην ενδοξοτέραν και λαμπροτέραν φαν­τάζομαι εκεί επάνω εις τον ουρανόν, μέσα εις τον παράδεισον. Βλέ­πω εδώ να προπορεύωνται λαμπαδηφόροι παρθένοι, πανηγυρίζουσαι χαρμασύνως την αειπάρθενον και εκεί αστραπομόρφων αγγέλων ταξιαρχίαι να χορεύουσιν, υμνολόγουσαι φαιδρώς την εν σώματι καθαρωτέραν των Ασωμάτων.

ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ... ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ... -- Orthodox Hymns


Kέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε
Εσέ προεικόνισαν αι ρήσεις των Προφητών και τα αινίγματα, και του παλαιού Νόμου τα σύμβολα, δηλαδή τα εν τη Σκηνή ευρισκόμενα Άγια, τουτέστιν η Κιβωτός της Διαθήκης η κεκαλυμμένη πάντοθεν με χρυσίον: ήτοι με την αστράπτουσαν αίγλην της παρθενίας· καθώς γαρ το χρυσίον τιμιώτερόν εστι πάντων των άλλων μετάλλων· ούτω και η παρθενία είναι τιμιωτέρα κοντά εις Εσέ πάντων των άλλων χαρισμάτων· Εσέ προετύπωνεν η Στάμνος του Μάννα, η Ράβδος του Ααρών, αι Πλάκες της Διαθήκης, το Ιλαστήριον, το χρυσούν Θυμιατήριον, και τα λοιπά. Εσέ προετύπωναν των Προφητών αι ρήσεις και τα αινίγματα: ήτοι ο Τόμος ο καινός του Ησαϊου, εν ω εγράφη ο Λόγος του Θεού με το δάκτυλον του Θεού: ήτοι με το Πνεύμα το Άγιον· η Πύλη του Ιεζεκιήλ, ήτις και εν τη εισόδω και εν τη εξόδω του Κυρίου κεκλεισμένη διέμεινε· το αλατόμητον Όρος του Δανιήλ, από το οποίον εκόπη λίθος άνευ χειρός: ήτοι εγεννήθη ο ακρογωνιαίος λίθος Χριστός άνευ συνουσίας ανδρός· η Άμπελος η ευκληματούσα του Ωσηέ, και ο καρπός αυτής ευθηνών· το Τείχος το αδαμάντινον του Αμώς, εν ω ίστατο ως ανήρ ο του Θεού Υιός· το επ΄ εσχάτων εμφανέν Όρος του Κυρίου, και μετεωρισθέν υπεράνω των βουνών του Μιχαίου· το κατάσκιον Όρος του Αββακούμ· η όλη χρυσή Λυχνία του Ζαχαρίου, επάνω εις την οποίαν ήτον το λαμπάδιον και οι επτά λύχνοι, και αι επτά επαρυστρίδες τοις λύχνοις, και δια να ειπώ καθολικώς, κέντρον και τέλος και σκοπός όλου του Νόμου και όλων των ρήσεων και αινιγμάτων των Προφητών Συ υπάρχεις, Θεοτόκε, και προ Σου ο εκ Σου σαρκωθείς Θεός Λόγος.

Τη ΙΗ΄ (18η) Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΠΛΑΤΩΝΟΣ.

Πλάτων ο μέγας και θαυμάσιος Μάρτυς ήτο από την Άγκυραν της Γαλατείας εν έτει 296, υιός γονέων ευγενών Ορθοδόξων, αδελφός δε του Αγίου Αντιόχου (ίσως του εορταζομένου κατά την εικοστήν τετάρτην του Δεκεμβρίου). Ούτος γεννηθείς και ανατραφείς με πάσαν σπουδήν και μάθησιν, εφαίνετο εις όλους συνετός και σοφώτατος. Μη υποφέρων δε να βλέπη την ασέβειαν αυξανομένην και την του Χριστού πίστιν σμικρυνομένην από τας τιμωρίας των δυσσεβών τυράννων, ηγωνίζετο ακαταπαύστως και ενεδυνάμωνε τους Χριστιανούς εις την ευσέβειαν.

Εξίσωση Εκκλησίας και αιρέσεων


Ο Παπισμός διεκδικώντας για τον εαυτό του μέχρι και σήμερα την εκκλησιολογική αποκλειστικότητα, υπεύθυνος και πρωτουργός της διαιρέσεως, δεν διέπραξε το σφάλμα να μετάσχει ως μέλος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και να μεταλλαγεί σε μία από τις πολλές «εκκλησίες». Φραστικά πάντως και υποκριτικά επαινεί την Οικουμενική Κίνηση, την οποία επευλογεί ως προεργασία για την μετά της Ρώμης του Πέτρου και του πάπα ενότητα. Ιδιαίτερα επιχαίρει και συγχαίρει για την συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία αυτοκαταργήθηκε στην πράξη ως η μοναδική ενσάρκωση και συνέχεια της Una Sancta, εκχωρήσασα το ιδικό της πεδίο, την ιδική της ταυτότητα, στην σχισματική και αιρετική Ρώμη, στη Ρώμη του filioque, του πρωτείου εξουσίας του πάπα, των αζύμων, του καθαρτηρίου πυρός, της κτιστής χάριτος και όλων των άλλων καινοτομιών και παρεκκλίσεων.


Ανδραποδώδες φρόνημα -- Γράφει ο κ. Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος

Η δυναμική της φαιάς προπαγάνδας ορισμένων εκ των εξωνημένων Μ.Μ.Ε, αποβλέπει ακριβώς εις την διαστρέβλωση της αντικειμενικής πραγματικότητας, αναλόγως με την επιβολή συγκεκριμένης «κομματικής» ή «επιχειρηματικής» πολιτικής γραμμής, ακριβώς δια να προκληθεί η συσκότιση της αληθείας και η σύγχυση εις την κοινωνία.
Σταχυολογώ ένα συμβάν το οποίο απασχόλησε την επικαιρότητα, αναφορικώς με την φερόμενη ως «ακτιβιστική δράση» των νέων κορασίδων, οι οποίες διακωμώδησαν ιταμώς και επαισχύντως, τον, εί μη τι άλλο, ανυπερθέτως Ιερό θεσμό της παρελάσεως, εκδηλώνουσες, εν ταυτώ δε, την έκδηλον απαξία και πρόδηλον περιφρόνηση των, προς την αιματοβαμμένη σημαία των Ελλήνων.

«Τό ἀντιρατσιστικὸν » νομοσχέδιον -- Τοῦ κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν Παν. Ἰωαννίνων

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Βουλευτὰς τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς

Ἀξιότιμοι Κύριοι/αι Βουλευταί, Σχετικῶς μὲ τὸ ὑπὸ ψήφισιν «ἀντιρατσιστικὸν» νομοσχέδιον, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ἡ νέα ἐκδοχή του δὲν διαφέρει οὐσιαστικῶς ἀπὸ τὴν προηγουμένην, διὰ τοῦτο σᾶς ἱκετεύω νὰ μὴ τὸ ψηφίσητε.
Διότι ἂν ψηφισθῆ, πιστεύω ὅτι θὰ ὁδηγήση τὴν Ἑλληνικὴν κοινωνίαν εἰς διάλυσιν! Οἱ κακοὶ πάντοτε θὰ ἐκτοπίζουν τοὺς καλούς! Ποῖος σωστὸς ἄνθρωπος θὰ ἐπιλέξη νὰ γίνη κληρικός, πολιτικός, δημοσιογράφος, ἐκπαιδευτικός, δικαστής, δικηγόρος κ.λπ. ἂν τοῦ ἀπαγορεύηται νὰ λέγη τὴν ἀλήθειαν; Τί θὰ ἀπαντᾶ, παραδείγματος χάριν, ὁ διδάσκαλος εἰς τὴν ἀκόλουθον ἐρώτησιν τοῦ μαθητοῦ: «Τί εἶναι τὸ Ἰσλάμ, Κύριε;»
Δὲν θὰ πρέπη νὰ εἴπη, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ὅτι πρόκειται διὰ μίαν θρησκείαν μίσους, ἡ ὁποία προτρέπει τοὺς πιστούς της νὰ φονεύουν τοὺς «ἀπίστους»;  Ἄν, ὅμως, εἴπη τοιοῦτον τί, θὰ καταδικασθῆ διὰ «ρατσισμόν»!
Κληρικοὶ πάλιν θὰ γίνωνται μόνον οἱ Οἰκουμενισταί, διὰ τοὺς ὁποίους ἅπασαι αἱ αἱρέσεις καὶ θρησκεῖαι εἶναι «διαφορετικοὶ δρόμοι», διὰ νὰ φθάση ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν Θεόν! (Πατριάρχης Ἀθηναγόρας).
Γενικῶς, μόνον οἱ ψεῦται, οἱ συμβιβασμένοι, οἱ ὑποκριταί, οἱ προδόται, οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ ὁμοφυλόφιλοι θὰ καταλαμβάνουν τὰς ὡς ἄνω θέσεις! Τοιουτοτρόπως, θὰ ἔχωμεν μίαν ἐφαρμογὴν τοῦ γνωστοῦ ἀπὸ τὴν Οἰκονομικὴν Ἐπιστήμην νόμου τοῦ Gresham, συμφώνως πρὸς τὸν ὁποῖον «τὸ κακὸν χρῆμα ἐκτοπίζει ἀπὸ τὴν κυκλοφορίαν τὸ καλόν»!
Τὸ Εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἀπαγορεύει τὴν ὁμοφυλοφιλίαν, θὰ κηρυχθῆ ἐκτὸς νόμου! Ἀναλαμβάνετε αὐτὴν τὴν εὐθύνην ἔναντι τῆς Ἱστορίας, τῆς ἐπιβολῆς δηλαδὴ αὐτοῦ τοῦ χειρίστης μορφῆς καὶ ἄνευ προηγουμένου Φασισμοῦ καὶ τῆς ἀποσυνθέσεως τῆς κοινωνίας;

 Μετὰ τιμῆς
Δημήτριος Χατζηνικολάου Ἀν. Καθηγητὴς Παν. Ἰωαννίνων«Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου -- Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Ἐὰν τὸ δένδρο ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν καρπό, καὶ τὸ καλὸ δένδρο παράγει ἐπίσης καλὸν καρπὸ (Ματθ. 7, 16. Λουκ. 6, 44), ἡ μητέρα τῆς αὐτοαγαθότητος, ἡ γεννήτρια τῆς ἀΐδιας καλλονῆς, πῶς δὲν θὰ ὑπερεῖχε ἀσυγκρίτως κατὰ τὴν καλοκαγαθία ἀπὸ κάθε ἀγαθὸ ἐγκόσμιο καὶ ὑπερκόσμιο; Διότι ἡ δύναμις ποὺ ἐκαλλιέργησε τὰ πάντα, ἡ συναΐδια καὶ ἀπαράλλακτη εἰκὼν τῆς ἀγαθότητος, ὁ προαιώνιος καὶ ὑπερούσιος καὶ ὑπεράγαθος Λόγος, ἀπὸ ἀνέκφραστη φιλανθρωπία κι᾽ εὐσπλαγχνία γιὰ χάρι μας ἠθέλησε νὰ περιβληθῇ τὴν ἰδική μας εἰκόνα, γιὰ νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν φύσι ποὺ εἶχε συρθῇ κάτω στοὺς μυχοὺς τοῦ ἅδη καὶ νὰ τὴν ἀνακαινίσῃ, διότι εἶχε παλαιωθῆ, καὶ νὰ τὴν ἀναβιβάσῃ πρὸς τὸ ὑπερουράνιο ὕψος τῆς βασιλείας καὶ θεότητός του.

Ο Οικουμενισμός π. Νικόλαος Δημαράς (θεολογικό συνέδριο Πάτρας)


Η Ενότητα των Αληθινών Ορθοδόξων - Διονυσίου Πολυμενόπουλου

Σεβαστοί Πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί, είναι πλέον γνωστό σε όλους όσοι ενδιαφέρονται και παρακολουθούν τα Εκκλησιαστικά γεγονότα, ότι η Ορθοδοξία μας περνάει δύσκολες στιγμές, που είναι πιθανόν στο επόμενο χρονικό διάστημα να εξελιχθούν σε τραγικές για την Παγκόσμια Ορθοδοξία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μετά από μία μακροχρόνια σταδιακή απομάκρυνση πολλών στον ευρύτερο χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας από το Ορθόδοξο πνεύμα στο πνευματικό φρόνημα και στην Εκκλησιαστική και ατομική πράξη. Η Αίρεση του Φιλοοικουμενισμού διάβρωσε και διαβρώνει συνεχώς τοπικές Εκκλησίες και συνειδήσεις Ποιμένων και ποιμενομένων.
-------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...

Δεν υπάρχει ενότητα όσο υπάρχουν αιρέσεις μικρές και μεγάλες και επίσης ο εγωισμός του να έχουμε την καθεδρία σε ζητήματα διάφορα όπως της Κρατικής αναγνώρισης υπό της αίρεσης το πρίσμα του Κράτους και του Συντάγματος.
Επέρχεται άμεσα η ενότητα όταν αποβληθούν οι αιρέσεις και ο εγωισμός.
Όμως όπως έχει δρομολογηθεί το σύστημα των αιρέσεων σε θρησκευτικό και νομικό οικουμενισμό, το μόνο που θα βοηθήσει είναι να ξυπνήσουν οι πιστοί που ακολουθούν και να τους αποκηρύσσουν τους αιρετικούς και να αδειάσουν οι Εκκλησίες.
Εάν πράγματι αγαπούν οι Έλληνες Ελλάδα και Ορθοδοξία αλλά και τους αιρετικούς ακόμη θα πρέπει να φύγουν μακρυά τους αμέσως.
Όταν αδειάσουν οι Εκκλησίες μπορεί κάτι να γίνει όσο οι πιστοί υποστηρίζουν εν γνώση και εν αγνοία τους τους οικουμενιστές σε νέο και παλαιό ουδεμία πρόοδος θα υπάρχει και φυσικά ουδεμία ενότητα,  υπό του τύπου της συγκόλλησης, θα βοηθήσει.
Κε Διονύσιε Πολυμενόπουλε ελέγξτε και φύγετε μακρυά από τους Κρατικές θρησκείες των ΓΟΧ ΘΝΠ, εάν θέλετε να είστε εργάτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ --- Orthodox Hymns

Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.

telemaxos doumanis

Τη ΙΖ΄ (17η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Νεοκαισαρείας του θαυματουργού.

Γρηγόριος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών της Νεοκαισαρείας το καύχημα ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Αυρηλιανού εν έτει σοε΄ (275), εκ γονέων Ελλήνων και απίστων ειδωλολατρών αναβλήσας, ώσπερ και το ρόδον εξ ακανθών εξέρχεται. Πολλάκις δε εξήλθον εξ απίστων γονέων παίδες πιστοί προς τον Θεόν και ευγνώμονες, οίτινες, δια την καλήν των προαίρεσιν, ως συνετοί και φρόνιμοι διέγνωσαν τον Ποιητήν της κτίσεως από τα πάνσοφα αυτού και θαυμάσια δημιουργήματα, καθώς ο μέγας Αβραάμ και έτεροι πλείστοι, οίτινες ευηρέστησαν αυτόν.

Η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου, Πιστοποιεί "την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος"

Η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου στη θ. Λειτουργία, κυρίως αλλά και στις λοιπές ακολουθίες, δεν εντάσσεται μέσα στην κοινή μνημόνευση ονομάτων υπέρ υγείας. Επέχει θέσιν δόγματος που πιστοποιεί την κανονικότητα. Πιστοποιεί τη γνησιότητα ότι αυτό που συντελείται είναι Εκκλησία, είναι το αυθεντικό, το σωστικό. Πιστοποιεί την παρουσία της Χάριτος βάσει της αποστολικής διαδοχής. Πιστοποιεί "την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος". Άλλωστε είναι γνωστή η σημασία του αντιμηνσίου που φέρει την υπογραφή του Επισκόπου, αφού η θ. Λειτουργία τελείται από τους πρεσβυτέρους εξ ονόματος του Επισκόπου. Γι' αυτό και Λειτουργία χωρίς τη μνημόνευση του ονόματος του Κανονικού Επισκόπου του τόπου, λειτουργία δεν είναι. Είναι παρασυναγωγή, είναι βαρύτατο πνευματικό παράπτωμα που τιμωρείται αυστηρότατα. Η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου σφραγίζει την κανονικότητα της εκκλησιαστικής ευχαριστιακής συνάξεως. Και όπως συμβαίνει παντού, ο Επίσκοπος που για κάποιο λόγο θέλει να λειτουργήσει σε ξένη εκκλησιαστική επαρχία, εκτός δηλαδή της δικαιοδοσίας του, παίρνει άδεια από τον Κανονικό Επίσκοπο του οποίου και το όνομα μνημονεύει κατά τη Μεγάλη Είσοδο λέγοντας "του και ποιμενάρχου (ή κυριάρχου) της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως" μετά τη μνημόνευση του Πρώτου δηλαδή του Προκαθημένου ή της Προκαθημένης Συνόδου ....
------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἁγιορεῖται Πατέρες πρός τόν Βασιλέα Μιχαήλ Παλαιολόγον (1275):

«Καί ἄν ὁ ἁπλοῦς χαιρετισμός του ἰσοδυναμεῖ μέ κοινωνίαν μέ τά πονηρά του ἔργα, πόσον μᾶλλον ἡ μνημόνευσίς του ἐκφώνως ἔμπροσθεν τῶν θείων καί φρικτῶν μυστηρίων; Ἄν δέ Αὐτός πού κεῖται ἔμπροσθεν ἡμῶν εἶναι ἡ Αὐτοαλήθεια, τότε πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀνεχθῇ τοῦτο τό μέγα ψεῦδος, τό νά κατατάσσηται δηλαδή αὐτός μεταξύ τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν; Θέατρον θά παίξωμεν ἐνώπιον τῶν φρικτῶν μυστηρίων; Πῶς εἶναι δυνατόν ν’ ἀνεχθῇ τοιοῦτόν τι ἡ ὀρθόδοξος ψυχή, χωρίς ν’ ἀπομακρυνθῇ ἀμέσως ἀπό τούς μνημονευτάς, θεωρῶντας αὐτούς ἱεροκαπήλους; Διότι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωρεῖ τήν ἀναφοράν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως ἐνώπιον τῶν ἀδύτων μυστηρίων ὡς τελείαν συγκοινωνίαν. Εἰς τήν ἑρμηνείαν τῆς θείας λειτουργίας ἔχει γραφῇ ὅτι ὁ ἱερουργῶν ἀναφέρει τό ὄνομα τοῦ ἀρχιερέως, διά νά δείξῃ ὅτι ὑποτάσσεται εἰς αὐτόν καί ὅτι εἶναι κοινωνός τῆς πίστεώς του... Καί ὁ μέγας πατήρ ἡμῶν καί ὁμολογητής Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ταῦτα λέγει: μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν τόν αἱρετικόν, ἀκόμη καί ὅταν ὁ ἀναφέρων εἶναι ὀρθόδοξος ... Ἀλλά θά δεχθῶμεν τό μνημόσυνον κατ’ οἰκονομίαν; Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἀποδεκτή μία οἰκονομία πού βεβηλώνει τά θεῖα μυστήρια καί διώκει ἀπό αὐτά τό Ἅγιον Πνεῦμα, στερῶντας ἔτσι τούς πιστούς ἀπό τήν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν των καί τήν χάριν τῆς υἱοθεσίας; Ὑπάρχει τι ζημιωδέστερον τούτου; Ἡ κοινωνία μετ’ αὐτῶν εἶναι προφανής ἔκπτωσις καί ἀνατροπή τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ὁ αἱρετικόν δεχόμενος τοῖς αὐτοῦ ἐγκλήμασιν ὑπόκειται καί ὁ ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν ἀκοινώνητός ἐστιν, ὡς συγχέων τόν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας» Βλ. V. Laurent καί J. Darrouzes, Dossier Grec de L´Union de Lyon (1273-1277), Institut Francais D´Etudes Byzantines, Paris 1976, σελ. 397-399.

Nηστεία

- Ευλογείτε Γέροντα.
- Ο Kύριος να σε ευλογεί χαρά μου.
- Είστε πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος;
- Είμαι εξήντα χρόνια, αλλά τι είναι εξήντα χρόνια για το Θεό; Μια ανάσα είναι.
- Γέροντα θα ήθελα να πείτε δύο πράγματα για τη νηστεία.
- Για να πεις κάτι πρέπει να το βιώνεις, να το ζεις. Μόνο ένας που έχει γεννηθεί κοντά σε θάλασσα ή είναι ναυτικός μπορεί να μιλήσει για τη θάλασσα. Αλλά θα κάνω υπακοή στο θέλημά σου και θα σου πω τί λένε οι πατέρες οι οποίοι ήταν φίλοι της νηστείας.
- Η νηστεία Γέροντα είναι σκοπός;

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς:

...Και  είναι άξιο απορίας, πως συμβαίνει οι Επίσκοποί μας, όταν ακούνε για τους Παλαιοημερολογίτες να γίνωνται θηρία και να μιλάνε με τα χειρότερα λόγια, ενώ για τους παπικούς και τους προτεστάντες που δεν άφησαν τίποτε όρθιο στην πίστη και στην Παράδοση, να είναι τόσο ενδοτικοί. Αυτό κατά την γνώμη μου συμβαίνει, επειδή οι Παλαιοημερολογίτες μάς θυμίζουν διαρκώς τις αμαρτίες μας και τις προδοσίες μας και επειδή στις ημέρες μας φαίνεται περισσότερο καθαρά τα σχέδια των Οικουμενιστών που ξεκίνησαν από την αλλαγή του ημερολογίου με σκοπό την πλήρη ένωση με τους αιρετικούς που στις ημέρες μας φαίνεται να πραγματοποιήται προς πλήρη δικαίωσή των.
-----------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Πότε ἄραγε ἔκαμε αὐτήν τήν δήλωσιν ὁ Ε.Τ.; Πάντως, δέν πιστεύω νά εἶναι πρόσφατος, καθότι τά κείμενά του τῶν τελευταίων 7 τοὐλάχιστον ἐτῶν (πρός τόν Ἁγιορείτην π. Ἰωσήφ, τό 2012, καί ἐντεῦθεν) δείχνουν ὅτι θεωρεῖ τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. αἱρετικούς «ἡμερολάτρας» καί σχισματικούς, διό καί ἡ πρόσφατος σφοδρή ἀντιπαράθεσίς μου μαζί του. Ἔχει πέσει δέ εἰς τήν αἵρεσιν ὅτι «δέν ὑπάρχει δόγμα ἑορτολογικῆς ἑνότητος»!

Του θεολόγου Δημήτριου Ἰ. Κάτσουρα:

Δυστυχῶς, θέλοντας νά εἶμαι εἰλικρινής καί δίκαιος καί αὐτοκριτικός, πρέπει νά ὁμολογήσω ὅτι σ' αὐτή τήν ἰδιαίτερα κρίσιμη περίοδο οἱ "Γ.Ο.Χ." τῶν παρατάξεων ἀδικαιολογήτως καί ἐγκληματικῶς δέν ἀγωνίζονται! Τολμῶ νά πῶ ὅτι ἔχουν ἐγκαταλείψει τόν ἀγώνα καί τή μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας! Εἶναι τραγική αὐτή ἡ διαπίστωση. Καί τό λέω μετά λόγου γνώσεως γιά ὅσους μέ γνωρίζουν. Ὁ ἀγώνας τῶν ὀρθοδόξων τοῦ 1924 φαίνεται προδομένος καί ἀποπροσανατολισμένος ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους. Δέν σχολιάζω γιά νά χαϊδέψω κανενός τ' αὐτιά. Αὐτή τήν περίοδο προβληματίζομαι ἰδιαιτέρως κατά πόσον γιά μιά σειρά λόγους τό ἅλας τῶν Γ.Ο.Χ. φαίνεται νά ἔχει μωρανθεῖ! Πέραν τῶν ἀναμνήσεων καί ἀναφορῶν στούς ἀγώνες τῶν Πατέρων μας τοῦ 1924, ὄντως θαυμαστούς καί θεαρέστους, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως τῶν 90 ἐτῶν ἀπό τήν ἐπιβολή τῆς ἑορτολογικῆς Καινοτομίας, ὀφείλουμε ἐκ λόγων δικαιοσύνης νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ ἄκρατος μιμητισμός τῶν τῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας ἀναίρεσε τόν ὁμολογιακό χαρακτήρα τῆς μαρτυρίας τῶν Γ.Ο.Χ. καί ἐκκοσμίκευσε τόν κολλυβαδικό τους χαρακτήρα. Θά ἦταν ἰδιαίτερα χρήσιμο γιά καλό προβληματισμό καί ἐποικοδομητική αὐτοκριτική ἡ πραγματοποίηση ἀνοικτῶν συζητήσεων καί τοποθετήσεων ἐπ' αὐτῶν τῶν ζητημάτων μεταξύ ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων "πλευρῶν" μέ τή συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ. Ἡ συνέχιση τῆς σημερινῆς καταστάσεως ἀπειλεῖ μέ μετάλλαξη ἐπ' ὠφελεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τό κατά τήν ἔκφραση τῶν καινοτόμων παλαιοημερολογιτικό κίνημα ἤ τήν μαρτυρία τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας.

ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ -- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ερμού 55, 7ος όροφος
τηλ. 2310 268.333
Θεσσαλονίκη

Σας προσκαλούμε στην ομιλία του ομότιμου καθηγητού της Ιατρικής κ. Σταύρου Μπαλογιάννη με θέμα:
«Η Ελληνική οικογένεια σήμερα»
       Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 7:00 μ.μ..
       στα Γραφεία μας Ερμού 55, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος.

 
Με φιλικούς  χαιρετισμούς
Στέλιος Παπαθεμελής     

 Θεσσαλονίκη: Ερμού 55, Τ.Κ546 23,Τηλ. 2310.268333 fax 2310.262830
Αθήνα: Νικοδήμου 2, Σύνταγμα Τ.Κ.105 57 Τηλ. . 210.3314314  fax 210.3217771,     ηλεκτ. ταχ.:
danagennisi.press@gmail.com

Άλμα στην αιωνιότητα. Ματθαίος· ο τελώνης που έγινε απόστολος! -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού ΑΠΘ

Η μετάνοια είναι η πιο μεγάλη παραχώρηση του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά και η πιο γενναία και ηρωϊκή ανθρώπινη πράξη. Είναι ένα άλμα, το οποίο επιτελεί ο αμαρτωλός με τη βοήθεια της πίστεως, για να μπει έτσι στη σφαίρα της χάριτος, όπου όλα είναι τέλεια και άγια, διότι η αγάπη του Θεού γνωρίζει να λαμπρύνει και να αξιοποιεί θετικά και τα πιο μελανά και αρνητικά στοιχεία του ανθρώπου. Αυτό το γενναίο άλμα της μετανοίας, με τις ασύλληπτες συνέπειές του, μπορούμε να μελετήσουμε απλά, αλλά και πολύ καθαρά στην αγιασμένη μορφή του ευαγγελιστού Ματθαίου, του τελώνη, που έγινε απόστολος του Χριστού.

Η θεία πρόσκληση.
Στην Καπερναούμ, την «ιδίαν πόλιν» του Ιησού, κατοικεί και εργάζεται ο Ματθαίος. Εκεί, στο μέσον μιας ημέρας γεμάτης σημεία και διδαχές, ο Κύριος περνώντας μπροστά από το «τελωνείο» του Ματθαίου τον βλέπει και του απευθύνει το κάλεσμα· «ακολούθει μοι». Κι εκείνος εγκαταλείποντας την ίδια στιγμή τις εκκρεμότητες του τελωνικού του γραφείου, κλείνει μια για πάντα τους παλιούς λογαριασμούς και «αναστάς ηκολούθησεν αυτώ».

ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΣΤΙΦΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ... --- Orthodox Hymns

Σήμερον τὰ στίφη τῶν Πιστῶν συνελθόντα, πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν, καὶ τὴν θεόπαιδα Παρθένον καὶ Θεοτόκον, ἐν Ναῷ Κυρίου προσαγομένην, εὐσεβῶς ἀνευφημήσωμεν· τὴν προεκλεχθεῖσαν ἐκ πασῶν τῶν γενεῶν, εἰς κατοικητήριον τοῦ Παντάνακτος Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ τῶν ὅλων, Παρθένοι, λαμπαδηφοροῦσαι προπορεύεσθε, τῆς Ἀειπαρθένου τιμῶσαι, τὴν σεβάσμιον πρόοδον, Μητέρες, λύπην πᾶσαν ἀποθέμεναι, χαρμονικῶς συνακολουθήσατε, ὑμνοῦσαι τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ γενομένην, καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ κόσμου τὴν πρόξενον. Ἅπαντες οὖν χαρμονικῶς, τὸ χαῖρε σὺν τῷ Ἀγγέλῳ ἐκβοήσωμεν, τῇ Κεχαριτωμένῃ, τῇ ἀεὶ πρεσβευούσῃ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.       

Τη ΙΣΤ΄ (16η) Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ματθαίος ο θείος Απόστολος ήτο από την Κανά της Γαλιλαίας, εις την οποίαν εποίησε το πρώτον θαύμα ο Κύριος, ήτο δε τελώνης την τάξιν, ήτοι ενοικιαστής των τελών και των φόρων, επάγγελμα το οποίον είχον οι Εβραίοι ως άδικον, διότι επλούτει από τας πολλάς αδικίας. Ούτος καθήμενος ποτε εις το τελωνείον ήκουσε τον Κύριον λέγοντα εις αυτόν· «Ακολούθει μοι». Όθεν κατ’ αυτήν την ώραν αφήκεν όλα και ηκολούθησε τον Κύριον, έκαμε δε εις τον οίκον του φιλοξενίαν μεγάλην εις αυτόν, καθώς το λέγει ο ίδιος εις το Ευαγγέλιόν του.

Του αποτειχισθέντος θεολόγου Νικολάου Πανταζή:

...Μα σοβαρά, πάτερ, Γεώργιε (σ.σ. Μεταλληνέ), δάσκαλέ μας έως πρότινος, η εκ Θεού έμφυτη ευφυΐα σας τόσο πολύ σκοτίστηκε;
Είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι οι Οικουμενιστές θα διαπράξουν την κουταμάρα να σας καθαιρέσουν; Τόσο ανόητους τους έχετε;
Είναι δυνατόν να ξεσηκώσουν τον κόσμο με καθαιρέσεις πριν την ώρα τους; Αφού με τον χαρτοπόλεμο που κάνετε, η δουλειά τους προχωρά τόσο καλά! Ο Οικουμενισμός ταχύτατα εδραιώνεται. Οι πιστοί μια χαρά εθίζονται και εκκοσμικεύονται! Προς τι να σας καθαιρέσουν;
Δεν καταλάβατε ότι είστε ένας άριστος σύμμαχός τους; Ο αιρεσιάρχης Πατριάρχης μετακινείται άνετα από τους Αγίους τόπους, και έως την Ρώμη και σε όλη την ελληνικὴ επικράτεια, τιμώμενος από τους Ἐπισκόπους που κι εσάς τιμούν (όπως π.χ. ο Ιγνάτιος Λαρίσης) και συλλειτουργώντας με "ορθόδοξους" Επισκόπους, όπως κι εσείς συλλειτουργείτε με οικουμενιστές Επισκόπους…
 

Γέροντα, πολλοί πλανήθηκαν ακόμα και μεγάλοι Άγιοι.

Μία τόσο, λοιπόν, απότομη μεταστροφή του Γέροντος Ιωσήφ στάθηκε «κεραυνός εν αιθρία». Αλλά επειδή ο Γέροντας ουδέποτε υπήρξε φανατικός και ουδέποτε ακολουθούσε κάτι με εμπάθεια, καταλάβαμε αμέσως πως εκείνο που μας έλεγε είναι η αλήθεια και η Ορθοδοξία.                                                                                                                                                                   
–Γέροντα, τι είδες;
--Δεν θα σας το πω. Το θέμα τελείωσε. Θα προχωρήσουμε με τα μοναστήρια και θα μνημονεύσουμε τον Πατριάρχη. Πετάγεται ο πατήρ Αθανάσιος:                                                                                                               
--Εγώ δεν μνημονεύω τον Πατριάρχη. Είναι αιρετικός!                                                       
Ο Γερο-Αρσένιος, πήγε πίσω από τον Γέροντα και του λέει:                                                                                                      
--Γέροντα, πολλοί πλανήθηκαν ακόμα και μεγάλοι Άγιοι.                                                    
–Πάτερ Αρσένιε, αυτός ο δρόμος πάει προς τα εδώ και ο άλλος πάει προς τα εκεί, όποιον θέλεις διάλεξε ή θα πειθαρχήσης ή θα πάρης τον δρόμον σου. Εγώ θα ακολουθήσω τα μοναστήρια.                                                                                                 
–Γέροντα, εγώ δυσκολεύομαι.                                                                                              
–Πάτερ Αρσένιε, ένα κι΄ ένα κάνουν δύο. Πάρε δρόμο και φύγε!  Αμέσως όλοι κοκκαλώσαμε. Μόλις άκουσε έτσι ο πατήρ Αρσένιος, λέει στον Γέροντα:                                                                                                                  
--Ευλόγησον! Ευλόγησον!                                                                                                                                                     

Αλήθεια ποτισθείσα με ποταμούς αιμάτων αγίων και ηρώων της πίστεως

H πανηγυρική διακήρυξις ότι ο Παπισμός δεν είναι Εκκλησία Χριστού αλλά κακοδοξία και αίρεσις αποτελεί παγία θέσι της Αδιαιρέτου Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας και μάλιστα αλήθεια ποτισθείσα με ποταμούς αιμάτων αγίων και ηρώων της πίστεως, ως οι Οσίαθλοι Πατέρες οι επί Βέκκου εν Αγίω Όρει μαρτυρήσαντες, οι εν τη Μονή Καντάρας εν Κύπρω αναιρεθέντες, οι 800.000 των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων οι υπό του ψευδοαγίου του Βατικανού Καρδιναλίου Στέπινατς και των φασιστών Ουστάσι δια πολυωδύνων βασάνων τελειωθέντες, οι άγιοι ένδοξοι ιερομάρτυρες Μάξιμος ο Καρπαθορώσσος ο υπό των Ουνιτών δια τυφεκισμού τελειωθείς και Αθανάσιος ο Λιθουανός ο υπό των Ουνιτών δια πελέκεως αποκεφαλισθείς και εις βόρθον ριφθείς και μετά δέκα επτά έτη ανασυρθείς έχων αδιαλώβητο, ευωδιάζον και θαυματουργούν το σκήνωμά του.

ΠΑΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΟΝ

Οἱ ὀπαδοί τῆς Ἑνώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετά τῶν Παπικῶν ἔχουν ἀναπτύξει τήν θεωρίαν ὅτι ἡ διαφορετική παιδεία Ἀνατολῆς–Δύσεως εὐθύνεται διά τά αἴτια τοῦ σχίσματος. Ὑποστηρίζουν ἐπίσης ὅτι δέν ὑπάρχουν σημαντικαί δογματικαί καί Ἐκκλησιολογικαί διαφοραί. Τέλος μᾶς λέγουν ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας  δέν εἶχον ἀγάπην πρός τούς πλανεμένους χριστιανούς καί δέν ἑρμήνευσαν ὀρθῶς τάς ἀποφάσεις και τά γεγονότα καί δι᾽ αὐτό ἐφθάσαμεν εἰς τό σχίσμα. Αὐτά διά τούς Ὀρθοδόξους καί Παπικούς. Τώρα τό Βατικανόν ἀναπτύσσει μίαν «νέαν θεωρίαν», ἡ ὁποία ἔχει τήν βάσιν της εἰς τήν Β´ Βατικανήν Σύνοδον τοῦ 1965. Μέ βάσιν τήν θεωρίαν αὐτήν, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί ἔχομεν τόν ἴδιον Θεόν. Κάτι τό ὁποῖον δυστυχῶς ἔχουν ὑποστηρίξει καί Πατριάρχαι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅταν ἀπευθύνουν μηνύματα πρός τούς Μουσουλμάνους διά τήν ἔναρξιν τοῦ Ραμαζανίου.

ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ -- Γράφει ο κ. Εὐθύμιος Παπανικολάου, Δημοσιογράφος

Τὰ ΜΜΕ καὶ ἰδιαίτερα τὰ κανάλια ἀποτελοῦν τὴ χοάνη πολτοποίησης τῆς Ἱστορίας, τοῦ Πολιτισμοῦ, τῶν Ἰδεῶν, τῶν Ἀξιῶν καὶ ἐθνικῶν συμβόλων, τῶν Ἀνθρώπων... Τὸ τηλεοπτικὸ ἐμπορικὸ θέαμα ἔχει ἰσοπεδώσει τὰ πάντα. Δὲν ἔχει ἀφήσει τίποτα ὄρθιο, οὔτε Ἱερὸ οὔτε Ὅσιο. ΟΛΑ πλέον τὰ ὑποτάσσει στοὺς νόμους τῆς ἀχαλίνωτης ἀγορᾶς, τοῦ κίτς, τῆς παραποίησης καὶ τοῦ ἐξευτελισμοῦ τῶν πάντων. Ὡστόσο, ἔξω ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀχαλίνωτη καὶ θηριωδῶς καταστροφικὴ χυδαιότητα τῆς ἀγορᾶς, ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη φρικώδης διαστροφὴ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Ἡ συνειδητὴ ἐπιλογὴ κατεδάφισης τῶν ἱστορικῶν καὶ ἐθνικῶν συμβόλων ταυτότητας καὶ μνήμης, συνακόλουθα καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας καὶ μνήμης. Ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ σήμερα τὸν πιὸ γρανιτένιο ἱστὸ ἐθνικῆς μνήμης καὶ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ στὴ νεοταξικὴ ἰσοπέδωση.

Από την Εισήγηση Αρχιμ Αθανάσιου Αναστασίου Προηγούμενου Μεγάλου Μετεώρου στην ημερίδα για τη Μεγάλη Σύνοδο (23-03-2016):

Η μέλ­λου­σα νά συ­νέλ­θει Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, δέν ὁ­ρι­ο­θε­τεῖ τήν πί­στη ἔ­ναν­τι τῆς αἱ­ρέ­σε­ως. Ἀν­τί­θε­τα, μά­λι­στα, ἀμ­φι­σβη­τεῖ τήν αὐ­το­συ­νει­δη­σί­α τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, ὡς Μί­ας, Ἁ­γί­ας, Κα­θο­λι­κῆς καί Ἀ­πο­στο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, κα­θώς ἀ­να­γνω­ρί­ζει ὡς «Ἐκ­κλη­σί­ες» καί τούς αἱ­ρε­τι­κούς, πα­πι­κούς καί προ­τε­στάν­τες. Νο­μι­μο­ποι­εῖ, δη­λα­δή, καί ἀ­να­γνω­ρί­ζει θε­σμι­κά τήν αἵ­ρε­ση.
--------------------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Η μέλλουσα νύμφη πλέον ύπανδρος, υπανδρεύθη πλέον σύζυγον εν Κολυμπαρίω τον οικουμενισμόν και δι αυτής διάγει βίον εύρυθμον εν Ελλάδι τη θερινήν οικίαν αυτής. Πάντες ενευλόγησαν την συνύπαρξην ταύτην με βαίους κλάδους και ορύζων εκλεκτών.

ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο πως η Νέα Τάξη Πραγμάτων υλοποιεί στις τραγικές ημέρες μας, με κάθε λεπτομέρεια, το κοσμοκρατορικό της σχέδιο, που είναι η προώθηση εφιαλτικής παγκοσμιοποίησης και η εγκαθίδρυση της παγκόσμιας κυβέρνησης, που θα στρώσει το χαλί για την έλευση του Αντιχρίστου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να εκλείψουν όλες οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των λαών, οι οποίες ανθίστανται στην ισοπέδωση και ομογενοποίηση των τοπικών παραδόσεων και των πολιτισμών και αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για την υλοποίηση των σκοτεινών σκοπών των σχεδιαστών της. Ένα πλήρες και οργανωμένο σχέδιο παγκοσμίων διαστάσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες. Για την υλοποίησή του σπαταλούνται αμύθητα ποσά, τα οποία διοχετεύονται μέσω διαφόρων ανεξέλεγκτων Μ.Κ.Ο., (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων), ενώ παράλληλα με τη δύναμη του χρήματος αλώνονται εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες μεταβάλλονται σε πειθήνια όργανα των σχεδιαστών και εξαναγκάζονται να προωθούν τα σχέδιά τους.

Οι 95 απαντήσεις στην προπαγάνδα

Γροθιά στην ψευδεπίγραφη «πολιτική ορθότητα» αποτελεί το ψήφισμα των 95 προσωπικοτήτων για το Μεταναστευτικό.
Η αξία του ψηφίσματος αυτού είναι πολλαπλή. Δεν είναι, όμως, μόνο το περιεχόμενό του και τα μηνύματα που στέλνει, οι κίνδυνοι που επισημαίνει. Εχει παράλληλα τεράστια σημασία και το γεγονός ότι τα πρόσωπα που με σθένος και παρρησία το υπογράφουν έχουν αξιοζήλευτες επιστημονικές και κοινωνικές περγαμηνές. Πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, νομικοί, καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό απαρτίζουν τη λίστα των συμπατριωτών μας, οι οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την πατρίδα και την κοινωνία. Καθένας εξ αυτών συγκαταλέγεται στην «πρώτη Εθνική» του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Ανήκει σε ό,τι καλύτερο έχουν να επιδείξουν η επιστήμη, ο χώρος και το επάγγελμά του. Είναι, με άλλα λόγια, 95 διαμάντια του πνεύματος, της επιστήμης και της καταξίωσης που κάνουν υπερήφανη τη χώρα μας στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Είναι ξεχωριστοί άνθρωποι, επιστήμονες, διανοούμενοι.

Δήλωση Ρωσικής πρεσβείας για τις παρεμβάσεις Αμερικανών

Οι τελευταίες απροκάλυπτες παρεμβάσεις Αμερικανών αξιωματούχων στα θέματα που απασχολούν έντονα τις ορθόδοξες εκκλησίες επιβεβαιώνουν πλήρως τη δήλωση του Ρώσου ΥΠΕΞ Σ.Λαβρόβ για το ρόλο της Ουάσιγκτον στην παραχώρηση αυτοκεφαλίας στους Ουκρανούς σχισματικούς και τις προσπάθειες των ΗΠΑ να προωθούν περαιτέρω ρήγμα στην παγκόσμια Ορθοδοξία.
Εκπλήττει η ευκολία με την οποία οι Αμερικανοί διπλωμάτες τοποθετούνται για το λεπτό και περίπλοκο αυτό ζήτημα που έχει διχάσει ακόμα και τους κληρικούς και διακεκριμένους θεολόγους.

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως (17ον)


Το σύμβολο των εχθρών του Κυρίου μας και της Παναγίας μας. --- Γράφει ο κ. Αλέξανδρος Τζούπης

Ένα Κολυμπάρι δεν αρκεί για να φέρει το τέλος. Αποτελεί όμως ένα κεφαλαιώδους σημασίας βήμα τόσων και τόσων προσπαθειών που ξεκίνησαν εκατοντάδες χρόνια πριν. Το Κολυμπάρι έγινε ακριβώς όταν ξεκινούσε το ανακάτεμα των λαών στα πλαίσια του δήθεν Θείου Ελέους και αφού όλα ήταν έτοιμα. Όλα όμως βασίζονται στις πλατιές μάζες των ανθρώπων. Αυτές πρέπει να διαφθαρούν, αυτές πρέπει να αλλοιωθούν, αυτές πρέπει να πάψουν να γνωρίζουν την αληθινή αγάπη και το σύμβολό της. Αυτές πρέπει να πάψουν να γνωρίζουν την αλήθεια. Μερικές δεκάδες χρόνια ήταν αρκετά. Κάντε λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και δείτε επιτέλους την αλήθεια. Μην φοβάστε αν έχετε τον έλεγχο του εαυτού σας ότι θα διαφθαρείτε. Το κακό είναι πλέον τόσο μεγάλο που όσοι ενδιαφέρεστε καλό είναι να το δείτε. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι καθημερινά πλέον έρχονται σε αλληλεπίδραση αναμεταξύ τους για να εκφράσουν τα βαθύτερα συναισθήματά τους με μόνο ένα σύμβολο, το σύμβολο της ψευδοπαρθένου και του ψευδόχριστου.
---------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἡ ἀνάρτησις αὐτή ἦτο σχόλιον εἰς τήν χθεσινήν ἀνάρτησιν καταγγέλλουσαν τούς λατινόφρονας Κολυμπαριστάς «ἀρχιερεῖς» ὡς Οὐνίτας καί ὡς ἰουδαΐζοντας «χριστιανούς». Δέν ἀντιλαμβάνομαι ἀπό ποῦ προκύπτει ὅτι «ἀδιαφοροῦμε», κατά τόν κ. Τζούπην, γιά ὅλα τά ὑπόλοιπα. Μᾶς παρουσιάζει εἰκόνας Δυτικῆς προελεύσεως οἱ ὁποῖες φέρουν ἕν σύμβολον πού βλέπω διά πρώτην φοράν καί μᾶς κατηγορεῖ ὅτι δῆθεν ἐνδιαφερόμαστε μόνον διά τό ξεπούλημα τῆς πίστεως ἐκ μέρους τῶν ψευδο-επισκόπων καί «ἀδιαφοροῦμε» γιά ὅλα τά ἄλλα. Μήπως ἡ παρέμβασις τοῦ κ. Τζούπη, τόν ὁποῖον δέν γνωρίζω, ἀποσκοπεῖ στό νά ὑποβαθμίσῃ τό τεράστιον καί ΑΚΡΩΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΝ γεγονός τῆς Συνοδικῆς πλέον κηρύξεως τῆς Θεοσοφίας {=Σατανισμοῦ} εἰς τό Κολυμπάρι τόν Ἰούνιον τοῦ 2016 ἀπό Οὐνίτας ψευδεπισκόπους καί νά στρέψῃ τό ἐνδιαφέρον τῶν Ὀρθοδόξων στό τί σύμβολα χρησιμοποιοῦν οἱ παπισταί καί οἱ προτεστάνται;

-------------------------------
Ανώνυμος είπε...

Τα περί αδιαφορίας δεν αφορούσαν εσάς κύριε Χατζηνικολάου που δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί αυτό πράγματι να το βλέπετε για πρώτη φορά. Και βέβαια με γνωρίζετε πολύ καλά καθότι πριν πολλά χρόνια υπήρξα μαθητής σας(Οικονομετρίες, Στατιστική 3 αν θυμάμαι καλά κλπ) και κουβεντιάζαμε αρκετά σε ώρες εκτός μαθήματος στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Εγώ τουλάχιστον σας θυμάμαι...Θυμάμαι ακόμα να βρίσκομαι έξω από το γραφείο σας και να ακούω διάφορα παραδοσιακά ή εκκλησιαστικά άσματα να παίζουν. Εν έτη 2009 περίπου όταν η Οικονομική κρίση ξεκινούσε στη χώρα μας. Από την Οικονομική κρίση σιγά σιγά περάσαμε και στα θρησκευτικά ζητήματα αλλά εκεί όχι σε βάθος και θυμάμαι τότε που μου είχατε πει για τον Βαρθολομαίο ότι είναι σαν διάβολος και συνεχίσαμε λέγοντας διάφορες ιστορίες και για το πώς οι κεντρικές τράπεζες ασκούν έλεγχο στα κράτη συγκεκριμένα κλπ κλπ. Βέβαια τότε στο 2009 ποτέ δεν μου είχατε πει για τον Οικουμενισμό, το Παλαιό Ημερολόγιο κλπ κλπ και το έχω πραγματικά απορία γιατί να μην μου πείτε τότε έστω κάτι μικρό από όλα αυτά που ακόμα δεν ήξερα. Ίσως βέβαια και εσείς ακόμα να μην ήσασταν τόσο σίγουρος. Είναι γνωστό πάντως ότι δεν ξεκινάνε όλοι από την ίδια αφετηρία αλλά η πορεία είναι που μετράει κατ'εμέ. Πάντως θα ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμο για εμένα τότε αν μου λέγατε έστω το 1% των όσων διαβάζω από εσάς τώρα. Όπως και να έχει πάντως συμφωνώ με τα λεγόμενά σας. Τώρα αν από την παρέμβασή μου αυτό είδατε τότε πραγματικά θλίβομαι. Ελπίζω να ξαναδιαβάσετε με καλή την πίστη και να μελετήσετε-ερευνήσετε περί των όσων γράφω όταν έχετε χρόνο...Να είστε καλά.


Τζούπης Αλέξανδρος

---------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...@ 15 Νοεμβρίου 2019 - 10:19 π.μ.

Ἀγαπητέ μου Ἀλέξανδρε, ἄν καί ἐξακολουθῶ νά μήν σέ θυμᾶμαι, ἐν τούτοις μέ συνεκλόνισε τό νέον σου σχόλιον, γιά τό ὁποῖον καί σ' εὐχαριστῶ θερμῶς. Πάντως, δέν σοῦ ἔκρυψα τίποτε σκοπίμως γιά τά ἐκκλησιαστικά, ὄχι ἐπειδή δέν ἤμουν σίγουρος, ὅπως ὑποπτεύεσαι, καθότι ἀρθρογραφῶ ἐπωνύμως κατά τόν ἴδιον τρόπον καί μέ τό ἴδιο φρόνημα σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά ἀπό τό 1997. Πολλά ἀπό αὐτά τά ἄρθρα μου ἐδημοσιεύθησαν καί στίς τοπικές ἐφημερίδες τῶν Ἰωαννίνων ἀπό τόν Μάϊον τοῦ 1999 (ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς τότε ἐπισκέψεως τοῦ Βαρθολομαίου στά Ἰωάννινα) καί ἐντεῦθεν. Ἀνέκαθεν ὁμιλῶ ἐλεύθερα σέ ὅλον τόν κόσμον, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν φοιτητῶν μου, ὅταν βεβαίως τό φέρῃ ἡ συζήτησις. Φαίνεται πώς δέν πῆγε ποτέ ἡ συζήτησίς μας πρός τά ἐκεῖ. Δέν βάζω ἁπλῶς «τήν κασέττα» σέ ὅποιον μοῦ μιλήσει γιά τήν Ἐκκλησίαν. Πάντως, θά χαρῶ νά σέ δῶ ξανά καί νά τά ποῦμε. Σοῦ ζητῶ συγγνώμην πού ἔβαλα κακόν λογισμόν γιά τήν παρέμβασίν σου.

Ἐν ἀγάπῃ καί Ἀληθείᾳ
Δημήτριος Χατζηνικολάου

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ -- Orthodox HymnsΕπειδή Συ μόνη εφάνης νύμφη πάναγνος, ήγουν κατά πάντα αγνή, όχι μόνον κατά το σώμα, αλλά και κατά την ψυχήν, όχι μόνον κατά τας σωματικάς αισθήσεις και ενεργείας, αλλά και κατά τας ψυχικάς·

Τη ΙΕ΄ (15η) Νοεμβρίου, οι Άγιοι Μάρτυρες ΕΛΠΙΔΙΟΣ, ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ και ΕΥΣΤΟΧΙΟΣ πυρί τελειούνται.

Ελπίδιος, Μάρκελλος και Ευστόχιος οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους Ιουλιανού του Παραβάτου, εν έτει τξα΄ (361). Εκ τούτων των Αγίων Μαρτύρων ο μακάριος Ελπίδιος ήτο μέλος της Συγκλήτου εμπεπιστευμένος τα μυστικά πράγματα του αποστάτου Ιουλιανού, νόμους δε γράφων εγνωρίσθη ότι είναι Χριστιανός. Παρασταθείς λοιπόν εις τον αποστάτην και μη πεισθείς να αρνηθή τον Χριστόν, ενεδύθη ένδυμα τραχέως υφασμένον με τρίχας αιγός, το οποίον είχε μεν καρφωμένους τριβόλους σιδηρούς, επάνω δε ηλείφετο με πίσσαν βραστήν και με αυτήν εστερεώνοντο οι τρίβολοι· έπειτα κτυπώμενον έξωθεν το ένδυμα εκείνο κατετρύπα τας έσωθεν σάρκας του Αγίου με τας αγκίδας των τριβόλων.

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΩΣ ΠΡΟΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Καθηγητού Παν. Αθηνών

Στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου «Διάβαση» και στο 54ο τεύχος του των μηνών Μαρτίου-Απριλίου 2005, δημοσιεύεται άρθρο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ιωάννου Ζηζιούλα, με θέμα «Ο Επίσκοπος ως προεστώς της Ευχαριστίας».                                                                                                
Πρόκειται, στο κείμενο αυτό, για ανάπτυξη σκέψεων του Σεβασμιωτάτου, που αφορούν στο νόημα του επισκοπικού αξιώματος στον χώρο της λειτουργικής και, γενικώτερα, της εκκλησιαστικής μας ζωής. Κατά τον Σεβασμιώτατο κ. Ιωάννη, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι «επισκοποκεντρική». Την βασική αυτή θέση του, σχετικώς με το νόημα και τον ρόλο του επισκοπικού αξιώματος, προσπαθεί να στηρίξει με την παράθεση λειτουργικών και εκκλησιολογικών στοιχείων. Συνοπτικώς, και μάλλον επιγραμματικώς, τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:   

Οι λατινόφρονες «ἀρχιερεῖς», ἐκτός ἀπό Οὐνῖται, εἶναι πλέον καί ἰουδαΐζοντες «χριστιανοί». --- Γράφει ο κ. Δημήτριος Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητής Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ὁ κ. Ράτσιγκερ εἰς τό βιβλίον του μέ τίτλον "The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible," τό ὁποῖον ἐξεδόθη τό 2001 ὑπό τῆς «Ποντιφικῆς Βιβλικῆς Ἐπιτροπῆς» ἔγραψεν ὅτι «ἡ προσδοκία τῶν Ἑβραίων διά τόν Μεσσίαν δέν εἶναι ματαία»∙ καί δέν πρέπει νά νομίζωμεν ὅτι ὑπάρχει ἀσυνέχεια μεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης (Κ.Δ.), δηλαδή ὅτι ἡ Κ.Δ. ὁδηγει εἰς «μονόπλευρον πνευματικότητα» (Τμῆμα ΙΙ, Α:5)∙ ἀλλ’ «οἱ Χριστιανοί μποροῦν καί ὀφείλουν νά παραδεχθοῦν ὅτι εἶναι πιθανόν οἱ Ἑβραιοι νά κατανοοῦν ὀρθῶς τήν Βίβλον»! (ΙΙ, Α:7.)

Δηλαδή, κατά τόν πρώην «πάπαν» κ. Ράτσιγκερ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἴσως καί νά μήν ῆτο ὁ Μεσσίας! Ἔτσι, ὁ κ. Ράτσιγκερ εἶναι ἕνας φανερός ἀντίχριστος, κατά τό Ἀποστολικόν «τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μή ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτος ἐστίν ὁ ἀντίχριστος»! (Α' Ἰω. 2:22). Κι ἐνῷ ὁ Κύριος μᾶς βεβαιώνει ὅτι ἐγκατέλειψε τούς Ἑβραίους καί κατήργησε τήν συμφωνίαν πού ἔκαμε μέ τούς πατέρας των, ἐπειδή ἐκεῖνοι δέν τήν ἐτήρησαν (Ἑβρ. 8:8-13), ὁ κ. Ράτσιγκερ, ὡς γνήσιος ἀντίχριστος, προσπαθεῖ νά Τόν διαψεύσῃ! Καί ἐπειδή δέν ἔχει ποτέ ἀνακαλέσει αὐτές τίς θέσεις του, προφανῶς αὐτές ἀποτελοῦν ἐν δυνάμει νέα δόγματα τοῦ Παπισμοῦ, τά ὁποῖα ἀνατρέπουν ὁλόκληρον τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τήν Ἱεράν Παράδοσιν. Οἱ συνέπειες τῆς νέας αὐτῆς ἀποστασίας τῶν παπιστῶν διά τούς «ὀρθοδόξους» πού κοινωνοῦν μέ τούς λατινόφρονας «ἀρχιερεῖς», οἱ ὁποῖοι δίδουν «κοινήν μαρτυρίαν πίστεως» μέ τόν «πάπαν», τελοῦν κοινά συλλείτουργα μετ’ αὐτοῦ κ.λπ. εἶναι σοβαρές, διότι, ἐκτός ἀπό Οὐνῖται (ἀπό 7-12-1965), εἶναι πλέον καί ἰουδαΐζοντες «χριστιανοί».

---------------------------------
Ο/Η SCRIPTA MANENT είπε...

Τους αναγνώρισαν και σωτηριολογικά μυστήρια στο κολυμπάρι.
Δεν χρειάζεται να είσαι ορθόδοξος για να σωθείς, πλέον σώζεσαι και ως καταδικασμένος αιρετικός κι αβάπτιστος.
Εχω περιπτώσεις ΝΗγιτών ζευγαριών όπου η γυναίκα [ συνήθως ] είναι Παπικιά και οι ΝΗγίτες τις δέχτηκαν χωρίς Βάπτισμα.
Παντρευτήκαν κοινωνούν...όλα οκ
Αυτά τα είχε πει ο Χριστόδουλος ως Δημητριάδος στην τηλεόραση [ το είδα ]
Δεν κάνουμε προσηλυτισμό στους Παπικούς, δεν θέλουμε να τους πάρουμε απο εκεί και να τους φέρουμε απο εδώ. Μια χαρά είναι εκει που βρίσκονται.
Το Κολυμπάρι ήταν το επίσημο χαρτί για όλη την δουλειά που είχε γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες, οπως παίρνει κάποιος το πτυχίο μετά απο την μισή του ζωή στα θρανία.
π.Σεραφείμ Ζήσης, Οι Μασόνοι Πατριάρχες Ιωακείμ Γ΄ και Μελέτιος Μεταξάκης
https://scripta---manent.blogspot.com/2019/02/2019.html

Ψήφισμα «γροθιά» από 95 προσωπικότητες για το Μεταναστευτικό πρόβλημα


Ψήφισμα-κόλαφο κατά των χειρισμών της κυβέρνησης, αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το Μεταναστευτικό υπογράφουν 95 προσωπικότητες. Στο ψήφισμα, το οποίο αποστέλλεται στον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη, στους Προέδρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στους Υπ.Εξ. των δύο κρατών, αλλά και στην Ιεραρχία της Εκκλησίας γίνεται λόγος για ένοχη ανοχή, που μεταξύ άλλων αλλοιώνει την ταυτότητα και τον πολιτισμό τους έθνους μας.
Ένα ζήτημα που χαρακτηρίζεται πρόβλημα επιβίωσης, σε συνδυασμό με το Δημογραφικό, και όχι «διαχείρισης», όπως φαίνεται να αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση.

Στο κείμενο σημειώνονται τα προβλήματα που προκαλούνται από τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές και ζητείται από την κυβέρνηση να τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Τονίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, και υποδεικνύεται η Τουρκία ως υποκινητής της μαζικής μετανάστευσης προς τη χώρα μας, με στόχο την δημιουργία ισλαμικής μειονότητας που θα χρησιμοποιηθεί ως όπλο από αυτήν, επιδοτούμενη μάλιστα από το ελληνικό κράτος που, ενώ δεν νοιάζεται για τους Έλληνες-θύματα της οικονομικής κρίσης, ενθαρρύνει τον εποικισμό στο όνομα της «πολυπολιτισμικότητας».
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των ΜΚΟ, οι οποίες χαρακτηρίζονται «ύποπτες», αλλά και της FRONTEX, η οποία υποβοηθά την εισροή παρανόμων μεταναστών.
Αναλυτικά το ψήφισμα: