Τά ἀποκαλυπτήρια τῆς ἀπάτης τοῦ δῆθεν ὁμολογητοῦ Εὐσταθίου Τουρλῆ! -- ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ Γ.Ο.Χ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


Χθές ἐπισκέφθηκε φανερά τή Γυναικεία Μονή Ἁγίας Τριάδος, Ἑξαμιλίων Κορινθίας, ὁ μυστικά συνεργαζόμενος μέ τόν πρώην Μητροπολίτη Πατρῶν Εὐστάθιο, καθηρημένος γιά κακοδοξία καί σχίσμα πρώην Μητροπολίτης Μεσογαίας Κήρυκος Κοντογιάννης, συνοδευόμενος ἀπό τόν φερόμενο ὡς "Κένυας" Ματθαῖο Muroki, πρώην κληρικό τῆς Ἐκκλησίας, πρός διευθέτηση τῆς ἐν τῆ ἀποστασία ἑνώσεώς των.
Ἀπό διετίας εἶχε καταγγελθεῖ ὅτι ὑπάρχει μυστική συνεργασία τοῦ πρώην Μητροπολίτη Πατρῶν μέ τόν κακόδοξο καί σχισματικό πρώην ἐπίσκοπο Κήρυκο. Ὅμως, ὁ καθηρημένος πλέον πρώην ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας Εὐστάθιος θεωροῦσε τίς σχετικές ἀναφορές ὡς συκοφαντίες καί ψεύδη! Ἀποδείχθηκε, ὅμως, τώρα ὁ ἴδιος ψευδόμενος!
Ὁ Κήρυκος Κοντογιάννης χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τό 1995.
Τό 2002, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀφόρισε τόν στενό του συνεργάτη θεολόγο Ἐλ. Γκουτζίδη γιά τήν ὑποστήριξη τῆς Καινοτομίας-κακοδοξίας περί τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς πρώτης ἀνάρχου Ἐκκλησίας καί κοινωνίας Προσώπων (διδασκαλία Παπισμοῦ καί Οἰκουμενιστῶν στήν περιβόητη "Σύνοδο τῆς Κρήτης", 2016).
Ὁ τότε Μεσογαίας προτίμησε νά ἀκολουθήσει τόν ἀφορισθέντα θεολόγο καί νά ὑποστηρίξει τήν κακοδοξία του φιλονεικώντας μέ τήν Ἐκκλησία, μέ ἀποτέλεσμα νά καθαιρεθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο, ὡς κακόδοξος καί σχισματικός. Μάλιστα, ἐπειδή ὄχι μόνο δέν σεβάσθηκε τη Συνοδική Απόφαση, ἀλλά τόλμησε καί προχώρησε σέ ἄθεσμες ἐνέργειες "χειροτονιῶν", νέων σχισμάτων καί ἄλλων τερατουργημάτων, τελικῶς ἀφορίσθηκε!
Στήν Καθαίρεση καί τόν ἀφορισμό τοῦ Κηρύκου πρωτοστάτησε ὁ τότε Ἀργολίδος Παχώμιος, ὁ ὁποῖος ἔκτοτε πολλές φορές στά Κηρύγματά του κατακεραύνωνε τίς κακοδοξίες καί τίς ἀντικανονικότητες τοῦ πρώην ἐπισκόπου Κηρύκου. Ἡ σθεναρή αὐτή, ὄντως ὁμολογιακή, στάση του ἄλλαξε ἄρδην ἀπό τότε πού ὁ τότε Πατρῶν Εὐστάθιος τοποθέτησε δίπλα στόν Γέροντα Παχώμιο τούς δύο κληρικούς του.
Ἔτσι, μέ τόν Εὐστάθιο νά κινεῖται στό παρασκήνιο, σιγά-σιγά ἀνατράπηκε ὅλη ἡ κανονική στάση τοῦ ὑπερήλικα καί ἀσθενοῦς Γέροντα Παχωμίου. Ὁ Κήρυκος ἐκλέχτηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ νομικοῦ Ὀργανισμοῦ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν ἐκκλησιαστική περιουσία (ὄντας Καθηρημένος καί ἀφορισμένος!!!), ἀναίρεσε ὁ Γέροντας Παχώμιος τήν ὑπογραφή του ἀπό τόν ἀφορισμό τοῦ Κηρύκου (!), ἔγινε ἀντικανονική συνάντηση τοῦ Εὐσταθίου μέ τόν Κήρυκο, ὡς μέ ἰσότιμο κανονικό ἐπίσκοπο, σέ Ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν γιά νά προωθηθεῖ ἡ ἕνωσή τους καί ἔφθασαν, πρίν λίγες ἡμέρες, σέ μία ψευτο-κληρικολαϊκή σύναξη 15-20 ἀτόμων νά "ξεφουρνίσουν" τό σχέδιό τους για προσέγγιση καί ἕνωση μέ τόν Κήρυκο, ὑπό μορφή δῆθεν διαλόγου, ἐνῶ ὅλα εἶναι "στημένα" ὡς προαποφασισμένα!
Μία μόνο δυσκολία θεωροῦν ὅτι ἔχει ἀπομείνει: Πῶς θά ἐξαπατήσουν τούς ἐλάχιστους ὁπαδούς των περί Κηρύκου, ἐπειδή ὅλοι γνωρίζουν ὅτι καθαιρέθηκε καί ἀφορίσθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς κακόδοξος καί σχισματικός! Καί, ἰδιαιτέρως πώς θά ἐξαπατήσουν τήν ἀνυποψίαστη ἀδελφότητα τῆς Μονῆς Ἑξαμιλίων πού "ἔχαψε" τό "παραμύθι", περί δῆθεν ἐνδιαφέροντος τοῦ Εὐσταθίου γιά τήν Ὁμολογία τῆς Πίστεως.
Βρῆκαν, ὅμως, καί γι' αὐτό τή λύση! Ἄλλη μία κανονική ἀπάτη καί βλασφημία κατά τῆς Ἐκκλησίας! Προετοιμάζουν, προκειμένου νά "ξεπλυθεῖ" ὁ Κήρυκος ἀπό τήν κατηγορία τῆς Κακοδοξίας, νά κάνει "λίβελλο"! Ἀφοῦ, δηλαδή, ἀποκηρύξει τήν κακοδοξία του, νά θεωρηθεῖ πλέον ὀρθόδοξος! Ὁπότε θά ἀνοίξει, κατ' αὐτούς, ὁ δρόμος τῆς ἑνώσεως τῶν καθηρημένων, κακοδόξων καί σχισματικῶν πρώην Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας γιά νά ἀντιποιηθοῦν τήν κανονική Ἱερά Σύνοδο καί τήν κανονική γνησία Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία! Ἔτσι, ἴσως, ἀνοίξει καί ὁ δρόμος γιά τήν ποθητή ἀνάδειξη τοῦ Εὐσταθίου σέ "Ἀρχιεπίσκοπο" ὅλων τῶν καθηρημένων, ἀφοῦ ἀπέτυχε νά ἀναδειχθεῖ κανονικῶς!
Ξεχνοῦν, ὅμως, ὅτι ὁ Κήρυκος, ἐπειδή ἀκριβῶς καθαιρέθηκε γιά κακοδοξία, ἐάν κάνει λίβελλο, ἀποκηρύσσοντας τήν κακοδοξία του, ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὀρθῶς καί δικαίως καθαιρέθηκε! Ἑπομένως, ὅ,τι μέχρι τώρα ἔχει ἐνεργήσει δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ κανονικό καί ἔγκυρο. Ἀκόμη, ἐφ' ὅσον μετά τήν Καθαίρεση περιφρόνησε τήν σχετική Ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας, βάσει τῶν Θ. & Ἱ. Κανόνων, δέν μπορεῖ νά ἀποκατασταθεῖ στόν βαθμό πού εἶχε, ἀλλά ἐπανέρχεται μόνο στήν τάξη πού τόν ἔθεσε πλέον ἡ Ἐκκλησία μέ τήν Ἀπόφασή Της. Καί, τέλος, σέ καμμία περίπτωση οἱ δύο πρώην Μητροπολίτες, καθηρημένοι ὄντες, ἀλλά ἀκόμη καί ἐάν δέν ἦταν, δέν μποροῦν οὔτε λίβελλο νά δεχθοῦν, οὔτε Καθαίρεση καί Ἀφορισμό νά ἄρουν (σηκώσουν), διότι πρός τοῦτο ἁρμόδια εἶναι μόνον ἡ ἐπιβαλλοῦσα τίς ποινές καί κηρύξασα τόν καθηρημένο καί σχισματικό Κήρυκο κακόδοξο Ἱερά Σύνοδος τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί οὐδείς ἕτερος!
Βεβαίως, ἐάν κάποιος θέλει νά ἐξαπατήσει τούς ἀφελεῖς καί ἀγνοοῦντας τήν κανονική Τάξη τῆς Ἐκκλησίας καί νά προχωρήσει, σώνει καί καλά, στά σχέδιά του, γιά δημιουργία ἑνός ἀκόμη ἐπαράτου σχίσματος, ἐγκαταλείποντας καί τό "φύλλο συκῆς" περί δῆθεν Ὁμολογιακοῦ ἀγῶνος καί ἐνδιαφέροντος γιά τούς Ἱερούς Κανόνες καί τήν τήρησή των, αὐτός μπορεῖ νά λέει καί νά κάνει ὅ,τι θέλει, μήτε τούς ἀνθρώπους ἐντρεπόμενος, μήτε τόν Θεόν φοβούμενος. Πλήν, ὅμως, νά μή ξεχνᾶ ὅτι "φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος", καθώς καί ὅτι τίποτε δέν ἀπαλείφει τήν ἁμαρτία τοῦ σχίσματος! Στῶμεν, λοιπόν, καλῶς!

Κυριακή Πεντηκοστῆς 2018   -- ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ Γ.Ο.Χ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Welcome to the matthewite bedlam!