Το Μαυροβούνιο ζητά αυτοκέφαλη εκκλησία

Την «αυτόκεφαλη Ουκρανική Εκκλησία» ζήλεψε και ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου. Δυστυχώς οι ενέργειες του Φαναρίου άνοιξαν τους ασκούς του Αιόλου.
Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία υπονομεύει την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου. Για το λόγο αυτό, πρέπει να προσανατολιστούμε σε μια αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου.
Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, Μίλο Τζουκάνοβιτς σε συνέντευξή του στην RTCG- κρατική τηλεόραση της Ποντγκόριτσα.

ΠΟΤΕ ΗΛΘΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΗ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ; -- Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης

Στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἀπό τήν «Πρός Γαλάτας» ἐπιστολή τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου ἐπισημαίνεται ὅτι, ὅταν ἦλθε ὁ κατάλληλος καιρός, ὅταν συμπληρώθηκε ὁ χρόνος, ἔστειλε ὁ Θεός στή γῆ τόν Υἱόν Του, πού γεννήθηκε ἀπό γυναῖκα, τήν ῾Υπεραγία Θεοτόκο, καί ἔζησε μέσα στίς διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, γιά νά ἐξαγοράσει ὅσους βρίσκονταν ὑπό τήν δουλεία τοῦ Νόμου καί γιά νά πάρουμε τήν θεία υἱοθεσία: «῞Οτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν»1.

Οικουμενισμός το μυστήριον της ανομίας (μέρος 10ον)


Ύμνοι Χριστουγέννων


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Τη ΚΗ΄ (28η) Δεκεμβρίου, μνήμη των Αγίων ΔΙΣΜΥΡΙΩΝ, ήτοι είκοσι χιλιάδων, ΜΑΡΤΥΡΩΝ, των εν Νικομηδεία καέντων.                                                        

Δισμύριοι όντες τον αριθμόν οι Άγιοι ούτοι Μάρτυρες έλαβον τον στέφανον του Μαρτυρίου κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του ασεβούς Μαξιμιανού, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπστ΄- τε΄ (286- 305). Τότε επιστρέφων ούτος νικητής από τον κατά των Αιθιόπων πόλεμον, ηθέλησε να θυσιάση εις τα είδωλα δια την νίκην αυτήν· επέμφθησαν λοιπόν από αυτόν γράμματα πανταχού παρακινητικά δια να έλθωσιν όλοι εις την Νικομήδειαν και να προσκυνήσωσι τους θεούς του.

Φώτης Κόντογλου - Οἱ τρεῖς μάγοι

Πῶς τοὺς ἐπροφήτευσε ὁ μάντης Βαλαὰμ 1300 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ Γέννηση
Κατὰ τὴν ἁγία Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἑνωθήκανε τὰ οὐράνια μὲ τὰ ἐπίγεια. Ὁ οὐρανὸς ἔδωσε τὸν Ἀστέρα καὶ τοὺς Ἀγγέλους ποὺ δοξολογούσανε ψέλνοντας, καὶ ἡ γῆ ἔδωσε τὴν Παναγία, τὸν Ἰωσήφ, τοὺς τσομπάνηδες καὶ τοὺς μάγους. Αὐτοὶ οἱ μάγοι εἶναι μυστήριο πὼς βρεθήκανε σὲ κεῖνο τὸ ἔρημο μέρος, ξεκινημένοι ἀπὸ τὴ μακρινὴ Χαλδαία. «Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.»

59ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο Μεγάλου Βασιλείου μὲ θέμα: «Ἀνθρώπινα Δικαιώματα - Καπήλευση και Διασφάλιση»

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018
Ὁ Τομέας Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος» σᾶς προσκαλεῖ
νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία σας τὸ 59ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο μὲ θέμα
«Ἀνθρώπινα Δικαιώματα - Καπήλευση και Διασφάλιση»
τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθεῖ:
στήν Ἀθήνα τὴν Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018,
στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν,
ὁδὸς Βασ. Σοφίας καὶ Ριζάρη 2

στή Θεσσαλονίκη τήν Παρασκευή, 4 Ἰανουαρίου 2018,
στὰ Συνεδριακό Κέντρο «Διακονια» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,
ὁδός Ν. Πλαστήρα 65, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, τήλ. 2310 278080

Στον Α´ Ἀσκητικὸν Λόγον του ὁ ΜέγαςΒασίλειος λέγει τὰ ἑξῆς:

«Νὰ μὴ εἶσαι περίεργος, οὔτε νὰ θέλης νὰ βλέπης τὰ πάντα, γιὰ νὰ μὴ εἰσχωρήση στὴν διάνοιά σου τὸ ἐπικίνδυνον δηλητήριον τῶν παθῶν. Βλέπε ὅσα εἶναι χρήσιμα, ἄκουε ὅσα εἶναι ἀπαραίτητα, λέγε ὅσα εἶναι χρήσιμα καὶ νὰ ἀποκρίνεσαι ὅσα ὠφελοῦν».

Τη ΚΖ’ (27η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ και των συν αυτώ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ Μαρτύρων.

Μαυρίκιος ο ένδοξος Ιερομάρτυς του Χριστού και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες Άγιοι Εβδομήκοντα Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη (296-305), καταγόμενοι μεν από την πόλιν Απάμειαν, ήτις κείται εις την Προποντίδα, στρατιώται δε υπάρχοντες βασιλικοί κατά το επάγγελμα. Όταν λοιπόν διήλθε δια της πόλεως εκείνης ο βασιλεύς διεβλήθησαν εις αυτόν οι Άγιοι ούτοι ως Χριστιανοί· όθεν συλληφθέντες ωδηγήθησαν εις αυτόν και επειδή ωμολόγησαν παρρησία ότι είναι Χριστιανοί, τους αφήρεσαν τας στρατιωτικάς ζώνας, τας οποίας εφόρουν και τους έκλεισαν εις την φυλακήν.

Ἀλήθεια καὶ ἐλευθερία -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Είναι πολύ εὔκολο νά χάσεις τήν ἐλευθερία ἀπό δική σου ὑπαιτιότητα. Νά γίνεις δοῦλος, χωρίς νά τό καταλάβεις. Νά ἀκολουθήσεις τό δρόµο πού ἀκολουθοῦν οἱ πολλοί, ἐνῶ πρέπει νά εἶσαι ἐλεύθερος, µακριά ἀπό τή νοοτροπία τοῦ ὀπαδοῦ καί τοῦ ἀπερίσκεπτου χειροκροτητῆ. Ἡ βασική αἰτία σέ αὐτή τήν αἰχµαλωσία εἶναι ἡ ἔλλειψη τῆς ἀλήθειας.Ὅταν δέν γνωρίζεις πρόσωπα καί πράγµατα, ὅταν εἶσαι ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ -πού κάθε τόσο ταλαιπωρεῖται ἀπό τούς δηµαγωγούς καί ἀναξίους πολιτικούς- ἡ ἐλευθερία στή σκέψη, τήν ἐπιλογή καί τή δράση στή ζωή χάνεται καί γίνεσαι τυφλό ὄργανο ἀλλά καί θῦµα πού σέ ἐκµεταλλεύονται οἱ ἄλλοι.

Τη ΚΖ’ (27η) Δεκεμβρίου, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως εν ειρήνη τελειούται.

Θεόδωρος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ούτος ήτο γέννημα και θρέμμα της Κωνσταντινουπόλεως, ζήσας κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου Δ΄ του Πωγωνάτου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη χξη΄ - χπε΄(668- 685), δια δε την πολλήν αυτού ευλάβειαν και αρετήν εχειροτονήθη Πρεσβύτερος της αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας, γενόμενος έπειτα σύγκελλος και σκευοφύλαξ.

«Τῶν Προφητῶν ἐπληροῦτο τὸ κήρυγµα» (Δοξαστικὸ Στιχηρῶν Κανόνος Ἀποδείπνου 26ης Δεκεµβρίου)

Τὸ πρῶτο χαρµόσυνο διαλάληµα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἀκούγεται µὲ τὴν ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῆς παραµονῆς. Ἡ ἀκολουθία αὐτὴ διασώζει µία ἀρχαία τάξη τῆς Ἐκκλησίας µας, κατὰ τὴν ὁποία κέντρο τῆς προσευχῆς καθίστανται τρία ἀναγνώσµατα γιὰ κάθε Ὥρα, ἕνα ἀπὸ τοὺς Προφῆτες, ἕνα ἀπὸ τὶς Ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ Εὐαγγέλια. Τὰ ἀναγνώσµατα ἀπὸ τοὺς Προφῆτες θὰ ἐπαναληφθοῦν κατὰ τὸν Μεγάλο Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ τῶν Χριστουγέννων, µαζὶ µὲ ἄλλα τόσα. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι ὄχι µόνο ἡ ἀνάγνωση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πλεονάζει, καθὼς στὶς Ὧρες περιλαµβάνεται ὡς γνωστὸν καὶ πλῆθος Ψαλµῶν, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία µας δίνει µεγάλη βαρύτητα στὰ κείµενα τῶν Προφητῶν καὶ ἐπιθυµεῖ νὰ τὰ ἀκούσουµε προσεχτικὰ καὶ νὰ τὰ ξανακούσουµε µέχρι νὰ τὰ ἐννοήσουµε. Γιατί ἡ Ἐκκλησία µας προσδίδει τόση σπουδαιότητα στὰ ἀποσπάσµατα τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐνῶ ὁ Κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι τὸ κεντρικὸ πρόσωπο τῆς Καινῆς Διαθήκης; Τὴν ἀπάντηση µᾶς τὴν παρέχουν τὰ ἴδια τὰ τροπάρια τῆς ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν.