Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ --- του αειμνήστου Ανδρέου Θεοδώρου Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Το μεγαλείον της Παρθένου είναι αρρήκτως συνδεδεμένον προς το άρρητον μεγαλείον του θείου Χριστολογικού μυστηρίου. Το θαύμα της συνέχεται στενώτατα προς το άπειρον θαύμα της επί γης αρρήτου επιδημίας του Λόγου του Θεού. Εκτός του μυστηρίου του Υιού της, το μυστήριον της Παρθένου μένει μετέωρον, ουδέν απολύτως ουσιαστικόν νόημα ενέχον. Εν τω Υιώ καταξιούται η Μήτηρ. Η θεία αυτής Μητρότης συνέχεται αδιαστάτως μετά του μυστηρίου του απειράνδρου Τόκου της. Το αξίωμα της Θεοτόκου αποκενούται, αν και προς ώραν έστω αποχωρισθή του μυστηρίου της εν Χριστώ οικονομίας. Το δόγμα της Θεοτόκου εισάγει την Χριστολογίαν, συμπλέκεται και συνυφαίνεται μετά της Χριστολογίας. Τας δύο ταύτας αλληλενδέτους του δόγματος στιγμάς ουδείς δύναται ν΄ αποχωρίση, άνευ ουσιαστικής ρήξεως συνόλου του χριστολογικού θαύματος.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας


ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Θαδδαίου αποστόλου, Βάσσης και τέκνων αυτής.

Ἑβραῖος ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα ὁ Θαδδαῖος καὶ πολὺ μορφωμένος στὶς θεῖες Γραφές, εἶχε ἀνεβεῖ στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ προσκύνημα τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. Ὅταν ἄκουσε τὸ κήρυγμά του καὶ εἶδε τὴν ἀγγελική του ζωή, τόσο πολὺ ἐντυπωσιάστηκε, ὥστε ἐπεδίωξε καὶ βαπτίστηκε ἀπ’ αὐτόν. Μετὰ ὅμως, ὅταν ἄκουσε τὴν διδασκαλία καὶ εἶδε τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸν ἀκολούθησε μέχρι τὸ σωτήριο Πᾶθος. Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ἐπέστρεψε στὴν πατρίδα του, τὴν Ἔδεσσα. Ἐκεῖ καθάρισε ἀπὸ τὴ λέπρα τὸν τοπάρχη Αὔγαρο καὶ κατόπιν τὸν βάπτισε χριστιανό. Ἀφοῦ δίδαξε καὶ φώτισε μὲ τὸν λόγο τῆς ἀληθείας πολλοὺς καὶ ἵδρυσε πολλὲς ἐκκλησίες στὶς πόλεις τῆς Συρίας, ἔφθασε στὴν Βηρυτό.

Είμαστε ορθόδοξοι και θα παραμείνουμε

Στην πατρίδα μας η πίστη μας αποτελεί τη ρίζα μας, το σπίτι μας, την ιδιοπροσωπία μας

Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης πιστεύει ότι δεν είμαστε ένας ορθόδοξος λαός, αλλά ένα σύγχρονο κράτος. Προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το ένα αποκλείει το άλλο. Η Μ. Βρετανία θεωρείται σύγχρονο κράτος, αλλά ο βασιλεύς ή η βασίλισσα είναι πάντοτε επικεφαλής της επικρατούσης θρησκείας και 26 αγγλικανοί επίσκοποι ή απλοί κληρικοί μετέχουν βάσει νόμου στη Βουλή των Λόρδων.

Προ ολίγων ετών στην Ιταλία προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, διότι μία άθεη μητέρα προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αίτημα να μην υπάρχει στις σχολικές αίθουσες ο Εσταυρωμένος Ιησούς. Ολοι οι πολιτικοί της Ιταλίας, ακόμη και η κομμουνίστρια βουλευτής Νατάλια Γκίνσμπουργκ, τάχθηκαν υπέρ του Εσταυρωμένου ως θεμελίου της εθνικής και της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας. Το δικαστήριο, μετά τη συγκλονιστική αντίδραση των Ιταλών, δέχθηκε να αλλάξει την αρχική ετυμηγορία του. Τελικά, με διευρυμένη σύνθεση, αποφάσισε ότι είναι δικαίωμα της Ιταλίας να αναρτά τον Εσταυρωμένο σε όλες τις σχολικές αίθουσες, διότι ο χριστιανισμός αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής ταυτότητας της χώρας. Δεν είναι σύγχρονο κράτος η Ιταλία; Ή μήπως είναι αντιδραστικός θεσμός το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου;

Στην πατρίδα μας η Ορθοδοξία αποτελεί τη ρίζα μας, το σπίτι μας, την ιδιοπροσωπία μας.

Τά αποτελέσματα τής Ουνίας, ήταν θεαματικά....

Ή ουνία είναι μέσο πού χρησιμοποίησε ή Χριστιανική Δύση, γιά νά καθυποτάξει Όρθόδοξες καί μή Έκκλησίες στήν Ευρώπη, Άσία καί Άφρική, όταν διαπίστωσε κυρίως μετά τήν Δ' Σταυροφορία, ότι δέν είναι δυνατή ή "επιστροφή" τών "πλανεμένων" αδελφών στούς κόλπους της μέ πειθώ. Οί επιστρέφοντες στήν Δυτική " Έκκλησία" βρίσκονταν στούς κόλπους της, ακόμη καί όταν διατηρούσαν τό λειτουργικό τυπικό τής εκκλησίας τους. Άρκούσε μονάχα ή προσκόλλησή τους στόν Πάπα καί στά δόγματα τής Δυτικής "Έκκλησίας" Τά αποτελέσματα τής Ουνίας, ήταν θεαματικά. Μέ τή βοήθεια κοσμικών αρχόντων καί μοναχικών ταγμάτων, μέ υποσχέσεις,  πιέσεις, εκβιασμούς καί απάτες κατόρθωσε νά διεισδύσει σέ διάφορες τοπικές Έκκλησίες καί νά εξουδετερώσει ολόκληρες Όρθόδοξες Έκκλησίες όπως τής  Πολωνίας καί τής Λιθουανίας. 

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης :

... Ὅταν κολουθον καί ποστηρίζουν τήν αρεση καί τήν πλάνη, κκλησία πουσιάζει, δέν ερίσκεται κε. Ερίσκεται κε πού φυλάσσεται καί κηρύσσεται λήθεια, καί πομένως εναι σαφές ποιοί εναι ντός καί ποιοί κτός τς κκλησίας, άρα είναι σαφές ότι αυτοί που ακολουθούν και υποστηρίζουν την αίρεση και την πλάνη είναι εκτός Εκκλησίας.

Η ίδια διαθήκη ισχύει και για το νέο Ισραήλ τους Ορθοδόξους Χριστιανούς !

Ο  telemaxos doumanis άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τῶν Ὀρθοδόξων ποιμένω...":

Εις την Εκκλησίαν της παλαιάς Διαθήκης το αρχαίο Ισραήλ, έδωσε ο Θεός την εντολή-διαθήκη του- των σχέσεων μεταξύ των δικών του παιδιών, και των τέκνων του Βάαλ, και των ειδώλων! Η ίδια διαθήκη ισχύει και για το νέο Ισραήλ τους Ορθοδόξους Χριστιανούς!

Κρ. 2,1 Καὶ ἀνέβη ἄγγελος Κυρίου ἀπὸ Γαλγὰλ ἐπὶ τὸν Κλαυθμῶνα καὶ ἐπὶ Βαιθὴλ καἱ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· τάδε λέγει Κύριος· ἀνεβίβασα ὑμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰσήγαγον ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, καὶ εἶπα· οὐ διασκεδάσω τὴν διαθήκην μου τὴν μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα·