π. Θεόδωρος Ζήσης: ποῦ φθάσαμε Θεέ μου!


Μᾶς συνέχουν ἀκόμη θλίψη καί πόνος, γιατί οἱ συνεχεῖς ἐκπτώσεις στό δόγμα καί στό ἦθος, ἀποτέλεσμα τοῦ συγχρωτισμοῦ μας, μέσῳ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ αἱρέσεις πού διέστρεψαν καί διαστρέφουν τό Εὐαγγέλιο, πού ἀλλοίωσαν τήν πατροπαράδοτη πίστη καί δικαιολογοῦν ἀκόμη καί πάθη ἀτιμίας, συνετέλεσαν στό νά ἐπιπολάζουν πλέον καί στήν δική μας αὐλή παρόμοια φαινόμενα, νά χάνονται ψυχές ἀπό συνεχῆ καί ποικίλα σκάνδαλα, εἰς ἕνα ἀπό τά ὁποῖα ὁ αὐτουργός ἐπίσκοπος, πρωτεργάτης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί συνεργός τῶν οἰκουμενιστικῶν ἀνοιγμάτων τῆς πρώην συνετῆς καί παραδοσιακῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, βρίσκεται στή φυλακή καταδικασμένος ἀπό πολιτικό ποινικό δικαστήριο. ᾿Επίσκοποι, ἱερεῖς, μοναχοί καί λαϊκοί, ὁδηγοῦνταν παλαιότερα στίς φυλακές, γιά τήν πίστη καί τήν ἁγία ζωή τους, μάρτυρες καί ὁμολογηταί τῆς ᾿Ορθοδοξίας, καί τώρα —ποῦ φθάσαμε Θεέ μου!— ὁ κόσμος πού περιμένει νά τοῦ διδάξουμε τήν δικαιοσύνη καί τήν ἁγιότητα, νά τόν σώσουμε ἀπό τό κακό καί τήν ἁμαρτία, δικάζει καί τιμωρεῖ τούς σωτῆρες του γιά τήν ἀνήθικη, σπάταλη καί τρυφηλή ζωή τους. «᾿Εάν τό ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;» ᾿Επιβεβαιώνονται μᾶλλον οἱ προφητεῖες τοῦ ῾Αγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος προέβλεψε ὅτι ὁ Παπισμός καί οἱ κακοί καρποί του, οἱ Προτεστάντες, θά εἶναι ἡ αἰτία ὅλων τῶν πνευματικῶν κακῶν, λέγοντας· «Τόν Πάπαν νά καταρᾶσθε, διότι αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία». ᾿Επίσης προέβλεψε τήν ἠθική ἐξαχρείωση καί ἀσέβεια τῶν κληρικῶν λέγοντας· «Οἱ κληρικοί θά γίνουν οἱ χειρότεροι καί ἀσεβέστεροι ὅλων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: