«Κάλλιον πλανάσθαι μετά της Εκκλησίας ή ορθοτομείν εκτός αυτής» -- του Ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Διαβάστε αυτό εδώ μέ τά σχόλια καί εκ δευτέρου, καταθέτω τήν δική μου καταληκτική απάντηση. Είναι η ακόλουθη :
«Κάλλιον πλανάσθαι μετά της Εκκλησίας ή ορθοτομείν εκτός αυτής»
Αυτό είναι η καλύτερη πλαστογραφία εδαφίου, που θά μπορούσε ποτέ νά γίνει, τής Καινής Διαθήκης. Λέγεται ότι τό ως άνω απόφθεγμα είναι αποδιδόμενο στόν άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο. Στήν πραγματικότητα είναι μεταφορά (τηρουμένων τών αναλογιών) τού τί, τελικά, ειπώθηκε στό καϊαφικό Συνέδριο, όταν αρχιερέας ήταν ο Καϊάφας. Τί ακριβώς είχε πεί, ιδού :
«49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, 50 οὐδὲ διαλογίζεσθε ὅτι συμφέρει ἡμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται.» (Ιν. ια΄)
Τό σιωνιστικό ιερατείο που έχει εγκατασταθεί στήν Διοίκηση τής εδώ επίσημης κρατικής εκκλησίας, πάει καιρός, έχει κάνει ασμένως δεκτό τόν νεοεισαχθέντα θεολογικό όρο τού «ιουδαιοχριστιανισμού». Τό επιβεβαιώνει αυτό καί τό «Larissa Societatis theologorum - העמותה של תיאולוגים» , καθώς, επίσης, η αποδοχή ως "αδελφών" καί ως εχόντων "κοινούς προπάτορες" - ημών τών Χριστιανών μέ τούς Ιουδαιοεβραίους. Αυτά επισήμως καί δημοσίως λέχθηκαν από τόν Φραγκίσκο, στήν Συναγωγή τής Ρώμης, καί από τόν Βαρθολομαίο, στήν Συναγωγή Park East τής Ν. Υόρκης. Βεβαίως, κάθε άλλο από αυτό ισχύει, δοθέντος ότι, όταν οι μέλλοντες σταυρωτές είπαν "εμείς έχουμε πατέρα τόν Αβραάμ ... δέν γεννηθήκαμε από πορνεία", η απάντηση που τούς δόθηκε ήταν :
« 44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω, διατί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 47 ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ρήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ.» (Ιν. η΄)
Αυτό λοιπόν, τό «Κάλλιον πλανάσθαι μετά της Εκκλησίας ή ορθοτομείν εκτός αυτής», είναι λάθος, είναι σκόπιμη αστοχία, γιά νά τό γράψουμε στή γλώσσα τήν μεταπατερική τών εκσυγχρονισμένων ορθοδόξων (νεοορθοδόξων). Τό σωστό είναι τούτο, τό οποίο, τηρουμένων τών αναλογιών, συμφωνεί μέ ό,τι είχε πεί ο Καϊάφας καί συμφώνησε τό ιερατείο : «Κάλλιον πλανάσθαι μετά της Συναγωγής ή ορθοτομείν εκτός αυτής».
Ο Κύριος ορθοτόμησε εκτός Συναγωγής τόν λόγο τής αληθείας εν δικαιοσύνη, έθεσε τόν θεμέλιο λίθο τής Εκκλησίας καί συνεπώς, όποιος λέγει ότι είναι προτιμότερο νά πλανόμαστε εντός εκκλησίας, παρά νά ορθοτομούμε εκτός αυτής, κάτι δηλαδή τό οποίο προσπάθησαν καί προσπαθούν νά πετύχουν οι ανά τούς αιώνες ανθρωποκτόνοι αιρετικοί, τούς τοποθετεί αυτομάτως στό καϊαφικό Συνέδριο τών σταυρωτών : Άς φτιάξουμε έναν λαϊκό ήρωα, παρά νά χαθούμε ως έθνος.
Καί τέλος, ως πρός τόν "πανζουρλισμό" πού έπαθε ο κ. Κων/νος Νούσης, όταν διάβασε αυτό που έγραψα ( : Όσοι μπαίνουν στήν Εκκλησία, αγαπητέ κύριε, μπαίνουν ματωμένοι, μέ σκισμένες τίς σάρκες, μέ βγαλμένα μάτια ή μέ κομμένα πόδια, χέρια καί γλώσσες. Αυτοί μάς έσωσαν, σώζουν τήν Εκκλησία καί η Εκκλησία τούς τιμά ως αγίους) καί τήν δική του απάντηση ( : Δλδ μοναχα των αγιων ειναι η Εκκλησια; τα μωρα με τον νηπιοβαπτισμο ποσο ματωνουν για να μπουν σε αυτην; ) τόν δικαιολογώ πλήρως. Έχει τό ακαταλόγιστο τής ασυναρτησίας, αφού λόγος γίνεται γιά τήν μαρτυρία καί τήν ομολογία όλων εκείνων πού όχι μόνο έχουν γνώση, αλλά έχουν καί επίγνωση τής ομολογίας καί τής μαρτυρίας των.

Από το F/B

Δεν υπάρχουν σχόλια: