Ὁ πόλεµος τῶν δαιµόνων

Γνωρίζουμε μὲ πόσο μῖσος πολεμᾶ ὁ σατανᾶς τὸν ἄνθρωπο; Γνωρίζουμε μὲ πόσους τρόπους τὸν πολεμᾶ; Μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὅτι τρεῖς εἶναι οἱ ἐχθροὶ τῶν ἀνθρώπων: ἡ σάρκα, ὁ κόσμος καὶ ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται δράκοντας γιὰ τὴν βία ποὺ χρησιμοποιεῖ καὶ ὄφις γιὰ τὴν πανουργία, μὲ τὴν ὁποίαν ἔρχεται ἐναντίον μας. Ὅπως λέγουν οἱ θεῖοι πατέρες, οἱ καλούμενοι νηπτικοί, ἔχει ἑπτὰ τρόπους πολέμου. • Δὲν μᾶς πειράζει γιὰ λίγο χρόνο, μὲ σκοπὸ νὰ νομίζη ὁ ἄνθρωπος ὅτι εἶναι σὲ ἀσφάλεια, ποὺ εἶναι καὶ ἡ μητέρα τῆς ἀμέλειας. • Πειράζει ὁ διάβολος ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἄλλαξε ζωή καὶ γλύτωσε ἀπὸ τὰ χέρια του, πιὸ δυνατὰ καὶ πιὸ συχνά. • Ἀρχίζει ἀπὸ τὸ λίγο γιὰ νὰ μπορέση νὰ πάρη τὸ πολύ.
Ἔλεγε ἕνας ὅσιος ὅτι ὁ διάβολος ζητεῖ μερικὲς φορὲς μία μόνη τρίχα. Ἀλλὰ ἀλλοίμονο σὲ σένα, ἐὰν τὴν δώσης. Διότι ἀμέσως πλέκει μὲ αὐτὴν ἕνα δυνατὸ σχοινὶ, γιὰ νὰ σὲ δέση. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται σχοινοπλόκος. • Παρακινεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ μὴ ζητήση συμβουλὴ ἀπὸ τὸν ἔμπειρο πνευματικὸ στοὺς πειρασμοὺς καὶ στοὺς λογισμούς. Ἔτσι ἐνεργεῖ - λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος - ὅπως κάνει ὁ παράνομος ἄνθρωπος στὴν ἀπερίσκεπτη κόρη• τὸ πρῶτο ποὺ τῆς ζητάει εἶναι νά μὴ τὸ φανερώση στοὺς συγγενεῖς της. • Σὲ παρακινεῖ στὴν ἁμαρτία μὲ τὸ νὰ προφθάνη νὰ σοῦ λέγη, χωρὶς νὰ πέσης στὴν ἁμαρτία, ὅτι ἔπεσες, ἐπειδὴ μόνον τὸ σκέφθηκες. Καὶ αὐτὸ τὸ κάνει, γιὰ νὰ ὀλιγοπιστήσης καὶ νὰ παραδώσης τὰ ὅπλα. • Σὲ παρακινεῖ νὰ πέσης μία μόνο φορά στὴν ἁμαρτία καὶ ὅτι ἀμέσως θὰ παύση ὁ λογισμὸς καὶ θὰ τελειώση ὁ πόλεμος. • Σὲ παρακινεῖ στὴν ἀμέλεια λέγοντάς σου ὅτι ὁ πόλεμος θὰ σοῦ παραμείνη σὲ ὅλη σου τὴν ζωή καὶ μάλιστα θὰ σοῦ δυναμώνη περισσότερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: