«Δος αίμα και λάβε πνεύμα» -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθ. Θεολογικής Παν. Αθηνών


Οι υπηρεσίες της σύγχρονης ψυχολογίας στην βελτίωση των όρων της ζωής του ανθρώπου είναι ασφαλώς όχι απλώς αξιόλογες αλλά και επαινετές. Η ευρεία διάδοση των ψυχολογικών γνώσεων συνετέλεσε και συντελεί στην κατανόηση του ανθρώπου από τον άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις του και τις μορφές ή τους τομείς της ζωής του. Η συνεχώς σωρευμένη ψυχολογική εμπειρία, από τη μεθοδική έρευνα ή το αυθόρμητο και τυχαίο ψυχολογικό γεγονός, τίθεται συνεχώς στην υπηρεσία της βελτιώσεως και εξομαλύνσεως της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία της ζωής του ανθρώπου διαποτίζεται συνεχώς από το πνεύμα της ψυχολογίας «για ένα καλύτερο σήμερα»! Ό,τι είναι ψυχολογικό, είναι χρήσιμο σαν δείκτης ζωής, Ενώ κάθε «αψυχολόγητο» θεωρείται σαν κάτι σχεδόν … απάνθρωπο!

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ" ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Υακίνθου μάρτ., Γερασίμου Ευρυτανίας, Θεοδότης μαρτ.

Υάκινθος ο Κουβικουλάριος, ο Άγιος του Χριστού Μάρτυς, ήτο εκ Καισαρείας της πρώτης των Καππαδοκών επαρχίας, κατά τους χρόνους Τραϊανού εν έτει 98. Κουβικουλάριος δε ων, υπηρέτει εις την τράπεζαν του βασιλέως Τραϊανού. Διαβληθείς λοιπόν εις τον βασιλέα, διότι επεκαλείτο το όνομα του Χριστού, εβιάζετο υπ’ αυτού να φάγη εκ των μιαρών θυσιών των ειδώλων, κι επειδή δεν κατεπείσθη εις τούτο, αλλά μάλλον ωμολόγησε τον Χριστόν, έδειραν αυτόν εις όλον το σώμα, και τον έρριψαν εν τη φυλακή, όπου παρέθεσαν μεν ενώπιόν του θυσίας των ειδώλων, προσέταξε δε ο βασιλεύς τους δεσμοφύλακας να μη δώσωσιν εις αυτόν άρτον καθαρόν, ίνα εκ τούτου αναγκασθή να φάγη από τα ειδωλόθυτα·

Δεν ακολουθούν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και την Εκκλησίαν.


Ο αμετανόητος διάβολος, κατεχόμενος υπό εωσφορικής υπερηφανίας, χρησιμοποιεί τον Οικουμενισμόν, όστις αρνείται το θείον δόγμα περί της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και ζητεί να στήση την ιδίαν αυτού ψευδοδιδασκαλίαν περί της οικουμενιστικής του «εκκλησίας», ήτις είναι αντι-εκκλησία, δια να αφανίση την Εκκλησίαν του Κυρίου επί της γης και δυνηθή να είπη και πάλιν περί της οικουμένης: «Εμοί παραδέδοται!» (Λουκ. Δ,6). Ο πεπτωκώς Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  και οι συν αυτώ έξαρνοι οικουμενισταί, αποδειχθέντες «παραποιηταί της Θεολογίας του Δεσπότου Χριστού» και «φαύλοι επίτροποι» «της παραδεδομένης πίστεως(Γενναδ. Σχολ.), «ενδυσάμενοι κατάραν ως ιμάτιον», δεν ακολουθούν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και την Εκκλησίαν, «αλλά το πρώτον και μέσον και τελευταίον κακόν» (Αγ. Γρηγορίου Παλαμά, Συγγράμματα, 1:23), τον Διάβολον και τον ερχόμενον Αντίχριστον.

Για έναν άλλου τύπου επιθετικό πόλεμο

Ο πατριωτισμός επί χιλιετίες υπήρξε το υπαρξιακό συστατικό μας

Από τον
Σαράντο Ι .Καργάκο


Ας μή δίνουμε πίστη στά λόγια τῶν πολιτικῶν. Μποροῦν νά λένε ὅ,τι θέλουν. Ἀκόμη καί ...ἀλήθεια! Κάποτε στό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης ἀντικρούοντας τά ὅσα ἔλεγε ἕνας ἀνεπάγγελτος πολιτικός εἶχα πεῖ: «Τό κακό μέ τούς πολιτικούς δέν εἶναι ὅτι λένε ψέματα. Τό κακό εἶναι ὅτι τά ...πιστεύουν. Καί τό πιό κακό εἶναι ὅτι τά πιστεύει καί ὁ πολύς λαός. Σήμερα ἡ Ἑλλάς κινεῖται ἐπί ξηροῦ ἀκμῆς. Στήν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ. Τί προσφέρεται γιά σωτηρία; Λόγια σάν λευκοπλάστης. Δέν ἀναφέρομαι στό λεκτικό Νιαγάρα τῆς κυβερνήσεως ἀλλά καί στίς προτάσεις-λύσεις τῶν ἄλλων κομμάτων. Γενικότητες μέ κύριο ἄξονα ἀναφορᾶς τήν οἰκονομία. Ἀλλά ἀρκεῖ αὐτό; Ἡ Τουρκία μέ «κολαοῦζο» τήν Ἀλβανία οὐσιαστικά μᾶς ἀπειλεῖ μέ πόλεμο.
Σέ λίγο πού ὁ Ἐρντογάν ὅταν διαβάσει γιά τόν Δαμάδ Ἀλῆ Κιουμουρτζῆ θά διεκδικεῖ καί τήν ... Πελοπόννησο, τήν ὁποία τότε, το 1715, ὁ ἐν λόγω Δαμάδ ἀπέσπασε ἀπό τούς Βενετούς.

«Διαβάς εις Μακεδονίαν…» (Πραξ. 16,9) Περί ποίας Μακεδονίας ομιλεί;

Του κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Η επιμονή της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων, να αυτοαποκαλείται ανιστόρητα “Μακεδονική Εκκλησία”, δεν είναι εύκολο να καμφθεί. Γιατί αποδέχθηκαν μία ονομασία που αφορά το Ελληνικό έθνος; Πότε χρησιμοποιήθηκε τέτοιος ονοματικός όρος στην ονομασία της τοπικής Εκκλησίας, που αφορά την περιοχή των Σκοπίων;
Δεν γνωρίζουν την πηγή της “εθνικότητας – δώρου” και την σκοπιμότητα της ονομασίας Μακεδονία για το κρατίδιο των Σκοπίων; Δεν γνωρίζουν ότι η ονομασία Μακεδονία δόθηκε για σκοπούς ιδιαιτέρας “εθνικής” συνείδησης για το κρατίδιο των Σκοπίων από το τότε κομμουνιστικό καθεστώς; Δεν γνώριζαν το συνεπακόλουθο μιας αυθαίρετης ονομασίας που αφορούσε το Ελληνικό έθνος; Και μόνη η πηγή της “εθνικότητας – δώρου”, που δεν ήταν άλλη από το τότε αντίθεο και απάνθρωπο κομμουνιστικό καθεστώς, αρκεί για να πάψουν να χρησιμοποιούν το Ελληνικό όνομα “Μακεδονία”.

Τη αυτή ημέρα (2α Ιουλίου), μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΚΟΪΝΤΟΥ.


Κόϊντος ο Μάρτυς εγεννήθη και εδιδάχθη την ευσέβειαν εν τη Φρυγία. Ελθών δε εις χωρίον καλούμενον Αιολίς, έδιδεν ελεημοσύνην εις τους πτωχούς και ιάτρευε τους ενοχλουμένους υπό ακαθάρτων πνευμάτων. Επειδή δε ο ηγεμών Ρούφος ηνάγκαζε τούτον να θυσιάση εις τα είδωλα, εδαιμονίσθη, αλλ’ ο Άγιος εθεράπευσεν αυτόν· όθεν ανταμείψας τον Άγιον ο ηγεμών με τιμάς και δώρα τον αφήκεν ελεύθερον. Μεταβάς δε εις Πέργαμον συνελήφθη υπό των Ελλήνων, των ονομαζομένων Κυμαίων, οι οποίοι ήρχισαν να τον βασανίζωσιν· αιφνιδίως δε έγινε σεισμός, και ευθύς εκρημνίσθη ο ναός των Ελλήνων και τα εν αυτώ είδωλα συνετρίβησαν, εκείνοι δε φοβηθέντες αφήκαν ελεύθερον τον Άγιον. Ύστερον ελθών εις την Πέργαμον ο άρχων Κλέαρχος συνέλαβε τον Άγιον και συνέτριψε τα σκέλη του· γενόμενος όμως υγιής υπό της χάριτος του Θεού, έζησεν έκτοτε δέκα έτη, και μετά ταύτα απήλθε προς Κύριον.

Οἱ Δαίμονες - πατήρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Ε' Ματθαίου)


Νέο συλλαλητήριο για τη συμφωνία των Πρεσπών στη Θεσσαλονίκη

Ακόμη ένα συλλαλητήριο εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών είναι προγραμματισμένο για σήμερα, Δευτέρα, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα για σήμερα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση, αλλά και μοτοπορεία. Όπως αναφέρει το thestival, η πορεία θα ξεκινήσει στις 20:00 από το εμπορικό κέντρο One Salonica και θα καταλήξει στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά το συλλαλητήριο, υπάρχει κάλεσμα μέσω διαδικτύου για συγκέντρωση στην κεντρική είσοδο του λιμανιού και πορεία προς το κέντρο της πόλης.

Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ: ΠΟΣΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ;


Πρέπει νά γίνει σαφές ὅτι οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας ἀφοροῦν σέ ἤδη διακριτούς ρόλους ὅπως ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας στό βιβλίο του «Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, Ὑπό τό πρίσμα τῆς κοινοβουλευτικῆς ἐμπειρίας», ἐκδ. Α.Α. Λιβάνη, Ἀθήνα 2010, σελ. 65 ἑπ. ἔχει ὑποστηρίξει. «Οἱ διακριτοί ρόλοι προκύπτουν ἀπό τήν συγκρότηση τοῦ περιγράμματος τοῦ κράτους δικαίου δηλ. ἀπό τήν συνταγματική καί ἔννομη τάξη καί εὑρίσκονται στά ὅρια ἐκκοσμικεύσεως τῶν σχέσεων Κράτους καί Ἐκκλησίας ὑφισταμένου τοῦ πολυθρύλητου διαχωρισμοῦ» (Π. Μηλιαράκη-Συνταγματολόγου, ΕΠΙΚΑΙΡΑ 24-6-2016).

Τη Β΄ (2α Ιουλίου) του μηνός Ιουλίου μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΙΟΥΒΕΝΑΛΙΟΥ Πατριάρχου Ιεροσολύμων.


Ιουβενάλιος ο εν Αγίοις πατήρ ημών ήκμασε κατά τους χρόνους Θεοδοσίου του Μικρού εν έτει υη΄ (408), αρχιερατεύσας εις τα Ιεροσόλυμα τρίτος μετά τον Άγιον Κύριλλον, και φθάσας μέχρι της βασιλείας Μρκιανού του εν έτει υν΄ (450) βασιλεύσαντος, και Λέοντος του Μεγάλου, του βασιλεύσαντος εν έτει υνη΄ (458). Παρευρέθη δε ούτος και εις την εν Εφέσω τρίτην Οικουμενικήν Σύνοδον, την εν έτει υλα΄ (431) συγκροτηθείσαν, εις ων των εν αυτή διακοσίων Πατέρων, και διέλαμψεν εις τα δόγματα της πίστεως μετά του θεσπεσίου Κυρίλλου του Αλεξανδρείας· έφθασε δε και έως εις την τετάρτην Σύνοδον των εξακοσίων τριάκοντα θεοφόρων Πατέρων, την εν Χαλκηδόνι συγκροτηθείσαν εν έτει υνα΄ (451), κατά την οποίαν ετιμήθη υπό του βασιλέως Μαρκιανού δια την σοφίαν και αρετήν του.

Τάμα Έθνους : ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΑ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, QUO VADIS ?
                                                           1.7.2018

1. Τὸ δόγμα «Ἀνήκουμε εἰς τὴν Δύση», τὸ ὑπερασπίζονται ὄχι μόνον τὰ συντηρητικὰ κεντρῶα, δῆθεν ἐθνικόφρονα, κόμματα ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὰ ἀριστερίζοντα – σοσιαλίζοντα!!!...

2. Ἀντὶ ὁ κ. Τσίπρας νὰ συμμαχίσῃ μὲ τοὺς Ἰταλοὺς καὶ ἄλλους, ποὺ ἔχουμε τὸ ἴδιο πρόβλημα, τάσσεται τὸ κόμΜα του ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς πολιτικῆς τῆς κ. Μέρκελ, τὴν ὁποία μέχρι χθὲς λασπολογοῦσε καὶ καθύβριζε χυδαιότατα.

3. Ἑρμηνεύοντας τὴν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων,  μερικὲς ἱστοσελίδες, παρουσιάζουν τὸν Ἕλληνα Πρωθυπουργὸ σὰν χαζοχαρούμενο σκυλάκι τῆς κας Μέρκελ καὶ ἡ κα Καγκελάριος νὰ εἶναι ὑπερήφανη, ὅτι ἀκόμη καὶ αὐτὸν τὸν ὑβριστή της τὸν ἐτούμπαρε.

Orthodox chant - Praise the Lord from the Heavens


O Συναξαριστής της ημέρας.


Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Κατάθεσις εσθήτος Θεοτόκου εν Βλαχέρναις.
                                                                                                 

Η Βασιλίς των πόλεων, η περικαλλεστάτη Κωνσταντινούπολις, ευθύς απ’ αρχής της κτίσεώς της υπό του ευσεβεστάτου και αγιωτάτου βασιλέως Κωνσταντίνου αφιερώθη πρεπόντως με πολλήν ευλάβειαν εις το όνομα της Δεσποίνης και Βασιλίσσης πάντων των βασιλέων, ως πασών των πόλεων βασιλεύουσα. Ένεκα τούτου υπερβαίνει και εις την ευλάβειαν πάσας τας άλλας πόλεις της οικουμένης· ευρίσκονται δε εις αυτήν Ναοί περισσότεροι ή εις οίον δήποτε άλλον τόπον, καλλωπισμένοι, κεκοσμημένοι από τους ευσεβείς οικήτορας, και σχεδόν ουδείς ευρίσκεται τόπος βασιλικός και δημόσιος ή οίκος άρχοντος, όστις να μη έχη Ναόν ή ευκτήριον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ότι πανταχού εις την οικουμένην άπασαν, όπου και αν εκηρύχθη το μυστήριον της του Θεού Λόγου σαρκώσεως, υμνείται δια παντός η υπερύμνητος Θεοτόκος και κατά χρέος δοξάζεται, επειδή κατώκησεν εις αυτήν άπαν το πλήρωμα της Θεότητος. Εξαιρέτως δε εις ταύτην την Πόλιν ευρίσκονται Ναοί αναρίθμητοι, αφιερωμένοι εις το πανάγιον αυτής Όνομα.