ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ Κ. ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟ 2005.


ΤΟ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ
ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΤΟΞΟ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ –
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (2 /8)

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 «ΕΑΛΩ»;
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ !
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ! ! !
16.6.2018
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


καὶ ἐν γένει ὅλα τὰ μέλη, οἱ θαυμαστὲς
τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν
ὅλων τῶν φορέων μας
θρηνοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας
καὶ ἐκφράζουμε
τοὺς ἀπερίγραπτους θρήνους καὶ κοπετοὺς ποὺ θὰ ἐπακολουθήσουν μετὰ τό «Ἑάλω» τῆς 12ης Ἰουνίου 2018
τῆς Μακεδονίας μας
καὶ ἐν γένει τῆς μικρᾶς ἀλλὰ ὑπερηφάνου Ἑλλάδος.
Αὐτὴ ἡ ἀποφράδα ἡμέρα ἴσως ἐπιφέρει πολὺ φρικτότατα δεινὰ στὴν Ἑλλάδα μας, ἀπ’ὅ,τι ἐπέφερε τὸ ἀνουσιούργημα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων
τῆς Κωνσταντινουπόλεως

                                                             (συνέχεια ἀπὸ τὸ πρῶτο μέρος)
6. Συνήθως οἱ πολιτικάντηδες, σὰν τοὺς διπλωμάτες, μᾶς «φλομώνουν» μὲ ψεύδη καὶ μᾶς λέγουν αὐτὰ ποὺ δὲν κάνουν, καὶ αὐτὰ ποὺ κάνουν ποτὲ δὲν μᾶς τὰ λένε.
Μόνον ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἀννα Ψαρούδα Μπενάκη  ἐτόλμησε, πρὸς τιμήν της, καὶ μᾶς εἶπε μερικὲς ἀλήθειες, ἀπευθυνομένη πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του τὴν 12η Μαρτίου 2005:

«...Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας διὰ μίαν πενταετίαν, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις : Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις θὰ προωθηθῇ μὲ τὴν ψήφισιν ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφαλείας εἰς τὴν διηυρυμένην Εὐρώπην, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολές, καθὼς θὰ ἠμποροῦν νὰ προστατεύωνται, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ παραβιάζωνται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσῃ προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθῇ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβερνήσεως. Ἡ χώρα μας ἐξ ἄλλου θὰ ἔχῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ σοβαρὰ διλήμματα εἰς πολλοὺς τομεῖς...».
(Ἴδ. ἄρθρο ΛΙΑΝ ΚΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-30-31/189-o- Παράγραφος ΚΕ. 9    καὶ  περιοδικὸ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεῦχος  43  σελ. 4, Ἀπρίλιος –Μάϊος –Ίούνιος 2010)

Ἂν αὐτὸ τὸ ἄβουλο πλασματάκι, ὁ κ. Κάρολος Παπούλιας εἶχε ἴχνος πατριωτισμοῦ, εὐσυνειδησίας, ὀρθοδόξου πίστεως καὶ φιλοπατρίας, μὲ τὸ ἄκουσμα αὐτῶν τῶν ἐξωφρενικῶν καὶ ἐξωμοτικῶν ἐνημερώσεων ποὺ τοῦ ἔκανε, θά «ἔβαζε τὰ πόδια στὰ αὐτιά» καὶ θὰ ἔτρεχε στὰ βουνὰ καὶ στοὺς κάμπους νὰ ἐπιστρατεύσῃ ἑλληνόψυχους καὶ νὰ ἐκρεμάγοντο σὲ περίοδο μεγάλου ψύχους καὶ νὰ ἐφωταγωγοῦντο γιὰ βδομάδες ὁλόκληρες ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐξωμότες «να καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι…» (Α Τιμ. 5,20), καὶ νὰ μὴ τολμήσουν ποτὲ καὶ οἱ μελλοντικοὶ ἰθύνοντες νὰ μιμηθοῦν τέτοιες ἀθλιότητες ἐναντίον τῶν ἀνθελληνικῶν συμπεριφορῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑλλάδος.

7. Ἀκόμη καί «κομμουνιστικοφάγοι» ἀλλὰ ὄχι ἑλληνόψυχοι στρατηγοί, ἔβαζαν μπάρες - ὀδοφράγματα καὶ δὲν ἐπέτρεπον στοὺς Ἕλληνες πομάκους νὰ κατεβαίνουν στὶς πόλεις, ἐξωθοῦντας αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες πολίτες νὰ μαθαίνουν τουρκικά, ἀντὶ νὰ τοὺς δωρίσουν γραμματικές, βιβλία καὶ ἄλλα φυλλάδια διὰ τὴν καταγωγή τῶν πομάκων καὶ νὰ τοὺς ἀνοίξουν σχολεῖα καὶ νὰ τοὺς δώσουν καὶ δασκάλους νὰ μαθαίνουν πομάκικα καὶ ἑλληνικά.

8. Ἐπέτρεψαν στὸν τρισάθλιο καὶ εἰδεχθέστατο ἐγκληματία, ἀρχηγὸ τῶν ουτσεκάδων τοῦ Κοσσυφοπεδίου Μουσταφά Σάρνιτς νὰ ἔλθῃ καὶ νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν ἐξουθενωτικὴ καὶ ἄκρως ἀδύνατο νὰ περιγραφῇ ἀντιχριστιανικὴ στρατηγική, ποὺ ἐφήρμοσε στὸ Κοσσυφοπέδιο ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων, καὶ εἰς τὸ τουρκικὸ προξενεῖο εἰς τὴν Κομοτηνή μας.
Τὸ τουρκικὸ προξενεῖο Κομοτηνῆς νὰ ἁλωνίζῃ παντοῦ καὶ οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες νὰ ἀδιαφοροῦν καὶ νὰ γίνωνται μόνον θεατὲς τῆς ἐγκληματικῆς πολιτικῆς τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ Σάρνιτς.

9. Τὸ τουρκικὸν προξενεῖο Κομοτηνῆς ὀργανώνει καθημερινῶς καραβάνια ὁλόκληρα ἀπὸ φανατικὲς ἔγκυες τουρκάλες, γεννοῦν δωρεὰν σὲ ἑλληνικὰ νοσοκομεῖα, λαμβάνουν τὰ παιδιά τους τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια καὶ ἐπιστρέφουν εἰς τὴν «φίλη» μας Τουρκία. Τοιουτοτρόπως, ὁ πληθυσμὸς τῶν μωαμεθανῶν ποὺ πιστεύουν φανατικὰ εἰς τὸ κοράνιο καὶ εἰς τὴν τουρκικὴ προπαγάνδα ἀπὸ μειοψηφία μετετράπη δυστυχῶς, καὶ στὴν Δυτικὴ Θράκη σὲ πλειοψηφία. Καὶ μάλιστα μὲ νέους ἀνθρώπους.

10. Ἀντιθέτως, οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες κυβερνήσαντες τὴν Ἑλλάδα δὲν ἐφήρμοσαν τὸ ἐπὶ ἀμοιβαιότητι καὶ δὲν ἀπέλασαν τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες μωαμεθανοὺς εἰς τὴν Ἀσία, ὅπως ἔπραξαν ἀντίστοιχα οἱ φίλοι καὶ ἑταῖροι μας τούρκοι στὶς νήσους Ἰμβρος καὶ Τενεδος, εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ ἀλλοῦ καὶ ἔτσι οἱ Ἕλληνες ἔχουν συρρικνωθῆ σὲ μερικὲς χιλιάδες «κουφάρια» ἐνῷ ἀντιθέτως ὄχι μόνο ἡ Κομοτηνή μας καὶ ἡ Ξάνθη μας ἀλλὰ σχεδὸν καὶ ὅλη ἡ Δυτικὴ Θράκη πνίγεται ἀπὸ τὸν συρφετὸν τῶν μωαμεθανῶν.

11. Λόγῳ τῆς ἀπραξίας καὶ ἀδιαφορίας τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑλλάδος ἔχει δημιουργηθῆ τέτοια ἀνασφάλεια καὶ ἀβεβαιότητα, ὥστε οἱ γηγενεῖς Ἕλληνες ἀναγκάζονται νὰ ξεπουλοῦν ὅσο - ὅσο τὰ σπίτια των, τὰ χωράφια των καὶ ἐν γένει τὶς ἑστίες των καὶ νὰ ἀπομακρύνωνται ἀπὸ τὴν Θράκη.

12. Μὲ τὴν δημιουργία μωαμεθανικῶν τεμένων εἰς τὴν Ἀττικὴ καὶ ἀλλοῦ, χωρὶς νὰ ἔχουμε ἐξασφαλίσει τὴν λειτουργία τῆς Ἁγίας Σοφίας, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σουμελὰ καὶ πληθώρας ἄλλων ἱερῶν ἱστορικῶν προσυνημάτων, δώσαμε θάρρος στοὺς ἐξ ἀνατολῶν γείτονές μας , τώρα δὲ καὶ στοὺς ἐκ βορρᾶ...

13. Μόνον στὴν Ἀττικὴ ὑπάρχουν σὲ λειτουργία πολλὲς ἑκατοντάδες τεμένων, καὶ ἔτσι de facto ἔχουμε οὐσιαστικὰ καταργήσει τὴν συνθήκη τῆς Λωζάννης, ὅπου ἀναγνωρίζονται οἱ μωαμεθανικὲς μειονότητες στὴν Ξὰνθη καὶ στὴν Κομοτηνή μας.

14. Ἕνα σοβαρότατο πρόβλημα εἶναι καὶ τὸ καταχθόνιο σχέδιο τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ ἀπομονώσουν μεταξύ τους τὶς ὀρθόδοξες χῶρες καὶ νὰ ἑνώσουν ἁλυσιδωτὰ τὶς μωαμεθανικές. Ἔτσι, στὴν πράξιν, κατασκευάζουν τὸ μωαμεθανικό τόξο (Ἀνατολικὴ καὶ Δυτικὴ Θράκη, Ἀνατολικὴ Ρωμυλία, Σκόπια, Κοσσυφοπέδιο, Ἀλβανία, Βοσνία, Ἑρζεγοβίνη).

15. Γιὰ δές πῶς μᾶς τὴν φέρνουν κάθε φορὰ τόσο «μπαμπέσικα» καὶ ἐμεῖς συνεχίζουμε ἐθελοτυφλοῦμε,  «…ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν οὐδὲ συνίουσιν…» (Ματ. 13,13) !
Ὁ δὲ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς λέγει:
α. «δὲν ὑπάρχει κουφότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ»,
β. «δὲν ὑπάρχει τυφλότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ δῇ»,
γ. «δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερος «μπουμπούνας» ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ καὶ σὰν ἠλίθιος γίνεται ὑπερήφανος γιὰ τὴν ἐφιαλτική του συμπεριφορὰ καὶ τὴν ἐξωμοτική του δράση.
(συνεχίζεται)

ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ, ΤΡΑΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΝΕΚΗΣ!!!!!

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 www.fotgrammi.grΔεν υπάρχουν σχόλια: