Προς την Ιεράν Κοινότητα Αγίου Όρους ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Πετρόπουλος απέστειλε την εξής επιστολή:

«Καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω»

«Μηδέν υμίν και τοις δικαίοις τούτοις» (Ματθ. κζ: 19, Αγία Πρόκλα). Τοις αγωνιζομένοις υπέρ πατρώας ευσεβείας, θείων δογμάτων και ιερών κανόνων. Φοβηθώμεν μήπως θεομάχοι ευρεθώμεν (Γαμαλιήλ, Πράξεις ε: 39) και ισχύση ο λόγος του θείου Παύλου «ο ταράσσων αυτούς βαστάσει το κρίμα, όστις αν η» (Γαλ. ε: 10). Αδιανόητον να λιβανίζωνται καταστάσεις τύπου Ραβέννας, Σαμπεζύ, Καμπέρρας, Μπαλαμάντ, Ασσίζης, ως και εκείναι των Αθηνών της αποφράδος ημέρας της 5ης  Μαϊου 2001.                                                                                      
Σεβαστοί πατέρες, ευχαίς και πρεσβείαις του Παμμεγίστου Ταξιάρχου Μιχαήλ, στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου! Και νυν επέστη ο καιρός του ποιήσαι τω Κυρίω. Τα φωτόμορφα τέκνα της Ορθοδοξίας ως άλλοι επί Βέκκου Ζωγραφίται καλούνται πλέον πριν είναι αργά να δώσουν την ομολογίαν της πίστεως και να αντισταθούν στην οικουμενιστικομασονική λαίλαπα. «Όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς» (Ματθ. ι: 32). «Τοις δε δειλοίς το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη εν πυρί και θείω» (Απ. κα: 8). Ης αξιωθώμεν άπαντες διαφυγείν, ευχαίς και πρεσβείαις της Εφόρου Υμών Παναχράντου Αγίας Μητρός της αναφωνησάσης και υποδειξάσης επί Βέκκου τα δέοντα τοις προκατόχοις Υμών.

Μετά σεβασμού


Αρχιμ. ΝικόδημοςΘ.Πετρόπουλος                                      
Εφημέριος Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Πατρών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: