Ύμνοι Τριωδίου Μ Σαρακοστής -- Greek Orthodox Great Lent

O Συναξαριστής της ημέρας.


Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Τη ΚΑ΄  (21η) του μηνός Φεβρουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας της Μεγάλης.                                                             

Ευστάθιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, ο Ομολογητής, ήτο κατά τους χρόνους του πρώτου εν τοις βασιλεύσι των Χριστιανών Κωνσταντίνου του Μεγάλου, εν έτει τκδ΄ (324), καταγόμενος εκ της Σίδης της εν Παμφυλία. Διδάσκαλος δε ων ο Άγιος ούτος εξέπεμπε με τον λόγον της σοφίας του τας ακτίνας της Ορθοδοξίας εις όλην την οικουμένην. Ούτος ήτο παρών και εις την εν Νικαία Αγίαν Α΄ Οικουμενικήν Σύνοδον, την συγκροτηθείσαν εν έτει τκε΄ (325), κρατύνων με το δόγμα της ευσεβείας την Ορθοδοξίαν, ελέγχων δε και ανατρέπων τους Αρειανούς, οι οποίοι επί της μιάς φύσεως της Αγίας Τριάδος εισήγαγον τομήν και διαίρεσιν, οι άφρονες, τον Υιόν του Θεού κτίσμα λέγοντες και χωρίζοντες αυτόν από της ουσίας και τιμής και αξίας του ομοουσίου Πατρός.

Η αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων

Όταν υποχωρείς, οι γείτονες γίνονται πιο πολεμοχαρείς

Από τον
Κωνσταντίνο Χολέβα*


Όταν μία κυβέρνηση δείχνει έτοιμη να παραχωρήσει το όνομα, την Ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας σε ένα μικρό, πολυεθνικό και εύθραυστο κράτος 2.200.000 κατοίκων, τότε είναι αναμενόμενο να αποθρασύνονται και να διεκδικούν ό,τι θέλουν οι ισχυρότεροι γείτονες. Βεβαίως, η τουρκική επιθετικότητα οφείλεται κυρίως στα εγγενή επεκτατικά στοιχεία της νεοοθωμανικής ιδεολογίας του Ερντογάν, μπορούμε όμως να την αναστείλουμε, αν ακολουθήσουμε μια πιο δυναμική στάση σε όλα τα εθνικά θέματα.
Απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα είναι ανάγκη να λάβουμε αποφασιστικά και πειστικά μέτρα, όπως:

Τη Κ΄ (20η) του αυτού μηνός Φεβρουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΑΓΑΘΩΝΟΣ, Πάπα Ρώμης.


Αγάθων ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ο θαυματουργός, κατήγετο εκ της Ιταλίας, ήτο δε υιός γονέων ευσεβών τε και ευλαβών, ζων εν έτει χν΄ (650), οι δε γονείς του εμόχθησαν και εδίδαξαν αυτόν όλην την Αγίαν και θεόπνευστον Γραφήν, εκ της οποίας τόσον ωφελήθη και κατενύχθη ο αοίδιμος, ώστε, αφ’ ου οι γονείς του απέθανον, εσύναξεν όλον τον πλούτον των και τον διένειμεν αυθημερόν εις τους πτωχούς, μετά ταύτα δε μετέβη εις Μοναστήριον και έγινε Μοναχός. Όθεν υπηρέτει εις τον Θεόν νυχθημερόν και υπέρ του κόσμου προσηύχετο. Εις τόσην δε αρετήν έφθασεν, ώστε και Χάριν ιαμάτων παρά του Κυρίου έλαβε και επειδή η αρετή δεν δύναται να κρυβή, δια τούτο έγινε και Πάπας της Ρώμης (678-682). Καλώς λοιπόν διαλάμψας προς Κύριον εξεδήμησεν.

ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΑ


Αρ Αρ

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν - ΑΠΑΝΤΗΣΗ στον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά


ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018, https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2018/02/blog-post_70.html
Ἀγαπητέ καί Σεβαστέ μοι π. Εὐθύμιε, εὐλογεῖτε.
Σᾶς εὐχαριστῶ πού ζητήσατε καί ἀπό τήν ταπεινότητά μου ἐξηγήσεις γιά τό θέμα τοῦ ἡμερολογίου. Ἄν καί δέν ἔχω ἀσχοληθῆ ποτέ ἐπισταμένως μέ τά διάφορα ἡμερολόγια, καθότι δέν εἶναι ἐκεῖ τό πρόβλημα, καί τέτοιου εἴδους προβλήματα πάντοτε οἰκονομοῦνται στήν Ἐκκλησίαν, ἐντούτοις σᾶς ἀπαντῶ, ἐλπίζων στήν φιλαλήθειάν σας καί στήν ἀγάπην σας.

Τη Κ΄ (20η) του αυτού μηνός Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ.


Βησσαρίων ο Όσιος Πατήρ ημών εγεννήθη εις την Αίγυπτον, αφ’ ου δε απεγαλακτίσθη και έμαθε τα ιερά γράμματα, φως άγιον έλαμψεν εν τη καρδία του· όθεν, επειδή εκ νεαράς ηλικίας ηγάπησεν πολύ τον Θεόν, δεν εμόλυνε παντελώς δι’ ουδενός αμαρτήματοα το δοθέν εις αυτόν, νηπιόθεν, άγιον Βάπτισμα, αλλ’ αναβάς επί ερήμου τόπου, εκεί, ως πετεινόν και ως άσαρκος ηγωνίζετο, διότι δεν είχε φροντίδα οίκου, ούτε τόπους επεθύμησεν, ούτε κόρον τροφής, ούτε κτήσεις αγρών, ούτε βίβλων περιφοράς. Επί τεσσαράκοντα δε έτη δεν εκοιμήθη πλαγιασμένος, αλλ’ ή καθήμενος ή ιστάμενος. Καταφρονήσας λοιπόν εξ ολοκλήρου το σώμα ως φθαρτόν, υπέταξεν αυτό εις το κρείττον, ήτοι εις την ψυχήν και εύρε τον Θεόν βοηθόν, τον οποίον επόθησε. Τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας εστάθη εις προσευχήν εν μέσω ενός θάμνου, ως στύλος ακίνητος, τεταμένας μεν έχων τας χείρας και τα όμματα εις τον ουρανόν, την δε ψυχήν ηνωμένην μετά του Θεού και αχχώριστον.

ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Jesus Superstar 9 2 2018 Ακροπόλ


2018-02-18-Κυριακή τῆς Τυρινῆς-Περῖ τοῦ βλάσφημου ἔργου πού παίζεται μέζρι το Πάσχα


Η νηστεία.

Ο Χριστός μας, είναι ο Νέος Αδάμ. Έρχεται να επανορθώσει τη καταστροφή που επέβαλε ο Αδάμ στη ζωή, να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αληθινή ζωή. Και ο Χριστός μας, αρχίζει με νηστεία: νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε (Ματθ.4,2). Η πείνα είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία αναγνωρίζουμε την εξάρτησή μας από κάτι άλλο. 
Νηστεία για εμάς τους ορθοδόξους είναι η είσοδός μας και η συμμετοχή μας σε κείνη την εμπειρία του Χριστού με τη οποία μας ελευθερώνει από την ολοκληρωτική εξάρτηση από την τροφή, την ύλη και τον κόσμο.
Ένα μέρος της τροφής μας έχει ήδη γίνει τροφή αθανασίας : το Σώμα και το Αίμα του ιδίου του Χριστού μας.

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!


….Διότι πράγματι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!                                                                                                                                                     
Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                                                        
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;                                                                                                                              
Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                                                                                                                                            
Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του;                                                                                           
Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.

***
... ή να συγκοινωνήσης με τον Πατριάρχην Αντώνιον (όστις και αυτός ήτο εικονομάχος) και να μη προσκυνής τας Εικόνας ή αυτήν την ώραν να εξορισθής απ’ εδώ. 
Ο δε Άγιος απεκρίθη· «Την Εικόνα του Χριστού μου δεν θέλω παύσει από του να προσκυνώ, καν και σεις εις τούτο δεν αρέσκεσθε. Τον δε Αντώνιον, εάν έχω τον νουν μου σώον και υγιά, δεν θέλω ονομάσει Πατριάρχην, αλλά μοιχόν. Λοιπόν εξόριζέ με, σφάζε με και ό,τι άλλο κακόν θέλεις ποίησον κατ’ εμού»  ..... (Συναξ. Ι:296)
   
***
Έτσι αναγνωρίζω τους Αγίους αγαπητέ "Ορθόδοξε" . Αυτός είναι και ο λόγος που συνεχίζω να ανεβάζω το κείμενο του Μητρ. Ηλείας. Κάνω λάθος; 
                   

Τη Κ΄ (20η) του αυτού μηνός Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΣΑΔΩΚ, Επισκόπου,


και των συν αυτώ τελειωθέντων Εκατόν Είκοσι Οκτώ ΜΑΡΤΥΡΩΝ.                                                                                                                                         

Σαδώκ ο ένδοξος Ιερομάρτυς και οι μετ’ αυτού αξιωθέντες των μαρτυρικών στεφάνων Εκατόν Είκοσιν Οκτώ Άγιοι Μάρτυρες εμαρτύρησαν εις την Περσίαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Σαβωρίου εν έτει  τλ΄ (330) αποκεφαλισθέντες, διότι ωμολόγησαν την εις Χριστόν πίστιν. Ιστορείται δε ότι ο Άγιος Σαδώκ, πριν ή συλληφθή και μαρτυρήση, είδε κατ’ όναρ τον προ αυτού Ιερομάρτυρα Άγιον Συμεών, ο οποίος ίστατο εφ’ υψηλής κλίμακος και παρεκίνει αυτόν να αναβή· εφανέρωνε δε με τούτο, ως φαίνεται, την δια του Μαρτυρίου ανάβασιν τούτου. 

Ζήλειες καί Μαλώματα - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Τῆς Τυρινῆς)


ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΠΙ Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο πρός τόν εὐσεβῆ Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, ἐπί τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας 2018.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

________________________________________________________________________________Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,

ΠΕΡΙ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ. -- ΤΟΥ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ.


Επειδή το Θείον είναι αυτοαγαθότης και καθ’ εαυτό έλεος και άβυσσος χρηστότητος, αλλά και αυτής της αβύσσου χωρητικόν και επειδή είναι επάνω από κάθε όνομα και από κάθε νόημα πράγματος που είναι στην γην, ο άνθρωπος σώζεται μόνον με την ένωσή του σ’ αυτό. Ενώνεται δε ο άνθρωπος με το Θείον, κατά το δυνατόν, με την κοινωνία που πραγματοποιείται από τις όμοιες αρετές Θεού και ανθρώπου. Ενώνεται επίσης με την προσευχή και την δέηση προς τον Θεόν. Αλλά οι μεν αρετές, με τις οποίες κοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεόν, χάρις στην ομοιότητά τους με τις αρετές του Θεού, καθιστούν τον ενάρετον άνθρωπον κατάλληλον για να υποδεχθή το Θείον, αλλά οι αρετές δεν ενώνουν. Η δύναμη όμως της προσευχής ενεργεί με ιερό τρόπο και πραγματοποιεί την ανάταση του ανθρώπου και την ένωσή του με το Θείον, επειδή η προσευχή είναι σύνδεσμος των λογικών κτισμάτων με τον Θεόν, όταν βέβαια η προσευχή, βοηθουμένη από την θερμή κατάνυξη που καίει τα πάθη, υψωθή επάνω από τις ενέργειες των παθών και των διαφόρων λογισμών. Γιατί είναι αδύνατος η ένωση του Θεού με τον εμπαθή νουν.

Το Μυστήριο της εξομολογήσεως

Οι Ορθόδοξοι Πατέρες, μελετητές  της ανθρώπινης ψυχής, μέσα από την εμπειρία της καθάρσεως του φωτισμού και της θεώσεως, φθάνουν στην λύση των ανθρωπίνων προβλημάτων ακολουθώντας το σταυρικό θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού.
Ο Σταυρός του Χριστού, ποτισμένος με το Πανάγιο Αίμα Του, γίνεται η λύση του προβλήματος της ελευθερίας του ανθρώπου από τα πάθη, με μόνη προσφορά από μέρους του την μετάνοια και την ελεύθερη θέληση του.
Ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποιεί η Εκκλησία για να βοηθήσει τον άνθρωπο να σπάσει τα δεσμά των παθών μπορεί να παρομοιασθεί με εγχείρηση.

Καθολική εκκλησία Οικουμενισμός


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Τη Κ΄  (20η) του μηνός Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και θαυματουργού ΛΕΟΝΤΟΣ, Επισκόπου Κατάνης.                                                                         

Λέων ο θεοπρόβλητος της Εκκλησίας φωστήρ, και των θείων προσταγμάτων εκπληρωτής, ο των Αποστόλων ζηλωτής και των πενήτων προνοητής και μεγίστων τεραστίων εργάτης θαυμάσιος, εγεννήθη εις την πόλιν της Ραβέννης από γονείς ευγενείς, ευγενέστατος κατά κόσμον, εις δε την της ψυχής κατάστασιν πολύ ευγενέστερος, δια την υπερβάλλουσαν αυτού αρετήν και αξιέπαινον πολιτείαν, διότι όχι μόνον μετά την χειροτονίαν του, αλλά και πρότερον εφύλαττεν όλας τας αρετάς. Είχε δε πρότερον ο θεόπνευστος την φροντίδα και την διοίκησιν των εκκλησιαστικών πραγμάτων, διηκόνει δε ως πιστός και φρόνιμος οικονόμος πάντας τους συνδούλους αυτού, διένειμε δε και το δεσποτικόν σιτομέτριον.

ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΟΥ '' π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.


Eνός κακού δοθέντος (με τη συμμετοχή μας στο Π.Σ.Ε.), μύρια έπονται:


Με το κείμενο του Porto Alegre Βραζιλίας, εκτός των άλλων, αναγνωρίσαμε εκκλησιαστική υπόσταση στις 340 προτεσταντικές «εκκλησίες» του Π.Σ.Ε. (Παγκοσμίου Συμβουλίου ¨Εκκλησιών¨) και αποδεχτήκαμε ότι η πληθώρα των κακοδοξιών και των πλανών τους, είναι «διαφορετικοί τρόποι διατύπωσης της ΄Ιδιας Πίστης και ποικιλία Χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος»! Η δημοσίευση αυτής της επαίσχυντης συμφωνίας τότε συγκλόνισε τον πιστό λαό ανά την Ελλάδα. Τώρα με το 6ο  άρθρο, η ληστρική Σύνοδος της Κρήτης έδωσε εκκλησιαστική υπόσταση και στην Παπική παρασυναγωγή !!!

Τὸ μεγαλεῖον τῆς φρικτῆς οἰκονομίας·Τῆς λύπης λύσις, τῆς αἰχμαλωσίας λύτρωσις, τῶν θνητῶν θέωσις, ὡραία τῇ φύσει καὶ μώμου παντὸς ἀνεπίδεκτος· ἀπὸ λιβάνου τῆς παρθενίας ἀνοῦσα καὶ τὸν κόσμον μυρίζουσα· ἐξ ἧς γλυκασμὸς ἀπορρέων τὴν παλαιὰν τοῦ ξύλου πικρίαν ἐγλύκανεν· τὴν οὐσίαν ὅλην φρικτῶς χωρήσασα τῆς Θεότητος· τιμῆς ἁπάσης ὑπέρτερον δώρημα, καὶ κάλλους παντὸς ὑπέρτιμον ἐγκαλλώπισμα· Σολομῶντος κλίνη, παρίστανται κύκλῳ οἱ ἑξήκοντα δυνατοί, αἱ ῥήσεις δηλαδὴ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς· φωτοδόχον χωρίον, ἐξ οὗ σωτηρίας ἀκτῖνες τῇ οἰκουμένῃ ἐπέλαμψαν· τὸ μεγαλεῖον τῆς φρικτῆς οἰκονομίας· τὸ περικαλλὲς τῆς θείας συγκαταβάσεως ἐνδιαίτημα· τὸ τοῦ κόσμου διαλλακτήριον· τὸ ἡμέτερον ἱλαστήριον καὶ προσφύγιον· τὸ πάντων τῶν καλῶν εὐκταιότατον δώρημα.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς : ὁ Μέγας καὶ Ἅγιος Φώτιος, δὲν εἶναι ἀρεστὸς στοὺς σημερινοὺς ὀρθοδόξους

Εἶναι γνωστότατο ὅτι ἐκεῖνος ποὺ προήδρευσε στὴν 8η Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (879-880 μ.Χ.) ἦτο Πατριάρχης Φώτιος. Ὅπως ἐπίσης εἶναι γνωστὸ ὅτι Μέγας καὶ Ἅγιος Φώτιος, δὲν εἶναι ἀρεστὸς στοὺς σημερινοὺς ὀρθοδόξους, ἐπειδὴ τοὺς ὑποδεικνύει ἐκεῖνο ποὺ κοστίζει, κι αὐτοὶ δὲν θέλουν νὰ τὸ πράξουν, δηλαδή τὴν ἄμεσο ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές. Τοῦτο τὸ συμπέρασμα βγαίνει καθαρό, ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς πράξεις τους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ συγγράμματά τους, ὅπως αὐτὸ τὸ βιβλίο τῆς . Μ. Πειραιῶς, «15ος Κανὼν Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ Ἀποτείχισις», ποὺ τὰ ἀποδέχτηκαν καὶ τὸ διένειμαν στὶς Συνάξεις τους, διὰ τοῦ ὁποίου διαστρεβλώνεται διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Φωτίου.
***

Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς : ὁ Μέγας καὶ Ἅγιος Φώτιο...":

Το ίδιο και με τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη.. όπως τώρα και με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό που κάποιοι προβάλλουν περισσότερο την προσφώνησή του προς τον Πάπα...

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΚΡΟΠΟΛ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΘΟΣΑΣΤΕ;


Αγιος Ιωάννης ο Σιναίτης : Μερικές φορές, καθώς ἀντλούσαμε νερό ἀπό τίς πηγές, ἀντλήσαμε μαζί μέ αὐτό, χωρίς νά τό καταλάβωμε, καί ἕναν βάτραχο.


Παρόμοια πολλές φορές, καθώς καλλιεργοῦμε τίς ἀρετές, ὑπηρετοῦμε καί τίς κακίες πού χωρίς νά φαίνωνται εἶναι συμπεπλεγμένες μαζί τους. Ἐπί παραδείγματι: Μέ τήν φιλοξενία συμπλέκεται ἡ γαστριμαργία, μέ τήν ἀγάπη ἡ πορνεία, μέ τήν διάκρισι ἡ δεινότης, μέ τήν φρόνησι ἡ πονηρία, μέ τήν πραότητα ἡ ὑπουλότης καί ἡ νωθρότης καί ἡ ὀκνηρία καί ἡ ἀντιλογία καί ἡ ἰδιορρυθμία καί ἡ ἀνυπακοή. Μέ τήν σιωπή ἡ διδασκαλική ὑπεροψία, μέ τήν χαρά ἡ οἴησις, μέ τήν ἐλπίδα ἡ ὀκνηρία, μέ τήν ἀγάπη πάλι ἡ κατάκρισις, μέ τήν ἡσυχία ἡ ἀκηδία καί ἡ ὀκνηρία, μέ τήν ἁγνότητα ἡ πικρή συμπεριφορά, μέ τήν ταπεινοφροσύνη ἡ παρρησία. Σέ ὅλα δέ αὐτά ἀκολουθεῖ ὡσάν κοινό κολλύριο ἤ μᾶλλον δηλητήριο, ἡ κενοδοξία.

ΤΑ ΖΟΜΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΡΩΝΕ ΓΙΟΥΧΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΠΟΛ


Οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας «Σκωληκόβρωτα Εκκλησιαστικά κιτάπια»! -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομ. Καθηγητού Παν. Αθηνών


Στο νέο εορτολόγιο του 2007, της Ι. Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, το οποίο κυκλοφορήθηκε προσφάτως, και στις σελίδες 194 – 195, δημοσιεύεται κείμενο από την εφημερίδα «Το Βήμα της Αιγιαλείας», της 7.5.06, με τίτλο «Κρίμα… ο αφορισμός».                                                                                                                     
Το εν λόγω κείμενο στρέφεται κατά των «οψίμων ζηλωτών της Ορθοδοξίας» και έχει στο στόχαστρο τον λαμπρό εκπαιδευτικό-θεολόγο και μαχητή της Ορθοδοξίας Παν. Σημάτη, τον αφορισθέντα, με αντικανονικές διαδικασίες, από τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Αμβρόσιο.                                                                                     
Ο συγγραφέας του κειμένου αυτού, μεταξύ άλλων, θλιβερών, διατυπώνει την άποψη «ότι τους ¨ξεροκεφάλους¨, δεν συνετίζει δι΄ αφορισμού ακοινωνησίας, αλλά το παραδοσιακό φραγγέλιο. Επειδή, λοιπόν, «όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος», θα έπρεπε ο Μητροπολίτης μας αντί αφορισμού, να δώσει εντολή σε ένα θαλερό Διάκο να συνετίσει με σφαλιάρες και κλωτσιές αυτούς, που πιστεύουν ότι το πνεύμα και το γράμμα της Ορθοδοξίας βρίσκεται στα σκωληκόβρωτα εκκλησιαστικά κιτάπια»!   

Ελάτε με την οικογένειά σας και με τους φίλους σας να γιορτάσουμε το Καρναβάλι….


Μας αξίωσε και πάλι εφέτος η ευσπλαχνία του Παναγάθου Θεού να εισέλθωμε εις την περίοδο του Τριωδίου. Αρχίζει σταδιακώς για τους πιστούς ο πνευματικός αγώνας, για να φθάσωμε θεοφιλώς και να εορτάσωμε την ζωηφόρο Ανάστασι του Κυρίου μας. Δυστυχώς, δεν έχομε κατανοήσει ή και δεν γνωρίζομε την σημασία του πνευματικού αυτού αγώνος. Είτε από άγνοια, είτε από αδιαφορία, δεν γνωρίζομε την σπουδαιότητα του Τριωδίου για την πνευματική ζωή μας. Έτσι εφρόντισε ο διάβολος να διαστρέψη την σημασία του Τριωδίου και αντί πνευματικών αγώνων βλέπει κανείς «κραιπάλη και μέθη βιοτική» και αναβίωσι στοιχείων ειδωλολατρίας. Διαβάζομε την ανακοίνωσι Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος της πόλεώς μας: Ελατε με την οικογένειά σας και με τους φίλους σας να γιορτάσουμε το Καρναβάλι…. Χορός και ξεφάντωμα μέχρι το πρωί…..
Δυστυχώς, έχει διαστραφή εντελώς το νόημα της εκκλησιαστικής ζωής του Τριωδίου και έχει αντικατασταθή με φολκλορικές εκδηλώσεις, ειδωλολατρικά στοιχεία, γλέντια, χορούς και αμαρτία.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Φανάρι -Βατικανό Προς σύνθεσιν τελικήν ;


Ύμνοι Τριωδίου Μεγάλης Σαρακοστής -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.


Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Καθαρά Δευτέρα.

Τη ΙΘ΄ (19η) του αυτού μηνός Φεβρουαρίου μνήμη του Αγίου Αποστόλου ΑΡΧΙΠΠΟΥ.                                                                                                                                                
Άρχιππος ο Άγιος Απόστολος ήτο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, υπό του οποίου επαινείται και συστρατιώτης αυτού ονομάζεται, εις δε τας προς Φιλήμονα και προς Κολασσαείς επιστολάς γράφει περί αυτού· «Είπατε Αρχίππω· βλέπε την διακονίαν ην παρέλαβες εν Κυρίω, ίνα αυτήν πληροίς» (Κολ. δ: 17). Ούτος λοιπόν ευρισκόμενος εις τας Κολασσάς πόλιν της Φρυγίας, εκήρυττε τον λόγον του Ευαγγελίου μετά του Αγίου Φιλήμονος. Οι εκεί όμως ειδωλολάτραι ώρμησαν κατ’ αυτών και συλλαβόντες τον Απόστολον τούτον τον έφερον εις τον ηγεμόνα Ανδροκλήν. Μη πεισθείς δε να θυσιάση εις το είδωλον το καλούμενον Μηνάν, ερρίφθη εντός λάκκου και μέχρις οσφύος εχώσθη, εκεντήθη είτα με βελόνας υπό παίδων και τελευταίον λιθοβοληθείς ετελειώθη και έλαβε παρά Κυρίου τον του Μαρτυρίου αμάραντον στέφανον.

Στον ένα βλάσφημο κάνει μήνυση, τον άλλο βλάσφημο -πολύ μεγαλύτερο- τον ...μνημονεύει!!!

 Να σταματήσει πάραυτα η βλάσφημη θεατρική παράσταση “Jesus Christ Superstar”
   Μήνυση κατέθεσε ὁ μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, γιὰ τὴν παράστασηςJesus Christ Superstar για παραβίαση των άρθρων 198 και 199 του Ποινικού Κώδικα(Κακόβουλη βλασφημία και καθύβριση θρησκεύματος).
    ριστη ἡ ἐνέργειά του, ἀλλὰ καὶ ἀφορμὴ νὰ κατανοήσει ἐπιτέλους (αὐτὸς καὶ οἱ συνυπεύθυνοι Ποιμένες) ὅτι εἶναι ἀπείρως πιὸ κακόβουλη καὶ βλάσφημη μιὰ ἄλλη παράσταση ποὺ παίζεται ἐδῶ καὶ δεκαετίες, μὲ πρωταγωνιστή (τὰ τελευταῖα χρόνια) τὸν κ. Βαρθολομαῖο, συμπρωταγωνιστὲς κάποιους Οἰκουμενιστὲς συναδέλφους τοῦ Κυθήρων κ. Σεραφείμ, καὶ κομπάρσους –δυστυχῶς– τὴν Σεβασμιότητά του, ὅπως κι ὅλων ὅσων συνωστίζονται στὶς Συνοδικὲς συνεδριάσεις καὶ συλλείτουργα, περιστοιχίζοντες χωρὶς κάποια ΜΗΝΥΣΗ (=διακοπὴ κοινωνίας) τοὺς πρωταίτιους.


 Να σταματήσει πάραυτα η βλάσφημη θεατρική παράσταση “Jesus Christ Superstar
Πηγή : https://paterikiparadosi.blogspot.ca/2018/02/blog-post_273.html#more
***

Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Στον ένα βλάσφημο κάνει μήνυση, τον άλλο βλάσφημο ...":

Ποιόν μνημονεύει;
Να μας πεί αυτός που έγραψε το άρθρο, ποιόν μνημονεύει ο Κυθήρων.
Ποιόν;
 ***

Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Στον ένα βλάσφημο κάνει μήνυση, τον άλλο βλάσφημο ...":

Το μπλογκ "Πατερική Παράδοση" πότε αντέδρασε στην συγκεκριμένη βλασφημία;
Μπορεί να μας δείξει ποιά η διαμαρτυρία του και πόσες αναρτήσεις έκανε;
Μακάρι να έμοιαζε στον Κυθήρων Σεραφείμ.