Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων προς τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγον, και Βεκκον τον λατινόφρονα Πατριάρχη


Ει γαρ το απλώς χαίρειν ειπείν, κοινωνίαν δίδωσι τοις έργοις τοις πονηροίς, πόσον η διάτορος αυτού μνημοσύνη και ταύτα αυτών των Θείων μυστηρίων φρικτώς προκειμένων;.....''  
''Και πως ταύτα ανέξεται ορθοδόξου ψυχή, και ουκ αποστήσεται της κοινωνίας των μνημονευσάντων αυτίκα, και ως καπηλεύσαντας τα Θεία τούτους ηγήσεται;..''

Δεν υπάρχουν σχόλια: