Η ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΘΕΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ!…

Του αειμνήστου Παναγιώτου Γκιουλέ

«Σήμερον ὁ Θεοχώρητος Ναός, ἡ Θεοτόκος ἐν ναῷ Κυρίου προσάγεται, καὶ Ζαχαρίας ταύτην ὑποδέχεται. Σήμερον τὰ τῶν Ἁγίων Ἅγια ἀγάλλονται, καὶ ὁ χορὸς τῶν ἀγγέλων μυστικῶς πανηγυρίζει, μεθ᾽  ὧν καὶ ἡμεῖς ἑορτάζοντες σήμερον, σὺν τῷ Γαβριὴλ ἐκβοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος». Ὡς παναρμόνιος οὐράνια Ἀρχαγγελικὴ ὑμνωδία ἀντηχοῦν στὶς πνευματικὲς ἀκοὲς τῶν ἑορταζόντων μυσταγωγουμένων ὀρθοδόξων πιστῶν, οἱ θεόφθογγοι ὑμνολογικοὶ λόγοι, τοῦ πνευματέμφορου ὑμνογράφου τῆς ἑορτῆς, ποὺ μυσταγωγοῦν καὶ ἀναβιβάζουν τὶς κατανυσσόμενες, καρδιές τους, στὰ νοητὰ λειτουργικὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς Θεομήτορος!… Γιατὶ ἡ Πάναγνος Θεόνυμφος Παρθένος, ἡ Θεόπαις Μαριὰμ ὡς τριετίζουσα δάμαλις καὶ «ὡς μυστικῶς νυμφευθεῖσα τῷ πνεύματι,τῷ Θεῷ καὶ Πατρί», εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ πανσέπτου ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Κυρίου προσάγεται καὶ ὁ Ζαχαρίας ἀγαλλόμενος θεοπρεπῶς Αὐτὴν ὑποδέχεται!… Σήμερον «ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, εἰσάγεται ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα τὴν ἐν Πνεύματι Θείῳ. Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος» (Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς). Σήμερον καὶ αὐτὰ τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἀγάλλονται, γιατὶ ἱεροπρεπῶς ὑποδέχονται τὴν πολυτίμητον παστάδα καὶ Παρθένον, ὡς ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν μυστικὴν ἱερουργίαν τῶν θείων γάμων Θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος, μέσα στὴν ἁγιασμένη παρθενικὴ μήτρα τῆς Πανάγνου Θεόπαιδος!…

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας


Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν Αξιον εστίν -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Τα εισόδια της Θεοτόκου.


Ἡ εὐσεβὴς Ἄννα σύζυγος τοῦ Ἰωακείμ, πέρασε τὴν ζωή της χωρὶς νὰ μπορέσει νὰ τεκνοποιήσει, καθὼς ἦταν στείρα. Μαζὶ μὲ τὸν Ἰωακεὶμ προσευχόταν θερμὰ στὸν Θεὸ νὰ τὴν ἀξιώσει νὰ φέρει στὸν κόσμο ἕνα παιδί, μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι θὰ ἀφιέρωνε τὸ τέκνο της σὲ Αὐτόν. Πράγματι, ὁ Πανάγαθος Θεὸς ὄχι μόνο τῆς χάρισε ἕνα παιδί, ἀλλὰ τὴν ἀξίωσε νὰ φέρει στὸν κόσμο τὴν γυναίκα ποὺ θὰ γεννοῦσε τὸν Μεσσία, τὸν Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὅταν ἡ Παναγία μας ἔγινε τριῶν χρόνων, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ἡ Ἄννα καὶ ὁ Ἰωακείμ, κρατώντας τὴν ὑπόσχεσή τους, τὴν ὁδήγησαν στὸ Ναὸ καὶ τὴν παρέδωσαν στὸν ἀρχιερέα Ζαχαρία. Ὁ ἀρχιερέας παρέλαβε τὴν Αειπάρθενο Μαρία καὶ τὴν ὁδήγησε στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅπου δὲν ἔμπαινε κανεὶς ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἴδιο, ἐπειδὴ γνώριζε ἔπειτα ἀπὸ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ τὸ μελλοντικὸ ρόλο τῆς Ἁγίας κόρης στὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου. Στὰ ἐνδότερά του Ναοῦ ἡ Αειπάρθένος Μαρία ἔμεινε δώδεκα χρόνια. Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ προμήθευε τὴν Παναγία μὲ τροφὴ οὐράνια. Ἐξῆλθε ἀπὸ τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅταν ἔφθασε ἡ ὥρα τοῦ Θείου Εὐαγγελισμοῦ.

Εις τα Εισόδια της Θεοτόκου.

Φαιδρά και παράδοξος η παρούσα πανήγυρις. Αι εορταί και πανηγύρεις των άλλων Αγίων ωφέλιμοι είναι και άγιαι, αλλά η εορτή της Υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, της Οποίας την εν τω Ναώ Είσοδον εορτάζομεν, είναι τιμιωτέρα και θαυμασιωτέρα. Καθόσον οι άλλοι μεν Άγιοι είναι και ονομάζονται δούλοι Χριστού, η δε Υπεραγία Θεοτόκος είναι Μήτηρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και Δέσποινα και Βασίλισσα του κόσμου όλου.

Χαίρε, λοιπόν, Βασίλισσα του κόσμου και των ανθρώπων.  Χαίρε Παναγία Θεοτόκε, η Μήτηρ του μεγάλου Βασιλέως Χριστού.  Χαίρε των Προφητών το κήρυγμα και εκπλήρωσις των λόγων των.

ΧΑΙΡΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ... --- Orthodox Hymns


Ούτως εξηγείται η θαυμαστή ενότης, ήτις διακρίνει την Πατερικήν διδασκαλίαν

Το ασκίαστον και άφθαρτον μεγαλείον των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, συνίσταται εις την δι’ όλους τους αιώνας ισχύουσαν πνευματέμφορον διδασκαλίαν των. «Ο Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας». Η από τον Χριστόν απορρέουσα ζωοποιός Θεολογία ουδέποτε παλαιούται. Ο καταρράκτης της χάριτος δεν σταματά ούτε αλλάσσει ουσίαν. Η αξία των αγίων Πατέρων οφείλεται εις το ότι κατέστησαν εαυτούς δεκτικά δοχεία της χάριτος. Δεν παρέμειναν εις την φυσικήν κατάστασιν, δεν διηκόνησαν τον ορθόν λόγον. Εξηγίασαν την φύσιν, ανήλθον εις το υπέρ φύσιν και μετέσχον του υπερλόγου θείου κόσμου. Εντεύθεν εδίδαξαν τον λόγον της αληθείας. Εκαθάρθησαν, εφωτίσθησαν, ηγιάσθησαν. Δεν ανεζήτησαν την αλήθειαν από τον εαυτόν των, δεν ενεπιστεύθησαν εις τα πλάσματα της διανοίας των. Ανεζήτησαν τον Θεόν δια προσευχής και ταπεινώσεως κατόπιν αγνισμού από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και ο υπέρ φύσιν και υπέρ λόγον Θεός απεκαλύφθη εις αυτούς δι’ ελλάμψεως ακτίστου. Και εθεολόγησαν. Και από το ΕΝ Άγιον Πνεύμα ήντλησαν τας αυτάς αληθείας δια την οικοδομήν της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ούτως εξηγείται η θαυμαστή ενότης, ήτις διακρίνει την Πατερικήν διδασκαλίαν. Πάντες οι άγιοι Πατέρες ηκολούθησαν την οδόν της καθάρσεως, της ελλάμψεως και της μυστικής ενώσεως με τον Χριστόν.

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ:

Σήμερα στίς Ἰσλαμικές χῶρες, ὁ θρησκευτικός νόμος Σαρία χρησιμοποιεῖται σάν βάση νομιμοποίησης τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τόσο ἀπό τά ἐπίσημα κράτη ὅσον καί ἀπό τούς πιστούς τοῦ Ἰσλάμ. Στήν Σαουδική Ἀραβία τά τελευταία 20 χρόνια ἔχουν ἀποκεφαλισθῆ περί τα 2.000 ἄτομα δημόσιᾳ μέ τά πλήθη νά παρακολουθοῦν τό φρικτό θέαμα,  καί νά ἐπευφημοῦν καί να χειροκροτοῦν. Αὐτά λοιπόν τά ἐγκλήματα πού συγκλονίζουν κάθε ἐχέφρονα ἀνθρωπο δέν εἶναι προϊόντα μιᾶς κατασκευασμένης παράδοσης ἀλλά δυστυχῶς ἔχουν ἱστορική καί «θεολογική» ἑρμηνεία καί κάλυψη ἀπό τό Ἰσλάμ διότι οἱ ἐκτελεσταί τοῦ Ἰσλάμ δέν προβαίνουν ἁπλά σέ μία πράξη ἐκδίκησης κατά τῶν ««ἀπίστων»» ἀλλά πρωτίστως, θεωροῦν ὅτι ἐκτελοῦν μία θεϊκή ἐντολή μέ τελετουργικό χαρακτήρα, σάν ὄργανα τοῦ θείου θελήματος. Βέβαια θέλουν νά ἀγνοοῦν ὅτι ὁ «θεός» τοῦ Ἰσλάμ εἶναι ὁ πρωτιστεύων τοῦ ἀραβικοῦ πολυθειστικοῦ συστήματος «al ilah-Allah» πού φυσικά σάν δαιμόνιο εἶναι αἱμοδιψής καί δολοφονικός.

Θησαυρέ ζωής ακηράτου !


π. Νικ. Μανώλης, Οι παλινωδίες του Γόρτυνος κ.Ιερεμία -Α΄ απάντηση


Υπογραφή του όρου. Τίνες υπέγραψαν και τίνες ηρνήθησαν. -- από τα πρακτικά της ψευδοσυνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας

Απεφασίσθη όθεν να υπογραφή η ένωσις. Μόνος ο Άγιος Μάρκος εκάθητο σιωπών και αλγών δια τα γενόμενα. Μαθών δε ότι θα εκάλουν και αυτόν να υπογράψη, παρεκάλεσε τον βασιλέα δια του αδελφού του Δημητρίου να μη επιμείνη εις τούτο, διότι δεν πρόκειται να υπογράψη έστω και αν κινδυνεύση την ζωήν του, παρεκάλεσε δε να επιστρέψη εις την πατρίδα χωρίς κανένα κίνδυνον. Ταύτα ακούσας ο βασιλεύς και γνωρίζων πρώτον με ότι ο Άγιος επ’ ουδενί λόγω θα υπέγραφε και ότι αν μετεχειρίζετο βίαν θα εμισείτο και θα εδυσφημείτο ως τυραννικός, και τρίτον ότι θα εκηρύττετο πανταχού ότι εκακομεταχειρίσθη τον Έξαρχον της Συνόδου και Τοποτηρητήν των Ανατολικών Θρόνων, υπεσχέθη ότι δεν θα αναγκάση αυτόν να υπογράψη και ότι θα επιστρέψη ασφαλής εις την Κωνσταντινούπολιν. Τέσσαρας ημέρας μετά τον θάνατον του Πατριάρχου, ο αδελφός του βασιλέως Δημήτριος απήλθεν εις Βενετίαν, ίνα μη υπογράψη τον όρον, έχων μεθ’ εαυτού Γεώργιον τον Σχολάριον, ήτοι τον μετέπειτα Πατριάρχην Γεννάδιον και Γεώργιον τον Γεμιστόν. Ο όρος συνετάχθη υπό τινος Λατίνου Μοναχού, Αμβροσίου καλουμένου, υπέγραψαν δε τούτον εκ των Ελλήνων δέκα οκτώ Αρχιερείς και ένδεκα Κληρικοί, δακρύοντες οι περισσότεροι. Δεν υπέγραψαν ο Έξαρχος της Συνόδου και Τοποτηρητής των Ανατολικών Πατριαρχών Άγιος Μάρκος, ο Σταυρουπόλεως Ησαϊας, αναχωρήσας κρυφίως εις Βενετίαν, ίνα μη φονευθή υπό των Λατίνων, ο Ιβηρίας, προσποιηθείς τον παράφρονα, ο αδελφός του Αγίου Μάρκου Ιωάννης ο Ευγενικός, Διάκονος και Αρχιφύλαξ της Μεγάλης Εκκλησίας, όστις μάλιστα και λόγον κατά του βλασφήμου λιβέλλου έγραψεν. Ούτε το όνομα του Λακεδαιμονίας υπάρχει εις τας υπογραφάς του όρου. Τον όρον υπέγραψαν επίσης και οι Εκκλησιαστικοί άρχοντες πιεσθέντες υπό του βασιλέως. Μετά την υπογραφήν έστειλεν ο βασιλεύς τον όρον εις τον Πάπαν με πολλούς Αρχιερείς και εκκλησιαστικούς άρχοντας, ίνα υπογράψη και εκείνος. Λαβών τον όρον ο Πάπας Ευγένιος εθεώρησε τας υπογραφάς, ιδών δε και πληροφορηθείς ότι ο Εφέσου δεν υπέγραψεν, ανέκραξε: «Λοιπόν, εποιήσαμεν ουδέν». Τόσην αξίαν απέδιδεν εις την υπογραφήν του Αγίου Μάρκου ο Πάπας Ευγένιος!

Συνεχίζεται

6η ΕΚΠΟΜΠΗ (2017-11-17) Ο π. Θ. Ζήσης στο ''Ράδιο Ενημέρωση 92,2'' [mp3 - 2017]


Να υπερασπιστούμε τη Μακεδονία μας

Θα ονομαστούν τα Σκόπια «Δημοκρατία Κεντρικής Βαλκανικής»;

Από τον
Κωνσταντίνο Χολέβα*


Στο ιστολόγιο mignatiou.com διάβασα την αποκάλυψη του δημοσιογράφου Δημήτρη Απόκη ότι δεν αποκλείεται τα Σκόπια να ονομαστούν «Δημοκρατία της Κεντρικής Βαλκανικής». Κάτω από την είδηση δημοσιεύεται δήλωση του Αντώνη Σαμαρά στον ίδιο δημοσιογράφο, με την οποία ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι το όνομα αυτό δεν είναι απορριπτέο, αλλά γενικώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί απέναντι στον αλυτρωτισμό των Σκοπίων.
Το θέμα ανακινείται λόγω των αμερικανικών πιέσεων προς τους Σκοπιανούς. Οι ΗΠΑ επιθυμούν να εντάξουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ κατά την επόμενη σύνοδο της Συμμαχίας, στις 11 και τις 12 Ιουλίου 2018.

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


Νέα πρόκληση! Ο Ράμα έβαλε εισιτήριο για την είσοδο σε ορθόδοξες εκκλησίες!

Συνεχίζει... ακάθεκτος την πολεμική του απέναντι στην ελληνική μειονότητα ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα, χτυπώντας, μετά το περιουσιακό, το ευαίσθητο για την ύπαρξή της θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων.
Αλλωστε, οι επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων μειονοτικών άρχισαν με την κατεδάφιση του προσκυνήματος του Αγίου Αθανασίου στις Δρυμάδες στις αρχές του 2016 και συνεχίζονται με τον προσδιορισμό ιστορικών ιερών ναών ως... αρχαιολογικών χώρων, για τους οποίους απαιτείται εισιτήριο εισόδου προκειμένου να τους επισκεφθούν οι πιστοί.