ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΙΝ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΤΗΣ Δ. Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ

Η ΔΙΑΡΚΗΣ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε θέσιν ἐπὶ τοῦ νομοσχεδίου διὰ τὴν ἀπόδοσιν Ἰθαγενείας εἰς ἀλλοδαπούς. Ἡ Δ.Ι.Σ. ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Νόμος δὲν ἐπιτρέπει εἰς τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν νὰ παρέμβη ἐπὶ τοῦ νομοσχεδίου διὰ τὴν Ἰθαγένειαν. Ἡ θέσις της προκαλεῖ ὁλόκληρον τὸν πιστὸν Ὀρθόδοξον Λαόν. Διότι οἱ Ἱεράρχαι μας συμπεριφέρονται ὡς Ἀνώτεροι Δημόσιοι Ὑπάλληλοι, οἱ ὁποῖοι ὑπακούουν εἰς τοὺς πολιτικοὺς προϊσταμμένους των καὶ ὄχι ὡς Ἑλληνορθόδοξοι ποιμένες. Οἱ Νόμοι δὲν ἐπέτρεπαν εἰς τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐλέγχουν τοὺς Βασιλεῖς, τοὺς Αὐτοκράτορας, τοὺς Τυράννους. Κι ὅμως τὸ ἔπρατταν ἀδιαφοροῦντες διὰ τὰς συνεπείας. Σύγχρονοι Μητροπολῖται τῆς μεταπολεμικῆς Ἑλλάδος ἤλεγξαν αὐστηρότατα πολιτικοὺς καὶ δικτάτορας ἀδιαφοροῦντες διὰ τὰς συνεπείας. Ἡ σημερινὴ Διοικοῦσα Ἐκκλησία εἶναι ξένη, εἰς τὸ σύνολόν της, πρὸς τὸ Ὀρθόδοξον φρόνημα καὶ τὴν φιλοπατρίαν. Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία μας ἐτήρει τὴν σημερινὴν στάσιν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας κατὰ τοὺς αἰῶνας τῆς Τουρκικῆς δουλείας, τότε σήμερον δὲν θὰ εἴμεθα Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀλλὰ ἐξισλαμισθέντες Ἕλληνες. Σήμερον ἡ Ἑλλὰς βαδίζει εἰς τὴν ἀλλαγὴν τῆς ταυτότητός της.
Ἡ ἀλλαγὴ ἤρχισε μὲ τὴν διαγραφὴν τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὰς ταυτότητας. Καὶ τότε ἕν τμῆμα τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας συνεπορεύθη μὲ τὰς δυνάμεις τῆς διαγραφῆς. Ἦτο ἡ πρώτη συμπόρευσις δυνάμεων τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας μὲ τὰς ἐντολὰς τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, τῶν ὑπογείων ρευμάτων τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὴν Νέαν Ἐποχήν. Ἠκολούθησεν ἡ παθητικὴ στάσις ὅλης τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας (μὲ ἐλαχίστους ἐξαιρέσεις) εἰς τὸν ἀπογαλακτισμὸν τοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν μὲ τὴν καθιέρωσιν τῆς πολιτικῆς κηδείας, τὸ σύμφωνον ἐλευθέρας συμβιώσεως, τὸν ἐξοβελισμὸν τῆς ἐξομολογήσεως ἀπὸ τὰ σχολεῖα, τὴν καῦσιν τῶν νεκρῶν καὶ τὴν ἵδρυσιν κρεματορίων, τὸν περιορισμὸν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν κ.λπ. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία (Χριστοδουλικὴ καὶ Ἱερωνυμικὴ) διηυκόλυνε τὰ σχέδια τῶν κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, ἑκάστη φορὰ μὲ διαφορετικὸν τρόπον, μέθοδον καὶ τακτικήν. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν συνεβιβάσθη ἁπλῶς. Παρέδωσε τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς τὰς χεῖρας τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν καὶ ἐπέτρεψεν ὄχι ἁπλῶς νὰ ἀσελγήσουν εἰς τὸ Ἱερὸν Σῶμα της, ἀλλὰ τοὺς ἐπέτρεψε νὰ τὴν μαχαιρώσουν παντοιοτρόπως. Αὐτά, ὅμως, συμβαίνουν, διότι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀπώλεσεν ὁλοκληρωτικῶς τὸν ποιμαντικόν της ρόλον, ἔγινεν δημόσιος ὑπάλληλος, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται διὰ τὰ προνόμιά του καὶ σύρεται εἰς διαπραγματεύσεις διὰ τὴν ἀκίνητον καὶ κινητὴν περιουσίαν της. Αὐτὴ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία τρέμει νὰ λάβη θέσιν διὰ τὴν ἀπόδοσιν τῆς Ἰθαγενείας, διότι δὲν ἐμπίπτει εἰς τὰς ἁρμοδιότητάς της. Συμπεριφέρεται ὡς Κομματάρχης καὶ συμπλέει μὲ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔβγαζαν την Ἰθαγένειαν εἰς τὰ «παζάρια» τῶν χωρῶν τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καὶ τῶν Βαλκανικῶν χωρῶν καὶ ἐθησαύριζαν. Σήμερον ἡ Ἰθαγένεια θὰ ἀποδίδεται διὰ νόμου. Δὲν δίδεται ὑπηκοότης. Δίδεται Ἰθαγένεια, διὰ νὰ ἀλλοιωθῆ ἡ ταυτότης τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος. Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος δίδει μὲ τὸν τρόπον της τὴν συγκατάθεσίν της εἰς αὐτὴν τὴν ἀλλοίωσιν. Ὅλοι ἀνέμεναν μία διαφορετικὴ στάσιν. Διεψεύσθησαν. Οἱ Ἱεράρχαι, οἱ ὁποῖοι ἔλαβον αὐτὴν τὴν ἀπόφασιν, ἔπρεπε νὰ στηλιτευθοῦν. Αὐτὸ ποὺ ἔκαναν, ἰσοδυναμεῖ μὲ προδοσίαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ὁμιλοῦν διὰ Ὀρθοδοξίαν. Διότι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐκράτησε ὄρθιον τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀπέτρεψε τὸν ἐξισλαμισμόν του. Ἡ σημερινὴ Διοικοῦσα Ἐκκλησία θέτει τὴν σφραγῖδα της διὰ τὴν Μουσουλμανοποίησιν τῆς Χώρας, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν, ποὺ θὰ λάβουν τὴν Ἰθαγένεια, εἶναι Μουσουλμάνοι καὶ θὰ ἀπαιτήσουν τὸ Τέμενος καὶ τὰ τζαμιά τους. Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος καυχᾶται, διότι ἀπέδωσε τὴν «Ὀρθόδοξον Ἰθαγένειαν» εἰς πολλοὺς ἀλλοδαποὺς διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος. Παραβλέπει, ὅμως ὅτι εἴχομεν Βαπτίσεις καὶ μάλιστα ὁμαδικῶς, κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τῆς εἰσροῆς λαθρομεταναστῶν. Τὸ ἔπραξαν ὅσοι ἐβαπτίσθησαν, διὰ νὰ διευκολυνθοῦν εἰς τὸ εὑρύτερον σχέδιόν των: α) Νὰ ἐνταχθοῦν εὐκολώτερα εἰς τὴν κοινωνίαν. β) Νὰ ἀνευρίσκουν εὐκολώτερον ἐργασίαν καὶ γ) Νὰ ἔχουν βοήθειαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἀλληλεγγύην ἀπὸ τὸν πιστὸν λαόν. Πόσοι ἐξ αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐβαπτίσθησαν, χρησιμοποιοῦν σήμερον τὸ χριστιανικόν των ὄνομα; Πόσοι ἑορτάζουν συμφώνως μὲ τὸ Χριστιανικὸν Ὀρθόδοξον Ἁγιολόγιον; Πόσοι ἐξ αὐτῶν Ἐκκλησιάζονται; Ὁ Χασάν, τὸν ὁποῖον ἐβάπτισαν Ἀντώνην, χρησιμοποιεῖ τὸ Μουσουλμανικόν του ὄνομα τώρα, ποὺ ἐτακτοποιήθη εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐλάχιστοι βαπτισθέντες ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας χρησιμοποιοῦν τὰ βαπτιστικά των ὀνόματα καὶ Ἐκκλησιάζονται. Ἴσως οἱ Βαπτισθέντες νὰ μὴ εὐθύνονται. Καὶ νὰ εὐθύνεται ἡ ἀπουσία Ποιμαντικῆς. Ὅ,τι καὶ νὰ συμβαίνει, οἱ βαπτισθέντες εἰς τὴν πλειονοψηφίαν των χρησιμοποιοῦν τὸ Μουσουλμανικόν τους ὄνομα. Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος διαχώρισε τὴν Ἰθαγένειαν ἀπὸ τὸ Μεταναστευτικόν. Καὶ διεκήρυξε ὅτι τὸ νομοσχέδιον διὰ τὴν Ἰθαγένειαν δὲν ἀντιμετωπίζει τὸ μεταναστευτικόν. Χρειάζεται ἡ ἐξεύρεσις τρόπων διὰ τὴν ἀντιμετώπισίν του. Διὰ τὴν Ἰθαγένειαν ἡ Δ.Ι.Σ. δὲν εἶχε δικαίωμα νὰ παρέμβη, διότι δὲν τὸ ἐπιτρέπει ὁ Νόμος!  Διὰ τὸ μεταναστευτικὸν ἔχει δικαίωμα νὰ ὁμιλῆ; Τὸ ἐπιτρέπει ὁ Νόμος; Δὲν ἀποτελεῖ κραυγαλέαν ἀντίφασιν ἡ θέσις της; Πιστεύομεν ὅτι δὲν ἐπεθύμει νὰ λάβη θέσιν: Διότι εἶναι συμβιβασμένη, ὑπηρετεῖ τοὺς στόχους τῶν ἐξουσιαστῶν ἀδιαφοροῦσα διὰ τὰς συνεπείας καὶ εἰς βάρος τῆς ταυτότητος τοῦ Ἕλληνος καὶ εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ λαὸς προσέβλεπε πάντοτε εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Τὴν ἀνεγνώριζεν ὡς σωτηριολογικὸν «ἵδρυμα», ὡς πνευματικὴν τροφὸν καὶ ὡς δύναμιν ἀντιστάσεως πρὸς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται τὸν Ἑλληνισμὸν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Χάνει τὴν ἐμπιστοσύνην του ὅμως ὄχι πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ποιμένας της. Διότι αὐτοὶ συμπεριφέρονται ὡς γραφειοκράτες, διοικητικοὶ παράγοντες, «κομματάρχες» συλλογῆς ψήφων. Ἀνώτεροι ὑπάλληλοι, οἱ ὁποῖοι ὑπακούουν εἰς τὰς ἐντολὰς τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν. Διερωτώμεθα, πῶς θὰ συνεγείρουν τοὺς Ἕλληνας Ὀρθοδόξους, ὅταν ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν ταυτότητα τοῦ Ἕλληνα Ὀρθοδόξου καὶ προσχωροῦν εἰς τὰ σχέδια ἁλώσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ. Ἂς ἀναζητήσουν τὰς θέσεις τῶν Ἑλληνικῶν Σωματείων τῆς Νέας Ὑόρκης διὰ τὸ νομοσχέδιον διὰ τὴν Ἰθαγένειαν εἰς τοὺς ἀλλοδαποὺς καὶ θὰ σπεύσουν ὄχι νὰ κρυφθοῦν, ἀλλὰ νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ ἐντροπήν. Ὅταν οἱ ὁμογενεῖς μας χαρακτηρίζουν τὸ νομοσχέδιον δούρειον ἵππον τῆς ἁλώσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα ἡ Δ.Ι.Σ. νὰ θέτη τὴν σφραγῖδα της διὰ τὴν Ἅλωσιν. Ἀποδεικνύει μὲ τὴν ἐνέργειάν της αὐτὴ ὅτι εἶναι ξένη πρὸς τὰς ἀγωνίας τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: