Ἡ δουλικότης τῆς «Ὀρθοδόξου» Ἡγεσίας ὁδηγεῖ ἀναποτρέπτως εἰς τὴν ἅλωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας -- Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός

Η Δ´ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΛΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΗΣ ΤΟΥ 1204

Μετὰ τὸ τραγικὸ σχίσμα τοῦ 1054 δὲν θὰ παύση, δυστυχῶς, ἡ Παποσύνη νὰ ἐπιβουλεύεται τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ μὲ ὅλα τὰ δυνατὰ μέσα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ θὰ εἶναι ἀπὸ τὸ 1215/ 1254 ἡ Οὐνία. Στὴν ἴδια κατεύθυνση κινήθηκαν καὶ οἱ Σταυροφορίες ἀπὸ τὸ 1095, ὡς συνάγεται ἀπὸ τὸ κλασικὸ συναφὲς ἔργο τοῦ ἀειμνήστου ἱστορικοῦ - βυζαντινολόγου ἐπιφανοῦς - Στῆβεν Ράνσιμαν (τρίτομο ἔργο του, 1951 - 1954). Τὸ μίσος τοῦ Παπισμοῦ - καὶ γενικότερα τοῦ δυτικοῦ χριστιανικοῦ κόσμου κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλληνικότητας κορυφώθηκε μὲ τὴν Δ´ Σταυροφορία (1204).

ΣΚΟΠΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο καλύτερος σύμμαχος των Ελλήνων είναι η αλήθεια – κι αυτήν την είπε ο Ζάεφ
Το δούλεμα δεν συνεχίζεται απλώς, αλλά κλιμακώνεται. Ο Ζάεφ είπε ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών θα διδάσκονται τα «μακεδονικά» στη Βόρειο Ελλάδα και από την ολόγυμνη αλήθεια, αυτή που έβλεπε εξαρχής ο λαός, φάνηκε και στους υπόλοιπους τμήμα από τον μηρό της και σοκαρίστηκαν. Ως φυσική συνέπεια τούτου, ο «ειδικός διαμεσολαβητής» των Ηνωμένων Εθνών Μάθιου Νίμιτς έκανε «παρέμβαση» στην κυβέρνηση της ΠΓΔΜ ώστε να τηρηθούν όσα προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών. 

πατήρ Ευθύμιος Τρικαμηνάς 21-1-17 : Δυο Άγιοι που έκοψαν κοινωνία


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.


Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Τη ΣΤ΄ (6η) του Δεκεμβρίου μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού.

Άγγελος εν τω κόσμω αληθώς ανεδείχθης Νικόλαε Χριστού Ιεράρχα και νυν αγγέλων χοροίς συνών την δε ημών προσφοράν δέξαι Άγιε·                                                     
ταις σαις γαρ αντιλήψεσι, προστρέχοντες αναβοώμεν                                                                                                                                                                                                                                       
Χαίρε ο τύπος της εγκρατείας                                                                                
Χαίρε ο λύχνος της ευσεβείας                                                                             
Χαίρε της Τριάδος η σάλπιγξ η εύηχος                                                               
Χαίρε της Αρείου μανίας ο έλεγχος                                                                     
Χαίρε ύψος ταπεινώσεως και αγάπης θησαυρός                                             
Χαίρε βοηθός ιλαρότητος και θαυμάτων ποταμός                                                
Χαίρε ότι εδείχθης εκκλησίας λαμπρότης                                                         
Χαίρε ότι τυγχάνεις ιερέων φαιδρότης                                                               
Χαίρε πτωχών προστάτης θερμότατος                                                                
Χαίρε ημών λιμήν ακλυδωνέστατος                                                                   
Χαίρε οξύς κυβερνήτης πλεόντων                                                                      
Χαίρε ταχύς αρωγός των βοώντων                                                                    
ΧΑΙΡΟΙΣ  ΠΑΤΕΡ  ΝΙΚΟΛΑΕ
Νικόλαος ο της νίκης επώνυμος και εν Αγίοις θαυματουργός Πατήρ ημών εγεννήθη εις τα Πάταρα της Λυκίας, πότε ακριβώς δεν είναι γνωστόν, πάντως κατά το έτος τα΄ (300), επί της εποχής των ασεβών αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού ήτο Αρχιερεύς των Μυραίων, έφθασε δε και μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου και έλαβε μέρος εις την Αγίαν Α΄ Οικουμενικήν Σύνοδον την εν Νικαία συγκροτηθείσαν κατά το έτος τκε΄ (325), εκοιμήθη δε περί το έτος τλ΄ (330). Παρακολουθήσατε όμως μετά μεγάλης προσοχής τον κατά πλάτος Βίον αυτού, όπως συνέγραψεν αυτόν ο Όσιος Συμεών ο Μεταφραστής, ίνα πολλήν την ευφροσύνην λάβητε, διότι όντως ούτος είναι ηδύτατος και πανευφρόσυνος.  

Τη Ε΄ (5η) του Δεκεμβρίου -- ο μεν πρώτος απηγχονίσθη, οι δε λοιποί ξίφει ετελειώθησαν.

Τη Ε΄ (5η) του Δεκεμβρίου οι Άγιοι Οσιομάρτυρες οι εν τοις κελλίοις του Άθω κατοικούντες, οι τους λατινόφρονας ελέγξαντες, τον βασιλέα, φημί, Μιχαήλ και τον Πατριάρχην Βέκκον, ων ο μεν πρώτος απηγχονίσθη, οι δε λοιποί ξίφει ετελειώθησαν.


Τώρα :

Και οι δέκα εννέα Ηγούμενοι του Αγίου Όρους  υποδέχονται στο Άγιον Όρος, συλλειτουργούν και μνημονεύουν τον λατινόφρονα αρχιαιρεσιάρχην Πατριάρχην Κων/πόλεως  κ. Βαρθολομαίον......

Τη Ε΄ (5η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ του εις το Κελλίον των Αρχαγγέλων το καλούμενον Ιάγαρις

κείμενον κατά τας Καρεάς του Άθω, ασκήσαντος εν έτει αυο΄ (1470).

Νεκτάριος ο θείος Πατήρ ημών ούτος πατρίδα είχε το Μοναστήριον, πόλιν της Μακεδονίας ανήκουσαν νυν εις τους Γιουγκοσλάβους και καλουμένην υπ΄ αυτών Βιτώλια. Οι γονείς δε τούτου ήσαν ευσεβείς και δίκαιοι ενώπιον του Θεού· δια τούτο, όταν οι Αγαρηνοί έμελλον να αιχμαλωτίσουν τον τόπον αυτόν, η μήτηρ τού Οσίου, ευρισκομένη έξω εις το αλώνιόν των, είδεν εν οράματι την πανάχραντον Θεοτόκον, ήτις την προσέταξε να λάβη τον άνδρα και τα τέκνα της και να φύγουν το ταχύτερον από την χώραν εκείνην, να κρυφθούν δε εις μέρος ασφαλές, διότι μέλλει να την καταλάβουν οι Αγαρηνοί.

ΤΑΤΟΥΑΖ -- Ἡ ἀπόλυτος Ἐλευθερία ἢ ἡ ἀπόλυτος Αἰχµαλωσία καὶ Ἀπώλεια;

Γράφει ὁ κ. Δηµήτρης Α. Μουρτζοῦκος, Ταξίαρχος ἐ.ἀ., Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ

Τὸ τατουὰζ (δερµατοστιξία) ἔχει λάβει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις, κυρίως στὴ νέα γενιά, σὲ ὅλα τὰ µήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς καὶ ἐκφράζει τὴν ἀπόλυτη καὶ ἀχαλίνωτη αἴσθηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀνάλογης διαθέσεως τοῦ σώµατός µας κατὰ τὴν ἐπιθυµία ἑκάστου καὶ ἀνάλογα µὲ τὴν κοινωνικὴ καὶ πνευµατικὴ κατάρτιση τοῦ καθενός µας. Εἶναι ὅµως ἔτσι;; Τὸ θέµα θὰ τὸ ἀναλύσουµε, συνοπτικὰ βέβαια, ἀλλὰ θὰ τὸ προβάλουµε σὲ τρεῖς διαστάσεις, ἤτοι: Τὴν Ὑλικὴ Τὴν Αἰσθητικὴ καὶ Τὴν Πνευµατική.    

Αυτοκτονούμε. 17.710.000 εκτρώσεις στην «αγιοτόκο» Ελλάδα !!!


Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2017
17 .710 .000, (δεκαεπτά  εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες) ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 2.000. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 Αυτοκτονούμε!!!

Τη Ε΄ (5η) του Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Αναστάσιος ο Άγιος του Χριστού Μάρτυς, βλέπων κάποτε τους Αγίους Μάρτυρας του Χριστού να τιμωρώνται υπό των ειδωλολατρών και να κατακόπτωνται εις όλα τα μέλη του σώματός των δια την πίστιν και ομολογίαν του Χριστού, έλαβε θείον ζήλον εις την καρδίαν του, διότι ως Χριστιανός όπου ήτο συνελογίζετο και τα άρρητα εκείνα αγαθά, τα οποία είναι ητοιμασμένα δια τους Μάρτυρας. Δια τούτο λοιπόν επεθύμησε να αγωνισθή και αυτός τον ίδιον δρόμον του Μαρτυρίου, ίνα και των ίσων στεφάνων αξιωθή.

Έντεκα σχολεία υπό κατάληψη στη Λάρισα για το Μακεδονικό


Yπό κατάληψη βρίσκονται μέχρι στιγμής έντεκα σχολεία στη Λάρισα, από μαθητές που διαμαρτύρονται για το Μακεδονικό και την Συμφωνία των Πρεσπών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννης Καψάλης τα σχολεία που τελούν υπό κατάληψη είναι το 1ο, το 2ο και το 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας, το ΕΠΑΛ Φαρσάλων, το 8ο και 14ο Λύκειο, το 9ο, 12ο και 15ο Γυμνάσιο και τα Γυμνάσια σε Μακρυχώρι και Κρανία Ελασσόνας.

Ἐννεακόσιες χιλιάδες εὐρὼ διὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κορανίου!

ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ τὰ «καλόπαιδα» τοῦ Ἰσλὰµ σκοτώνουν ἀθῴους στὸ ὄνοµα τοῦ «θεοῦ» τους Ἀλλάχ, γιὰ νὰ πᾶνε στὸν «παράδεισο», οἱ κυβερνῶντες µας ἄνοιξαν τοὺς γενναιόδωρους «µπεζαχτάδες» τους καὶ µοιράζουν «ζεστὸ» καὶ µπόλικο χρῆµα στοὺς µουσουλµάνους, γιὰ νὰ γίνουν «καλλίτεροι» µουσουλµάνοι! Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας διέθεσε 900.000 εὐρὼ γιὰ τὴν διδασκαλία τοῦ «Ἱεροῦ» Κορανίου! Ὁ λόγος: «Ἡ ἀναβάθµιση αὐτὴ θὰ καταστήσει τὴν Ἑλλάδα πρωτοπόρα σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο σὲ θέµατα διαχείρισης τῆς µουσουλµανικῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης ἐνῷ συγχρόνως εἶναι ἀπολύτως σύµφωνη µὲ τὸ Σύνταγµα καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς Συνθῆκες»!

Γ.Μπαμπινιώτης: «Δεν έπρεπε ποτέ να αναγνωρίσουμε τη μακεδονική γλώσσα- Τώρα μιλάνε για ‘μακεδονική’ ταυτότητα»

Τις τελευταίες αναφορές του πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ, για την «μακεδονική
γλώσσα» η οποία όπως είπε «μπορεί να διδάσκεται και στην Ελλάδα» κλήθηκε να σχολιάσει ο καθηγητής γλωσσολογίας, Γιώργος Μπαμπινιώτης.

Τόνισε ότι «πρόκειται για μια στρεβλή σύλληψη, διατύπωση που δυστυχώς τη δεχτήκαμε και εμείς να τη λέμε ‘μακεδονική’».

Πολιτισμὸς χωρὶς Θεόν -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΤΙ είναι ἐκεῖνο πού διαφθείρει τόν ἄνθρωπο καί τοῦ ἀφαιρεῖ τή δυνατότητα νά βρίσκεται κοντά στό Θεό, ἔχοντας ὡς πυξίδα πορείας τίς ἐντολές του; Προφανῶς εἶναι ὁ λεγόµενος πολιτισµός , πού δέν ἐµπνέεται ἀπό τό Θεό καί ὑπηρετεῖ τά πάθη τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἐπίδρασή του εἶναι µεγάλη, γεγονός πού συµβάλλει στήν ἀποκτήνωσή του. Ὁ πολιτισµός αὐτός εἶναι κυρίαρχος στή ζωή µας καί κανένας δέν µπορεῖ νά τόν ἀµφισβητήσει, χωρίς νά θεωρηθεῖ σκοταδιστής. Κανένας ὅµως δέν µᾶς διαβεβαιώνει ὅτι οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύµατος καί τῆς τέχνης εἶναι καλλιεργηµένοι καί ἀνώτεροι, ἀπαλλαγµένοι ἀπό τά πάθη καί τή σαρκολατρία καί ἀποτελοῦν παραδείγµατα πρός µίµηση. Τό ἀντίθετο θά ἔλεγα.

Ζάεφ: Η «μακεδονική» γλώσσα θα διδάσκεται στην Ελλάδα

Η κρισιμότητα αλλά και η επικινδυνότητα στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας από τους χειρισμούς της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα αποκαλύπτονται από τις δηλώσεις του κ. Ζάεφ στο σκοπιανό κοινοβούλιο. Η συμφωνία των Πρεσπών ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για ένα σωρό ανιστόρητες διεκδικήσεις των γειτόνων μας.
Κατά τη συζήτηση στο κοινοβούλιο σήμερα, για τις τροποποιήσεις στο Σύνταγμα της πΓΔΜ, ο πρωθυπουργός των Σκοπίων κ. Ζάεφ επεσήμανε μία προς μία τις αλλαγές τονίζοντας ότι η ψήφιση αυτών των αλλαγών στο Σύνταγμα θα ωθήσει την Ελλάδα να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα δώσει το πράσινο φως για την ένταξη της χώρας ως «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.