Η δυνατότητα της απελευθερώσεως του σαρκικού ανθρώπου από τα δεσμά της δαιμονικής βίας ως πρόβλημα αυτογνωσίας -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το πρόβλημα της απελευθερώσεως του σαρκικού ανθρώπου, από τον τυραννικό και θανάσιμο εναγκαλισμό του με τη δαιμονική βία, δεν ήταν πρόβλημα μιας απλής υπερβάσεως της αδυναμίας του να αποτινάξει το δαιμονικό αυτό ζυγό. Δεν είχε ο άνθρωπος αυτός απλώς ανάγκη από μια ενίσχυση των εξασθενημένων, από την πράξη της παραβάσεως της εντολής του Θεού, ψυχοσωματικών του δυνάμεων, για να επιχειρήσει την προσπάθεια της απελευθερώσεώς του από την τυραννία της δαιμονικής βίας.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας

Ύμνοι εις την Θεοτόκον Greek Orthodox Hymns to the Mother of God

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Ελισσαίου του προφήτου, Μεδοδίου του ομολογητού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Κυρίλλου επισκόπου Γόρτυνος Κρήτης, Νήφωνος οσίου.

Ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος καταγόταν ἐξ Ἀβελμαοὺλ τῆς γῆς Μανασσῆ, ἦταν υἱὸς τοῦ πλούσιου ἀγρότου Σαφάτ, ἀπὸ τὴν κοιλάδα Ἀβελμαουλά, ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ γεωργοῦ καὶ ἤκμασε κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ 9ου αἰῶνος π.Χ.
Ὁ Προφήτης Ἠλίας († 20 Ἰουλίου) εὑρῆκε τὸν Ἐλλισαῖο μὲ τὸ ἄροτρο στὸν ἀγρό του καὶ ἐκάλεσε αὐτὸν νὰ τὸν ἀκολουθήσει, ἀφοῦ ἔρριψε ἐπάνω του τὴ μηλωτή του. Ἡ πράξη αὐτὴ συμβόλιζε τὴν κλήση τοῦ Ἐλισσαίου στὸ προφητικὸ ἀξίωμα καὶ τὴν ἐξ αὐτοῦ ἄντληση ἰσχύος καὶ θείας αὐθεντίας.

Κατακλυζόμεθα από τρομεράς προϋποθέσεις σήψεως των πάντων, αν μη υπήρχον εστίαι αντιστάσεως…

Δια να κατανοηθή η τραγική αυτή διαπίστωσις και δια να μη μας απατούν οι αλογίστως αισιόδοξοι, θα θέσωμεν το ερώτημα: Η ελληνική πραγματικότης, εις όλας τας εκδηλώσεις της εκκλησιαστικής, της πνευματικής, της φιλοσοφικής, της θεολογικής ζωής, εις τα πολιτικά μας ήθη, εις την παιδείαν, εις την κοινωνικήν αναστροφήν, εις την ψυχαγωγίαν, είναι πραγματικότης αντάξια των ελληνορθοδόξων παραδόσεών μας;… Ποίος δεν βλέπει την εισροήν ευρωπαϊκών και αμερικανικών στοιχείων εις την πάμφωτον Έλλάδα μας; Στοιχείων, τα οποία ημείς μεν εδώκαμεν εις την αγνοτέραν φύσιν των, τα λαμβάνομεν δε από τον δυτικόν κόσμον βαναύσως κακοποιημένα και παραμορφωμένα, ως τρόπους ζωής, ως φιλοσοφίαν;… Ο λαός μας δεν ήτο άξιος καλυτέρας μεταχειρίσεως, ο λαός αυτός που εδημιούργησεν ένα βυζαντινόν πολιτισμόν; Ο λαός, όστις εδίδαξεν εις την ανθρωπότητα την σοφίαν, την συμμετρίαν, το κάλλος, το «κατά λόγον ζην», την θαυμαστήν σύνθεσιν γηίνων και ουρανίων στοιχείων, το «επιμελείσθαι ψυχής, πράγματος αθανάτου»;… Και ιδού, σήμερον ο λαός αυτός, ασθενής ψυχικώς, έρμαιον κακοποιών ρευμάτων, τρεφόμενος βοσκηματωδώς δια «κερατίων» ασώτου βίου, με διεστραμμένην την σκέψιν, άπελπις, χωρίς θερμήν πίστιν εις τον Θεόν, χωρίς έρωτα πνευματικόν, γυμνωμένος από την θείαν ορθόδοξον στολήν του, περιφέρει τα ράκη της δυστυχίας του, όλος τετραυματισμένος, εις την ψυχήν, εις την καρδίαν, εις τον νουν!... Και ουδαμού φαίνεται «ο καλός Σαμαρείτης»!... 

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλη, Απάντηση στα περί δήθεν βλασφημίας εκ μέρους μου [ΒΙΝΤΕΟ 2017]


Ακαταμάχητος προστασία, ἀντίληψις κραταιά


Ἀκατανόητον θαῦμα, ἀνερμήνευτον ἄκουσμα, μυστηρίου θείου ἀποκεκρυμμένου φανέρωσις, ἀκαταμάχητος προστασία, ἀντίληψις κραταιά, ζωοδόχε πηγή, πέλαγος ἀνεξάντλητον τῶν θείων καὶ ἀπορρήτων χαρισμάτων καὶ δωρεῶν, ὕψος τῶν ἐπουρανίων καὶ ἀσωμάτων Δυνάμεων καὶ τῶν Σεραφεὶμ ὑψηλοτέρα, βάθος τῶν ἀποκρύφων νοημάτων τὸ ἀνεξερεύνητον, κοινὴ φιλοτιμία τῆς φύσεως, ἁπάντων τῶν καλῶν χορηγία, μετὰ τὴν Τριάδα πάντων τῶν ποιημάτων Δέσποινα, μετὰ τὸν Παράκλητον ἄλλος Παράκλητος, καὶ μετὰ τὸν μεσίτην Χριστὸν μεσίτρια τοῦ κόσμου παντός, τὸ ὄχημα ἡλίου τοῦ νοητοῦ, τὸ δοχεῖον τοῦ φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ τοῦ φωτίζοντος πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, φέρουσα ἐν ἀγκάλαις τὸν τῷ ῥήματι τὰ πάντα φέροντα·

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλη, Από το αφτί έπρεπε να πιάσει τον Βαρθολομαίο ο Ιερώνυμος [ΒΙΝΤΕΟ 2017] -- σχόλιο του αδελφού μας Ιουστίνου

 Αγαπητέ μου πάτερ Νικόλαε, δράττομαι της ευκαιρίας να σας υπενθυμήσω, ότι υπάρχουν  αυτιά διαφόρων μεγεθών και ικανοτήτων, όπως τα ώτα ακουόντων, ώτα μη ακουόντων, ώτα λαγωών και ώτα γαϊδάρων!

Εις τας εποχάς μάλιστα της αγρίας δύσεως, λίαν  εφημίζοντο τα ώτα των ινδιάνων ερυθροδέρμων, ως εξόχως ικανά του ακροάζεσθαι τας επελάσεις του ιππικού των "μεγάλων μαχαιριών" , ήτοι των γενοκτονιστών απογόνων του Τραμπ και του Ομπάμα. Περιβόητος μάλιστα δια τα ώτα του και την εξ αυτών ικανότητά του να διαφεύγη των εχθρών του,  ήτο και ο μάγος της φυλής των Απάτσι, ο ονομαστός ΤΖΕΡΩΝΥΜΟ!
 Ούτος ο μάγος όταν έβλεπε τους εχθρούς να πλησιάζουν εγένετο ΑΦΑΝΤΟΣ, χωρίς να πή κουβέντα! Έτσι η ΑΟΡΑΣΙΑ του ΤΖΕΡΩΝΥΜΟ, σε συνδυασμό με την ΑΛΑΛΙΑ του, τον κατέστησε λίαν περιζήτητο εις τους εχθρούς του, οίτινες και τον έβλεπον  ουχί ως εχθρόν αλλά ως μελλοντικόν σύμμαχον, με δόλιον σκοπόν να χρησιμοποιηθή ως μεσάζων, για την τελεία εξουδετέρωση των ινδιάνων συμφυλετών του απο τα "μεγάλα μαχαίρια". Και ούτως και εγένετο.
Ο Τζερώνυμο συνελήφθη και δια να γλυτώση την κρεμάλα, επειδή πολλά είχε κάνει και αυτός, επρόδωσε τον λαόν του. Εις το τέλος όμως ο προδότης  ΤΖΕΡΩΝΥΜΟ επλήρωσε την εγωπάθειάν του οικτρώς, επειδή εφονεύθη με τον τρόπο που η Ιουδήθ εξόντωσε τον Σισσάρα. Εις ένα παιγνίδι "πόκερ", δηλονότι ένα  πολιτικής ορθότητος παίγνιον, εις το οποίο σημειωτέον ο θρυλικός ινδιάνος επρώτευε, κάποιος συμπαίκτης του έλαβε εξοργισμένος ένα σφυρίον και ένα καλέμι και ετρύπησε πέρα για πέρα το εξακουστόν ωτίον του Τζερώνυμο!  

Σήμερα το διατρηθέν   κρανίον του ΤΖΕΡΩΝΥΜΟ το κατέχει η σατανιστική στοά  "Κρανία και κόκκαλα" του εβραϊκού πανεπιστημίου Γιέϊλς, όπου και καλούν το "πνεύμα"του Τζερωνυμο εις τας δαιμονικάς τους τελετάς. Προφανώς πάτερ μου, το συμπέρασμα είναι ότι  τα ώτα του ΤΖΕΡΩΝΥΜΟΥ ΔΕΝ του εχρησίμευσαν τελικά   εις τίποτε...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν -- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 13 Ἰουνίου 2017

Πρὸς τὸν

Σεβασμιώτατον

Μητροπολίτην Ἀργολίδος

κ. Νεκτάριον

ΝΑΥΠΛΙΟ

 

      Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἀργολίδος,

 

  Ἔλαβα τὴν ἀπὸ 24/5/2017 ἐπιστολή Σας, τὴν ὁποία μελέτησα  μὲ προσοχὴ γιὰ νὰ μπορέσω νὰ καταλάβω ἄν εἶναι ἐλεγκτικὴ, ἄν εἶναι συμβουλευτικὴ ἤ ἄν εἶναι ὑβριστικὴ. Ὁμολογῶ ὅτι δὲν μπόρεσα νὰ καταλάβω τὸ χαρακτήρα της.

Ἐπίσης δὲν μπόρεσα νὰ καταλάβω τὰ κίνητρα τῆς ἀποστολῆς της, δηλαδή εἶστε προϊστάμενός μου καὶ δὲν τὸ γνωρίζω παρότι εἶμαι πολύ ἀρχαιότερος στήν Ἀρχιερωσύνη ἀπό Ἐσᾶς; Ἔχετε ἐπίσημη ἐξουσιοδότηση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, τὴν κοινὴ προϊσταμένη μας Ἀρχή, γιὰ νὰ μὲ ἐλέγξετε; Γνωστοποιήσατε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὴν πρόθεσή Σας νὰ μοῦ ἀποστείλετε τὴ συγκεκριμένη ἐπιστολή; Ἔχετε ἐπωμισθεῖ τὴν εὐθύνη τῆς καθοδήγησής μου; Ἔχετε τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἐπισκοπική Σας ἰδιότητα Σᾶς νομιμοποιεῖ νὰ «πατρονάρετε» τοὺς «ἄτακτους» συνεπισκόπους Σας; Ποιὸς Σᾶς ἐξουσιοδοτεῖ νὰ μοῦ ἀπευθύνετε ἀνάλογο λόγο μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς Σας καί μάλιστα νά τό δημοσιοποιεῖτε μέ τήν ὑποκριτικότατη ὑποσημείωση: «Τήν ἐπιστολή αὐτή δέν τήν δημοσιοποιῶ στά ΜΜΕ καί στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης παρά μόνο στούς συνεπισκόπους μας. Ἄν κυκλοφορήσει εὐρύτερα δέν θά εἶναι ἀπό μένα»; Ποιὸς εἶναι ὁ συνεπίσκοπός μας, ποὺ  εἶπε σὲ Σᾶς καὶ δὲν εἶχε τὸ θάρρος νὰ τὸ πεῖ σὲ μένα, ὅτι «δὲν ξέρουμε ἀπὸ ποῦ νὰ φυλαχτοῦμε καὶ μετὰ πῶς νὰ τὰ μαζέψουμε καὶ πῶς νὰ ἀπολογηθοῦμε»; Γιὰ ποιὸ πράγμα πασχίζουν νὰ προφυλαχτοῦν ἀπὸ μένα καὶ νὰ ἀπολογηθοῦν γιὰ μένα; Δὲν εἴχατε τὴν ὑποχρέωση νὰ εἶστε πιὸ σαφής;

Ἀνάγκη συμπήξεως Ὀρθοδόξου μετώπου -- του Διονυσίου Πολυμενοπούλου

Σεβαστοί Πατέρες, εὐλογεῖτε.
Διάβασα μέ χαρά καί ἱκανοποίηση τό κείμενο τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας Σας ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Κατ᾽ ἀρχάς δηλώνω και ἐγώ, ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός, τήν συμφωνία μου μέ τό κείμενό Σας. Γράφετε τά πράγματα, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι καί αὐτό βοηθᾶ κατά σημαντικό τρόπο τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στίς ἡμέρες μας. Θά ἐπιθυμοῦσα σχολιάζοντας μέ φιλάδελφο πνεῦμα τό κείμενο, στα συμπεράσματα νά ὑπῆρχε σαφής ἀναφορά γιά τήν πιθανή διακοπή τοῦ μνημοσύνου τῶν αἱρετικά φρονούντων Ἐπισκόπων, ἐάν και ἐφόσον δέν ὑπάρξει ἐκ μέρους τους σέ εὔλογο χρόνο μετάνοια γιά τήν μέχρι σήμερα πορεία τους. Ἐπίσης πιστεύω, ὅτι θά ἦταν χρήσιμο στό κείμενό Σας νά ἀναφέρονταν ὀνομαστικά οἱ πρωτεργάτες ἐκ τῶν Ἐπισκόπων καί λοιπῶν τῆς Οἰκουμενιστικῆς πορείας.

Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της υποκρισίας τότε τί είναι;

Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ:...": 

Από την μία σκύβει και προσκυνάει σαν άβουλος υπάλληλος που φοβάται μην τον απολύσουν μπροστά στον αιρεσιάρχη Βαρθολομαίο χωρίς να ενδιαφέρεται να κάνει τον παραμικρό έλεγχο ή να δείξει έστω με την στάση του (ακόμα και με την περιβόητη γλώσσα του σώματος) προς τους πιστούς ότι ο Πατριάρχης πρέπει επιτέλους να υποστηρίξει την Ορθοδοξία, την Παράδοση της Εκκλησίας μας και τους αγώνες τόσων και τόσων Αγίων απέναντι στην αίρεση και από την άλλη μιλάει για την Γιόγκα σαν να βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα και έτοιμος για να αντιμετωπίσει την πάσα απειλή.... αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της υποκρισίας τότε τί είναι; Πολεμάει τάχα μου την γιόγκα αλλά δεν πολεμάει αυτόν που ανοίγει με την στάση του τις πόρτες της Ορθοδοξίας για να έλθει η Γιόγκα....