Ο συνεορτασμός των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, δεν χωρεί τας εξουσιαστικάς παρερμηνείας των Παπικών

Του κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Δεν είναι τυχαίο που η Εκκλησία μας όρισε ο Απόστολος Πέτρος και o Απόστολος Παύλος να συνεορτάζονται στις 29 Ιουνίου. Η Εκκλησία μας στην Υμνολογία της, ορθά τους καλεί πρωτόθρονους των Αποστόλων και ως τέτοιους τους τιμά. Κατά την Εσπερινή Ακολουθία, της Εορτής των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ψάλλομε, «Έδωκας καυχήματα, τη Εκκλησία φιλάνθρωπε, τους σεπτούς Αποστόλους σου», «Έδωκας υπόδειγμα επιστροφής αμαρτάνουσι, τους διττούς Αποστόλους σου», «Έδωκας στηρίγματα, τη Εκκλησία σου Κύριε, την του Πέτρου στερρότητα, και του Παύλου την σύνεσιν, και λαμπράν σοφίαν, και την εκατέρων, θεηγορίαν αληθή…».
Το εκκλησιαστικό ήθος απαιτεί την πρέπουσα τιμή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, χωρίς τις αυθαίρετες παρερμηνείες των Παπικών που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του εξουσιαστικού πρωτείου που τόσο πολύ προβάλλουν. Οι Παπικοί, για να στηρίξουν την κακοδοξία του παπικού εξουσιαστικού πρωτείου, παρερμηνεύουν το χωρίο από το Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, «συ ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. 16,18). Οι Παπικοί ταυτίζουν την πέτρα της αληθείας με τον Απόστολο Πέτρο, για τον λόγο ότι η παρερμηνεία αυτή εξυπηρετεί το παπικό εξουσιαστικό πρωτείο. Πως είναι δυνατόν να ισχυρίζονται ότι η Εκκλησία του Χριστού στηρίζεται σε ένα άνθρωπο; Αν τον Απόστολο Πέτρο εννοούσε ο Χριστός, θα αναφερόταν απευθείας σ’ αυτόν λέγοντάς του «επί σε οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν».
Η αυθαίρετη ταύτιση της πέτρας της αληθείας με τον Απόστολο Πέτρο, καταρρίπτεται από τα λόγια του Αγίου Αυγουστίνου στο έργο του (Retractationes) «“Συ”, λέει ο Χριστός, “ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα”, την οποίαν ομολόγησες λέγοντας “Συ ει ο Χριστός ο Υιός του Θεού”, “οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν”• δηλαδή πάνω σε εμένα τον ίδιο, τον Υιό του Θεού”» Αγίου Αυγουστίνου, Ομιλία LXXVI, 1)*.
Επίσης στην 5η ομιλία του της Πεντηκοστής λέγει ο Άγιος Αυγουστίνος, «Πάνω σε αυτήν την Πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου• όχι πάνω στον Πέτρο, ο οποίος είσαι εσύ, αλλά στην Πέτρα, την οποίαν ομολόγησες» Αγίου Αυγουστίνου, Ομιλία CCLXX, 2). Στον 124ο Tractatus για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο Άγιος Αυγουστίνος αναφέρει ότι «Πάνω σε αυτήν την Πέτραν, την οποίαν ομολόγησες θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου• επειδή ο ίδιος ο Χριστός ήταν η Πέτρα» (Αγίου Αυγουστίνου, Tractatus CXXIV In Ioann.)*. Ο Άγιος Κυπριανός αναφέρει ότι, «όλοι οι Απόστολοι ήταν ότι και ο Πέτρος, δηλαδή προικισμένοι με την ίδια τιμή και εξουσία» (De Unitate Ecclesiae)*. Αυτά τα γνωρίζουν οι Παπικοί. Γιατί επιμένουν σε εξουσιαστικές παρερμηνείες;
Ο Άγιος Αμβρόσιος αναφέρει τα εξής: “Εάν ο Απόστολος Πέτρος είχε κάποιο προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους, αυτό ήταν προβάδισμα ομολογίας και όχι τιμής• πίστεως και όχι τάξεως” (Αγίου Αμβροσίου Lib. De Incarnatione, 7)*. Προβάδισμα δηλαδή πίστεως και ομολογίας είχε ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό όμως δεν συνέφερε στους Παπικούς και έτσι στις εκδόσεις των άλλαξαν τη λατινική λέξη fidem, που θα πει Πίστη, με τη λατινική λέξη sedem που θα πει έδρα. Αρκέσθηκαν να αλλάξουν τη λέξη fidem με τη λέξη sedem, χωρίς να παρατηρήσουν ότι αυτή η σκόπιμη αλλαγή συγκρουόταν με το ξεκάθαρο νόημα των λόγων του Αγίου Αμβροσίου. Έτσι η πρόταση “Δεν μπορούν να έχουν την κληρονομία του Αποστόλου Πέτρου, εκείνοι οι οποίοι δεν τηρούν την ίδια με εκεί­νον πίστη” αντικαταστάθηκε με την πρόταση “Δεν μπορούν να έχουν την κληρονομία του Πέτρου εκεί­νοι οι οποίοι δεν κάθονται σε ίδια με εκείνον έδρα” (Αγίου Αμβροσίου, De Poentientia)*.
Η Παπική έγνοια για ισχυροποίηση του Παπικού εξουσιαστικού πρωτείου, συνηγορεί στην παρερμηνεία αυτή. Στύλος και εδραίωμα της Εκκλησίας για τον Παπισμό είναι ο Πάπας. Η αλήθεια είναι στύλος και εδραίωμα της Εκκλησίας και όχι ο Πάπας. «Η αλήθεια εστί της Εκκλησίας και στύλος και εδραίωμα» (P.G. 90,93), κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.
Αυτό που αναγινώσκομεν στην Ακολουθίαν του Όρθρου της Εορτής των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ,”Επί την πέτραν, της σης θεολογίας επήξατο, ο Δεσπότης Ιησούς, την Εκκλησίαν ακλόνητον, εν η σε Απόστολε Πέτρε δοξάζομεν”, εκφράζει τη συνείδηση της Εκκλησίας. “Της σης θεολογίας την πέτραν” αναφέρει, χωρίς να αφήνει περιθώρια εξουσιαστικής παρερμηνείας.
Οι αληθώς εορτάζοντες την αγίαν μνήμην των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, το ψαλλόμενο Κάθισμα από την Ακολουθίαν της Εορτής των, “Κορυφαίους οφθέντας των μαθητών, τους μεγάλους φωστήρας και φαεινούς, Πέτρον ευφημήσωμεν, και τον πάνσοφον Παυ­λον”, δεν παραχαράσσουν με εξουσιαστικές παρερμηνείες.
Οι Παπικοί για να στηρίξουν το εξουσιαστικό πρωτείο, σκοπίμως παραγνωρίζουν το λόγον του Αποστόλου Παύλου, «Λογίζομαι γαρ μηδέν υστερηκέναι των υπερλίαν αποστόλων» (Β  Κορ. 11,5), ο οποίος αναιρεί το Παπικό εξουσιαστικό πρωτείο.
Η σκόπιμη παρασιώπηση των λόγων αυτών του Αποστόλου Παύλου, σκοπό έχει την εδραίωση του Παπικού εξουσιαστικού πρωτείου. Κάθε προσπάθεια από μέρους των Παπικών, “παραγκωνισμού” διδασκαλιών του Αποστόλου Παύλου, που αναιρούν τις εξουσιαστικές παρερμηνείες των Παπικών, δεν συνάδει με το νόημα της Εορτής των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων.
“Οι των Αποστόλων Πρωτόθρονοι, και της Οικουμένης διδάσκαλοι, τω Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος” (Απολυτίκιον).
* Από το βιβλίο του μακαριστού Επισκόπου Ναζιανζού Παύλου Μπαγιεστέρ «Η επιστροφή μου στην Ορθοδοξία», (Έκδοσις Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά – 2009).

"Ο.Τ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: