ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τοῦ μνημοσύνου τῆς 4.3.2018 – ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΝΗΜΗΣ - ποὺ ὀργανώνει ὁ ἱερατικὸς προϊστάμενος πατὴρ Διονύσιος Ταμπάκης εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Γενέσεως Θεοτόκου τοῦ ἱστορικοῦ Ναυπλίου.

Ὡς γνωστό, οἱ πρόγονοί μας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας μὲ πενιχρότατα πολεμικὰ μέσα ξεσηκώθηκαν ἐναντίον τοῦ ἀφόρητου τουρκικοῦ - μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ.
Μὲ ἀκράδαντο πίστι στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ τραγουδοῦσαν τὸν Θούριό των :

«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶτῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία,γι αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ κι ἄν δὲν τὰ ἀποκτήσω τὶ μὲ ὠφελεῖ κι ἀν ζήσω;»


Τοιουτοτρόπως κατετρόπωναν τὰ μιλιούνια τῶν Τούρκων, ποὺ διέθεταν βαρύτατο ὁπλισμό.

Σὲ κάθε μάχη – νίκη ἐνήστευαν, ὑποσχόμενοι διάφορα τάματα, τὰ ὁποῖα ἐκτελοῦσαν οἱ ἴδιοι ὅπως ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας τοῦ χωριοῦ Νέα Ἐκκλησούλα Μεγαλουπόλεως ἤ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Μόνης στὰ Κύθηρα ἤ ὁ Νικηταρὰς τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, στὸ ἱστορικὸ Ναὸ Γεννέσεως Θεοτόκου, ὅπου τελεῖται τὸ σημερινὸ μνημόσυνο.


Ὅμως τὸ μεγάλο Τάμα, τὸ μνημεῖο Δοξολογίας, Εὐχαριστίας, Εὐγνωμοσύνης καὶ Λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ δὲν πρόλαβαν νὰ τὸ πραγματοποιήσουν. Γιὰ αὐτὸ μᾶς ἄφησαν παρακαταθήκη τὸ ὁμόφωνον Η΄ψήφισμα τῆς ἐν Ἄργει Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 31 Ἰουλίου 1829, καθὼς καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν 1834 (ΦΕΚ 5/29.1.18340 καὶ 1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838), γιὰ νὰ τὸ πραγματοποιήσουμε ἐμεῖς, οἱ ἀπόγονοί τους.

Παρ’ὅλον ποὺ τὸ ἁμαρτωλό κατεστημένο ἔχει σπαταλήσει ἄπειρα δισεκατομμύρια Εὐρὼ καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισε μία ἀμύθητο περιουσία, ἐν τούτοις ἐπὶ 189 ἔτη δὲν ἠθέλησαν ἤ ἐμποδίσθηκαν ἀπὸ τοὺς ἑπόμενους δουλικοὺς ζυγοὺς τῆς Φραγκοκρατίας καὶ ὅλων τῶν ἄλλων καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἀκόμη δὲν τὸ ἐπραγματοποίησαν.

Ἐπερχομένων τῶν ἑορτασμῶν τῆς διακοσιοστῆς (200ης) ἐπετείου ὰπὸ τὴν ἔναρξι τῶν ἀπελευθερωτικῶν ἀγώνων τῶν προγόνων μας τῆς Ἐθνοκῆς  μας Παλιγγενεσίας, ἀποφασίσαμε ἐμεῖς αὐτὴν τὴν ἱερὰ παρακαταθήκη νὰ τὴν πραγματοποιήσουμε. Πρὸς τοῦτο διαθέτομε τόν, μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀλγηδόνες ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, μόχθον τοῦ βίου μας. Ἐπὶ μία δεκαετία ὁλόκληρη εἰς μάτην μοχθοῦμε, διότι, δυστυχῶς, δὲν εὑρίσκομε οὐδεμία οὐσιαστικὴ κατανόησι ἀπὸ τοὺς καθ ὕλην ὑποχρέους Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, παρ ὅλον ποὺ ἐμεῖς τοὺς ἀπαλλάσσομε καὶ ἀπὸ τὴν τελευταία δεκάρα : Ὅλα νὰ τὰ διαθέσωμε ἐμεῖς, ὄχι μόνον γιὰ τὴν οἰκοδόμησι, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν συντήρησι καὶ μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ. Μάλιστα δὲ καὶ μἐ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτο διαφάνεια μέχρι καὶ διὰ τὴν τελευταία δεκάρα ἐσόδων καὶ ἐξόδων τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν προσκτιμάτων του, νὰ δυνάμεθα νὰ ἱδρύωμε καὶ νὰ συντηροῦμε συνεχῶς εὐαγῆ ἱδρύματα καὶ νὰ μὴ ὀνομάζωνται ἐπ’ ὀνόματί μας, ἀλλὰ Βασιλειάδες.

Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι τὸ μόνο ποὺ θὰ ἀναζωογονήσ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Λόγοι ὑγείας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ παραστοῦμε προσωπικῶς ἀλλὰ μόνον πνευματικῶς. Εὐχαριστοῦμε τὸν σεβαστὸν πατέρα Διονύσιον διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ χαιρετισμοῦ μας, τὸν ὁποῖον μαζἰ μὲ τὸ ἱστορικὸ τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου τὰ ἀναρτοῦμε στὴν ἱστοσελίδα μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ καὶ τὰ προωθοῦμε παγκοσμίως.

Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν ἀθανάτων αὐτῶν ἡρώων !

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 3254321,                  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : www.fotgrammi.gr,
Ε mail : fot_gram@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: