Ορθοδοξία και Οικουμενισμός -- του αειμνήστου Ανδρέου Θεοδώρου Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών


Ο Οικουμενισμός υπ’ αμφοτέρας αυτού τας όψεις αποτελεί θλιβεράν εκκοσμίκευσιν του Χριστιανισμού. Ζων και αναστρεφόμενος εις ένα κόσμον, ο οποίος ουσιαστικώς κατέλυσε πάσαν έννοιαν αυθεντίας και αρχής και απώλεσε πάσαν μεταφυσικήν αίσθησιν της μυστηριακής ιερότητος του βίου, περιστέλλων ασφυκτικώς την ανθρωπίνην ύπαρξιν εντός των φυσικών ορίων της παρούσης ζωής, ήρχισεν από τινος χρόνου επικινδύνως να συσχηματίζεται προς το πνεύμα τούτο του αιώνος, αμβλύνων πάσαν έννοιαν θείας και ανθρωπίνης αυθεντίας και αποβάλλων βαθμηδόν την αίσθησιν της μυστηριακής δομής της χριστιανικής υπάρξεως και ζωής. Ο σύγχρονος Οικουμενισμός, οσημέραι εκκοσμικευόμενος, τείνει να υποβαθμίση το απόλυτον και αποκλειστικόν μεγαλείον του Χριστιανισμού, ως της μόνης εξ αποκαλύψεως θείας θρησκείας, ούτω δε να μειώση και την αποκλειστικότητα του λυτρωτικού χαρακτήρος αυτού. Τι άλλο άραγε να σημαίνη η άκριτος και επιπολαία στροφή του προς τα άλλα εξωχριστιανικά θρησκεύματα, μετά των οποίων σπεύδει να έλθη εις διάλογον αδελφικόν και φιλικόν; Τι άλλο, ή ότι αναγνωρίζει ούτος εν είδος ισοτιμίας των θρησκευμάτων τούτων προς τον Χριστιανισμόν και μέχρις ενός βαθμού – αν μη πλήρως και τελείως – την δυνατότητα παρ’ αυτοίς σωτηρίας του ανθρώπου! Ταύτα δε πάντα εις πείσμα του Κυρίου ημών, όστις απέστειλε τους μαθητάς Του όχι να συνδιαλέγωνται αδελφικώς μετά των ειδωλολατρών, αλλά να κηρύσσουν εις αυτούς το ευαγγέλιον της σωτηρίας και να βαπτίζουν τούτους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος! Ότι η τοιαύτη οικουμενιστική εκκοσμίκευσις της ουσίας του Χριστιανισμού, καταλύουσα πλήρως την παραδοσιακήν υπόστασιν της Ορθοδοξίας, τείνει να υποσκάψη και τα θεμέλια του Έθνους ημών, είναι περιττόν και να σημειώσωμεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: