Σχόλιο του Καθηγητού κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου


Ἀξίζουν πολλά συγχαρητήρια στόν κ. Πανταζῆν διά τήν φιλαλήθειαν καί τήν ὁμολογίαν του. Ἔχω κι ἐγώ μέγα σεβασμόν πρός τά κεκοιμημένα πρόσωπα πού ἀναφέρει, διότι ἔχω ὠφεληθῆ πολύ (πνευματικῶς) ἀπό αὐτά, ἀλλά, ὅπως ὀρθῶς λέγει, "φίλος μέν Πλάτων, φιλτάτη δέ ἡ Ἀλήθεια." Ὁ Θεός εἶναι Δίκαιος καί θά τούς κρίνῃ Δικαίως. Ἡμεῖς, ὅμως, πρέπει ν' ἀκολουθοῦμε τήν διδασκαλίαν καί πρᾶξιν τῶν Ἁγίων, τῶν ἱερῶν Γραφῶν καί τῶν Συνόδων. Ἀλλιῶς, θά ὁδηγηθοῦμε εἰς πλάνας. Ὅποιος κοινωνεῖ συνειδητῶς μέ τήν αἵρεσιν δέν δύναται προφανῶς νά θεωρῆται Ἅγιος! Διότι τότε περνᾶ στόν ἀκατήχητον λαόν "ἕτερον Εὐαγγέλιον"! Αὐτός ἀκριβῶς εἶναι ὁ στόχος τῶν Οἰκουμενιστῶν μέ τίς "ἁγιοποιήσεις" τῶν τελευταίων ἐτῶν. Ἡ "ΠΠ" τίς δέχεται, διότι ἡ "ὁμολογία" της εἶναι ἐλλιπής, ἤ μᾶλλον κρυπτο-οικουμενιστική.

28 Φεβ 2018, 3:56:00 μ.μ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: