Τη ΚΗ΄ (28η) Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του εν Αγκύρα.

Ευστάθιος ο Μάρτυς ήτο στρατιώτης, οδηγηθείς δε ενώπιον του ηγεμόνος της Αγκύρας, Κορνηλίου ονομαζομένου, ηρωτήθη παρ’ αυτού· ομολογήσας δε παρρησία την ένδοξον οικονομίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εδάρη σκληρώς. Έπειτα ετρύπησαν τους αστραγάλους του, και δέσαντες αυτούς με σχοινία, τον έσυρον από της πόλεως της Αγκύρας μέχρι του ποταμού Σαγγαρίου, ακολουθούντος του ηγεμόνος και ορώντος ταύτα.
Εκεί δε έθηκαν τον Άγιον εντός κιβωτίου και έρριψαν αυτόν εις τον ποταμόν. Άγγελος δε Κυρίου επιστάς έφερε το κιβώτιον έξω εις την στερεάν. Όθεν ευρέθη ο Άγιος εν αυτώ αβλαβής, ψάλλων το «Ο κατοικών εν βοηθεία του Υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλισθήσεται». Τούτο μαθών ο ηγεμών κατησχύνθη, και μη υποφέρων την εντροπήν, είλκυσε την μάχαιραν και ηυτοχειριάσθη. Ο δε Μάρτυς προσευχηθείς εκοινώνησε τα θεία Μυστήρια δια μέσου περιστεράς, η οποία επέμφθη εις αυτόν ουρανόθεν, και ευχαριστήσας τω Θεώ παρέδωκε την ψυχήν του εις χείρας του Αγγέλου, όστις τον ελύτρωσεν εκ του ποταμού· ούτω δε έλαβεν ο μακάριος τον αμάραντον στέφανον της αθλήσεως. Το δε άγιον αυτού λείψανον ενεταφιάσθη εντός της πόλεως Αγκύρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: