200η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ
(12.5.2018)

 1.Ἡ 200η ἐπέτειος ἀπὸ τὴν καρατόμηση τῆς ἁγίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων ἐτελέσθη τὴν 12.5.2018 εἰς τὴν γενέτειρά του. Μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες, ἐπασχίζαμε γιὰ νὰ δημιουργηθῇ τάξη, καθαριότης καὶ εὐπρέπεια μαζὶ μὲ πολλοὺς ἐθελοντές, σπουδαιότατους καὶ ἐπώνυμους ἐπιχειρηματίες, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἀκράδαντο πίστη προσέρχονται καταξοδευόμενοι, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς, νὰ ὑπηρετήσουν τὸν Ἅγιο Παῦλο, μέσα στὸ χάος ποὺ μᾶς δημιουργοῦσε μέχρι τὶς προπαραμονὲς ἡ «μαστοράντζα». Ἔχοντας ἐπίγνωση ὄχι μόνον τῶν θείων ἐντολῶν ἀλλὰ καὶ τῶν διδαχῶν καὶ τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων : «ἔργον οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργεῖ εἰ ὄνειδος», ἔκαναν αὐτοὶ οἱ ἐθελοντὲς τὶς πιὸ βαρειὲς καὶ δύσκολες ἐργασίες, ἀποδεικνύοντας ἐμπράκτως ὅτι ἐμφοροῦνται καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν ἄκρα ταπείνωση.

Εὐελπιστοῦμε προσεχῶς, πρὶν νὰ ἀπέλθουμε ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο, νὰ συγγράψουμε πόνημα μὲ τίτλο «τὰ δικά μας παθήματα νὰ γίνουν δικά σας μαθήματα, γιὰ νὰ γλυτώσετε νίλες καὶ συμφορὲς ἀπὸ τὴν μαστοράντζα»! ! ! . . .
Διότι στὴν Ἑλλάδα, δυστυχέστατα, δὲν ὑπάρχει ὁ σωστὸς ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμὸς ἀλλὰ ἡ καθολικὴ ἡμιμάθεια καὶ λαμβάνουν ἀπολυτήρια καὶ διπλώματα ὅλοι οἱ «ξερόλες»! ! ! . . .

2. Ὅμως αὐτὴ τὴ φορὰ προσελάβαμε καὶ πολλοὺς μισθωτούς.

3. Ἐπειδή, ὅταν δὲν εἶσαι παρών, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποφευχθοῦν ἐλλείψεις, παραλείψεις καὶ ἐλαττώματα, παρ’ὅλον ποὺ ἔπρεπε νὰ εἴμεθα κλινήρεις, ἐν τούτοις εἴμεθα ἐπὶ ποδὸς καὶ ἐπιτηρούσαμε σπιθαμὴ πρὸς σπιθαμὴ γιὰ νὰ προληφθοῦν περαιτέρω ἐλλείψεις, παραλήψεις καὶ ἐλαττώματα, διότι «ἄνευ χωροφυλακεύσεως ἐγένετο οὐδὲν ὀρθόν, ὅ γέγονε» ! ! ! . . .

4. Παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ἐκκλήσεις μας πρὸς τὴν Ἀστυνομία νὰ λάβῃ προληπτικὰ μέτρα, οὕτως ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ ἄνετος διέλευση ὄχι μόνον τῶν λεωφορείων μὲ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀλλὰ τῶν ἄλλων κοσμικῶν τουριστῶν, τῶν λεωφορείων συγκοινωνίας, τῶν φορτηγῶν μὲ γαλακτοκομικά, οἰκοδομικὰ καὶ ἐν γένει προμηθευτῶν τῶν ἐπαρχιακῶν καταστημάτων καθὼς καὶ τῶν διερχομένων ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων, δυστυχῶς δὲν προσῆλθαν οἱ ἀστυνομικοί (ὅπως εἴχαμε συνεννοηθῆ) νὰ τοὺς διαθέσουμε κόκκινες κορδέλες γιὰ νὰ μὴ σταθμεύουν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ διάφορα αὐτοκίνητα Ι.Χ.
Ἔτσι ἕνα λεωφορεῖο, ὡς φαίνεται, ἔπεσε στὸ χαντάκι
Ἀποροῦμε δὲ καὶ ἐξιστάμεθα ποῖοι ἰδιοτελεῖς ἤ σαμποτὲρ ἐδαιμονίσθησαν καὶ μάζεψαν τοὺς τρεῖς (3) κώνους τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοὺς τοποθέτησαν στὸ στηθαῖο τοῦ δρόμου
καὶ ποῖοι μᾶς ἔκλεψαν τὶς πινακίδες ποὺ εἴχαμε τοποθετήσει στὸ δρόμο ἐπιδεικνύοντας ποῦ εὑρίσκονται τὰ κοινοτικὰ ἀφοδευτήρια, τὰ ὁποῖα κατασκευάσαμε ἐμεῖς, πληρώνοντας τά «μαλλιοκέφαλα μας» ! ! ! . . .

5.Ἐκ πείρας, ἔχουμε διαπιστώσει, ὅτι ξένοι ἐκδρομεῖς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν ἐμφοροῦνται ἀπὸ θρησκευτικὴ εὐλάβεια, ἀλλὰ συνήθως εἶναι φιλοτομαριστὲς καὶ ἄπληστοι καλοπερασάκηδες, καὶ διὰ τοῦτο δὲν θέλουμε νὰ συμμετέχουν καὶ τέτοιοι ἐκδρομεῖς, διότι :
δὲν σέβονται τοὺς χώρους καὶ ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἱεροτελεστιῶν ὁμιλοῦν ἀκαταπαύστως γιὰ κοσμικώτατα καὶ εὐτελῆ κοτσομπολιά, καπνίζουν καὶ αἰσχρολογοῦν ! ! ! . . .

6. Τά «ράδιο ἀρβύλα» ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν παραμονὴ νὰ ἐνσπείρουν τὸν πανικό, νὰ μεταφέρουμε τὰ πάντα στοὺς στενούς μας ἐσωτερικοὺς χώρους γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα (μπόρες καὶ καταιγίδες).
Εὐτυχῶς δὲν ὑποκύψαμε καὶ ὁ δωρεοδότης Θεὸς καὶ ὁ Ἅγ. Παῦλος γιὰ πολλοστὴ φορὰ ἔκαναν τὰ θαύματα των καὶ δὲν ἔπεσε οὔτε σταγονίδιο βροχῆς ἀπὸ τὰ μεσάνυκτα τῆς παραμονῆς, μέχρι τὰ μεσάνυκτα τῆς ἑορτῆς ! ! ! . . .  
Ἀνήμερα ἄλλο «ράδιο ἀρβύλα» τόνιζε ὅτι μέχρι τὴν 14ην ὥρα πρέπει νὰ ἔχουν μαζευθῆ τὰ πάντα στὶς ἀποθῆκες μας, διότι θὰ ἔχουμε μπόρες καὶ καταιγίδες. Καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ ἀγωνισθήκαμε νὰ μὴ ἐπικρατήσῃ ὁ πανικὸς ποὺ δημιουργοῦσε τὸ «ράδιο ἀρβύλα». Δόξα τῷ Θεῷ ! ! ! . . .

7. Τὸ Γ.Ε.Σ  ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Ταξίαρχο κ. Σπυρίδωνα Ζώη.
 Ὅμως αὐτὴ τὴν φορὰ δὲν ἐστάλη ἄγημα, διότι τὸ μονοπάτι ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸν Ναὸ στὸ γενέθλιο δὲν τὸ εἶχε φαρδύνει ὁ Δῆμος, ὅπως ἔπρεπε. Αὐτὸ εἶναι ἐφικτὸ κατὰ τὴν γνώμη μας νὰ πραγματοποιηθῇ μὲ δύο ἄτομα ἔμπειρα καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ ὄχι μὲ ἐργάτες ψηφοφόρους ἤ ἀλβανούς, εἰς τοὺς ὁποίους ἀνατίθεται ἀπ΄ εὐθείας ἡ ἐργασία καὶ μπροστὰ στὰ μάτια σου προσπαθοῦν νὰ σὲ ἐξαπατήσουν καὶ νὰ τὰ κάνουν  ὅλα «ἅρπα κόλλα». ! ! ! . . .
8. Ἐπίσης αὐτὴ τὴν φορὰ ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας τους ὄχι μόνον ὁ Περιφερειάρχης ποὺ ἀποφεύγει πάντοτε νὰ μεταβαίνῃ ἐκεῖ ποὺ εἶναι θρησκευόμενοι, ἀλλὰ μεταβαίνει σὲ γλέντια, χοροὺς καὶ πανηγύρια, ὅπου ὑπάρχουν καὶ ψηφοφόροι τους, ἀλλὰ ἔλλειπαν ἐπίσης καὶ οἱ τοπικοὶ παράγοντες διαφόρων ὀργανώσεων καὶ φορέων. ! ! ! . . .

9. Καὶ αὐτὴ τὴν φορὰ δὲν προσῆλθαν στὴ μικρὴ λιτανεία Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι εἶναι ἠλικιωμένοι καὶ κουρασμένοι.

Ὁ Διδάσκαλος τοῦ Γένους κ. Παναγιώτης Ρήγας, 97 ἐτῶν καὶ ἄλλοι συνομήλικοι του ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἑλλάδα καὶ τὰ νησιὰ ἀπὸ τὰ βαθύτατα χαράματα ἔμειναν μέχρι τὸ ἀπόγευμα συμπνευματιζόμενοι μὲ ἄλλους ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς χριστιανούς. . . .
«Ἰδοὺ δὴ τὶ καλόν, ἤ τὶ τερπνόν, ἀλλ᾿ ἤ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὀ αὐτό»(132 Ψαλμός).

10. Ἐνῷ ἀπὸ ἀρχὲς Ἀπριλίου, ὅλοι ἐνημερώθηκαν ὅτι θὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου τὴν 12.5.2018 καὶ ἀπὸ ἀρχὲς Ἀπριλίου κοινοποιήθηκε καὶ ἐπίσημως μὲ τὶς ἀποσταλεῖσες προσκλήσεις, οἱ δύο ἱερεῖς ποὺ προσῆλθον εἰς τὸ γενέθλιο τελικῶς δὲν μᾶς ἐτέλεσαν τὰ ἐγκαίνια, ἰσχυριζόμενοι ὅτι δὲν τὸ ἐγνώριζαν, γιὰ νὰ φέρουν καὶ τὸ σχετικὸ εὐχολόγιο
Μὲ λίγα λόγια, ὁ διάβολος, ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ προσπαθοῦσε νὰ μᾶς ἐμποδίσῃ σὲ ὅλα τὰ εὐρεπῆ καὶ θεάρεστα. ! ! ! . . .

11. Δυστυχῶς, δὲν προσῆλθον καὶ κληρικοὶ νὰ τραγουδήσουν τὰ εὐπρεπῆ, σεμνὰ καὶ ἀθάνατα δημοτικὰ τραγούδια τῆς φυλῆς μας. 

12. Παρὰ ταῦτα ὁ Γενικὸς ρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, Καθηγητὴς τῆς Βυζαντικῆς Μουσικῆς πατὴρ Χρῖστος Κυριακόπουλος καὶ τὰ κοριτσάκια τοῦ Ὀρφανοτροφείου «Ἁγία Τριάς» Ἰλίου ἐσαγήνευσαν καὶ κατενθουσίασαν ἀφαντάστως τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητές. ! ! ! . .
Προσπαθοῦσαν δὲ νὰ μᾶς ἀποσπάσουν καὶ τὸν π. Χρῖστο Κυριακόπουλο εἰς τὰ πολυτελείας γεύματά τους. Ὅμως ὁ π. Χρῖστος Κυριακόπουλος μαζὶ μὲ τὸν σπουδαῖο καὶ εὐγενῆ καὶ ἀνιδιοτελῆ παίκτη τοῦ παραδοσιακοῦ κλαρίνου, κ. Κων/νο Ζαφειρόπουλο ἀπὸ τὴν Κέρτεζη Καλαβρύτων παρέμειναν στὸ «καθῆκον» τους καὶ ἀκούραστοι καὶ ἀνιδιοτελῶς ἔδωσαν τὸν καλύτερο ἑαυτό τους. ! ! ! . .

Συμπλήρωσαν μὲ τὸ ὡραιότατο καλλιτεχνικὸ πρόγραμμά τους, τὰ παιδάκια ἀπὸ τὸ Ὀρφανοτροφεῖο «Ἁγία Τριάς» Ἰλίου μὲ δημοτικοὺς χοροὺς ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Ὀρφανοτροφείου κ. Μιλτιάδη Μαΐστρου καὶ τὴν καλλιτεχνικὴ διεύθυνση τῆς κ. Μαρίας Φίλη.

13.Μετὰ τὴν 14.40 ὥρα ἄρχισαν νὰ ἀποχωροῦν εὐλαβεῖς προσκυνητὲς καὶ μόνον οἱ τουρίστριες συνέχισαν νὰ τρώγουν καὶ νὰ πίνουν βουλιμιαίως, τόσον πολὺ ποὺ ὑπέφεραν ἀπὸ τὴν πολυφαγία καὶ τὴν οἰνοποσία. Τὰ δυστυχισμένα πλάσματα ἀκόμη καὶ σήμερα θὰ ὑποφέρουν, διότι στομάχιασαν κατὰ κόρον.

Προσπαθοῦσαν νὰ ἀντικαταστήσουν τὰ πώματα τῶν φιαλῶν οἴνου μὲ πώματα φιαλῶν ὕδατος ποὺ εἶχαν μαζί τους. Ἀφαιρέθησαν ἀπὸ μᾶς καὶ αὐτὰ τὰ πώματα γιὰ νὰ μὴ δύνανται νὰ μεταφέρουν εὔκολα τὸν οἶνο μας στὶς τσάντες τους. Κατόπιν τούτου μᾶς παρακαλοῦσαν νὰ τοὺς πωλήσουμε κρασί, πρᾶγμα ποὺ ἀρνηθήκαμε κατηγορηματικῶς, νὰ μὴ ζαλισθοῦν καὶ πέφτουν στὸν δρόμο καὶ ἔχουμε πολλὰ ἀτυχήματα.
Αὐτὰ τὰ ἀτίθασα γύναια ἐπρόδωσαν τὴν ἐλεεινότατη ἀνατροφή τους καὶ τὸν ἀσυνείδητο χαρακτῆρα τους, φθάνοντας μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἰσχυρίζωνται ψευδέστατα ὅτι ὑπέφεραν ἀπὸ ἀκατάσχετη διάρροια καὶ τροφικὴ δηλητηρίαση ἀπὸ τὰ φαγητά μας. Δὲν εἶναι νὰ ἀμφιβάλλῃ κανένας ὅτι ὄντως θὰ ὑπέφεραν τὰ στομάχια τους καὶ ἡ κύστη τους, ὄχι ὅμως ἀπὸ τὴν ποιότητα τῶν ἐδεσμάτων μας ἀλλὰ ἀπὸ τὴν μεγίστη ποσότητα – τὴν κατάχρηση τῶν νοστιμότατων καὶ φρεσκότατων τροφίμων μας καὶ τοῦ οἴνου μας. Ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως δημιούργησαν ὁλόκληρο θέατρο, ὅτι δῆθεν νοσηλεύθηκαν ἀκόμη καὶ στὸ Νοσοκομεῖο Καλαβρύτων μὲ ὁροὺς καὶ ὅτι τοῦτο τὸ ἐπιβεβαιοῦσε καὶ ὁ ἑστιάτωρ, πενήντα μέτρα ἄνω τοῦ Ἁγ. Παύλου. ! ! ! . . .
Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ ἐν λόγῳ ἑστιάτωρ νὰ γνωρίζῃ αὐτὰ τὰ σατανικὰ φληναφήματα  ; ; ; . . .
Μήπως τὶς ἀκολουθοῦσε ἀπὸ κοντά γιὰ νὰ παρακολουθῇ τὶς λαίμαργες τουρίστριες, ἀπὸ τὴν Ἀροανία μέχρι τὰ Καλάβρυτα, καὶ γιὰ νὰ διαπιστώσῃ ὅτι ὑπέφεραν ἀπὸ ἀκατάσχετες τροφικὲς δηλητηριάσεις   καὶ ὅτι νοσηλεύθηκαν μέχρι καὶ μὲ ὁροὺς στὸ Νοσοκομεῖο Καλαβρύτων!!!!!
Εἶναι ὅλα αὐτὰ μία σατανικὴ λασπολογία ποὺ ἀνήκει στὴν σφαίρα τῆς νοσηρᾶς φαντασίας τῶν ἄπληστων γυναικῶν ἤ μία ἐντελῶς σατανικὴ ὀργανωμένη σπήλωση τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀπὸ κακοήθεις παράγοντες;;;;;. . .

Θὰ ἐρευνήσουμε ἐπισταμένως καὶ θὰ ζητήσουμε ἐξηγήσεις γιὰ τὴν ἐν λόγῳ σατανικὴ δυσφήμηση.

14. Τὸ «ράδιο ἀρβύλα» δὲν ἔπιασε ὅτι θὰ κλείσουν οἱ Ἱερὲς Μονές, ἰδίως τοῦ Μεγ. Σπηλαίου. Ἔτσι οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀξιώθηκαν νὰ μεταβοῦν ἀκόμη καὶ στὸ Μέγα Σπήλαιο, ποὺ εἶναι ἀνοικτά, ὅπως εἶναι τὰ περισσότερα Μοναστήρια, μέχρι τὴν δύση τοῦ ἠλίου. ! ! ! . . .

15. Τόσο πολὺ ὁ ἀντικείμενος διάβολος ἐπολεμοῦσε τὴν ἑορτή μας, μέχρι ποὺ καὶ οἱ ὁδηγοὶ δυστρώπησαν ἀφαντάστως καὶ ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ δὲν ἤθελαν νὰ ἐξυπηρετήσουν τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητές μας νὰ ἀποβιβάζωνται σὲ κόμβους διοδίων ἤ κοντὰ σὲ ἐξόδους. ! ! ! . . .  

16. Παρ’ὅλα ταῦτα οἱ ὑψηλοὶ προσκεκλημένοι μας καὶ τὰ μέλη ,συνεργάτες καὶ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν καὶ δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας ἔμειναν καὶ ἐφέτος ἀπὸ ὅλα κατενθουσιασμένοι. Τρισεκατομμύρια φορὲς τὸ δευτερόλεπτον Δόξα τῷ Θεῷ ! ! ! . . .

Εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητές, ἰδίως δὲ τοὺς ἐθελοντές μας καὶ πρὸ παντὸς τὸν δωρεοδότη Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Παῦλο, ποὺ ἔκαναν τὸ θαῦμα των πάλι καὶ μᾶς προστάτευσαν ἀπὸ πιθανὲς μπόρες καὶ καταιγίδες, ὅπως σκοπίμως καὶ ἐκ τοῦ πονηροῦ διέδιδαν τὰ «ράδιο ἀρβύλα». ! ! ! . . .Δεν υπάρχουν σχόλια: