ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ»:

Ὁ κ. Σεραφείμ "παίζει" μέ τή φωτιά! Ἔφθασε ἡ ὥρα τῆς εὐθύνης, ἐάν δέν εἶναι, ἤδη, ἀργά. Καλές οἱ ἐπισημάνσεις καί διαπιστώσεις, πλήν, ὅμως, ὀφείλομε κάποια στιγμή νά ἔλθωμε στό «διά ταῦτα»! Ὑπάρχει ζωή καί θάνατος! Καί ἐν τῶ μεταξύ ὁ Οἰκουμενισμός μεταστοιχειώνει ἀθέως, ὡς ἄλλη Εἰκονομαχία, τά πάντα! Ἀπαιτεῖται συνέπεια λόγων και ἔργων, ἄνευ τῆς ὁποίας εἰς οὐδέν διαφέρομε τῶν δαιμόνων! Οἱ δαίμονες πιστεύουν, κατά τήν Γραφή, καί φρίττουν, ἀλλά ποτέ δέν πράττουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ! Εἰλικρινῶς, εὐχόμεθα ὁ κ. Σεραφείμ νά συνειδητοποιῆ σ' αὐτές τίς κρίσιμες ἐποχές τή βαρύτητα τῆς εὐθύνης καί τῶν λεγομένων του (κειμένων του). Γράφει τήν ἀλήθεια, ἡ ὁποία ὅμως καί θά τόν κρίνη! Ὅσο γιά τούς ὑπ' αὐτόν καί ὀρθότερον τούς περί αὐτόν, ἀλλά καί ὅλους τούς ἀναγνώστας καί ἀκροατάς τῶν λόγων του, ὁ ἐν τῶ Εὐαγγελίῳ λόγος τοῦ Κυρίου, τά λέει ὅλα: « Τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ  λέγων· ἐπὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.»(Ματθαίου, κεφ. 23, στ. 1-3) Ἀλλά καί ὁ ὑπ' αὐτοῦ ὀρθῶς καί καλῶς ἐγκωμιαζόμενος γίγαντας τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας  Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς βοᾶ: "οὐκ ἐν γράμμασιν, ἀλλ' ἐν πράγμασιν ἡμῖν ἡ εὐσέβεια"!
http://epistrofi-sotiria.blogspot.ca/

Δεν υπάρχουν σχόλια: