Αντώνιος ο Μέγας:

Ουδείς χωρίς πειρασμόν θα δυνηθή να εισέλθη εις την βασιλείαν των ουρανών. Αφαίρεσε τους πειρασμούς, αλλά ουδείς θα σωθή.

Μ. Βασίλειος:
Αι θλίψεις δεν παρέχονται υπό του Κυρίου εις τους δούλους Του άνευ λόγου, αλλά προς δοκιμήν της αληθινής αγάπης μας προς τον Κτίστη μας.

Συμεών ο Ν. Θεολόγος:

Μιμήσου Χριστόν τον Θεόν. Πάθε δια την σωτηρίαν σου όπως εκείνος έπαθε για σένα. Διότι τον έλεγον δαιμονισμένον, πλάνον, φάγον και οινοπότην…

Δεν υπάρχουν σχόλια: