«Ὁ Οἰκουµενισµὸς ξερίζωσε τὸν Ἑλληνισµὸ τῆς Ἀνατολῆς» -- Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γάτου

Γιὰ τοὺς Ἑλληνορθοδόξους τὰ ἱστορικὰ γεγονότα εἶναι «θέληµα Θεοῦ» καὶ ὅταν τὸ ἀποτέλεσµα εἶναι καταστροφικὸ «παραχώρηση Θεοῦ». Αὐτὸ ἰχύει καὶ γιὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, ὅταν τὰ λάθη τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας ὁδήγησαν στὴν καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ τὰ λάθη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Οἰκουµενισµὸς δύο φορὲς ξερίζωσε τὸν Ἑλληνισµὸ τῆς Ἀνατολῆς (1919-1922, 1964-1972). ∆ιότι στέρησε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἔδωσε τὴν δυνατότητα στοὺς Τούρκους νὰ πραγµατοποιήσουν τὰ διαχρονικὰ σχέδια ἀφανισµοῦ τῆς Ρωµιοσύνης. Ἂν δὲν ὑπῆρχε ὁ Οἰκουµενισµός, ὁ Ἑλληνισµὸς θὰ εὑρίσκετο σήµερα στὴν Ἀνατολή.

Καθολική εκκλησία Οικουμενισμός (1ον)


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

Τη Θ΄ (9η) του Δεκεμβρίου, η Σύλληψις της Αγίας ΑΝΝΗΣ μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου.                                                                                                                    

Ιωακείμ και Άννα οι θείοι γεννήτορες της Θεοτόκου λυπούμενοι δια την ατεκνία αυτών ανεχώρησαν ο μεν Ιωακείμ εις το όρος, η δε Άννα εις περιβόλιον, ένθα αμφότεροι προσηύχοντο δια να χαρίση εις αυτούς καρπόν κοιλίας ο Κύριος. Ο δε Πανάγαθος Θεός, θέλων να ετοιμάση δι΄ εαυτόν Ναόν ζώντα και οίκον Άγιον ίνα κατοικήση, απέστειλεν εις τούτους, εκ των οποίων ηυδόκησε να γεννηθή η κατά σάρκα μήτηρ αυτού, τον Άγγελόν του περί του οποίου λέγουσιν ότι ήτο ο Γαβριήλ. Τούτον δε αποστείλας προανήγγειλεν ότι θέλει συλλάβει η στείρα και γηραιά Άννα, ίνα με την σύλληψιν της στείρας βεβαιώση την εκ της Παναγίας Παρθένου ιδικήν Του άσπορον Σύλληψιν και άφθορον Γέννησιν.    

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας -- Κυριακή Ι’ Λουκά: H θεραπεία της συγκύπτουσας

(Λουκά ιγ΄,10-17)
Ἐξήγησις ὑπομνηματική εἰς τό κατά Λουκάν Εὐαγγέλιον, κεφ.ιγ΄
«καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ (:και να, εκεί υπήρχε μία γυναίκα που είχε πνεύμα ασθένειας επί δέκα οκτώ χρόνια)» [Λουκ. 13 ,11].

Υπήρχε στη Συναγωγή μία γυναίκα που εξαιτίας της ασθένειάς της επί δέκα οκτώ χρόνια ήταν διαρκώς σκυμμένη προς το έδαφος. Και αυτό ωφελεί όχι και λίγο εκείνους που σκέπτονται σωστά. Γιατί πρέπει εμείς να συλλέγουμε από παντού αυτό που είναι χρήσιμο. Μπορούμε λοιπόν και από αυτό να δούμε και ότι ο Σατανάς δέχεται πολλές φορές την εξουσία ενάντια σε κάποιους, οι οποίοι προφανώς αμαρτάνουν και αντί των αγώνων της ευσέβειας προτιμούν τη ραθυμία, τους οποίους όταν τους κυριεύσει, τους προκαλεί πολλές φορές τέτοιες σωματικές ασθένειες, επειδή είναι τιμωρός και πολύ σκληρός. Και του επιτρέπει αυτό κατά πολύ μεγάλη οικονομία ο παντεπόπτης Θεός, με σκοπό, καταπονημένοι από το βάρος της δυστυχίας τους, να προτιμήσουν να μεταπηδήσουν προς τα καλύτερα.

Τη Η΄ (8Η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Επισκόπου Κύπρου.

Σωφρόνιος ο Όσιος Πατήρ ημών κατήγετο από την μεγάλην νήσον Κύπρον, υιός Χριστιανών και ευλαβών γονέων· ήτο δε πολυμαθής δια την ευφυϊαν του. Αναγινώσκων δε και μελετών νυχθημερόν τας θείας Γραφάς και τους λόγους του Κυρίου, τόσον έγινεν ευλαβής και ενάρετος, ώστε ηξιώθη να λάβη παρά Θεού μεγάλα χαρίσματα και να τελή και θαύματα.

Και νεκρό φοβούνται τον Κωνσταντίνο Κατσίφα οι Αλβανοί

Σε μέρα τρόμου μετέτρεψαν οι Αλβανοί την ημέρα του σαρανταήμερου μνημοσύνου για την ανάπαυση της ψυχής του Κωνσταντίνου Κατσίφα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στους Βουλιαράτες.
Από την προηγουμένη μέρα δεκάδες αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών κατέβηκαν στα συνοριακά φυλάκια της Κακαβιάς και του Μαυροματίου, για να εμποδίσουν την προσέλευση Βορειοηπειρωτών και Ελλαδιτών ώστε να μην παραστούν στο μνημόσυνο του αδικοχαμένου παλικαριού, του Κωνσταντίνου Κατσίφα.

Τη Η΄ (8Η) του Δεκεμβρίου, μνήμη των Αγίων εξ Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα ΣΩΣΘΕΝΟΥΣ, ΑΠΟΛΛΩ, ΚΗΦΑ, ΤΥΧΙΚΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΟΣ και ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΥ.

Σωσθένης, ο πρώτος εκ των ιερών τούτων Αποστόλων, είναι εκείνος τον οποίον αναφέρει ο Παύλος εις την προς Κορινθίους πρώτην Επιστολήν αυτού, λέγων· «Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού δια θελήματος Θεού και Σωσθένης ο αδελφός» (Κεφ. α΄: 1). Ούτος έγινεν Επίσκοπος Κολοφώνος η οποία είναι πόλις παράλιος της Μικράς Ασίας, τετιμημένη ποτέ με θρόνον Επισκόπου υπό τον Μητροπολίτην Εφέσου, ονομαζομένη νυν τουρκιστί Σιγατζίκ. Απολλώς δε, τον οποίον και αυτόν αναφέρει ο Παύλος εν τη προς Κορινθίους πρώτη Επιστολή αυτού, λέγων· «Τις ουν εστι Παύλος; Τις δε Απολλώς, αλλ΄ ή διάκονοι»; (Κεφ. γ΄:5), έγινεν Επίσκοπος Καισαρείας. 

Αἱ ἐθνικαὶ ἐπέτειοι καὶ διατὶ τὰς ἑορτάζοµεν -- Τοῦ κ. Χρύση Μιχαηλίδη

Μόνο του τὸ γεγονός, ὅτι θέσαµε ἕνα τέτοιο θέµα πρὸς συζήτηση καὶ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων, παρουσιάζει ἀνάγλυφα τὴν πνευµατικὴ κρίση ποὺ περνοῦµε, ὡς πολίτες ἑνὸς ὑπὸ ἀµφισβήτηση κράτους, καὶ ἑνὸς παραπαίοντως ἔθνους. Πραγµατικὰ σήµερα, τόσο ἡ Κύπρος ὡς ἀναγνωρισµένο διεθνῶς κράτος κινδυνεύει νὰ ἐξαφανιστεῖ µὲ τὴν δική µας ὑπογραφή, ὅσο καὶ ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει νὰ χάσει ἐδάφη, τόσο στὰ βόρεια σύνορά της ὅσο καὶ κάποια νησιά, ὅπως Καστελλόριζο, Στρογγυλὴ ἀκόµα καὶ Ρόδος, λόγω τῆς δεινῆς οἰκονοµικὸ – πολιτικῆς θέσης ποὺ εὑρίσκεται σήµερα. Καὶ αὐτὰ ὡς φυσικὰ ἀπότοκα τοῦ Ἀφελληνισµοῦ µας, τῆς πολιτισµικῆς ἀλλοτρίωσής µας, ἐντασσόµενοι,... ψυχῇ τε καὶ σώµατι... στὸ Ἀµερικάνικο ὄνειρο τῆς συνεχοῦς ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ.

Μνημόσυνο Κατσίφα: Ενταση στα ελληνοαλβανικά σύνοραΔυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονται στο τελωνείο εμποδίζουν Έλληνες να περάσουν στην Αλβανία προκειμένου να παρευρεθούν στο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Υπό τον φόβο δημιουργίας επεισοδίων στο χωριό Βουλιαράτες της Βορείου Ηπείρου, η αστυνομία απωθεί τους Έλληνες που βρίσκονται με λεωφορεία στα σύνορα. οι αλβανικές αρχές προχωρούν σε εξονυχιστικούς ελέγχους και με αστείες προφάσεις απαγορεύουν σε ταξιδιώτες να συνεχίσουν προς τη γειτονική χώρα, Υπενθυμίζεται ότι και την Παρασκευή οι αλβανικές αρχές παρεμπόδισαν ακόμη και συγγενείς του Κωνσταντίνου Κατσίφα να περάσουν τα σύνορα, προκειμένου να μην παρευρεθούν στο μνημόσυνο. Υπό τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας των αλβανικών αρχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στους Βουλιαράτες, το μνημόσυνο του Κωσταντίνου Κατσίφα που έπεσε νεκρός από αλβανικά πυρά.

Υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού

Από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά, ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της Τιμίας χειρός του Αγίου Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής.
Στη συνέχεια θα τελεστεί δοξολογία και Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεπτού μας Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννου.
Το Ιερό λείψανο του Αγίου Νεκταρίου θα παραμείνει στο Ναό μέχρι την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες.