ΠΑΣΧΑ 2018 ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 200η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ (22.5.1818)


5.4.2018     
Τὰ μέλη, οἱ συνεργάτες, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν, τῶν
δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν φορέων μας :
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνος»
Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
καὶ περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή»

εὔχονται ἐκ μέσης καρδίας

Εὐλογημένο, Χαρούμενο καὶ προπαντὸς Εἰρηνικὸ Ἅγιο Πάσχα

διότι ὁ πολυχαϊδεμένος μας «κουμπάρος», «ἀδελφός» καὶ «φίλος» - ὁ σύγχρονος σχιζοφρενὴς Χίτλερ βρυχᾶται καὶ σὰν νέος αἱμοδιψὴς γενίτσαρος ψάχνει ἤ μᾶλλον μᾶς δημιουργεῖ καθημερινὰ ἀφορμὲς γιὰ νὰ μᾶς ἐπιτεθῇ.


Οἱ δὲ ἑταῖροι μας καί «φίλοι μας» νατοϊκοὶ καὶ ἄλλοι ἰσχυροὶ τῆς γῆς τὸν χαϊδεύουν καὶ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως μᾶς συνιστοῦν νὰ εἴμαστε καλὰ παιδιὰ καὶ νὰ τὰ βροῦμε μεταξύ μας. . .

Ο ΤΕMPORA O MORES ! ! !  

Παρὰ τὶς τρισάθλιες ἁμαρτίες μας (ὅπως στρώνουμε, κοιμόμαστε καὶ ὅπως σπέρνουμε, θερίζουμε), ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του καὶ νὰ μᾶς σώσῃ. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ εἰσακούσῃ τὶς προσευχὲς ἀσκητῶν καὶ
ἐλαχίστων εὐλαβῶν Χριστιανῶν ποὺ προσεύχονται μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς των στὸ Θεάνθρωπο Κύριο καὶ νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, στὸ ὁποῖο μᾶς ὡδήγησαν ἀνεγκέφαλοι, δοτοὶ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

Πρὸς τοῦτο θὰ συνέβαλε ἀφαντάστως ἡ πραγματοποίηση τοῦ μεγαλεπιβόλου καὶ κολοσσιαίου Μνημείου λατρείας, εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ Τάμα τῶν Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Εἶναι τὸ μόνον ποὺ θὰ ἐνθαρρύνῃ καὶ ἀναζωογονήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἐθνικὸν καὶ ἠθικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων. Τοιουτοτρόπως θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας, νὰ ρυσθοῦμε ἀπὸ τὸ χάος τῆς ἀβύσσου – τοῦ παλιμβαρβαρισμοῦ.

Ὅμως, ὄχι μόνο ἡ Πολιτεία ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνον δὲν συμβάλλουν ἀλλὰ σαμποτάρουν.

Καὶ ὁ Ὑπουργὸς Ἀπαιδείας γράφει ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως εἰς τὰ παλαιά του ὑποδήματα ἀκόμη καὶ τὴν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, διότι τὸν χαϊδεύει μέχρι καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας .

Γιὰ τοὺς ἐξτρεμιστὲς μωαμεθανοὺς διατίθενται ἀκόμη καὶ πανάκριβα «φιλέτα» ἀκόμη καὶ δημοσίων καὶ ἐκκλησιαστικῶν χώρων, ὅμως γιὰ τὸν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη – τὸν Καποδίστρια και τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς.

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους σαμποτάρεται καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, διότι δὲν τοῦ κάναμε διαθήκη τόν, μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, μόχθον τοῦ βίου μας, τὸν ὁποῖον θέλουμε νὰ διαθέσουμε ἐμεῖς μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια, τόσον γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὅσον καὶ γιὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.

Πλησιάζει ἡ 200η ἐπέτειος τῆς σφαγῆς τοῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ παλληκαριοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων (22 Μαΐου 2018), τὴν ὁποία θὰ τελέσουμε ἐφέτος τὴν 12η Μαΐου 2018 εἰς τὸν περίλαμπρον Ναὸν ποὺ ἔχει ἀνεγείρει τὸ Ἵδρυμά μας εἰς τὴν γενέτειρα του καὶ εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τῆς Ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν οἱ Νεομάρτυρες.
Ὁ Ἅγ. Παῦλος προτίμησε νὰ σφαγῇ παρὰ νὰ ἀρνηθῇ τὸν πολυτιμότατο θησαυρό του, τὴν ἄμωμο Ὀρθοδοξία.
Σήμερα τί ; ; ; ; ;

Ἄν δὲν ὑπῆρχαν οἱ Νεομάρτυρες νὰ τονώνουν καὶ νὰ ἐνθαρρύνουν τοὺς σκλάβους κάτω ἀπὸ τὸν βαρύτατον Ὀθωμανικὸ - Τουρκικὸ ζυγὸ, δὲν θὰ εἴχαμε τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία.
Οἱ Νεομάρτυρες ἐνθάρρυναν τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς χωρὶς βαρύτατο ὁπλισμὸ νὰ ξεκινήσουν γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ, ἔχοντας σὰν Θούριο τους καὶ βαρὺ ὁπλισμό τους :

Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία, γι’ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ καὶ ἄν δὲν τὰ ἀποκτήσω, τὶ μὲ ὠφελεῖ νὰ ζήσω;

Στὶς 12.5.18 σᾶς ἀναμένουμε ὅλους νὰ παρακαλέσουμε τοὺς Νεομάρτυρες καὶ τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν κακῶν.
Ὅσοι τολμήσουν νὰ προσέλθουν, θὰ ἀποζημιωθοῦν καὶ μὲ ἀθάνατα εὐπρεπῆ δημοτικὰ τραγούδια ἀπὸ τὸν Γεν. Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, Καθηγητὴν μουσικῆς πατέρα Χρῖστο Κυριακόπουλο καὶ λοιποὺς καλλιτέχνες καὶ θὰ τοὺς παρασχεθῆ μεσημεριανὸ γεῦμα δωρεάν.

Τέλος εὐχόμεθα σὲ ὅλους καλὴ Ἀνάσταση στὶς ψυχές μας, στὶς οἰκογένειές μας, τοὺς πλησίον μας, τὸ Ἔθνος καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα.

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνος»
Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή»

Facebook: Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)

Twitter: @PANEL_TAMA

ΤΗΛ. 210-3254321
Δεν υπάρχουν σχόλια: