Μετάθεσις της Συνόδου εκ Φερράρας εις Φλωρεντίαν.

Μετά τινας ημέρας ο βασιλεύς, συγκαλέσας τους Αρχιερείς, ανεκοίνωσεν εις αυτούς ότι ο Πάπας στερείται χρημάτων και ότι συμφωνήσας μετά των Φλωρεντινών να τω δανείσωσι χρήματα, ζητεί να μετατεθή η Σύνοδος εις Φλωρεντίαν. Οι Αρχιερείς δυσαρεστηθέντες απήντησαν ότι ουδέν έχουν να κερδίσουν μεταβαίνοντες εις Φλωρεντίαν. Αλλ’ ο Πάπας, απειλών τρόπον τινά αυτούς, είπεν ότι οι Φλωρεντινοί δανείζουν εις αυτόν χρήματα, υπό τον όρον να μετατεθή εις την πόλιν των η Σύνοδος, υπεσχέθη δε να δώση εις τους ημετέρους τα καθυστερούμενα σιτηρέσια και δώδεκα χιλιάδας χρυσά νομίσματα και δύο πλοία δια βοήθειαν της Κωνσταντινουπόλεως. Εις ταύτα προσέθεσεν ο αυτοκράτωρ ότι δεν είναι δυνατόν να ζητούν έξοδα παρά των Λατίνων χωρίς να τους ακολουθήσουν και ότι αν επιστρέψουν εις τας πατρίδας των ουδεμίαν βοήθειαν θα λάβη η Κωνσταντινούπολις. Η απόπειρα αύτη του αυτοκράτορος και του Πάπα ηνάγκασε τους Αρχιερείς, και μη θέλοντας, αλλά πιεζομένους εκ των στερήσεων, να δεχθώσι την μετάθεσιν της Συνόδου. Επεκυρώθη δε η μετάθεσις αύτη και δια συνοδικής αποφάσεως της 16ης Ιανουαρίου 1439, εις την οποίαν ψευδώς ανεφέρετο ότι η μετάθεσις γίνεται λόγω ενσκήψαντος εις Φερράραν λοιμού, ενώ η αλήθεια είναι ότι οι Λατίνοι προσεπάθουν δια των ταλαιπωριών να αναγκάσουν τους ημετέρους να δεχθώσι την ένωσιν. 

Συνεχίζεται

Δεν υπάρχουν σχόλια: