Η προσωπικότητα του πονηρού λογισμού -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Καθηγητού Παν. Αθηνών

Ο πονηρός λογισμός, ως εργαλείο πειρασμικό και προσωπείο του διαβόλου, δέχεται στα πατερικά κείμενα τους εξής ανθρώπινους χαρακτηρισμούς. Ονομάζεται:
α) Κλέπτης. Κατά τον άγιο Μάξιμο είναι κλέπτης όχι μόνο γιατί παραπλάνησε τον Αδάμ, αλλά γιατί, έκτοτε, «κλέπτει της ψυχής την όλην έφεσιν» προς τον Θεό, και μας απομακρύνει της θείας αγάπης του.
β) Απατεώνας. Επειδή εξαπατά τους ανθρώπους, προκειμένου να τους παγιδεύσει στην αμαρτωλή πράξη. Ο δε όσιος Νείλος ο Ασκητής θα σημειώσει σχετικά· «απάτη γαρ εστί αληθώς πόσα συναρπαγή του εχθρού δια της αθρόας προσβολής».

π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Τη ΣΤ΄ (6η) του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου ΘΩΜΑ.                           

Θωμάς ο ένδοξος του Κυρίου Απόστολος ήτο εις εκ των Δώδεκα Αποστόλων και Μαθητών του Κυρίου, οι οποίοι μετά την φρικτήν και ένδοξον του Δεσπότου Χριστού Ανάληψιν διεσπάρησαν εις όλην την οικουμένην κηρύττοντες τον σωτήριον λόγον του Ευαγγελίου και οι οποίοι με πολλούς κόπους και πόνους και βασάνους, τα οποία έπαθον από τους ασεβείς, έφεραν ημάς εις την ευσέβειαν και είμεθα χρεώσται να πανηγυρίζωμεν αυτούς περισσότερον από τους άλλους Αγίους, ως υπέρ άπαντας κοπιάσαντας, ίνα έχωμεν αυτούς και κατά την παρούσαν ζωήν μεσίτας προς τον Δεσπότην, να μας συγχωρήση τα αμαρτήματα.

ΔΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΠΑΤΡΟ–ΜΑΧΟΙ» ΟΙ «ΜΕΤΑ–ΠΑΤΕΡΙΚΟΙ» ΘΕΟΛΟΓΟΙ -- Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, θεολόγου

Στὶς μέρες μας ἀνεφύησαν πρωτοφανεῖς μέθοδοι προσέγγισης τῶν ἁγίων Πατέρων. Οἱ μέχρι πρὸ ὀλίγων ἐτῶν θεολόγοι «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι» ὁδήγησαν στὴν ἀναβίωση τοῦ πατερικοῦ πνεύματος τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Τὸν τελευταῖο καιρὸ ὅμως, κάποιοι διαστρεβλωτὲς τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἄρχισαν ἀπὸ τὸ ἐργαστήρι τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου νὰ χτίζουν τὸ σαθρὸ οἰκοδόμημα τῆς «μετα-πατερικῆς θεολογίας». Εἶναι χαρακτηριστική τῆς νέας αὐτῆς πατρομάχου «θεολογίας» ἡ τοποθέτηση τοῦ συντονιστῆ τῆς Ἀκαδημίας κ. Παντελῆ Καλαϊτζίδη σὲ σχετικὸ συνέδριο, ποὺ διοργανώθηκε στὸ Βόλο. Μεταξὺ ἄλλων ὁ κ. Καλαϊτζίδης ἀνέφερε (οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μας): Ἡ «ἐπιστροφὴ στοὺς Πατέρες»… εἶχε ὅμως καὶ ὁρισμένες ἀρνητικὲς συνέπειες ὅπως:

«Ἔχει ὁ Θεός γιά ὅλους» ΥΠΕΡΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Τό ἄγχος εἶναι μιά κατάσταση ἀνησυχίας, ἀβεβαιότητας καί ἀγωνίας. Τρία ἔντονα ὑπαρξιακά συναισθήματα, πού δημιουργοῦν τό ἄγχος. Ἡ ἀβεβαιότητα γιά ἕνα γεγονός, προκαλεῖ ἐσωτερική ἀνησυχία καί ἡ κορύφωση τῆς ἀνησυχίας προκαλεῖ τό μαρτύριο τῆς ἀγωνίας. Εἶναι τόσα τά περιστατικά τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ὥστε θά ᾽λεγε κανείς πώς, κάθε στιγμή ἔχει τή δική της ἀγωνία. Μιά ἀγωνία, συχνά παραλυτική, βασανιστική, γεμάτη ἀπό πολλά καί ἀδυσώπητα ἐρωτηματικά: Θά γίνει; Δέ θά γίνει; Θά ἐπιτύχει; Θ’ ἀποτύχει; Νά τό κάνω; Νά μή τό κάνω; Θά μπορέσω; Δέ θά μπορέσω; Θά γυρίσει μέ ἀσφάλεια; Ἤ μήπως συμβεῖ κάτι ἀναπάντεχο; Ἀνησυχία καί ἀγωνία γιά τό  αὔριο, γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν, γιά τόν πατέρα πού κινδυνεύει νά χάσει τή δουλειά του. Γιά τή στενότητα τῶν οἰκονομικῶν τῆς οἰκογένειας. Γιά τήν ἐξόφληση χρεῶν. Γιά τά τόσα προβλήματα τῆς κάθε στιγμῆς. Προβλήματα – μαχαίρια. Προβλήματα συγκλονιστικά. Προβλήματα ἡφαιστειακά.

Τη Ε΄ (5η) Οκτωβρίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ΜΕΘΟΔΙΑΣ της εν Κιμώλω τη νήσω ασκητικώς διαλαμψάσης.

Δεν θα εκλείψουν από την Αγίαν του Χριστού Εκκλησίαν, την επί γης στρατευομένην, έως της συντελείας του αιώνος, οι άγιοι και θεοφόροι άνθρωποι, τόσον άνδρες όσον και γυναίκες, αλλ’ εις εκάστην εποχήν αναφαίνονται ως άλλοι φαεινοί αστέρες και αειλαμπείς φωστήρες, «λόγον ζωής επέχοντες» (Φιλιπ. β, 16), εις το νοητόν αυτής στερέωμα και καταφωτίζουν των ευσεβών το πλήρωμα, δια του αγίου αυτών Βίου και των αγαθών και εναρέτων έργων, και διεγείρουν και προθυμοποιούν ημάς προς εργασίαν του θείου θελήματος.

Γιατί αποτειχίζομαι από τους αιρετικούς επισκόπους.

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=14363

Πρόσκληση και Πρόγραμμα Εσπερίδας της 10/10/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ. έχει την Τιμή να Σας προσκαλέσει να λαμπρύνετε με την παρουσία Σας την «ΕΣΠΕΡΙΔΑ» Ιστορικού – Πολιτισμικού και Ιατρικού – Κοινωνικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος (το αναλυτικό πρόγραμμα παρατίθεται παρακάτω), που διοργανώνει την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19.00–21.00 στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Εθνικής Αμύνης (πρώην Βασ. Σοφίας) αρ.4.
Ο Πρόεδρος : Απόστολος Γ. Σιώκος
Η Γεν. Γραμματεύς : Μαγδαληνή Τσολάκη

Τη Ε΄ (5η) Οκτωβρίου, διήγησις περί της ευρέσεως και ανακομιδής του λειψάνου του Οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ του νεοφανούς, του εκ της Ιεράς Μονής του Βατοπαιδίου.

Ευδόκιμος ο Όσιος Πατήρ ημών έζησε και επολιτεύθη ευδοκίμως εις την Ιεράν Μονήν Βατοπαιδίου, εις την οποίαν και εκομίσατο τον της αγήρω ζωής άφθαρτον στέφανον. Το πραγματικόν όνομα τούτου του Οσίου Πατρός, μοναχικόν ή βαπτιστικόν, δεν είναι γνωστόν, διότι το όνομα Ευδόκιμος εδόθη εις αυτόν μετά την εύρεσιν του ιερού αυτού λειψάνου. Δεν είναι επίσης γνωστόν ούτε εν ποία ακριβώς εποχή έζησεν, ούτε εκ ποίας επιγείου πατρίδος ήτο, ούτε οι ασκητικοί αυτού κάματοι εγνώσθησαν, εν δε μόνον είναι βέβαιον, ότι πολιτευθείς ευδοκίμως και εναρέτως εν τη Ιερά Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους, εκληρώσατο την άνω Ιερουσαλήμ την ουράνιον πατρίδα, εις την οποίαν νυν απολαμβάνει τους καρπούς των κόπων και των μόχθων αυτού.

Η «ΔΥΣΟΣΜΙΑ» ΤΩΝ ΜΚΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Η ελληνική κοινωνία πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι θα πετάξουμε στη... θάλασσα τους «εμπόρους ψυχών»

Από τον  Νίκο Νικολόπουλο*

Οι Ελληνες επί τουλάχιστον τρεις δεκαετίες αποδεικνύουν πως, όταν συντρέχουν λόγοι να φερθούν ανθρωπιστικά σε πρόσφυγες και μετανάστες, δεν φείδονται κόπων και εξόδων. Κούρδοι, Πακιστανοί, Αφγανοί, Αλβανοί, Ρουμάνοι, Γεωργιανοί, Ρωσοπόντιοι, Ουκρανοί, Αφρικανοί και τόσοι άλλοι έχουν γνωρίσει το πραγματικό μέγεθος της φιλοξενίας και της αλληλεγγύης των Ελλήνων, σε βαθμό που αναλογικά δεν υπάρχει αντίστοιχος σε όλη την Ευρώπη και ενδεχομένως και σε όλο τον κόσμο.

Οπτασία ΚΟΣΜΑ Μοναχού φοβερά και ωφέλιμος.

Κοσμάς ο Μοναχός και Ηγούμενος, ο αξιωθείς να ίδη την παρούσαν οπτασίαν, έζη εν Κωνσταντινουπόλει κατά τον δέκατον τρίτον χρόνον της βασιλείας Ρωμανού του Λεκαπηνού, ήτοι εν έτει 932. Ούτος υπήρξε ποτέ οικειότερος των υπηρετών, των υπηρετησάντων εις τον βασιλικόν κοιτώνα του Αλεξάνδρου, του βασιλεύσαντος ολίγου προ του Ρωμανού, ήτοι του υιού μεν Βασιλείου του Μακεδόνος, αδελφού δε Λέοντος του Σοφού. Ούτος λοιπόν ο του Θεού άνθρωπος, αφήσας τον κόσμον και τα εν κόσμω, ηγάπησε την μοναχικήν πολιτείαν και μετονομασθείς Κοσμάς δια του αγγελικού Σχήματος, κατεστάθη ύστερον και Ηγούμενος του σεβασμίου Μοναστηρίου του ευρισκομένου παρά τον ποταμόν Σάγγαριν. 

Τη Ε΄ (5η) Οκτωβρίου, η Αγία Μάρτυς ΜΑΜΕΛΧΘΑ λίθοις βληθείσα τελειούται.

Μαμέλχθα η Αγία Μάρτυς ήτο από την Περσίδα, ιέρεια του ναού της Αρτέμιδος, έχουσα και αδελφήν Χριστιανήν. Επειδή δε είδε κατ’ όναρ Άγγελον Θεού, όστις εδείκνυε και εδίδασκεν αυτήν τα μυστήρια των Χριστιανών, εξύπνησε τεταραγμένη και διηγήθη τούτο εις την αδελφήν της, η οποία έφερεν αυτήν εις τον Επίσκοπον, όστις εβάπτισεν αυτήν.