Δημήτριος ο Μεγαλομάρτυς και Αθλητής του Χριστού

Δημήτριος ο Μεγαλομάρτυς και Αθλητής του Χριστού ήτο κατά τους χρόνους Διοκλητιανού και Μαξιμιανού των βασιλέων σπδ΄ - τε΄ (284-305), κατήγετο δε από την Θεσσαλονίκη, ευσεβής ων ανέκαθεν εκ γονέων και διδάσκαλος της εις Χριστόν πίστεως. Όταν δε μετέβη εις την Θεσσαλονίκην ο καίσαρ τότε Μαξιμιανός Γαλέριος, ο μέγας Δημήτριος συνελήφθη και ερρίφθη εις την φυλακήν, διότι ήτο περιβόητος κατά τε την ευσέβειαν και την εις Χριστόν πίστιν. Επειδή δε ο βασιλεύς εκαυχάτο δι’ άνθρωπόν τινα, Λυαίον ονομαζόμενον, ο οποίος υπερέβαλλε τους άλλους κατά το μέγεθος του σώματος και κατά την ανδρείαν, και επειδή παρεκίνει τους Θεσσαλονικείς να εισέλθωσιν εις το στάδιον και να πολεμήσωσι με αυτόν, δια τούτο νέος τις, Χριστιανός κατά την πίστιν, ονομαζόμενος Νέστωρ, επήγε προς τον Άγιον Δημήτριον ευρισκόμενον εις την φυλακήν και είπε προς αυτόν:

Μία πρόταση γιά τήν προσεχή Ἐθνική μας ἐπέτειο ἐν ὄψει τῆς ὁλοκληρώσεως μιᾶς νέας προδοσίας!

τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, θεολόγου

Αὐτά πού ζοῦμε τά τελευταῖα χρόνια εἶναι πρωτοφανή καί πρωτάκουστα γιά τόν τόπο μας καί τό λαό μας. Γι' αὐτό, ἐκτιμῶ ὅτι καί ἡ δική μας στάση καί ἀντίδραση, θά πρέπει νά εἶναι ἰδιαίτερη καί ξεχωριστή. Δέν ὁμιλῶ πολιτικά ἤ πολύ περισσότερο δέν ὁμιλῶ κομματικά.
 Ὀφείλω μάλιστα νά σημειώσω ὅτι ἀργά καί σταθερά πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού συνέβαλαν ἀπό δεκαετιῶν στό σημερινό πλήρη ἐκτροχιασμό. Δράττομαι δέ τῆς εὐκαιρίας νά δηλώσω τήν ταπεινή μου ἐκτίμηση ὅτι τό "κακό" ξεκινᾶ ἀπό πολύ παληά, πέραν τοῦ κακοῦ πού ἀνιχνεύεται διαχρονικά μέσα στά ἀρκετά καί ὄχι μικρά ἐλαττώματα τῆς φυλῆς μας. Tώρα, ὅμως, δέν ἔχουμε τήν πολυτέλεια νά "φιλοσοφοῦμε". Δέν εἶναι κἄν καιρός αὐτοκριτικῆς.
Ἄλλωστε στή δική μας παράδοση προέχει ἡ αὐτομεμψία καί ἡ διαρκής μετάνοια. Δέν ὑπάρχει καθόλου χρόνος γιά σπατάλη.

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ -- ΠΑΤΗΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Τη ΚΕ΄ (25η) Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και νοταρίων ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ και ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ.                                                                                                     

Μαρκιανός και Μαρτύριος οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν νοτάριοι του Πατριαρχείου, όταν ο Άγιος Παύλος ο Ομολογητής και Ιερομάρτυς επατριάρχευεν εις την Κωνσταντινούπολιν, μετά τον θάνατον του Κωνσταντινουπόλεως Αλεξάνδρου, κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίου, εν έτει τλζ΄ (337), ο οποίος εξηπατήθη, φευ! Από τους Αρειανούς και έπεσεν εις την αίρεσιν αυτών. Τότε λοιπόν οι ευσεβέστατοι ούτοι του ρηθέντος Πατριάρχου νοτάριοι και γραμματικοί, αναγινώσκοντες εις τον λαόν τας Ιεράς βίβλους, διέλαμπον πανταχού με ευλάβειαν, με σεμνότητα τρόπων και με πάσαν αγιότητα και αρετήν, μάλιστα δε και εξαιρέτως με Ορθοδοξίαν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου -- Ἀγρυπνία Ἁγίου Δημητρίου

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Πέμπτη 25 Ὀκτωβρίου 2018 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου (26η Ὀκτωβρίου).
Ἀπό τίς 9:00 μ.μ. ἕως τίς 3:00 π.μ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 8:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.

                                                     Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου. 

Ὁ Μεταξάκης καί τό Νέον Ἡμερολόγιον -- από το βιβλίον του π. Θεοδώρου Ζήση δια τον όσιον ΦιλόΘεον Ζερβάκον

Κρίνοντας τήν Μασονία καί τούς Μασόνους ὁ ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος μέ ἰδιαίτερη αὐστηρότητα ἀναφέρεται στόν οἰκουμενικό πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη, μία πολυτάλαντη καί δυναμική προσωπικότητα, ἡ ὁποία προσδιώρισε ἐν πολλοῖς τά ἐκκλησιαστικά δρώμενα τῶν πρώτων δεκαετιῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ἐπί κακῆς πάντως καί ἀντιπαραδοσιακῆς γραμμῆς καί ἐπί μεγίστῃ ζημίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς, μέ τούς νεωτερισμούς καί τίς καινοτομίες πού εἰσήγαγε, ἡ σπορά τῶν ὁποίων ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα νά παράγει δηλητηριώδεις γιά τήν Ἐκκλησία καρπούς. Ἐκτός τῆς μεταρρυθμίσεως τοῦ Ἑορτολογίου Ἡμερολογίου, τῆς ὁποίας εἶναι ὁ κύριος ἐμπνευστής καί προωθητής, ἀλλά καί ὁ δημιουργός τοῦ μέχρι σήμερα τραυματικοῦ γιά τήν Ἐκκλησία σχίσματος, θεωρεῖται καί ὡς ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ ἀνοίγματος πρός τούς Παπικούς καί τούς Λουθηροκαλβίνους, θεμελιωτής καί κήρυκας τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ συγκρητισμοῦ, δηλαδή καί τῆς ἐξισώσεως – συμφύρσεως τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν καί θρησκειῶν πρός μία ψευδῆ ἑνότητα, πού ἐξυπηρετεῖ ὄχι τό σχέδιο τῆς σωτηρίας, τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά τό σχέδιο τῆς ἀπωλείας, τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ἡ εὐεργετικὴ ἐπίδρασις τῆς Ὀρθοδοξίας -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οι κοσμικοί ἄνθρωποι ἀγνοοῦν ἀκόµη καί τά βασικά στοιχεῖα τῆς θρησκείας. Ὅ,τι γνωρίζουν εἶναι ἀπό τόν καιρό πού φοιτοῦσαν στό σχολεῖο. Συνήθως µένουν στά ἐξωτερικά, στά σκάνδαλα καί τίς ἀπαράδεκτες συµπεριφορές µερικῶν κληρικῶν, ἐνῶ ἀµφισβητοῦν τούς ἐνάρετους καί γενικά τούς χριστιανούς, πού ἔχουν συνέπεια στή ζωή τους καί τηροῦν τίς ἐντολές. Ζοῦν µακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀνεπηρέαστοι ἀπό τή διδασκαλία της καί χωρίς τήν εὐεργετική ἐπίδραση πού ἀσκεῖ. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ὑστεροῦν πνευµατικά καί χαµοσέρνονται χωρίς ἰδανικά καί ὁράµατα. Ζοῦν γιά νά τρῶν καί νά διασκεδάζουν, ἱκανοποιώντας ὅλα τά ἁµαρτωλά τους πάθη. Τίποτα πιό πέρα καί πιό πάνω. Ἔτσι αὐτοκαταδικάζονται καί τελειώνει ἡ ζωή τους, ἀδόξως θά ἔλεγα, χωρίς τήν προσδοκία τῆς αἰώνιας ζωῆς. Τήν πνευµατική ἐπίδραση τῆς Ὀρθοδοξίας στή ζωή τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου πρέπει ἰδιαίτερα νά τονίζουν οἱ κληρικοί καί οἱ θεολόγοι, γιατί παίζει σηµαντικό ρόλο στήν ὅλη ἐξέλιξή του καί τόν προφυλάσσει ἀπό πολλούς πειρασµούς.

Ελεύθερη και ζωντανή εκκλησία.

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=14404

Ἡ Δύσις ἐπρόδωσε τὸν Χριστόν -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, θα ᾽ναι γιά πάντα, τό ἀρχέτυπο τῆς πιό ἀπαίσιας καί φρικιαστικῆς προδοσίας. Ἐνῶ ὁ Χριστός τοῦ δείχνει ἰδιαίτερη ἀγάπη ὡς την τελευταία στιγμή τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, «τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς» (Ἰω. ΙΓ΄ 27). Ὁ Παν. Τρεμπέλας, πολύ σοφά μεταφράζει καί ἑρμηνεύει, το στίχο τοῦτο: «Καί μόλις ὁ Ἰησοῦς ἔδωσε τό κομμάτι τοῦ ψωμιοῦ στόν Ἰούδα, ἐπειδή αὐτός παρέμεινε σκληρός καί ἀσυγκίνητος μπροστά στήν εὔνοια καί τήν τιμή αὐτή τοῦ Κυρίου, ὁ Θεός τον ἐγκατέλειψε ὁλοκληρωτικά. Κι ἔτσι μπῆκε μέσα του ὁ σατανᾶς καί τόν κυρίευσε». Θυμίζω τήν προδοσία τοῦ Ἰούδα, γιατί, αὐτό εἶναι καί τό θέμα μας. Καί μή ξεχνᾶμε πώς, πάντα θά ὑπάρχουν «Ἰοῦδες», ὅπως και γιά τήν Πατρίδα, πάντα θά ὑπάρχουν «Ἐφιάλτες»!

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ -- Τοῦ κ. Δημητρίου Κ. Κουτσουλέλου, Ἐπιτίμου Ἐπόπτη Δημ. Ἐκπαιδεύσεως

Θαυμάζω τίς γυναῖκες καί στο ὄνομά τους μνέω» (Διονύσιος Σολωμός)

Τόν ὕμνο μου ὑψώνω ὡς τον οὐρανό, δοξολογώντας τή μεγάλη μορφή σου, ἡρωϊκή καί μεγαλόψυχη Ἑλληνίδα τοῦ Σαράντα. Κι ὅπου ἐλεύθερη ψυχή, ὅπου ἀγάπη φλογερή στήν ἀπολυτρωμένη συνείδηση, στόν ἀνεμπόδιστο στοχασμό καί στήν ἀνθρώπινη πράξη, ἑνώνει τό σκίρτημα καί τή φωνή της στο ρωμαλέο, αἰώνιο καί γλυκό τραγούδι τῶν ἀρετῶν σου. Σέ πρωτογνώρισα, ὅταν ἀνέμιζες τό μαντήλι σου στούς σταθμούς τῶν τρένων κι ἐμούσκευες μέ τά δάκρυά σου τό μαχητή, πού ἔφευγε γιά τό μέτωπο, τραγουδώντας: «Ἄντε στό καλό κι ἡ Παναγιά μαζί σου!...»  Ὅταν ἀστραποβόλησε, μέσα στή ματιά σου, τό πνεῦμα τῆς Φυλῆς, στήλωσες τό ἀνάστημά σου, ψήλωσες τό κεφάλι σου κι ἐκάρφωσες τή Γαλανόλευκη μέσα στήν καρδιά σου, τρέχοντας, μέ το χαμόγελο στά χείλη, στό κάλεσμα τῆς πίστης καί τῆς νίκης.

Πρόσκληση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου

Πρόσκληση

Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου έχει την χαρά να σας προσκαλέσει εις την Ιεράν Πανήγυριν του Ιερού Ναού μας καθώς και στην Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αγίου Ισιδώρου του Χιοπολίτου από την 25η έως και την 28η μηνός Οκτωβρίου.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
με την παράκληση της δημοσιεύσεως του κειμένου που ακολουθεί.