Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΑΛΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΠΗΛΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ –ΠΙΟΝΙΑ Ἤ ΔΟΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΚΑΤΑ ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ
ΚΑΤΑ ΓΙΟ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑ

ΕΥΤΥΧΩΣ
ΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
KAI ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ
                                                                                 17.7.2017
 Τὸ δόγμα τοῦ μεγάλου «ἐθνάρχη»  «ἀνήκουμε στὴ Δύση» ἐπέτρεπε ὄχι μόνον στοὺς ξένους νὰ τὸ χρησμιμοποιοῦν, ἀλλὰ καὶ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία ἐδῶ καὶ ἑξήντα (60) χρόνια ἀδιαμαρτύρητα νὰ διδάσκωνται οἱ ἑλληνόπαιδες :
«Πέραν τῆς Θεσσαλονίκης ὑπάρχει καὶ τὸ κρατίδιο ,,Μακεδονία,,  ἀντὶ  τὸ  «Νότια Σλαβία».
Ἀπὸ τότε ὁ ἱδρῶτας τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου λαοῦ καὶ τὰ θαλασσοδάνεια ἐσκορπίζοντο γιὰ τέτοιες ἀντεθνικές, ἀντικοινωνικὲς καὶ ἀντίχριστες πολιτικές.

Μάλιστα ὁ μέγιστος αὐτὸς  « ἐθνάρχης »   εἶχε ἐκδόσει καὶ νομοθετικὸ διάταγμα : «Δῆμοι, Κοινότητες, Ἱερὲς Μονὲς καὶ Ἱεροὶ Ναοὶ νὰ δίδουν εἰσφορὰ ὑπὲρ τῆς μασωνίας», προδίδων τὰ ἀνθελληνικά του πιστεύω καὶ τὴν προδοτική του συμπεριφορά, γιὰ νὰ συνεχίσουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ὄχι μόνον νὰ τὸν διατηροῦν ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν ἐπιβάλλουν ὡς μέγιστο ἐθνάρχη γιὰ πολλὲς δεκαετίες καὶ γιὰ νὰ μείνῃ στὴν ἱστορία ! ! !


Δυστυχῶς καὶ οἱ διάδοχοι τοῦ «Μεγάλου Ἐθνάρχου» ἀκολουθοῦν τὰ ἴχνη του καὶ προδίδουν τὴν ἑβραϊκή των  καταγωγὴ καὶ ἐξοφλοῦν τὰ γραμμάτια, ποὺ ὑπέγραψαν μὲ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις γιὰ νὰ ἀναρριχηθοῦν, νὰ προβάλλωνται καὶ ἐπιβάλλωνται ὡς κυβερνῆται.

Ὁ παπποὺς καὶ τότε πρωθυπουργὸς ἔλεγεν ὅτι μετὰ ἀπὸ 10 χρόνια, τὸ ὄνομα «Μακεδονία» θὰ ἔχει ξεχασθῆ.
θυγατέρα του ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος εἰσηγήθη νὰ δοθῇ στὸ Κράτος τῶν Σκοπίων τὸ ὄνομα «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας».
Ὁ  κ. Κυριάκος ήμερα ἀναμασάει τὰ ἴδια. Ποῦ καταντήσαμε!!!!!! Οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες νὰ συνομοτοῦν μὲ τὶς ξένες καταχθόνιες δυνάμεις καὶ νὰ ἀπεμπολοῦν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια της φυλῆς μας.

Πρὸς τοῦτο καλοῦνται ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ Ἑλληνόψυχοι νὰ ἀντιδράσωμε παντοιοτρόπως καὶ νὰ δώσωμε στοὺς ἰθύνοντες νὰ ἐννοήσουν, ὅτι ὁ λαός, ὄχι μόνον δὲν πουλάει τὴ πατρίδα του, ἀλλὰ καὶ κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στοὺς ἐξωμότες, «νὰ κάνουν κροῦσιν πρύμνης» «γιὰ νὰ μὴ φᾶνε τὰ μοῦτρα τους».
 Ὁ λαὸς ἔχει μὲν ἐξαχρειωθῆ καὶ ἐκμαυλισθῆ ἀπὸ τὰ φαυλότατα, αἰσχρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα, ἀλλὰ καὶ ἐξαθλιώθη μὲ τὴν βαρύτατη  φορολογία, ποὺ ὑφίσταται, πλὴν ὅμως, ὁ σπινθὴρ τῶν αἰωνίων πυλώνων τῶν Ἑλλήνων δὲν ἔχει σβήσει. Εἶναι ἕτοιμος νὰ διεξαγάγῃ ἄλλες μάχες εἰς τοὺς Μαραθῶνες, τὶς Πλαταιές, τὴν Σαλαμίνα, στὸ Μανιάκι, στὰ Δερβενάκια, στὰ Καλαβρυτινὰ χωριὰ ἀπὸ τὴν Ἁγία Λαύρα, στὸ Μεσολόγγι καὶ πληθώρα ἄλλων ἔνδοξων μαχῶν μέχρι καὶ τῶν καλογήρων τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου.
 Εὐελπιστοῦμε νὰ βρεθῇ καὶ ἄλλος σύγχρονος Κολοκοτρώνης καὶ νὰ βροντοφωνήσῃ: «Φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς συγχρόνους Νενέκους».
Ἡ Μακεδονία ἦταν καὶ πρέπει νὰ παραμείνῃ μία ἑνιαία καὶ πρέπει ὅλοι μας νὰ σκεπτώμεθα τὶς ἀλύτρωτες πατρίδες, διότι κατὰ τὸν τάδε... «ὅσοι ξεχνοῦν τὴν Ἱστορία τους, τὴν καταγωγή τους καὶ τὸν προορισμό τους, κινδυνεύουν νὰ ἐξαφανισθοῦν»..
Ὄχι μόνον οἱ Μακεδόνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Παμμακεδόνες τῆς ὑφηλίου καὶ ἐμεῖς τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδος, ὅλοι μαζί, μονιασμένοι καὶ ἀγαπημένοι, νὰ βροντοφωνήσωμεν: «.... Μακεδονία ποτὲ δὲν ξεπουλιέται καὶ πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μαζὶ διὰ νὰ παραμείνουν εἰς τὶς μνῆμες μας, ἀκόμη καὶ οἱ ἀλύτρωτες πατρίδες».
ἀλώβητος Ὀρθοδοξία, ὁ ἀκραιφνὴς Ἑλληνισμός – ὁ ἑλληνορθόδοξος Χριστιανισμός, τὸ ἀθάνατο ἑλληνικὸ πνεῦμα καὶ ἡ μητέρα ὅλων των γλωσσῶν, ποὺ εἶναι ἀκατανίκητες δυνάμεις, θὰ ἀγωνισθοῦν ὅλοι μαζὶ γιὰ τὸν ἐκ νέου ἐκπολιτισμὸν τῶν παλιμβαρβάρων διὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη:
 «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!...
Κατωτέρω ἀναδημοσιεύομεν τὴν ἀνακοίνωσιν καὶ τὴν πρόσκλησιν τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων καὶ παρακαλοῦμε τὶς πολυπληθεῖς φίλους, συνεργάτες καὶ θαυμαστές τῶν φορέων μας : Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδεσμοῦ «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», ποὺ εἶναι δεκάδες χιλιάδες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, νὰ διαδώσουν περαιτέρω αὐτὲς τὶς ἰδέες γιὰ νὰ δυνάμεθα μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνον νὰ λυτρωθῶμε, ἀλλὰ καὶ νὰ μεγαλουργήσωμε καὶ πάλι ἑνωμένοι.
Ὅ,τι δήποτε θέλετε, τὸ τηλέφωνον τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς εἶναι 210-3254321.

                                                          ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: