ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 4.2.2018 
                                                                                                                          27.2.2018
1. Οἱ  ἐκ γενετῆς Σιωνιστὲς ἢ οἱ προσκυνημένοι, στοὺς ὁποίους ἐδώσαμε ἐδῶ καὶ ἑβδομήντα πέντε (75) ἔτη χριστιανικὰ ὀνόματα διὰ νὰ μὴ τοὺς κάνουν οἱ Γερμαναράδες τοῦ μανιακοῦ καὶ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ σαπούνι, μὲ τὴν ὑποστήρηξι τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, βγαίνουν καὶ ἀπὸ πάνω. Καὶ ἄλλοι μὲν τὸ «παίζουν» δεξιοί, ποὺ εἶναι στὴν οὐσία ἐθνοκάπηλοι, ἄλλοι δὲ ἀριστεροί, ποὺ κατήντησαν Σοσιαληστές, ὅλοι τους χωρὶς τσίπα, χωρὶς φόβο Θεοῦ, καταδυναστεύουν τὸν εὐγενῆ, φιλότιμον, φιλοπρόοδον καὶ φιλειρηνικὸν Ἑλληνικὸν λαόν, τὸν ὁποῖον ἀποβλακώνουν μὲ τὰ χαζοκούτια, ναρκώνουν μὲ τὰ χημικά, ἐξαχρειώνουν μὲ τὰ διασκεδαστικά - ἐκφυλιστικὰ καὶ ὄχι ψυχαγωγικὰ θεάματα καὶ ἀκροάματα καὶ τὸν ἐξαθλιώνουν μὲ:
α. τὰ συνεχῆ ψαλιδίσματα μισθῶν καὶ συντάξεων.

β. τὶς βαρύτατες καὶ ἄγριες φορολογίες, ἐφαρμόζοντες τὸ δόγμα τῆς Δημοσιονομίας: «ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι, οὐδέποτε καταργοῦνται καὶ ἀν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριωτέραν μορφὴν πάλιν». Καὶ ἐφαρμόζοντες τὴν πολιτικὴν Gebels: «μὲ κάθε θεμιτὸν ἢ ἀθέμιτον μέσον νὰ ψεύδωνται ἀσυστόλως, ὅτι ἀν ἐφαρμοσθοῦν αὐτὰ τὰ ἐπίπονα σχέδιά των θὰ εἶναι οἱ αὐριανοὶ λαοκράτες καὶ κυρίαρχοι τῆς Ὑφηλίου καὶ ὅτι θὰ τρώγουν μὲ χρυσᾶ μαχαιροπίρουνα».
γ. ἀφιονίζουν τὸν κοσμάκη σὰν νὰ εἶναι πιστοί Μωαμεθανικῆς Διδασκαλίας.
δ. ὅλα αὐτὰ διὰ τὴν ἔλλειψι ἰδεολόγων Ἡγετῶν, μὲ αὐταπάρνησι, αὐτοθυσίαν, ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, χωρὶς φιλοδοξίες ἀναδείξεώς τους καὶ μανίαν ἀποκτήσεως φήμης καὶ διαιωνίσεως τοῦ ὀνόματός των προπαντὸς δὲ μὲ ἀλτρουϊσμόν.
3.Ποταπὰ ἀνθρωπάκια ποὺ ἔχουν λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην καὶ ἐλισσόμενα 180˚ τὸ δευτερόλεπτο, ποὺ εἶναι ἑτεροκίνητα καὶ εἶναι διατεθειμένα νὰ πειθαρχοῦν στὰ ρεύματα τῆς ἑκάστοτε πολιτικῆς, προβάλλονται ὡς λαοσωτῆρες.
3.Ἡ Πνευματικὴ Ἡγεσία πασχίζουσα νὰ ἀναρριχηθῇ γίνεται δεκανίκι, φερέφωνο καὶ λιβανιστήρι τοῦ αἰσχρότατου κατεστημένου καὶ ἔτσι διαιωνίζονται οἱ ἐξωμότες ὅσον καιρὸ ἐξυπηρετοῦν μὲ μαθηματικὴν ἀκρίβειαν τὰ συμφέροντα καὶ τὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους. Ἐὰν δὲ βλέπουν οἱ παγκόσμιες σκοτεινὲς δυνάμεις ὅτι αὐτὰ τὰ ἀνθρωπάκια δὲν εἶναι πιστοὶ στὰ ἀφεντικά τους, τοὺς πετοῦν ὅπως τὶς λεμονόκουπες γιὰ νὰ ἀνεβάσουν ἄλλους δοτοὺς καὶ ἀνδρίκελα. Ἔτσι βασιλεύει πάντοτε τὸ ἀγκάθι, ὅπως γράφει ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης, εἰς τὸ σπουδαιότατον πόνημά του «Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι»!
Μέρος τοῦ σπουδαιοτάτου αὐτοῦ πονήματός του τὸ ἔχομεν δημοσιεύσῃ εἰς τὰ τεύχη 65, σ.σ. 4 – 38 καὶ 69, σελ. 14 – 21 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς.
4.Ἐὰν ὑπάρχῃ καὶ κανένας εὐσυνείδητος, ἱκανός, φιλοτιμος, ἀνιδιοτελὴς καὶ ἑλληνόψυχος ἡγέτης, ὅπως παραδείγματος χάριν ὁ «Ἅγιος τῆς Πολιτικῆς» Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ Κολοκοτρώνης καὶ λοιποὶ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, αὐτοὺς τοὺς ἀχρηστεύουν καὶ τοὺς καθαρίζουν οἱ σκοτεινὲς Δυνάμεις διὰ τῶν ὀργάνων των, ὅπως συνέβη μὲ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια, τὸν ὁποῖον δολοφόνησαν καὶ τὸν Κολοκοτρώνην ποὺ τὸν ἔκλεισαν στὴν φυλακή, ἐφαρμοζομένου τοῦ Γραφικοῦ:
«καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἱησοῦ διωχθήσονται˙ πονηροὶ  δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες,προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον,πλανῶντες καὶ πλανώμενοι». (Τιμόθ. Β’, γ,12 -13)
5.Τὸ Συλλαλητήριον τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018 προσεπάθησαν, δυστυχῶς, νὰ τὸ καπηλευθοῦν ἢ νὰ τὸ ἁμαυρώσουν πάρα πολλοὶ, διὰ νὰ ἀπαθανατίσουν τὸ ὀνοματάκι τους καὶ νὰ εἶναι αὐριανοὶ Ἡγέτες καὶ νὰ μείνουν εἰς τὴν ἱστορίαν. Οὔτε στὸ ὄνειρό τους δὲν θὰ εἶχαν ἰδῆ τέτοιαν  κοσμοθάλασσαν ποὺ κατὰ τὴν ἐκτίμησι σοβαρῶν καὶ ἐγκύρων εἰδησεογραφικῶν Πρακτορείων, ἦτο ἄνω τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων (3.000.000) καὶ ἀν δὲν ἐφήρμοζεν τὸ τρισάθλιον κατεστημένον τὴν τρομοκρατίαν ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἄλλα ἀντισυλλαλητήρια καὶ ὅτι ἀπὸ πέντε (5) σημεῖα θὰ ξεκινοῦσαν ἐπιθέσεις οἱ μισθοφόροι τῶν γνωστῶν - ἀγνώστων καὶ ὅτι θὰ ἐχύνετο πολὺ αἷμα, θὰ προσήρχετο ἄλλο ἑνάμισυ ἑκατομμύριο (1.500.000) καταγανακτησμένων πολιτῶν.
6. Ἐπειδὴ εἶχε κατηγορηματικῶς ἀποφασισθῆ καὶ τονισθῆ ὅλοι ὅσοι θὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμὸν νὰ μὴ ὑπερβοῦν τὰ δύο (2) λεπτά, ἐμεῖς ἐτηρήσαμε μὲ θρησκευτικὴν εὐλάβειαν τὸν λόγον μας, ἄλλοι ὅμως ἐμιλοῦσαν μέχρι καὶ ἄνω τῆς μισῆς ὥρας :
7. Ἀν ὁ κύριος Καμίνης εἶχε ἐπιτρέψει νὰ συνδεθοῦν τὰ μεγάφωνα ὅλων τῶν κολωνῶν, θὰ ἐνημερώνοντο καὶ τὰ ἑκατομμύρια ἑλληνόψυχων ποὺ εὑρίσκοντο  στὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ μέχρι τὸ Γκάζι, στὴν ὁδὸν Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι τὸ Χίλτον, στὴν Πανεπιστημίου μέχρι τὴν Πατησίων, τὴν Ὁμόνοιαν καὶ μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου καὶ στὴν Ἁγίου Κωνσταντίνου μέχρι τὴν πλατεία Καραϊσκάκη.
8.Τὸ βρώμικον κατεστημένον φροντίζει πάντοτε, μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον, νὰ παραγράφωνται τὰ ἀδικήματα τῶν πολιτικάντηδων καὶ ἀποκρύπτει τὰ διάφορα σκάνδαλα καὶ τὰ φέρνει στὴν ἐπιφάνειαν διὰ ἀποπροσανατολισμοὺς καὶ ἐντυπώσεις. Τόσον ἀνέντιμα προσπαθοῦν νὰ ἀποκρύψουν τὴν καταγανάκτησι τῶν λαϊκῶν μαζῶν.
9.Μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις ἐμεῖς θελήσαμε νὰ προβάλωμεν τὸ Συλλαλητήριον τῶν ἑλληνόψυχων διὰ τῆς ἐκτυπώσεως τοῦ διανεμηθέντος ἐντύπου μὲ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, ὅπου στὸ τέλος ἐδημοσιεύετο καὶ ἡ μικρὴ ἀνακοίνωσί μας διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ).
10.Ἐπειδὴ ἄπειρες χιλιάδες μελῶν, φίλων, συνεργατῶν καὶ θαυμαστῶν τῶν φορέων μας, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ περιοδικοῦ μας Φωτεινὴ Γραμμή,    μᾶς παρακαλοῦν νὰ ἀναδημοσιεύσωμεν τόσον τὸ ἔντυπον ὅσον καὶ τὸν δίλεπτον χαιρετισμόν μας, εὐχαρίστως τὰ ἀναρτῶμεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr τὸ Facebook:  Φίλοι του Τάματος του Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) καὶ τὸ Twitter @PANEL_TAMA

Παρακαλοῦνται δὲ οἱ φίλοι, ὅπως τὸ διαδώσουν παντοῦ.


Σωματεῖον Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Φωτεινὴ Γραμμή, τηλέφωνο:210-3254321


Δεν υπάρχουν σχόλια: